Kontynuacja nauki w roku szkolnym 2021/2022- druk

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniach 09- 15 marca 2021 r. zbierane będą oświadczenia potwierdzające wolę korzystania z usług przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 na zasadzie kontynuacji.

Druki są do pobrania na naszej stronie internetowej oraz wystawione w holu budynku od 09.03.2021 r.

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (P) (pobierz)

Uzupełnione i podpisane deklaracje należy złożyć u nauczycieli w grupie,  do której uczęszcza dziecko.

 

Przerwa wakacyjna

- PRZERWA WAKACYJNA-

Szanowni Państwo!

Dyrektor Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” informuje, że termin przerwy wakacyjnej zaplanowany jest w okresie od 01.08.2021 r. do 31.08.2021 r.

Oczywiście należy mieć również na uwadze, iż w chwili obecnej do końca
nie wiadomo jak będzie wyglądać sytuacja epidemiczna w kraju w tym okresie oraz czy nie zostaną wprowadzone przez rząd inne rozwiązania.

W Przedszkolu wprowadzony został i ma zastosowanie ujednolicony system opieki wakacyjnej w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto.

Poniżej szczegółowy harmonogram przygotowania do przerwy wakacyjnej:

SYSTEM OPIEKI WAKACYJNEJ W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO – HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ

 

Ujednolicenie procedury w zakresie systemu opieki wakacyjnej w szczególnie uzasadnionych przypadkach przewiduje następujące terminy:        
- wydawanie rodzicom (za potwierdzeniem) deklaracji korzystania z przedszkola
w okresie wakacyjnym, z wyznaczonym terminem złożenia wypełnionej deklaracji (14.05);
- złożenie podania przez rodzica wraz z uzasadnieniem o konieczności korzystania
z innego przedszkola  (31.05);   
- zebranie deklaracji i podań od rodziców (31.05) z określeniem pełnych tygodni korzystania z placówki;      
- analiza wykorzystania miejsc w placówce w okresie wakacyjnym
(do 15 czerwca);      
- rozpatrywanie złożonych przez rodziców podań oraz analiza uzasadnień
(do 15 czerwca), decyduje dyrektor z uwagi na znajomość środowiska rodzinnego dziecka (nie zawsze będzie to najbliższa placówka);         
– wskazywanie rodzicom, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, innego przedszkola, z którego może skorzystać dziecko (do 15 czerwca);          
– wskazywanie przedszkoli w obrębie placówek podległych pod danego koordynatora, a w przypadku braku miejsc w tym rejonie – w granicach  miasta.

 

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów i Nauczycieli

Wrocław 2020-10-26

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!

 

Na świecie i w Europie podnosi się druga fala pandemii koronawirusa. To zjawisko dotyka również Polski, liczba  dziennych zachorowań w naszym kraju sięgnęła ponad 13 tysięcy. Rząd Rzeczypospolitej całe państwo ogłosił czerwoną strefą i wprowadził szereg obostrzeń. Ich celem jest ochrona zdrowia i życia obywateli, spłaszczenie wzbierającej fali zachorowań, utrzymanie funkcjonalności systemu opieki zdrowotnej. Od poniedziałku 26 października br.  przez okres 2 tygodni zdalne nauczanie będzie odbywać się w klasach 4-8 w szkołach podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych.

W ubiegłym roku szkolnym od marca do wakacji szkoły, przedszkola
i  placówki pracowały zdalnie. Kadrze pedagogicznej przybyło wiedzy i umiejętności (praktyka czyni mistrza!), zwiększyła się też liczba komputerów. Działają różne platformy edukacyjne, w tym rekomendowana przez MEN e-podręczniki.pl. Zdalne nauczanie wszakże ciągle pozostaje wyzwaniem. Jestem świadomy ograniczeń
w poszczególnych jednostkach oświaty i słabości nauczania na odległość, nie oczekuję cudów od Koleżanek i Kolegów. Gorąco dziękując za dotychczasowy wysiłek
i ofiarną pracę proszę o zaangażowanie, systematyczny i serdeczny kontakt z uczniami (zwłaszcza niepełnosprawnymi, mającymi trudności w nauce oraz z rodzin dysfunkcyjnych) i rodzicami, optymalne wykorzystywanie posiadanych technicznych możliwości, dawanie przykładu zawodowych kompetencji, obywatelskiej postawy –
w tym szczegolnie respektowania zasad sanitarnych. Proszę o empatię i życzliwość, cierpliwość i wytrwałość, spokój i opanowanie. Mówiąc najkrócej chodzi o to, aby każdy dawał z siebie wszystko robiąc to, co do niego należy.

Ze strony Kuratorium Oświaty możecie Państwo liczyć na wsparcie:  aktualne, rzetelne i wiarygodne informacje (w szczególności zapraszam na strony www.men.gov.pl oraz www.kuratorium.wroclaw.pl), dobre rady, praktyczne podpowiedzi, wyjaśnianie formalno-prawnych dylematów, interwencje w różnych instytucjach w wyjątkowo ważnych i pilnych sprawach (np. w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych).  Ponadto na ograniczenie liczby ewaluacji i kontroli, a także sprawozdawczości.

