Informacje dla Rodziców 08.2020

INFORMACJE OGÓLNE NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Listy dzieci przyporządkowanych do grup będą udostępnione dnia 31 sierpnia
o godzinie 12.00 w holu przedszkola.

 

O formie i terminie spotkań z nauczycielami i dyrektorem zostaną Państwo poinformowani w kolejnych komunikatach, które ukażą się na stronie przedszkola.

 

W ostatnim tygodniu sierpnia ukażą się na stronie przedszkola obowiązujące wytyczne
i procedury. Prosimy o przestrzeganie zaleceń GISu, wytycznych i procedur oraz stosowanie się do poleceń pracowników placówki. Prosimy o zrozumienie – wszystkie procedury
i działania wynikają z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa Państwu, dzieciom oraz pracownikom przedszkola.

 

Już teraz prosimy o zarezerwowanie większej ilości czasu w związku z wydłużonym czasem przyprowadzania i odbioru dziecka.

 

Przypominamy, że dzieci przyprowadzane do przedszkola muszą być zdrowe, bez żadnych oznak choroby (w tym zaczerwienione oczy, katar, kaszel, gorączka, bóle brzucha, głowy       i gardła). W dalszym ciągu obowiązuje reżim sanitarny. Dzieci przyprowadzone do przedszkola z niepokojącymi objawami narażone są na dodatkowy stres poprzez  izolację od pozostałych dzieci.

 

W dalszym ciągu utrzymujemy zasadę nie przynoszenia do przedszkola żadnych zabawek
i gadżetów. Wyjątek stanowią dzieci nowo przyjęte, które rodzic może wyposażyć w ulubioną maskotkę w okresie adaptacji. O zakończeniu okresu adaptacji decyduje nauczyciel prowadzący grupę. Zabawka, którą dziecko przynosi go grupy musi być codziennie zabrana do domu celem dezynfekcji. W szafkach dzieci obowiązuje zakaz przechowywania żywności oraz napojów (dzieci mają zapewniony stały dostęp do wody w sali).

 

 

 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA
OD 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU

 

W chwili obecnej wszelkie formalności związane z pobytem dzieci, które zostały przyjęte do przedszkola od dnia 1 września 2020 r. są dopełnione. Jeśli pojawi się konieczność podpisania jakichkolwiek dokumentów zostaną Państwo poinformowani.

Szanowni Rodzice,

 

Adaptacja przedszkolna to trudny proces, który wiele wymaga od wszystkich zainteresowanych stron. Każda zmiana w życiu wywołuje niepokój i niepewność, a w chwili obecnej sytuacja jest wyjątkowa – realia w sytuacji trwającej epidemii COVID – 19.

 

Zachęcamy Państwa do śledzenia strony internetowej przedszkola (www.przedszkole150.wroclaw.pl), gdzie w ostatnim tygodniu sierpnia ukażą się procedury
i wytyczne obowiązujące w przedszkolu. Już teraz prosimy o zarezerwowanie większej ilości czasu w związku z wydłużonym czasem  przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola.

 

 

 

NIEZBĘDNIK PRZEDSZKOLAKA

 

Rodziców prosimy o wyposażenie dziecka w tzw. niezbędnik przedszkolaka, który powinien zawierać:

- zmienne obuwie na rzepy lub wsuwane (z wyjątkiem zaleceń ortopedycznych) umieszczone w worku płóciennym,

- materiałowy worek z ubraniami na zmianę (koszulka, majteczki, skarpetki, spodnie lub getry),

- poduszkę typu „jasiek”,

- mały kocyk do przykrycia,

- piżama,

- opakowanie chusteczek higienicznych i  nawilżanych.

 

Prosimy o czytelne podpisanie wszystkich rzeczy dziecka. Ważne, aby były to rzeczy znajome dzieciom – w ten sposób zapewnimy im poczucie bezpieczeństwa i ułatwimy adaptację w przedszkolu. Ubranie dziecka powinno być wygodne, bez guzików, ozdób, sznurków, aby dziecko mogło się w nim czuć swobodnie. Jeżeli istnieje taka konieczność dziecko w okresie adaptacji może przynieść do przedszkola ulubioną przytulankę, która każdego dnia zostanie przekazana do domu w celu dezynfekcji. O zakończeniu okresu adapta.cji decyduje nauczyciel prowadzący grupę.Dzieci do przedszkola przyprowadzamy   do godz. 08.30.

 

 

 

CO MOŻNA ZROBIĆ, ABY UŁATWIĆ DZIECKU PROCES ADAPTACJI?

 

 • przed zaprowadzeniem dziecka do przedszkola opowiedzieć mu, czego może się spodziewać, czytać książeczki na ten temat, rozmawiać o jego wyobrażeniach;
 • postarać się ułatwić dziecku funkcjonowanie w przedszkolu np. wybrać wygodne ubranie, wdrażać do samodzielności: poćwiczyć w domu zgłaszanie potrzeb fizjologicznych
  i innych, pozwolić samodzielnie jeść czy korzystać z toalety;
 • przygotować dziecko na to, że będzie odpoczywać w przedszkolu;
 • starać się przychodzić po dziecko wtedy, kiedy ono się jeszcze dobrze bawi – początkowo to mogą być nawet dwie godziny;
 • powiedzieć dziecku, kiedy po nie przyjdziemy (po obiedzie, przed drzemką) i dotrzymać danego słowa;
 • stopniowo, wraz z rosnącą gotowością dziecka do pozostawania w przedszkolu przedłużać jego czas pobytu w placówce;
 • rozmawiać z dzieckiem o jego uczuciach związanych z pobytem w przedszkolu, zarówno tych pozytywnych, jak i tych trudnych;
 • wzmacniać dziecko, nie przekazywać obaw, nie wzbudzać niepokoju;
 • w okresie adaptacji starać się nie wprowadzać dodatkowych dużych zmian w życiu rodziny.

