Życzenia Wielkanocne

Z OKAZJI NADCHODZĄCYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH ZDROWIA, RADOŚCI I WIOSENNEGO NASTROJU ŻYCZĄ DYREKTOR, PERSONEL I DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 150

Przerwa wakacyjna

Szanowni Rodzice!

 

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym 2019 roku, Przedszkole 150 pełni dyżur od 1 do 31sierpnia. W lipcu Przedszkole 150 jest zamknięte.

Jednocześnie przypominamy o konieczności zapewnienia dziecku przez rodziców miesiąca przerwy od instytucjonalnej opieki, zgodnie z zapisem w Konwencji o Prawach Dziecka.

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI CZASU POBYTU DZIECKA

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 150 „WESOŁE NUTKI” WE WROCŁAWIU

 

§ 1

KARTA DO ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU

DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Dla każdego dziecka przeznaczone są dwie karty oznaczone indywidualnym numerem każda.
 1. Karty nie są imienne- posiadają numery identyfikacyjne.
 1. Karty są własnością Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” we Wrocławiu. Nie należy umieszczać na nich żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp.
 2. Rodzic zobowiązany jest do zwrotu kart na koniec edukacji dziecka w Przedszkolu.
 1. Karty mogą zostać wydane rodzicom/ opiekunom prawnym.
 2. Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie kart.
 3. Rodzic/opiekun prawny otrzymuje bezpłatnie dwie karty. Zobowiązuje się rodzica/ opiekuna prawnego do rejestrowania za ich pomocą czasu pobytu dziecka
  w przedszkolu w momencie wejścia i wyjścia z budynku przedszkola.
 4. Karty zostają wydane rodzicom/ opiekunom prawnym za pokwitowaniem.
 5. Fakt utraty karty musi zostać niezwłocznie zgłoszony do dyrektora Przedszkola
  Nr 150 „Wesołe Nutki”  we Wrocławiu oraz do nauczyciela w  grupie.
 6. W przypadku utraty lub zniszczenia karty będącej własnością Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” we Wrocławiu, rodzic/opiekun zobligowany jest do wyrobienia duplikatu we własnym zakresie.

§ 2

EWIDENCJA CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Czytniki wejściowe/ wyjściowe do ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu umieszczone są na ścianie korytarza pomiędzy pierwszymi a drugimi drzwiami wejściowymi oraz na wprost drzwi wejściowych wewnętrznych.
 2. Przyłożenie karty do czytnika wejściowego powinno nastąpić niezwłocznie po wejściu rodzica/opiekuna do przedszkola.
 3. Po odebraniu dziecka od wychowawcy, rodzic/opiekun zaznacza godzinę odbioru dziecka przez zbliżenie karty do czytnika wyjściowego, w momencie opuszczania placówki przedszkola.
 4. Zbliżenie karty do czytnika powoduje zaznaczenie godziny wejścia lub wyjścia z przedszkola oraz otwarcie drzwi wejściowych.
 5. W celu zarejestrowania godziny wejścia lub wyjścia dziecka, należy zbliżyć kartę
  do czytnika, nie dłużej niż na dwie sekundy.
 6. Potwierdzenie odczytania godziny zostanie oznaczone pojedynczym sygnałem dźwiękowym i zapaleniem kontrolki w kolorze zielonym.
 7. W przypadku niezarejestrowania godziny przyprowadzenia lub odebrania dziecka, odpłatność naliczana będzie od godz. 6.30 do godz. 17:30.
 8. W razie braku lub utraty karty odpłatność naliczana będzie od godz. 6.30 do godz. 17:30.
 9. W przypadku zauważenia usterki czytnika, rodzic zobowiązany jest
  do natychmiastowego przekazania tej informacji intendentowi bądź nauczycielowi
  w grupie, który odnotuje godzinę przyjścia lub wyjścia dziecka w formie papierowej, a po usunięciu usterki dane te będą wprowadzone do systemu.
 1. Użytkowanie karty elektronicznej następuje od następnego dnia roboczego po dniu otrzymania kart przez rodzica/ opiekuna prawnego, po wcześniejszym pokwitowaniu.

§ 3

SPOSÓB NALICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT

I WYŻYWIENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Miesięczna wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje aktualna Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określania czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wrocław w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć.
 1. Płatności naliczane są z dołu na podstawie odczytów z elektronicznej rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. Do rejestracji pobytu dziecka w Przedszkolu brany jest pod uwagę pierwsze zdarzenie wejścia i ostatnie zdarzenie wyjścia.