Nauka zdalna w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych została zaordynowana na 2 tygodnie. Jeśli wprowadzone restrykcje przyniosą pozytywne efekty i sytuacja epidemiczna zacznie się poprawiać to będziemy stopniowo wracać do nauczania hybrydowego i stacjonarnego. Jeżeli jednak zła sytuacja epidemiczna będzie się utrzymywała to nauczanie na odległość stanie się codziennością na dłużej. Tym gorliwiej więc warto doskonalić umiejętności kształcenia zdalnego, sięgać po dobre praktyki, samemu dzielić się z innymi wiedzą
i doświadczeniem. Warto także w pełni wykorzystywać sprzęt posiadany przez szkołę – dyrektor szkoły może zdecydować o jego wypożyczeniu, może też zobligować kadrę pedagogiczną do prowadzenia zdalnego nauczania ze szkolnych gabinetów (szczególnie, gdy z różnych powodów nauczyciele nie mogą prowadzić nauczania na odległość z własnych domów).

Koleżanki i Koledzy!

Pan Zagłoba w zakończeniu „Potopu” Henryka Sienkiewicza apelował do przyszłych pokoleń: „Niech, gdy ciężkie czasy nadejdą, wspomną na nas i nie desperują nigdy, bacząc na to, że nie masz takowych terminów, z których by się viribus unitis [wspólnymi siłami] przy boskich auxiliach [z bożą pomocą]  podnieść nie można”.

My współcześni mierzymy się z bezprecedensowym wyzwaniem. Koronawirus jest wspólnym wrogiem i tylko razem możemy go pokonać. Pamiętając o misji wyjątkowego zawodu nauczyciela bądźmy zjednoczeni, solidarni, pomocni. Jestem święcie przekonany, że i tym razem damy radę!

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu Nr 150 „Wesołe Nutki” dla rodziców /opiekunów prawnych

 

Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu Nr 150 „Wesołe Nutki”
dla Rodziców/ opiekunów prawnych

 

Podstawa prawna :

 • ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
 • rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Statut Przedszkola
 • Wytyczne GIS, MEN ,MZ

 

 

§ 1

W związku z zapobieganiem COVID-19 i dbaniu o bezpieczeństwo dzieci, Rodziców
i pracowników Dyrektor Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” wprowadza Procedurę bezpieczeństwa w Przedszkolu Nr 150 „Wesołe Nutki”

§ 2

Dyrektor Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” wprowadza rozwiązania, których przestrzeganie jest obowiązkowe dla zapewnienia dzieciom, pracownikom oraz osobom wchodzącym do budynku bezpieczeństwa.

§ 3

Rodzic ponosi odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki”, która skutkować może narażeniem zarażenia się COVID-19 dziecka, opiekunów w przedszkolu, jak i podczas drogi z/ do placówki.

 

§ 4

 Dzieci przyprowadzane do przedszkola muszą być zdrowe, bez jakichkolwiek oznak choroby ( w tym katar, osłabienie, kaszel, gorączka, zaczerwienione oczy ,ból brzucha, biegunka itp.). Dzieci, których domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji w warunkach domowych  nie mogą zostać przyprowadzone do placówki.

§ 5

Rodzic przyprowadzając dziecko chore, z objawami chorobowymi, bądź którego domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji w warunkach domowych podlega odpowiedzialność za  narażenie na zakażenie się COVID-19wszystkich uczestników opieki, nauczycieli, pracowników jak również innych Rodziców bądź narażenie wszystkich
na kwarantannę,

§ 6

Postanowienia ogólne:

1.      W przedszkolu obowiązuje reżim sanitarny.

2.      W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

3.      Dzieci przyprowadzane do przedszkola muszą być zdrowe, bez jakichkolwiek oznak choroby ( w tym katar, osłabienie, kaszel, gorączka zaczerwienione oczy ,ból brzucha, biegunka itp.). Dzieci, których domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji w warunkach domowych  nie może zostać przyprowadzone do placówki.

4.      Jeżeli dziecko będzie manifestowało, przejawiało niepokojące objawy  choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu tzw. Izolatorium z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. Rodzic zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji w celu pilnego ( w ciągu 1 godziny) odebrania dziecka z przedszkola

5.      Rodzice zobowiązani są do każdorazowego odbierania telefonów z placówki.

Jeśli Rodzic nie odbierze połączenia zobowiązany jest do natychmiastowego oddzwonienia do przedszkola.

6.      Każda osoba wchodząca do placówki zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk płynem umieszczonym przy wejściu głównym lub założenia własnych rękawiczek jednorazowych. Obowiązek nie dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkola.

7.      Każda osoba wchodząca do przedszkola zobowiązana jest do zachowania  dystansu społecznego w odniesieniu do innych osób – minimum  1,5 m.

8.      Osoby przebywające na terenie przedszkola ograniczają rozmowy do minimum.

9.      Jednorazowo do budynku przedszkola może wejść 30 osób (tj. opiekun +dziecko).

10.  Osoby wchodzące nie korzystają z domofonu. Osoba wchodząca używa dzwonka i czeka na pracownika przedszkola, który otworzy drzwi.

11.  W przedszkolu obowiązuje zakaz zgromadzeń zarówno w budynku jaki i na jego terenie.

12.  Rodzice i opiekunowi przyprowadzający/odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola ( szatnia, korytarze);

13.  Obowiązuje zakaz wstępu do sal. Rodzic doprowadza dziecko do Sali i zgłasza obecność pukaniem do drzwi.

14.  Po odebraniu/ przyprowadzeniu dziecka Rodzic/opiekun   zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia terenu przedszkola.

15.  Bezwzględnie zakazuje się wchodzenia do pomieszczeń ,sal i poruszania po budynku w innym celu niż  przyprowadzenie i odebranie dziecka.