 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI
KONTUNUJĄCYCH POBYT W PRZEDSZKOLU

 

W ostatnim tygodniu sierpnia ukażą się na stronie przedszkola obowiązujące wytyczne
i procedury. Prosimy o przestrzeganie zaleceń GISu, wytycznych i procedur oraz stosowanie się do poleceń pracowników placówki. Prosimy o zrozumienie – wszystkie procedury
i działania wynikają z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa Państwu, dzieciom oraz pracownikom przedszkola.

 

Prosimy o zarezerwowanie większej ilości czasu w związku z wydłużonym czasem przyprowadzania i odbioru dziecka.

 

W dalszym ciągu utrzymujemy zasadę nie przynoszenia do przedszkola żadnych zabawek
i gadżetów oraz nie umieszczania w szafkach dzieci żywności i wody (dzieci mają zapewniony stały dostęp do wody w sali).

 

 

Czego będzie potrzebował przedszkolak, kiedy wróci we wrześniu do przedszkola?

 

Prosimy, aby wyposażyć dziecko w:

 • zmienne obuwie umieszczone w płóciennym worku,
 • ubrania na zmianę w materiałowym worku,
 • chusteczki higieniczne i nawilżane.

 

Prosimy, aby wszystkie rzeczy dziecka były czytelnie podpisane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu Nr 150 „Wesołe Nutki” dla rodziców /opiekunów prawnych

 

Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu Nr 150 „Wesołe Nutki”
dla Rodziców/ opiekunów prawnych

§ 1

W związku z wznowieniem działalności od 11 maja 2020 r. Dyrektor Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” wprowadza Procedurę bezpieczeństwa w Przedszkolu Nr 150 „Wesołe Nutki”

§ 2

Przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz  Ministra Zdrowia Dyrektor Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” wprowadza rozwiązania, których przestrzeganie jest kluczowe do zapewnienia dzieciom, pracownikom oraz osobom wchodzącym do budynku bezpieczeństwa.

§ 3

Rodzic ponosi pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki”, która skutkować może narażeniem zarażenia się COVID-19 dziecka, opiekunów w przedszkolu, jak i podczas drogi z/ do placówki.

 

§ 4

 

Rodzic, składając oświadczenie o przyjęciu dziecka do przedszkola ponosi odpowiedzialność  karną za podanie nieprawdziwych informacji.

§ 5

 

Rodzic przyprowadzając dziecko chore, z objawami chorobowymi bądź którego domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji w warunkach domowych podlega odpowiedzialność za  narażenie na zakażenie się COVID-19wszystkich uczestników opieki, nauczycieli, pracowników jak również innych Rodziców bądź narażenie wszystkich
na kwarantannę,

§ 6

Postanowienia ogólne:

 1. 1.      W przedszkolu obowiązuje reżim sanitarny.
 2. 2.      W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. 3.      Dzieci zapewniona jest opieka w godzinach 6.30-16.30.
 4. 4.      Każda osoba wchodząca do placówki zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk płynem umieszczonym przy wejściu głównym lub założenia rękawiczek jednorazowych.
 5. 5.      Rodzice są objęci zakazem wstępu do budynku.
 6. 6.      Po odebraniu/ przyprowadzeniu dziecka Rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu przedszkola.
 7. 7.      Do przedszkola nie będą wpuszczane dzieci oraz osoby z objawami chorobowymi wskazującymi infekcję. Po wejściu do budynku dzieciom mierzona jest temperatury ciała.
 8. 8.      W przedszkolu dzieci nie korzystają z maseczek.
 9. 9.      W przypadku występowania podwyższonej temperatury dziecko nie zostanie wpuszczone do przedszkola.
 10. 10.  Od godziny 8.30 drzwi wejściowe do budynku zostają zamykane.
 11. 11.  Każda osoba przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do wzmożonej profilaktyki zdrowotnej.
 12. 12.  W Przedszkolu obowiązują procedury:
  1. Procedura bezpieczeństwa
  2. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19
  3. Procedura przyprowadzania/ odbierania dzieci do/ z Przedszkola Nr 150
  4. Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu
  5. Procedura szybkiej ścieżki komunikacji

Zostały one udostępnione na stronie www lub na tablicach ogłoszeń, z którymi każdy ma obowiązek zapoznania i bezwzględnego przestrzegania.