 

 

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wprowadza się okres przejściowy obowiązujący od dnia 01.09.2018 r.
  do dnia 30.09.2018 r., w trakcie którego system elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka w Przedszkolu stanowi narzędzie pomocnicze do naliczenia opłaty za pobyt.
 2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do stosowania postanowień zawartych
  w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.09.2018 r.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych – złożenie pisma

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM PISMA  W PRZEDSZKOLU NR 150 „WESOŁE NUTKI” ul. P. P. Ignuta 30, 54- 151 we Wrocławiu

 

 

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, w związku z pismem, które składasz w tut. biurze podawczym.

KTO BĘDZIE CZYTAŁ PISMO?

Złożony przez Ciebie dokument zawiera dane osobowe, dla których administratorem jest Przedszkole Nr 150 „Wesołe Nutki”  z siedziba przy ul. P. P. Ignuta 30, 54- 151 we Wrocławiu (dalej: My). Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod mailem m.polak@coreconsulting.pl lub listownie pod adresem CORE Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-830) przy ul. Krasińskiego 16

PO CO TEN DOKUMENT?

W dniu 25 maja 2018 roku weszły do stosowania regulacje Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (zwane: RODO). RODO dla przypadków zbierania danych osobowych nakłada obowiązek udzielania kompleksowych informacji o tym w jaki sposób przetwarzane są zbierane dane. W świetle RODO przyjmując od Ciebie pismo, z określoną treścią, z podpisem, zbieramy dane osobowe. W tym dokumencie udzielamy Tobie wymaganych prawem informacji i tym samym spełniamy obowiązek prawny wynikający z RODO.

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie. Podajesz nam swoje dane w związku ze złożeniem swojego pisma oraz w związku z dalszą korespondencją, która może wyniknąć w sprawie.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu realizacji procedowania Twojego pisma. Może  to być:

(1) udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie lub

(2) rozpoznanie Twojego podania/wniosku o realizację Twojego uprawnienia lub

(3) wszczęcie postępowania w sprawie, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa lub w ramach wykonywania władztwa publicznego lub

(4) rekrutacja – jeżeli Twoje pismo to podanie o pracę lub

(5) inne działanie związane z naszą instytucją.

2

 

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, podpis oraz pozostałe dane zawarte przez Ciebie w treści pisma.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Twoje dane przetwarzamy z powołaniem na: (1) obowiązek wynikający z przepisu prawa – który nakłada na nas zobowiązanie do przyjęcia  i rozpoznania Twojego pisma, albo  (2) interes publiczny i wykonywanie władzy publicznej – gdzie mamy prawo i obowiązek podejmować określone działania w interesie lokalnej społeczności.

Jeżeli chcesz się u nas zatrudnić Twoje dane podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy  na podstawie Twojej zgody, którą wyraziłeś poprzez zgłoszenie się w procesie rekrutacji i złożenie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej.

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane powołane w treści złożonego przez Ciebie pisma przetwarzamy przez okres wymagany przez przepisy prawa – który może być różny w zależności od rodzaju składanego przez Ciebie pisma. Szczegółowe informacje w tym zakresie możesz znaleźć w naszej Instrukcji Kancelaryjnej.

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym.

Powinieneś jednak wiedzieć, że Twoje dane mogą być udostępniane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych: a. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne

b. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności

c. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności

d. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności e. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją f. w przypadku monitoringu – agencji ochrony

Każdemu z podwykonawców przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

Ponadto Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesy publicznego mogą zostać udostępnione innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego. Dostęp do tych danych osobowych mogą uzyskać w toku kontroli również uprawnione organy administracji centralnej (np. kontrola NIK, kontrola Urzędu Skarbowego, kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

3

 

 

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

a) Reguła adekwatności  Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły.

b) Reguła transparentności  Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest jej przejawem.

c) Reguła prawidłowości  Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą.

Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami bezpośrednio pod adresem Przedszkole Nr 150 „Wesołe Nutki” ul. P. P. Ignuta 30, 54- 151 Wrocław lub pisząc  na adres m.polak@coreconsulting.pl .

d) Reguła integralności i poufności  Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych.

e) Reguła rozliczalności  Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

Twoje prawa obejmują:

a) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).

4

 

b) Prawo do poprawiania danych

Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu  na okoliczność zmiany danych.

c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, o której piszemy  w części „W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe”, uznasz że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie  to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.

d) Prawo do żądania usunięcia danych

Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo  do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj,  że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. toczące się postępowanie administracyjne, rozliczenia w podatku od nieruchomości). W odpowiedzi na Twój wniosek usuniemy jednak Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest  to możliwe, zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.

e) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub w związku  z realizowaną umową, to zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku takich kontaktów do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail m.polak@coreconsulting.pl lub listownie na adres Przedszkole Nr 150 „Wesołe Nutki”  ul. P. P. Ignuta 30, 54- 151 Wrocław.