16.  Za teren przedszkola uważa się budynek oraz wygrodzony teren poza budynkiem.

17.  Do przedszkola nie będą wpuszczane dzieci oraz osoby z objawami chorobowymi .

18.  Po wejściu do budynku dzieciom  mierzona jest temperatura ciała.

19.  Dopuszcza się możliwość kontrolnego pomiaru temperatury dziecka w ciągu dnia.

20.  W przypadku podwyższonej temperatury tj. 37 st.C i wyższej  dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola

21.  W przedszkolu dzieci nie korzystają z maseczek, przyłbic, rękawiczek ochronnych.

22.  Od godziny 8.30 drzwi wejściowe do budynku zostają zamknięte.

23.  Po godz. 8.30  dzieci nie będą przyjmowane do przedszkola.

24.  Każda osoba przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do wzmożonej profilaktyki zdrowotnej ,w tym do wchodzenia na teren przedszkola jako osoba zdrowa.

25.  Każda osoba przebywająca na terenie budynku przestrzega poleceń osoby dyżurującej.

26.  W Przedszkolu obowiązują procedury:

a. Procedura bezpieczeństwa

b. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

c. Procedura przyprowadzania/ odbierania dzieci do/ z Przedszkola Nr 150

d. Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu

e. Procedura szybkiej ścieżki komunikacji

22.Procedury i komunikaty  udostępnione są na  stronie www , na tablicach ogłoszeń lub przekazywane drogą elektroniczną.

23. Rodzic/ prawny opiekun osoby upoważnione do odbioru dzieci mają obowiązek zapoznania się ze Statutem , procedurami i komunikatami dyrektora i przestrzegania zapisów.

24. Na tablicy ogłoszeń znajduje się wykaz telefonów alarmowych do służb, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

§ 7

 

Organizacja bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu:

1.      W jednej grupie może przybywać maksymalnie 25 dzieci.

2.      Dziecko nie przynosi do przedszkola zabawek ani innych przedmiotów, wyjątek stanowią dzieci  rozpoczynające pobyt w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021- Rodzic może wg swojej decyzji  wyposażyć dziecko w ulubioną zabawkę w okresie adaptacji.

3.      Zabawka musi być bezpieczna i łatwa do mycia i dezynfekcji.

4.       O zakończeniu okresu adaptacji decyduje nauczyciel prowadzący grupę.

5.      Zabawka, którą dziecko przynosi do grupy musi być codziennie zabrana do domu w celu umycia i dezynfekcji.

6.      W miarę możliwości  nauczyciel może zwiększyć ilość stolików w sali.

7.      Rodzice /opiekunowie /osoby upoważnione przyprowadzający/odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola ( szatnia, korytarze);

8.      Rodzice/opiekunowie prawni/osoby upoważnione nie mogą wchodzić do innych pomieszczeń przedszkola w tym sal pobytu dzieci.

9.      Rodzice/opiekunowie/osoby upoważnione przyprowadzający/ odbierający dzieci zobowiązani są do rygorystycznego przestrzegania wszystkich środków ostrożności tj. muszą mieć zasłonięte usta i nos ,wydezynfekowane ręce, dodatkowo  muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do innych osób wynoszący minimum  1,5 m.

10.  Rodzice / opiekunowie /osoby upoważnione przyprowadzający/ odbierający dzieci przed wejściem do placówki zobowiązani są do zdezynfekowania rąk- płyn umieszczony jest po lewej stronie wejścia , muszą zasłonić usta i nos.

11.  Rodzice zobowiązani są do dostarczenia najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dzieci z przedszkolu niżej wymienionych dokumentów:

 • Upoważnienie do odbioru/ przyprowadzenia dziecka
 • Karta aktualizacji danych
 • Zgoda na pomiar  temperatury ciała dziecka

12.  Przyprowadzanie i odbieranie dziecka następuje według wytycznych zawartych w Procedurze przyprowadzania i odbierania

13.  Piaskownice zabezpieczone są taśmami i wyłączone z użytkowania.

14.  Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren przedszkola.

15.  Nauczyciel wyjaśnia dzieciom jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i powodów, dla których zostały wprowadzone. Ma obowiązek codziennego przypominania dzieciom o konieczności częstego i dokładnego mycia rąk zgodnie z instrukcją. Nauczyciel nadzoruje prawidłowe wykonywanie czynności higienicznych przez dzieci.

16.  Nauczyciel w przypadku korzystnych warunków atmosferycznych organizuje wyjścia na świeże powietrze.

17.  Wszystkie wytyczne dotyczące pobyty na świeżym powietrzu zostały zawarte w procedurze przebywania na świeżym powietrzu.

18.  W przypadku stwierdzenia u dziecka objawów chorobowych podczas pobytu dziecka w przedszkolu uruchomiona zostaje procedura w przypadku wystąpienia zakażenia.

19.  Sale wietrzone są według wytycznych GIS.

20.  Bezpośrednie konsultacje są zawieszone do czasu zniesienia zakazów epidemicznych. W przypadku konieczności kontaktu obowiązuje forma kontaktu mailowego lub telefonicznego.

21.  W sytuacjach wyjątkowych wymagających osobistego kontaktu rodzic zgłasza taką potrzebę określając temat spotkania.

22.  Rodzic zawiadamiany jest o terminie i miejscu spotkania oraz w zależności od tematu spotkania określana jest liczba osób mogących brać udział w spotkaniu.