 1. 13.  Na tablicy ogłoszeń znajduje się wykaz telefonów alarmowych do służb, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

§ 7

 

Organizacja bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu:

 1. 1.      Jedna grupa licząca nie więcej niż 12 dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali
  pod opieką tych samych nauczycieli.
 2. 2.      Organizacja pracy minimalizuje stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
 3. 3.      Nie ma grup zbiorczych, nie ma dzielenia dzieci miedzy oddziały, w związku z czym dziecko będzie „przypisane do nowopowstałej grupy.
 4. 4.      Liczba otwartych oddziałów będzie uzależniona od zapewnienia odpowiedniej ilości kadry pedagogicznej.
 5. 5.      Grupy mogą być niejednorodne wiekowo.
 6. 6.      Na nowo zostanie opracowana organizacja pracy, dotyczy: przypisania dziecka
  do grupy, nauczyciela pracującego z grupą, numeru sali, innych pracowników
  w grupie, godziny pracy oddziału i innych.
 7. 7.      Powstałe oddziały i przypisani do nich opiekunowie i dzieci będą stałe.
 8. 8.      Rodzice dzieci przyjętych zostaną poinformowani, do której grupy dziecko zostało przypisane. Rodzeństwa zostaną umieszczone w tej samej grupie. Decyzja
  o przypisaniu dziecka do oddziału nie podlega negocjacji.
 9. 9.      W przypadku porannego braku nauczyciela przypisanego do konkretnej grupy
  z przyczyn nagłych konkretny oddział nie zostanie w danym dniu uruchomiony. Natomiast w przypadku nagłej nieobecności nauczyciela realizującego drugą zmianę, Rodzice zostaną poinformowani o konieczności odebrania dziecko do godz. południowych (11- 12) .
 10. 10.  Dziecko nie przynosi do przedszkola zabawek ani innych przedmiotów.
 11. 11.  Sala zajęć, w której przebywają dzieci wyposażona jest w ilość krzesełek zgodną z ilością dzieci w grupie.
 12. 12.  Rodziców obowiązuje zakaz wstępu do budynku.
 13. 13.  Przyprowadzanie i odbieranie dziecka następuje według wytycznych zawartej
  w Procedurze przyprowadzania i odbierania
 14. 14.  Sprzęt na placu zabaw i piaskownice zabezpieczone są taśmami i wyłączone
  z użytkowania.
 15. 15.  Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren przedszkola.
 16. 16.  Nauczyciel wyjaśnia dzieciom jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują
  w placówce i powodów dla których zostały wprowadzone. Ma obowiązek codziennego przypominania dzieciom o konieczności częstego i dokładnego mycia rąk zgodnie
  z instrukcją. Nauczyciel nadzoruje prawidłowe wykonywanie czynności higienicznych przez dzieci.
 17. 17.  Z sali zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.
 18. 18.  Nauczyciel w przypadku korzystnych warunków atmosferycznych organizuje wyjścia
  na świeże powietrze.
 19. 19.  Wszystkie wytyczne dotyczące pobyty na świeżym powietrzu zostały zawarte
  w procedurze przebywania na świeżym powietrzu.
 20. 20.  W przypadku stwierdzenia u dziecka objawów chorobowych podczas pobytu dziecka
  w przedszkolu uruchomiona zostaje procedura w przypadku wystąpienia zakażenia.
 21. 21.  Sale wietrzone są według wytycznych GIS.
 22. 22.  Po zakończonej pracy oddziału sale są wietrzone i dezynfekowane.
 23. 23.  Bezpośrednie konsultacje są zawieszone do czasu zniesienia zakazów epidemicznych.
  W przypadku konieczności kontaktu obowiązuje forma kontaktu telefonicznego
  lub mailowego.
 24. 24.  Dzieci będą spożywały posiłki w salach pobytu. W tej sytuacji woźna przypisana do grupy przed podaniem posiłków przeprowadza dezynfekcję, nakrywa do stołów. W tym czasie woźna jest zobligowana do założenia maseczki/ przyłbicy, rękawiczek jednorazowych oraz zachowywania wszelkich procedur bhp i wytycznych HACCP. W tym czasie w miarę warunków dzieci będą przebywały poza salą lub w bezpiecznej odległości.

 

§ 8

Każda z osób przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do zapoznania z treścią wprowadzonej Procedury.

§ 9

Każda z osób przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do bezwzględnego przestrzegania wprowadzonej Procedury.

§ 10

Procedura obowiązuje do odwołania od 11 maja 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFONY ALARMOWE

693 900 908        – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

71 361 46 90

 

603 720 579        – Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna

693 900 908

 

666 035 666        – Państwowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna

602 430 042                  (całodobowe telefony dyżurne)

 

71 39 57 520       – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J.    Gromkowskiego, Oddział Chorób Zakaźnych, Koszarowa 5

 

71 770 31 51       – Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych UM
we Wrocławiu ul. Chałubińskiego 2- 2a

 

800 190 590        – Całodobowa infolinia NFZ

 