Na te dane możesz pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja, z którą się spotkasz, będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018

5

 

roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz  za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

 

PRAWO DO SPRZECIWU

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw,  chyba że Twoje żądanie sprzeciwia się obowiązkom, które nakładają na nas przepisy prawa.

Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail m.polak@coreconsulting.pl lub listownie  na adres Przedszkole Nr 150 „Wesołe Nutki” ul. P. P. Ignuta 30, 54- 151 Wrocław.

Zasady przetwarzania danych osobowych – e-mail

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM BIEŻĄCEJ KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ PRZEZ PRZEDSZKOLE NR 150 „WESOŁE NUTKI” ul. P. P. Ignuta 30,  54- 151 Wrocław

 

 

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, w związku z prowadzeniem korespondencji e-mail  z naszymi pracownikami i przedstawicielami.

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy jednostką publiczną o nazwie Przedszkole Nr 150 „Wesołe Nutki”

ul. P. P. Ignuta 30,    54- 151 Wrocław (dalej: My).

Kontakt do naszego inspektora ochrony danych osobowych to: m.polak@coreconsulting.pl   lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

PO CO TEN DOKUMENT?

W dniu 25 maja 2018 roku weszły do stosowania regulacje Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (zwane: RODO). RODO dla przypadków zbierania danych osobowych nakłada obowiązek udzielania kompleksowych informacji o tym w jaki sposób przetwarzane są zbierane dane. W świetle RODO otrzymując od Ciebie wiadomość z określonego adresu e-mail, z określoną treścią, z podpisem, zbieramy dane osobowe. W tym dokumencie udzielamy Tobie wymaganych prawem informacji i tym samym spełniamy obowiązek prawny wynikający z RODO.

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy głównie od Ciebie. Podajesz nam swoje dane w związku z prowadzoną korespondencją e-mail. Jednocześnie Twoje dane kontaktowe mogliśmy uzyskać  od kogoś w Twojej organizacji (np. poprzez wskazanie Ciebie w umowie o współpracy jako osoby odpowiedzialnej za kontakt lub po prostu poprzez dodanie Ciebie do wiadomości (DW) w ramach bieżącej korespondencji).

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu związanym z daną korespondencją. Może to być wykonywanie przez nas usług, zamawianie określonych świadczeń lub dostaw, rekrutacja, albo inne działanie związane z naszym przedsiębiorstwem. Jeżeli jesteś naszym klientem, potencjalnym klientem, lub jego przedstawicielem, będziemy przetwarzać również Twoje dane w celach marketingowych.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: adres e-mail oraz dane zawarte przez Ciebie w przesyłanej do nas korespondencji (zwyczajowo zagadnienie będące przedmiotem korespondencji oraz stopka z danymi kontaktowymi).

2

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Twoje dane przetwarzamy w celu: (1) wywiązania się przez nas z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa albo w ramach realizacji działań w interesie publicznym.  (2) w celu realizacji umowy, która nas wiąże, albo w celu jej zawarcia (3) jeżeli chcesz się u nas zatrudnić Twoje dane podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, którą wyraziłeś poprzez zgłoszenie się w procesie rekrutacji  i przesłanie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej.

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane z korespondencji e-mail przetwarzamy przez okres jej przydatności dla wzajemnych kontaktów. Nie mamy sprecyzowanego okresu czasu, po którym bezwzględnie usuwamy korespondencję. Jeżeli jednak zakończymy bieżący kontakt, Twoje dane będziemy przechowywać przez okres kolejnych 5 lat (w imię reguły rozliczalności) i następnie podejmiemy decyzję o zasadności jej usunięcia.

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Powinieneś jednak wiedzieć, że Twoje dane mogą być udostępniane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych: a. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne b. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności c. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności d. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności.

Każdemu z podwykonawców przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

Ponadto Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesy publicznego mogą zostać udostępnione innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego. Dostęp do tych danych osobowych mogą uzyskać w toku kontroli również uprawnione organy administracji centralnej (np. kontrola NIK, kontrola Urzędu Skarbowego, kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

 

 

Informator o placówce

Informator o placówce

 

Przedszkole znajduje się w dzielnicy Wrocław-Fabryczna na osiedlu Kozanów. Mieści się w budynku wolno-stojącym, jednopiętrowym. Przedszkole nie posiada podjazdów i wind dla osób niepełnosprawnych.

Placówka dysponuje 250miejscami dla dzieci, w ramach dziesięciu oddziałów. Grupy przedszkolne są niejednorodne wiekowo. Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-17.30. Przedszkole zapewnia dzieciom prawo do odpoczynku.

W okresie wakacyjnym przez okres jednego miesiąca przedszkole jest zamknięte.