23.  Spotkanie odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa tj. zakryte usta i nos, wydezynfekowane ręce . Uczestnicy spotkania muszą być zdrowi .

24.  Do odwołania nie prowadzi się spotkań w dużych grupach.

25.  Dzieci będą spożywały posiłki w salach pobytu.

26.   Pracownik obsługi  przed podaniem posiłków przeprowadza mycie i dezynfekcję, nakrywa do stołów. Przy kontakcie z żywnością  zobowiązana jest do stosowania przepisów BHP, HACCP oraz procedur COVID w tym  do założenia maseczki/ przyłbicy, mycia i dezynfekcji rąk.

27.  Przy przygotowaniach do wydania posiłku w sali dzieci przebywają pod opieką nauczyciela w bezpiecznej odległości od wózków transportowych i stolików.

28.  Zakazuje się transportu żywności  i poruszania się z wózkami transportowymi  w trakcie pobytu dzieci w szatni lub korytarzach.

§ 7

Każda z osób przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do zapoznania z treścią wprowadzonej Procedury.

§ 8

Każda z osób przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do przestrzegania wprowadzonej Procedury.

§ 9

Procedura obowiązuje  od 1 września 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFONY ALARMOWE

693 900 908        – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

71 361 46 90

 

603 720 579        – Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna

693 900 908

 

666 035 666        – Państwowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna

602 430 042                  (całodobowe telefony dyżurne)

 

71 39 57 520       – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J.    Gromkowskiego, Oddział Chorób Zakaźnych, Koszarowa 5

 

71 770 31 51       – Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych UM
we Wrocławiu ul. Chałubińskiego 2- 2a

 

800 190 590        – Całodobowa infolinia NFZ

 

71 770 22 22       – Centrum Zarządzania Kryzysowego

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia COVID-19

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 

 1. Wyznacza się pomieszczenie ( pomieszczenie sali konferencyjnej), zwane dalej izolatorium, w którym będzie można odizolować osobę w razie wystąpienia u  niej objawów chorobowych.
 2. Izolatorium wyposażone jest w środki ochrony osobistej ( maseczki, rękawiczki, fartuch ochronny, przyłbicę) , termometr bezdotykowy, leżak oraz płyn dezynfekujący.
 3. Osoba manifestująca objawy zakażenia zostanie objęta natychmiastową izolacją.
 4. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka- dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy do pomieszczenia izolatorium.
 5. Wyznacza się jedną osobę wyposażoną w środki ochrony osobistej do kontaktu
  z podejrzanym o zakażenie z zachowaniem dystansu min. 2 m.
 6. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką wyznaczonego pracownika, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa- przed wejściem i po wyjściu z izolatorium dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada środki ochrony indywidualnej ( fartuch, rękawiczki, maseczkę, przyłbice- po wyjściu z izolatorium niezwłocznie pozbywa się użytych przedmiotów ochrony umieszczając je w szczelnie zawiązanym worku.
 7. W przypadku nasilonych objawów, takich jak: gorączka, kaszel, duszności, problemy
  z oddychaniem bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie:
 • Pogotowie ratunkowe – 112:
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego  I Oddział Chorób Zakaźnych, ul. Koszarowa 5- tel. 71 700 30 00, izba przyjęć dla dzieci
  i młodzieży- tel. 71 392 53 38,
 • Rodziców podopiecznych.
 • Dyrektor;
 • Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w pn.- pt. 7.00- 15.00
  tel. 71 329 58 43 lub 693 900 908, 781 400 199 lub 71 361 46 91- 92, całodobowo 603 720 579 lub zadzwonić pod numer alarmowy 112
 • Kuratorium Oświaty- od pn. do pt. w godz. 7:45- 15.45, tel. 71 340 63 36
 • Urząd Miejski Departament Edukacji- od pn. do pt. w godz. 8.00- 15.45
  tel. 71 777 87 06 lub osoby prowadzące placówkę;

 

8.W przypadku wystąpienia podejrzenia zachorowania u dziecka nauczyciel niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z rodzicem.

9.Nauczyciel zawiadamia Dyrektora o zaistniałej sytuacji.

10.Osoba wskazana przez dyrektor kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci i informuje o zaistniałej sytuacji.

11.Opiekun grupy, w które przebywało dziecko z objawami, jeśli to możliwe przeprowadza dzieci do innej pustej i zdezynfekowanej sali.

12.Wszyscy przebywający w przedszkolu pozostają w placówce  i sporządzona zostaje lista określająca kto miał bliski kontakt z osobą podejrzaną o zachorowanie na COVID-19

13.Obszar, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, blaty, uchwyty)

14.Dalsze działania podejmują odpowiednie służby.

 

Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu na terenie placu zabaw i ogrodu

 

Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu

na terenie placu zabaw i ogrodu
Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” przy ul. P. P. Ignuta 30 we Wrocławiu

Cel procedury:

Określenie sposobu postępowania nauczyciela w przypadku organizowania zabaw
i odpoczynku na terenie  ogrodu i placu zabaw przedszkola oraz określanie norm i zasad bezpieczeństwa.