71 770 22 22       – Centrum Zarządzania Kryzysowego

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia COVID-19

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 

 1. Wyznacza się pomieszczenie ( pomieszczenie sali konferencyjnej), zwane dalej izolatorium, w którym będzie można odizolować osobę w razie wystąpienia u  niej objawów chorobowych.
 2. Izolatorium wyposażone jest w środki ochrony osobistej ( maseczki, rękawiczki, fartuch ochronny, przyłbicę) , termometr bezdotykowy, leżak oraz płyn dezynfekujący.
 3. Osoba manifestująca objawy zakażenia zostanie objęta natychmiastową izolacją.
 4. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka- dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy do pomieszczenia izolatorium.
 5. Wyznacza się jedną osobę wyposażoną w środki ochrony osobistej do kontaktu
  z podejrzanym o zakażenie z zachowaniem dystansu min. 2 m.
 6. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką wyznaczonego pracownika, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa- przed wejściem i po wyjściu z izolatorium dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada środki ochrony indywidualnej ( fartuch, rękawiczki, maseczkę, przyłbice- po wyjściu z izolatorium niezwłocznie pozbywa się użytych przedmiotów ochrony umieszczając je w szczelnie zawiązanym worku.
 7. W przypadku nasilonych objawów, takich jak: gorączka, kaszel, duszności, problemy
  z oddychaniem bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie:
 • Pogotowie ratunkowe – 112:
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego  I Oddział Chorób Zakaźnych, ul. Koszarowa 5- tel. 71 700 30 00, izba przyjęć dla dzieci
  i młodzieży- tel. 71 392 53 38,
 • Rodziców podopiecznych.
 • Dyrektor;
 • Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w pn.- pt. 7.00- 15.00
  tel. 71 329 58 43 lub 693 900 908, 781 400 199 lub 71 361 46 91- 92, całodobowo 603 720 579 lub zadzwonić pod numer alarmowy 112
 • Kuratorium Oświaty- od pn. do pt. w godz. 7:45- 15.45, tel. 71 340 63 36
 • Urząd Miejski Departament Edukacji- od pn. do pt. w godz. 8.00- 15.45
  tel. 71 777 87 06 lub osoby prowadzące placówkę;
 1. W przypadku wystąpienia podejrzenia zachorowania u dziecka nauczyciel niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z rodzicem.
 2. Nauczyciel zawiadamia Dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 3. Osoba wskazana przez dyrektor kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci i informuje o zaistniałej sytuacji.
 4. Opiekun grupy, w które przebywało dziecko z objawami, jeśli to możliwe przeprowadza dzieci do innej pustej i zdezynfekowanej sali.
 5. Wszyscy przebywający w przedszkolu pozostają w placówce ( drzwi zamknięte na klucz) i sporządzona zostaje lista określająca kto miał bliski kontakt z osobą podejrzaną o zachorowanie na COVID-19.
 6. Obszar, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, blaty, uchwyty)
 7. Dalsze działania podejmują odpowiednie służby.

 

Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu na terenie placu zabaw i ogrodu

 

Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu

na terenie placu zabaw i ogrodu
Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” przy ul. P. P. Ignuta 30 we Wrocławiu

Cel procedury:

Określenie sposobu postępowania nauczyciela w przypadku organizowania zabaw
i odpoczynku na terenie  ogrodu i placu zabaw przedszkola oraz określanie norm i zasad bezpieczeństwa.

 

 1. Nauczyciele są zobowiązani do określenia i omówienia z dziećmi zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na terenie placu zabaw i ogrodu . Zapisy w dzienniku zajęć .
 2. Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw/ogród przedszkola nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu, przypomina o konieczności powiadomienia osoby dorosłej o niebezpieczeństwie, o zakazie oddalania się od grupy i nauczyciela, o obowiązku zgłaszania się na zbiórkę itp.)
 3. Dzieci na plac zabaw wychodzą udostępnionym wejściem ewakuacyjnym.
 4. Obowiązuje zakaz organizowania wyjść poza obszar placówki ( np. do parków).
 5. Nauczyciel obowiązkowo przelicza dzieci przed wyjściem z sali/do sali,  wyjściem/wejściem z/do toalety, wejście/wyjście do/z budynku przedszkola oraz wejściem/wyjściem na teren ogrodu przedszkolnego.
 6. W szatni przebywa tylko jedna grupa.
 7. Dzieci przemieszczają się z budynku przedszkola na ogrodzony teren wydzielony
  do zabawy pod opieką nauczyciela i pomocnika pomocniczego.
 8. Przed wejściem dzieci na plac zabaw pracownik obsługi dezynfekuje uchwyty, klamki, toaletę zewnętrzną i inne konieczne rzeczy.
 9. Dzieci przebywające na terenie przedszkola  korzystają z toalet zewnętrznych pod opieką pracownika przedszkola.
 10. Codziennie przed wyjściem dzieci na teren  konserwator ma obowiązek sprawdzić,
  czy a na terenie przedszkola nie ma zagrożeń dla bezpieczeństwa dzieci i innych użytkowników.  Fakt dokonania czynności sprawdzających konserwator potwierdza wpisem do karty kontroli.
 11. Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie cztery grupy, przy czym opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą;
 12. Obowiązuje zakaz korzystania z piaskownicy i zamontowanych urządzeń.
 13. Urządzenia rekreacyjne wyłączone z użytkowania, nie poddane dezynfekcji są zabezpieczane taśmą;
 14. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych.
 15. Nauczyciel każdorazowo przed wpuszczeniem dzieci na teren przedszkola ma obowiązek sprawdzić, czy  teren jest bezpieczny.
 16. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw przedszkola musi być zamknięta bramka wejściowa                          i brama wjazdowa przy wydzielonej części do zabaw. Po wejściu/wyjściu na teren/z terenu przedszkola wydzielonego do zabaw nauczyciel wchodzący/wychodzący ma obowiązek zamknięcia bramki.
 17. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi podopiecznymi
  i przebywać  w sposób rozproszony w różnych częściach terenu przedszkola.
 18. Nauczyciel nie organizuje skupisk dzieci w jednym miejscu, dba o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;
 19. Dzieci wracają do budynku przedszkola pod nadzorem nauczyciela i pracownika.
 20. Po opuszczeniu placu zabaw przez dzieci pracownik obsługi zobowiązany jest
  do mycia i przeprowadzenia dezynfekcji toalety zewnętrznej.
 21. Po powrocie z placu zabaw dzieci dokładnie myją ręce pod nadzorem nauczyciela.
 22. Użytkownicy przestrzegają wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania terenu przedszkola umieszczonymi na tablicy informacyjnej
  na budynku przedszkola.
 23. Rodzic ma obowiązek dostosować ubiór dziecka do panujących warunków atmosferycznych. Rodzic przygotowuje dziecko na dłuższy pobyt na świeżym powietrzu
  ( niekrępujące ruchów ubrania, wygodne buty). Należy pamiętać o zaopatrzenie dziecka
  w odpowiednie nakrycie głowy w przypadku słonecznej pogody.
 24. Nauczyciel udostępnia dzieciom sprzęt i zabawki, które przynosi pracownik przedszkola.
 25. Każdorazowo po zakończeniu pobytu dzieci na świeżym powietrzu muszą zostać umyte
  i odkażone używane sprzęty- piłki, bramki, itp.
 26. Nauczyciel przed wyjściem na teren przedszkolny zobowiązany jest dopilnować, żeby dzieci zostały napojone i skorzystały z toalety.
 27. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu nie sprzyjających (deszcz, mocny wiatr, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, burza, zła lub bardzo zła jakość powietrza, itp.).
 28. Dziecko może zostać odebrane z terenu placu zabaw wówczas, gdy rodzic/ prawny opiekun dotrze na miejsce pobytu grupy- nie przekraczając furtki wydzielającej plac zabaw zgłosi nauczycielowi gotowość odbioru dziecka, pracownik przedszkola podprowadzi dziecko
  i przekaże je pod opiekę rodzica/ opiekuna.
 29. Odebranie dziecka z placu zabaw wiąże się z niemożnością wejścia do budynku i odebrania ewentualnych rzeczy pozostawionych w szatni- rodziców obowiązuje zakaz wstępu
  do budynku.
 30. O wszelkich zauważonych usterkach nauczyciel lub inny użytkownik  zawiadamia konserwatora, intendenta lub swoich przełożonych.