Dzieci korzystają z dużego, ogrodzonego terenu wokół przedszkola. Plac zabaw jest wyposażony w urządzenia terenowe (bujaki, zjeżdżalnia, drabinki) oraz piaskownice. Teren ogrodu jest zagospodarowany.

Posiłki dla dzieci przyrządzane są w kuchni przedszkolnej. Rozkład posiłków: śniadanie godz. 8.30, zupa + drugie śniadanie  godz. 11.30-12.00, drugie danie godz. 14.00. Posiadamy certyfikat HACCP oraz certyfikat stołówki zdrowego i racjonalnego żywienia. Przedszkole nie prowadzi indywidualnego żywienia dzieci.

 

 

Misja Przedszkola:

Nasze przedszkole jest placówką bezpieczną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarta na ich potrzeby. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko oraz jego potrzeby. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygootwuje je do podjęcia nauki w szkole.

 

Zapewniamy dzieciom:

 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości;
 • Przyjazną atmosferę oraz optymalne warunki do rozwijania osobowości;
 • Poczucie bezpieczeństwa;
 • Wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, doskonalącą warsztat pracy;
 • Wycieczki;
 • Dobrą zabawę;

 

 

Zapewniamy rodzicom:

 

 • Bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dzieci;
 • Pomoc i wsparcie w działaniach wychowawczych;
 • Udział w uroczystościach, spotkaniach integracyjnych;

 

 

Oferta podstawowa obejmuje:

Funkcję: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną. Pracujemy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Celem przedszkola jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zapewniających udany start szkolny.

 

Oferta dodatkowa obejmuje:

 • Zajęcia muzyczno – teatralne

 

Celem głównym jest wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne, celem pośrednim jest zapewnienie przedszkolakom lepszych szans edukacyjnych, poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności oraz rozwijanie ich umiejętności społecznych niezbędnych w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

 

 • Nauka języka obcego nowożytnego w toku codziennych zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
 • Terapia i profilaktyka logopedyczna – 10 godzin w tygodniu,
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korekcji – 10 godzin            w tygodniu,
 • Katecheza dla dzieci 5-6-letnich (na wniosek rodziców),
 • „Mali Wspaniali”,

Nadrzędnym celem programu jest kształtowanie nawyków związanych ze zdrowym trybem życia poprzez zachęcanie dzieci do aktywności sportowej. Dzieci zostają wyposażone w ogólną wiedzę na temat sztuk walki, samoobrony, poznają podstawowe techniki. Dzięki ćwiczeniom ogólnorozwojowym odbywającym się w formie zabawy, dzieci poprawiają nie tylko cechy motoryczne, ale również procesy poznawcze i sferę emocjonalno-społeczną. Wykształcają umiejętności pracy w zespole, śmiałego wypowiadania się na tle grupy, poznają swoje mocne strony.

 

Udział w programach i projektach:

 

 • Akcja charytatywna na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla dzieci (całoroczna zbiórka nakrętek, zbiórka słodyczy, zbiórki używanych książek, przekazanych na kiermasz). Zaangażowanie w akcję 250 dzieci, rodzice i pracownicy przedszkola.
 • Akcja charytatywna „Aniołkowe granie”. Przekazywanie paczek noworocznych dla dzieci z rodzinnego domu dziecka we Wrocławiu. Udział w gali finałowej akcji. Zaangażowanie w akcję 250 dzieci, rodzice i pracownicy przedszkola.
 • Akcja na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt.
 • „Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat, organizowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.
 • Akcja Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia „Program wczesnego wykrywania raka pt.” Kocham Cię Mamo”.
 • Uczestnictwo w działaniach w ramach Promocji Zdrowia – realizacja programu sieci szkół i przedszkoli promujących zdrowie.
 • Włączenie się i zachęcanie rodziców do akcji na rzecz naszych Rodaków we Lwowie – zbiórka artykułów;
 • Utworzenie i prowadzenie zajęć z drużyną w ramach międzynarodowego programu kreatywności „Destination Imagination”;

 

 

Uroczystości i imprezy wynikające z tradycji przedszkola:

 

 • Dni otwarte (zajęcia dla dzieci, rozmowy z rodzicami),
 • Pasowanie na przedszkolaka (z udziałem rodziców),
 • Festyny rodzinne – imprezy dla dzieci i rodziców,
 • Jasełka i wspólne kolędowanie (z udziałem rodzin),
 • Dzień Babci i Dziadka (z udziałem dziadków),
 • Kiermasz bożonarodzeniowy,
 • Dzień Wiosny,
 • Światowy Dzień Ziemi,
 • Dzień Matki i Ojca (z udziałem rodziców),
 • Pożegnanie dzieci odchodzących do szkół,
 • Bal karnawałowy,