 

 1. Nauczyciele są zobowiązani do określenia i omówienia z dziećmi zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na terenie placu zabaw i ogrodu . Zapisy w dzienniku zajęć .
 2. Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw/ogród przedszkola nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu, przypomina o konieczności powiadomienia osoby dorosłej o niebezpieczeństwie, o zakazie oddalania się od grupy i nauczyciela, o obowiązku zgłaszania się na zbiórkę itp.)
 3. Dzieci na plac zabaw wychodzą udostępnionym wejściem ewakuacyjnym.
 4. Obowiązuje zakaz organizowania wyjść poza obszar placówki ( np. do parków).
 5. Nauczyciel obowiązkowo przelicza dzieci przed wyjściem z sali/do sali,  wyjściem/wejściem z/do toalety, wejście/wyjście do/z budynku przedszkola oraz wejściem/wyjściem na teren ogrodu przedszkolnego.
 6. W szatni przebywa tylko jedna grupa.
 7. Dzieci przemieszczają się z budynku przedszkola na ogrodzony teren wydzielony
  do zabawy pod opieką nauczyciela i pomocnika pomocniczego.
 8. Przed wejściem dzieci na plac zabaw pracownik obsługi dezynfekuje uchwyty, klamki, toaletę zewnętrzną i inne konieczne rzeczy.
 9. Dzieci przebywające na terenie przedszkola  korzystają z toalet zewnętrznych pod opieką pracownika przedszkola.
 10. Codziennie przed wyjściem dzieci na teren  konserwator ma obowiązek sprawdzić,
  czy a na terenie przedszkola nie ma zagrożeń dla bezpieczeństwa dzieci i innych użytkowników.  Fakt dokonania czynności sprawdzających konserwator potwierdza wpisem do karty kontroli.
 11. Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie pięć grup, przy czym opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą;
 12. W szatni może przebywać w tym samym czasie tylko jedna grupa.
 13. Obowiązuje zakaz korzystania z piaskownicy i zamontowanych urządzeń.
 14. Urządzenia rekreacyjne wyłączone z użytkowania, nie poddane dezynfekcji są zabezpieczane taśmą;
 15. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych.
 16. Nauczyciel każdorazowo przed wpuszczeniem dzieci na teren przedszkola ma obowiązek sprawdzić, czy  teren jest bezpieczny.
 17. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw przedszkola musi być zamknięta bramka wejściowa                          i brama wjazdowa przy wydzielonej części do zabaw. Po wejściu/wyjściu na teren/z terenu przedszkola wydzielonego do zabaw nauczyciel wchodzący/wychodzący ma obowiązek zamknięcia bramki.
 18. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi podopiecznymi
  i przebywać  w sposób rozproszony w różnych częściach terenu przedszkola.
 19. Nauczyciel nie organizuje skupisk dzieci w jednym miejscu, dba o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;
 20. Dzieci wracają do budynku przedszkola pod nadzorem nauczyciela i pracownika.
 21. Po opuszczeniu placu zabaw przez dzieci pracownik obsługi zobowiązany jest
  do mycia i przeprowadzenia dezynfekcji toalety zewnętrznej.
 22. Po powrocie z placu zabaw dzieci dokładnie myją ręce pod nadzorem nauczyciela.
 23. Użytkownicy przestrzegają wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania terenu przedszkola umieszczonymi na tablicy informacyjnej
  na budynku przedszkola.
 24. Rodzic ma obowiązek dostosować ubiór dziecka do panujących warunków atmosferycznych. Rodzic przygotowuje dziecko na dłuższy pobyt na świeżym powietrzu
  ( niekrępujące ruchów ubrania, wygodne buty). Należy pamiętać o zaopatrzenie dziecka
  w odpowiednie nakrycie głowy w przypadku słonecznej pogody.
 25. Nauczyciel udostępnia dzieciom sprzęt i zabawki, które przynosi pracownik przedszkola.
 26. Każdorazowo po zakończeniu pobytu dzieci na świeżym powietrzu muszą zostać umyte
  i odkażone używane sprzęty- piłki, bramki, itp.
 27. Nauczyciel przed wyjściem na teren przedszkolny zobowiązany jest dopilnować, żeby dzieci zostały napojone i skorzystały z toalety.
 28. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu nie sprzyjających (deszcz, mocny wiatr, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, burza, zła lub bardzo zła jakość powietrza, itp.).
 29. Dziecko może zostać odebrane z terenu placu zabaw wówczas, gdy rodzic/ prawny opiekun dotrze na miejsce pobytu grupy- nie przekraczając furtki wydzielającej plac zabaw zgłosi nauczycielowi gotowość odbioru dziecka, pracownik przedszkola podprowadzi dziecko
  i przekaże je pod opiekę rodzica/ opiekuna.
 30. Odebranie dziecka z placu zabaw wiąże się z niemożnością wejścia do budynku i odebrania ewentualnych rzeczy pozostawionych w szatni- rodziców obowiązuje zakaz wstępu
  do budynku.
 31. O wszelkich zauważonych usterkach nauczyciel lub inny użytkownik  zawiadamia konserwatora, intendenta lub swoich przełożonych.

 

 

 

Procedura przyprowadzania/ odbierania dzieci do/ z Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki”

 

Procedura przyprowadzania/ odbierania dzieci do/ z Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki”

§ 1

W związku z zapobieganiem COVID-19 i dbaniu o bezpieczeństwo dzieci, Rodziców
i pracowników zmianie ulega organizacja przyprowadzania i odbierania dzieci
z Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki”.

§ 2

Od 01.09.2020 r. zmianie ulega proces przyprowadzenia/ odbioru dziecka
do/ z placówki. Rodzic zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich wytycznych
i zabezpieczenia na ten cel odpowiedniego przedziału czasowego.

§ 3

Rodzic ponosi pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną
z przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki”, która skutkować może narażeniem zarażenia się COVID-19 dziecka, opiekunów oraz osoby upoważnione w przedszkolu, jak i podczas drogi z/ do placówki.