 

Procedura przyprowadzania/ odbierania dzieci do/ z Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki”

 

Procedura przyprowadzania/ odbierania dzieci do/ z Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki”

§ 1

W związku z zapobieganiem COVID-19 i dbaniu o bezpieczeństwo dzieci, Rodziców
i pracowników zmianie ulega organizacja przyprowadzania i odbierania dzieci
z Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki”.

§ 2

Od 11.05.2020 r. wydłużeniu ulega proces przyprowadzenia/ odbioru dziecka
do/ z placówki. Rodzic zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich wytycznych
i zabezpieczenia na ten cel odpowiednio przedziału czasowego.

§ 3

Rodzic ponosi pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną
z przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki”, która skutkować może narażeniem zarażenia się COVID-19 dziecka, opiekunów oraz osoby upoważnione w przedszkolu, jak i podczas drogi z/ do placówki.

 

§ 4

Rodzic, składając oświadczenie o przyjęciu dziecka do przedszkola ponosi odpowiedzialność  karną za podanie nieprawdziwych informacji.

§ 5

Rodzic przyprowadzając dziecko chore, z objawami chorobowymi bądź którego domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji w warunkach domowych podlega odpowiedzialność za  narażenie na zakażenie się COVID-19wszystkich uczestników opieki, nauczycieli, pracowników jak również innych Rodziców bądź narażenie wszystkich  na kwarantannę.

§ 6

Bezwzględnie dzieci przyprowadzane do przedszkola muszą być zdrowe, bez jakichkolwiek oznak choroby ( w tym katar, osłabienie, kaszel, gorączka). Dzieci, których domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji w warunkach domowych lub są osoby chore nie może zostać przyprowadzone do placówki.

§ 7

Osoby przyprowadzające/ odbierające dzieci musza być zdrowe i nie mogą wykazywać żadnych objawów chorobowych.

§ 8

Dzieci należy przyprowadzić najpóźniej do godz. 8.30- jest to godzina graniczna oddania dziecka pod opiekę nauczyciela- o godz. 8.30 przedszkole zostaje zamknięte. Po tej godzinie dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola.

 

 

§ 9

Do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun prawny.

§ 10

Rodzice zobowiązani są do każdorazowego odbierania telefonów z placówki.
W sytuacji zauważenia u dziecka w trakcie pełnienia nad nim opieki zmian chorobowych, nauczyciel niezwłocznie informuje o tym fakcie Rodziców, a Rodzice są zobowiązani do natychmiastowego odebrania dziecka ( maksymalnie w czasie
1 godziny). Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości
od innych osób.