 

§ 4

Dzieci przyprowadzane do przedszkola muszą być zdrowe, bez jakichkolwiek oznak choroby ( w tym katar, osłabienie, kaszel, gorączka, zaczerwienione oczy). Dzieci, których domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji w warunkach domowych nie może zostać przyprowadzone do placówki.

§ 5

Rodzic przyprowadzając dziecko chore, z objawami chorobowymi, bądź którego domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji w warunkach domowych podlega odpowiedzialność za  narażenie na zakażenie się COVID-19 wszystkich uczestników opieki, nauczycieli, pracowników jak również innych Rodziców bądź narażenie wszystkich  na kwarantannę.

§ 6

Osoby przyprowadzające/ odbierające dzieci musza być zdrowe i nie mogą wykazywać żadnych objawów chorobowych. Osoby, których domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji w warunkach domowych lub są osoby chore nie może przyprowadzać/ odbierać dziecka do/z  placówki.

§ 7

Dzieci należy przyprowadzić najpóźniej do godz. 8.30 . o godz. 8.30 przedszkole zostaje zamknięte. Po tej godzinie dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola.

§ 8

Do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawnieni są rodzice/ opiekunowie prawni oraz osoby przez nie upoważnione. Rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani
do zapoznania osoby przez nie upoważnione z procedurami obowiązującymi
w placówce i do zobowiązania ich do bezwzględnego przestrzegania ich zapisów.

§ 9

Rodzice zobowiązani są do każdorazowego odbierania telefonów z placówki.
W sytuacji zauważenia u dziecka w trakcie pełnienia nad nim opieki zmian chorobowych, nauczyciel niezwłocznie informuje o tym fakcie Rodziców, a Rodzice są zobowiązani do natychmiastowego odebrania dziecka ( maksymalnie w czasie
1 godziny). Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości
od innych osób.

§ 11

Zmiany, które ze względu na konieczność zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa obowiązują podczas przyprowadzania/ odbierania dziecka od 1 września 2020 r.:

 1. W Przedszkolu obowiązuje reżim sanitarny.
 2. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00.
 3. Rodzic zobowiązany jest  przyprowadzenia dziecka do przedszkola do godz. 08.30.
 4. O 8.30 drzwi wejściowe zostają zamknięte i nie ma możliwości przyjęcia dziecka.
 5. W celu uniknięcia dużego zgromadzenia osób na terenie placówki do przedszkola dziecko jest przyprowadzane i odbierane tylko przez jedną osobę.
 6. Dzieci kontynuujące naukę w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021
  nie przynoszą ze sobą własnych zabawek, ani innych przedmiotów.
 7. Rodzice zobowiązani są do dostarczenia najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dzieci w przedszkolu niżej wymienionych dokumentów:
 • Upoważnienie do odbioru/ przyprowadzenia dziecka
 • Karta aktualizacji danych
 • Zgoda na pomiar  temperatury ciała dziecka

 

 

8. Dzieci rozpoczynające pobyt w roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu Rodzic może wyposażyć w ulubioną  bezpieczną zabawkę w okresie adaptacji.

9.O zakończeniu okresu adaptacji decyduje nauczyciel prowadzący grupę.

10.Zabawka, którą dziecko przynosi do grupy musi być codziennie zabrana do domu celem dezynfekcji.

11.W szafkach dzieci obowiązuje zakaz przechowywania żywności , napojów (dzieci mają zapewniony stały dostęp do wody w sali), zabawek, leków oraz innych zbędnych przedmiotów.

12.Wszystkie dzieci w pierwszym dniu pobytu w przedszkolu należy wyposażyć w opisany worek ( nie plecaki itp.) z odzieżą zmienną, w buty na zmianę, zmienne ubranie.

13.Dzieci leżakujące należy zaopatrzyć w małą poduszkę typu jasiek, kocyk oraz pidżamkę ( wszystko podpisane).

14.Przynajmniej jeden raz w tygodniu Rodzic zobowiązany jest do zabrania rzeczy pozostawianych w woreczkach, wyprania ich i pozostawienia czystego kompletu.

15.Odbiór dotyczy zarówno odzieży na zmianę, jak również rzeczy przeznaczonych do leżakowania.

16.Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci zobowiązani są do rygorystycznego przestrzegania wszystkich środków ostrożności tj. muszą mieć zasłonięte usta i nos, wydezynfekowane ręce muszą, zachować dystans społeczny w odniesieniu do innych osób wynoszący min. 1,5 m.

17.Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci przed wejściem do placówki zobowiązani są do zdezynfekowania rąk- płyn umieszczony jest po lewej stronie wejścia.

18.Ze względów bezpieczeństwa w jednym czasie w szatni przedszkolnej może przebywać 30 osób (opiekun +dziecko)

19.Rodzice i opiekunowi przyprowadzający/odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola ( szatnia, korytarze);

20.Podczas przyprowadzania/ odbierania dzieci zaleca się Rodzicom i osobom upoważnionym sprawną organizacje całego procesu, bez zbędnej zwłoki przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa.

21.W przedszkolu obowiązuje zakaz zgromadzeń zarówno w budynku jaki i na jego terenie.

22.Przed wejściem do holu placówki dzieciom,  będzie mierzona temperatura ciała przez wyznaczonego pracownika.

23.W przypadku podwyższonej temperatury tj. 37 st.C i  wyżej dziecko nie będzie mogło pozostać w przedszkolu.

24.Rekomenduje się wykonanie kontrolnego pomiaru temperatury ciała dziecka w warunkach domowych przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola.

25.W przypadku osiągnięcia maksymalnej dopuszczanej liczby osób w środku pozostałe osoby zobowiązane są do pozostania poza budynkiem zachowując dystans społeczny.

26.Rodzice/ osoby przyprowadzając/ odbierające dzieci zobowiązane są do zaplanowania odpowiednio wystarczającej ilości czasu na przyprowadzanie/ odbieranie dziecka.

27.Rodzic/ osoba upoważniona stosuje się do wszystkich komunikatów pracownika pełniącego dyżur w holu przedszkola.

28.Rodzic/ osoba upoważniona wchodzi z dzieckiem do holu, szatni i odprowadza dziecko do sali pobytu.

29.Rodzic przyprowadzając/ odbierając dziecko do/ z sali sygnalizuje swoją obecność zapukaniem do drzwi sali.

30.Pracownik sprawdza, czy dana osoba jest upoważniona do przyprowadzenia/ odbioru dziecka i przejmuje opiekę nad dzieckiem /przekazuje dziecko.

31.W pierwszej kolejności nauczyciel kieruje dziecko do łazienki celem dokładnego umycia rąk.

32.Rodzic zobowiązany jest uprzedzić dziecko, że zaraz po wejściu do sali zostanie poproszone o umycie rąk.

33.Rodzice dzieci przypisanych do gryp IX oraz X zobowiązani są przed odprowadzeniem dzieckiem do sali, a po skorzystaniu z szatni do udania się z dzieckiem do łazienki wspólnej zlokalizowanej na pierwszym piętrze i dopilnowaniu aby dziecko umyło ręce.

34.Rodzic przekazujący dziecko pod opiekę ma zakryte usta i nos oraz zdezynfekował ręce lub ma ubrane rękawiczki jednorazowe.

35.W przypadku sytuacji gdy większa ilość Rodziców w tej samej chwili chce przekazać dziecko pod opiekę tego samego nauczyciela/ bądź zgłosi się po dziecko, Rodzice/ osoby upoważnione zobowiązani są do oczekiwania i  zachowania bezpiecznego dystansu od innych rodziców i dzieci wynoszącego min. 1,5 m.

36.Rodzic dziecka przyprowadzonego do przedszkola w maseczce, ściąga dziecku maseczkę w przedszkolnej szatni i zabiera ją ze sobą.

37.Maseczki do zakrywania twarzy rodzice zabierają do domu i przynoszą w momencie odbierania dziecka z przedszkola- maseczka dziecka nie może pozostać na terenie placówki.

38.Odbiór dziecka następuje analogicznie do przyprowadzenia. Rodzic/ osoba upoważniona  pukając do drzwi sali zgłasza gotowość odebrania dziecka. Odbierający  musi być przygotowany do  przedłożenia dowodu tożsamości pracownikowi, aby ten mógł sprawdzić zgodność danych. Następnie czeka na wydanie dziecka i razem z nim udaje się do szatni.

39.Rodzic odbierający dziecko ma zakryte usta i nos, oraz zdezynfekował ręce lub ma ubrane rękawiczki jednorazowe.

40.Po odebraniu dziecka z placówki Rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenie terenu placówki.

41.Wszelkie rozmowy z pracownikami przedszkola ,w tym z nauczycielami należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

42.Każdy nauczyciel udostępni rodzicom z danej grupy służbowy adres mailowy, na który można kierować wszelkie zapytania.

43.Bezpośrednie konsultacje są zawieszone do czasu zniesienia zakazów epidemicznych. W przypadku konieczności kontaktu obowiązuje forma kontaktu elektronicznego lub telefonicznego –numer służbowy.

44.W Przedszkolu obowiązują procedury:

a.Procedura bezpieczeństwa

b.Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

c.Procedura przyprowadzania/ odbierania dzieci do/ z Przedszkola Nr 150

d.Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu

e.Procedura szybkiej ścieżki komunikacji

Zostały one udostępnione na stronie www i na tablicach ogłoszeń, z którymi każdy przebywający  na terenie placówki ma obowiązek zapoznania i bezwzględnego przestrzegania.

45.Rodzice zobowiązani są do bieżącego śledzenia komunikatów pojawiających się na stronie internetowej przedszkola oraz wywieszanych ogłoszeń w budynku.

46.W sytuacjach zmiany Dyrektor kieruje do Rodziców komunikaty z wytycznymi o dalszej formie organizacji pracy.Rodzice są zobowiązani do  stosowania się do wprowadzanych wytycznych i zaleceń.

 

 

§ 12

Każda z osób przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do zapoznania
z treścią wprowadzonej Procedury.

§ 13

Każda z osób przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do  przestrzegania wprowadzonej Procedury.

§ 14

Procedura obowiązuje bezterminowo od 1 września 2020 r.

Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z Rodzicami/ opiekunami prawnymi obowiązująca w Przedszkolu Nr 150 „Wesołe Nutki”

 

Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z Rodzicami/ opiekunami prawnymi obowiązująca w  Przedszkolu Nr 150 „Wesołe Nutki”

§ 1

W związku z zapobieganiem COVID-19 i dbaniu o bezpieczeństwo dzieci, Rodziców
i pracowników Dyrektor Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” wprowadza Procedurę szybkiej ścieżki komunikacji z Rodzicami/ opiekunami prawnymi obowiązującą w Przedszkolu Nr 150 „Wesołe Nutki”

§ 2

1.      Rodzice w przypadku skorzystania z usług przedszkola są zobowiązani do  pozostawienia aktualnego numeru telefonu oraz adresu mailowego.