§ 11

Zmiany, które ze względu na konieczność zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa obowiązujące podczas przyprowadzania/ odbierania dziecka obowiązujące od 11 maja 2020 r.:

 1. W Przedszkolu obowiązuje reżim sanitarny.
 2. Przedszkole zapewnia opiekę dla dzieci w godz. 06.30- 16.30.
 3. Rodzic zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzenia dziecka do przedszkola w godz. 06.30- 8.30, w tych godzinach placówka wyznacza pracownika do odbioru dziecka od rodzica.
 4. O 8.30 drzwi wejściowe zostają zamknięte i nie ma możliwości przyjęcia dziecka.
 5. W celu uniknięcia dużego zgromadzenia osób na terenie placówki do przedszkola dziecko jest przyprowadzane i odbierane tylko przez jedną osobę.
 6. Dzieci nie przynoszą ze sobą własnych zabawek, ani innych przedmiotów.
 7. W przypadku porannego braku nauczyciela przypisanego do konkretnej grupy
  z przyczyn nagłych konkretny oddział nie zostanie w danym dniu uruchomiony. Natomiast w przypadku nagłej nieobecności nauczyciela realizującego drugą zmianę, Rodzice zostaną poinformowani o konieczności odebrania dziecko do godz. południowych (11- 12) .
 8. Rodziców obowiązuje zakaz wstępu na teren przedszkola.
 9. Przekazanie dziecka pod opiekę przedszkola będzie odbywało się w budynku przy wewnętrznym wejściu główny.
 10. Rodzic korzysta z rejestratora czasu pobytu dziecka umieszczonym w przedsionku.
 11. W budynku przy wewnętrznym wejściu główny może przebywać maksymalnie jedna osoba dorosła wraz z dzieckiem (w przypadku rodzeństw dziećmi);
 12. W sytuacji gdy w przedszkolu przebywa maksymalna dozwolona ilość osób, kolejne osoby zobowiązane są do ustawienia się w kolejce na zewnątrz budynku
  z zachowaniem odległości 2 metrów ( za wyjątkiem dzieci przebywających pod opieką)
 13. Rodzic stosuje się do wszystkich zaleceń pracownika.
 14. Rodzic nie wchodzi z dzieckiem do holu, szatni i dalej.
 15. Rodzic przekazujący dziecko pod opiekę ma zakryte usta i nos, oraz zdezynfekował ręce lub ma ubrane rękawiczki jednorazowe.
 16. Rodzic przekazując dziecko pod opiekę przekazuje osobie przejmującej opiekę
  na dzieckiem worek z ubraniami zmiennymi i butami.
 17. Rodzic dziecka powyżej 4l ściąga dziecku maseczkę i zabiera ją ze sobą.
 18. Maseczki do zakrywania twarzy rodzice zabierają do domu i przynoszą
  w momencie odbierania dziecka z przedszkola- maseczka dziecka nie może pozostać na terenie placówki.
 19. Rodzice przyprowadzający dziecko przekazują je pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi, który odprowadza je do szatni, a następnie do wyznaczonej sali.
 20. Grupy mogą być niejednorodne wiekowo.
 21. Na nowo zostanie opracowana organizacja pracy, dotyczy: przypisania dziecka
  do grupy, nauczyciela pracującego z grupą, numeru sali, innych pracowników
  w grupie, godziny pracy oddziału i innych.
 22. Powstałe oddziały i przypisani do nich opiekunowie i dzieci będą stałe.
 23. Rodzice dzieci przyjętych zostaną poinformowani, do której grupy dziecko zostało przypisane. Rodzeństwa zostaną umieszczone w tej samej grupie. Decyzja
  o przypisaniu dziecka do oddziału nie podlega negocjacji.
 24. Odbiór dziecka następuje analogicznie do przyprowadzenia. Rodzic dzwonkiem zgłasza gotowość odebrania dziecko, czeka na przyjście pracownika, informuje go, po które dziecko przyszedł (imię nazwisko grupa), czeka do momentu aż pracownik przyprowadzi dziecko do szatani, dziecko ubierze się pod opieką pracownika
  i zostanie odprowadzone do Rodzica.
 25. Rodzic odbierający dziecko pod opiekę ma zakryte usta i nos, oraz zdezynfekował ręce lub ma ubrane rękawiczki jednorazowe.
 26. Rodzic zobowiązany jest do punktualnego odebrania dziecka z przedszkola do godz. 16.00, w tych godzinach placówka wyznacza pracownika do oddania dziecka pod opiekę rodzica.
 27. W godz. 16.30- 17.30 w przedszkolu przeprowadzana będzie obowiązkowa dezynfekcja.
 28. Rodzic odbierając/ przyprowadzając dziecko musi być przygotowany
  do  przedłożenia dowodu tożsamości pracownikowi, aby ten mógł sprawdzić zgodność danych.
 29. Rodzic zobligowany jest do uprzedzenia dziecka o pomiarze temperatury ciała przed wejściem do placówki.
 30. Jeżeli dziecko będzie miało podwyższoną temperaturę nie zostanie przyjęte do przedszkola.
 31. Rodzic zobowiązany jest uprzedzić dziecko, że zaraz po wejściu do sali zostanie poproszone o umycie rąk.
 32. Osoba będąca na dyżurze zobowiązana jest do częstego dezynfekowania powierzchni drzwi, panelu czytnika kart, uchwytów przy wejściu do przedszkola oraz uzupełniania płynu dezynfekującego.
 33. Po odebraniu dziecka z placówki Rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenie terenu placówki.

 

§ 12

Każda z osób przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do zapoznania
z treścią wprowadzonej Procedury.

§ 13

Każda z osób przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do bezwzględnego przestrzegania wprowadzonych Procedury

§ 14

Procedura obowiązuje bezterminowo od 11 maja 2020 r.

Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z Rodzicami/ opiekunami prawnymi obowiązująca w Przedszkolu Nr 150 „Wesołe Nutki”

 

Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z Rodzicami/ opiekunami prawnymi obowiązująca w  Przedszkolu Nr 150 „Wesołe Nutki”

§ 1

W związku z wznowieniem działalności od 11 maja 2020 r. Dyrektor Przedszkola
Nr 150 „Wesołe Nutki” wprowadza Procedurę szybkiej ścieżki komunikacji
z Rodzicami/ opiekunami prawnymi obowiązującą w Przedszkolu Nr 150 „Wesołe Nutki”

§ 2

 1. 1.      Rodzice w przypadku skorzystania z usług przedszkola są zobowiązani
  do  pozostawienia aktualnego numeru telefonu oraz adresu mailowego.
 2. 2.      Rodzice w przypadku skorzystania z usług przedszkola i pozostawienia dziecka
  pod opieką w placówce są zobowiązani do  każdorazowego odbierania telefonu
  z przedszkola.
 3. 3.      W sytuacji losowej gdy rodzic nie odbierze telefonu zobowiązany jest
  do niezwłocznego oddzwonienia.
 4. 4.      W przypadku wystąpienia u dziecka podczas pobytu w przedszkolu oznak choroby Rodzic jest natychmiast informowany o zaistniałej sytuacji telefonicznie i jest zobowiązany do niezwłocznego tj. do 1 godz.  odbioru dziecka z placówki licząc od momentu przekazania informacji o stanie zdrowia dziecka.
 5. 5.      Komunikaty mogą się również ukazywać na stronie www przedszkola.
 6. 6.      Z Przedszkolem Rodzic może kontaktować się wykorzystując
  1. Telefon:   71 798 67 74 w.100;
  2. Pocztę elektroniczną: sekretariat.p150@wroclawskaedukacja.pl;

 

§ 3

Każdy Rodzic/ opiekun prawny korzystający z usług przedszkola w okresie epidemii zobowiązany jest do zapoznania z treścią Procedury oraz do jej bezwzględnego stosowania.

§ 4

Procedura obowiązuje bezterminowo od 11 maja 2020 r.

 

 

Regulamin przyjęcia dziecka do Przedszkola nr150 „Wesołe Nutki” w okresie stanu pandemii

 

Regulamin przyjęcia dziecka do Przedszkola nr 150 „Wesołe Nutki”
w okresie stanu epidemii

W związku z planowanym od 11 maja 2020 r. wznowieniem funkcjonowania przedszkola w okresie stanu epidemii działając na podstawie Zarządzenia Prezydenta Wrocławia z dnia 6 maja 2020 r. oraz stosując się do wytycznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego  informujemy o warunkach przyjęcia dziecka
do przedszkola oraz o zmianie organizacji pracy.

 1. I.                   Warunki przyjęcie dziecka do przedszkola:

 

 1. W pierwszej kolejności przyjmowane do przedszkola są dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu
  i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z utrzymaniem miasta. Potwierdzeniem spełnienia wymienionych warunków jest złożenie przez rodzica/ opiekuna prawnego w formie skanu/ zdjęcia na adres mailowy przedszkola
  tj. sekretariat.p150@wroclawskaedukacja.pl oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do wydanego zarządzenia.
 2. Do przedszkola w drugiej kolejności przyjmowane są dzieci rodzica/ opiekuna prawnego, który przedstawi oświadczenie pracodawcy o konieczności jego powrotu do pracy;
 3. do przedszkola w trzeciej kolejności przyjmowane są dzieci na podstawie indywidualnej decyzji dyrektora po uwzględnieniu sytuacji rodzinnej dziecka
  w stanie epidemii.
 4. Rodzice/ opiekunowie prawni  przesyłają wymagane dokumenty w formie skanu/zdjęcia adres mailowy przedszkola sekretariat.p150@wroclawskaedukacja.pl.
 5. Dokumenty niekompletne bądź bez wyrażenia zgody na jakiekolwiek zapisy zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia pozostają bez rozpatrzenia.
 6. Po weryfikacji złożonych dokumentów Rodzice/ opiekunowie zostaną poinformowani drogą mailową/ telefoniczną o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka
  do placówki
 7. Decyzję o przyjęciu/ nieprzyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor uwzględniając możliwości organizacyjne.
 8. Po decyzji o przyjęciu dziecka Rodzic zobowiązany jest do zapoznania
  z procedurami udostępnionymi na stronie www lub w innej formie.
 9. Zobowiązuje się rodziców do przestrzegania wszystkich procedur.
 10. Nieprzestrzeganie warunków organizacji pracy w okresie epidemii skutkuje nieprzyjęciem dziecka do przedszkola.

 

 1. II.                Zmiana organizacji pracy

W związku z planowanym otwarciem placówki w okresie epidemii zmianie ulega sposób organizacji pracy placówki. Główne zmiany:

 1. Przedszkole będzie pracowało z obniżoną liczbą oddziałów.
 2. Liczba otwartych oddziałów będzie uzależniona od zapewnienia odpowiedniej ilości kadry pedagogicznej.
 3. Grupy mogą być niejednorodne wiekowo.
 4. Na nowo zostanie opracowana organizacja pracy, dotyczy: przypisania dziecka
  do grupy, nauczyciela pracującego z grupą, numeru sali, innych pracowników
  w grupie, godziny pracy oddziału i innych.
 5. Powstałe oddziały i przypisani do nich opiekunowie i dzieci będą stałe.
 6. Rodzice dzieci przyjętych zostaną poinformowani, do której grupy dziecko zostało przypisane. Rodzeństwa zostaną umieszczone w tej samej grupie. Decyzja
  o przypisaniu dziecka do oddziału nie podlega negocjacji.
 7. W przypadku porannego braku nauczyciela przypisanego do konkretnej grupy
  z przyczyn nagłych konkretny oddział nie zostanie w danym dniu uruchomiony. Natomiast w przypadku nagłej nieobecności nauczyciela realizującego drugą zmianę, Rodzice zostaną poinformowani o konieczności odebrania dziecko do godz. południowych (11- 12) .
 8. Rodziców obowiązuje zakaz wstępu na teren przedszkola.
 9. Przekazanie dziecka pod opiekę przedszkola będzie odbywało się w budynku przy wewnętrznym wejściu główny.
 10. W budynku przy wewnętrznym wejściu główny może przebywać maksymalnie jedna osoba dorosła wraz z dzieckiem (w przypadku rodzeństw dziećmi);
 11. W sytuacji gdy w przedszkolu przebywa maksymalna dozwolona ilość osób, kolejne osoby zobowiązane są do ustawienia się w kolejce na zewnątrz budynku
  z zachowaniem odległości 2 metrów ( za wyjątkiem dzieci przebywających pod opieką);
 12. Rodzic stosuje się do wszystkich zaleceń pracownika.
 13. Rodzic nie wchodzi z dzieckiem do holu, szatni i dalej.
 14. Rodzic przekazujący dziecko pod opiekę ma zakryte usta i nos, oraz zdezynfekował ręce lub posiada rękawiczki jednorazowe.
 15. Rodzic dziecka powyżej 4l ściąga dziecku maseczkę i zabiera ją ze sobą.
 16. Odbiór dziecka następuje analogicznie do przyprowadzenia. Rodzic dzwonkiem zgłasza gotowość odebrania dziecko, czeka na przyjście pracownika, informuje go, po które dziecko przyszedł (imię nazwisko grupa), czeka do momentu aż pracownik przyprowadzi dziecko do szatani, dziecko ubierze się pod opieką pracownika
  i zostanie odprowadzone do Rodzica.
 17. Rodzic odbierając/ przyprowadzając dziecko musi być przygotowany
  do  przedłożenia dowodu tożsamości pracownikowi, aby ten mógł sprawdzić zgodność danych.
 18. Do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun prawny.
 19. Rodzic zobligowany jest do uprzedzenia dziecka o pomiarze temperatury ciała przed wejściem do placówki.
 20. Jeżeli dziecko będzie miało podwyższoną temperaturę nie zostanie przyjęte do przedszkola.
 21. Bezwzględnie dzieci przyprowadzane do przedszkola muszą być zdrowe, bez jakichkolwiek oznak choroby ( w tym katar, osłabienie, kaszel, gorączka). Dzieci, których domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji w warunkach domowych lub są osoby chore nie może zostać przyprowadzone do placówki.
 22. Rodzice przyprowadzający/ odbierający dzieci musza być zdrowi i nie mogą wykazywać żadnych objawów chorobowych.
 23. Do przedszkola  dziecko nie może przynosić zabawek oraz innych przedmiotów.

 

 

 1. III.             Procedury obowiązują w przedszkolu w okresie epidemii

 

 1. Rodzic po otrzymaniu decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola zostanie poinformowany o obowiązujących w przedszkolu procedurach.
 2. Rodzic jest zobligowany do zapoznania z treścią procedur i ich bezwzględnego przestrzegania.
 3. Nieprzestrzeganie obowiązujących zasad skutkować będzie nieprzyjęciem dziecka do placówki.

 

 1. IV.              Postanowienia końcowe

Regulamin przyjęcia dziecka do Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” w okresie stanu epidemii obowiązuje bezterminowo od 11 maja 2020 r.

 

 

 

Aktualizacja z 18 maja 2020
Załącznika nr 2
do zarządzenia nr 2951/20
Prezydenta Wrocławia
z dnia 6 maja 2020 r.

OŚWIADCZENIE

Ja………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)
będący rodzicem/ opiekunem prawnym ……………………………………………………………………………………………. .
(imię i nazwisko dziecka)

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.

Przyjmuję do wiadomości:
1) objęcie osoby upoważnionej do przyprowadzania i odbierania dziecka zakazem wstępu na teren przedszkola/oddziału przedszkolnego/ innej formy wychowania przedszkolnego (dalej: przedszkola)
2) konieczności przygotowania dziecka na dłuższy pobyt na świeżym powietrzu;
3) konieczności pilnego odebrania dziecka z przedszkola w przypadku pojawienia się u niego niepokojących objawów choroby;
4) konieczności zaopatrzenia dziecka, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola;
5) konieczności wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;
6) konieczności regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikania dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania);
7) na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) przedszkole jest administratorem danych osobowych.
Oświadczam, że:
1) moje dziecko jest zdrowe i nie wykazuje jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę zakaźną;
2) w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych;
3) celem zapewnienia szybkiej komunikacji z przedszkolem podaję poniższe dane kontaktowe:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..;
4) jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z COVID-19, w szczególności związanych z przebywaniem na jednej powierzchni łącznie zwiększonej liczby osób w jednym czasie i miejscu;
5) zapoznałam/em się z obowiązującymi procedurami funkcjonowania w przedszkolu w okresie stanu epidemii;
6) podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wiadome mi jest, że fałszowanie dokumentów, poświadczenie nieprawdy, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i użycie dokumentu poświadczającego nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej.

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ……………………………………………………………………………