2.      Rodzice w przypadku skorzystania z usług przedszkola i pozostawienia dziecka pod opieką w placówce są zobowiązani do  każdorazowego odbierania telefonu z przedszkola.

3.      W sytuacji losowej gdy rodzic nie odbierze telefonu zobowiązany jest do niezwłocznego oddzwonienia.

4.      W przypadku wystąpienia u dziecka podczas pobytu w przedszkolu oznak choroby Rodzic jest natychmiast informowany o zaistniałej sytuacji telefonicznie i jest zobowiązany do niezwłocznego tj. do 1 godz.  odbioru dziecka z placówki licząc od momentu przekazania informacji o stanie zdrowia dziecka.

5.      Komunikaty mogą się również ukazywać na stronie www przedszkola.

6.      Z Przedszkolem Rodzic może kontaktować się wykorzystując

a. Telefon:   71 798 67 74 w.100;

b. Pocztę elektroniczną: sekretariat.p150@wroclawskaedukacja.pl;

 

§ 3

Każdy Rodzic/ opiekun prawny korzystający z usług przedszkola w okresie epidemii zobowiązany jest do zapoznania z treścią Procedury oraz do jej bezwzględnego stosowania.

§ 4

Procedura obowiązuje bezterminowo od 1 września 2020 r.

 

 

 

Język angielski

 

 

 

Propozycje zabaw z języka angielskiego :)

Let’s play!

 • Which one is missing? – rozkładamy flashcards na dywanie. Dzieci zamykają oczy. Rodzic: close you eyes. Abracadabra, abracadabra, one, two, three.. open your eyes. Which one is missing? Zadaniem dzieci jest odgadnięcie jakiego obrazka brakuje.
 • Guess the word – kółeczko na środku kartki (która ma taką samą wielkość jak nasze flashcards). Tasujemy wszystkie flashcards i na wybraną kartę nakładamy kartę z wyciętą dziurką. Zadaniem dzieci jest odgadniecie rzeczy poprzez mały fragment.
 • What have I got in my box? Rodzic chowa w pudełku rzecz lub ilustrację związaną z określonym tematem i pyta: What have i got in my box? Dziecko zgaduje, co może być w pudełku. Jeśli zgadnie wyjmuje daną rzecz czy ilustrację. Zabawę można zmodyfikować. Rodzic chowa w pudełku przedmiot o wyraźnym kształcie. Dziecko wkłada rączkę do pudełka i nie podglądając próbuje zgadnąć, co jest w środku
 • Jumping Frog – rozkładamy na dywanie kartki z cyframi. Dziecko staje na danej cyfrze (np. 3) a rodzic wydaje komendę po angielsku (np ‘three plus 2’). Zadaniem dziecka jest przeskoczenie na kartkę z numerem 5.

Piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=Xg5i9rxxuJM

 

https://www.youtube.com/watch?v=EcBhiDqyibo

 

https://www.youtube.com/watch?v=nFxAiWkSePk&t=49s

 

https://www.youtube.com/watch?v=nddRGDEKxA0

 

 

 

 

Propozycje zabaw z języka angielskiego

1. Touch Green

Potrzebne będą: przedmioty codziennego użytku w różnych kolorach.

To prosta gra na poznanie kolorów. Mówimy “touch’” i podajemy konkretny kolor (np. “green”) a zadaniem dziecka jest znalezienie przedmiotu w wymienionym przez nas kolorze. Zabawę możemy modyfikować w dowolny sposób używając innych kategorii, np. kształtów (np. “touch something round”) lub części ciała (np. “touch your belly”)

2. Bingo

Potrzebne będą: kartka, kredki ewentualnie naklejki.

To dobra metoda nauki słówek zarówno dla dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać, jak i dla tych starszych.

Przygotowujemy plansze (najlepiej kilka): na czystej kartce rysujemy 16 kratek pogrupowanych na 4 czwórki (po jednej grupie w każdym rogu). Możemy grupy odróżnić od siebie np. kolorem kratek. W pola wrysowujemy (dla starszych dzieci wpisujemy) różne proste obrazki np.: las, oko, miś, klocek, piłka itd. Dajemy dziecku kartkę i mówimy na głos zdania: “It’s an eye” albo “It’s a ball”. Dziecko zakreśla obrazki odpowiadające opisowi. Gdy zakreśli wszystkie cztery obrazki w jednej grupie, powinno zawołać Bingo!

3. Breakfast

Potrzebne będą: papier i kredki.

Prosimy dziecko, aby narysowało swoje ulubione śniadanie. Następnie nazywamy po angielsku wszystkie elementy rysunku. Potem “komponujemy” śniadanie dla innych członków rodziny, korzystając z nowego słownictwa i dodając kolejne nowe elementy. Ta zabawa może mieć kontynuację w świecie rzeczywistym: podczas codziennego przygotowania śniadania, angażujemy dziecko pytając, na przykład: Can you pass me some bread?; Would you like more milk? Can you help me?; I don’t like ham; With honey; Without butter; I’m fine, thank you.

4. Twister

Potrzebne będą: gra Twister lub (do samodzielnego wykonania gry) plansza ze strzałką (szablony można znaleźć w internecie, można też wykorzystać tarczę zegara do nauki godzin), cerata lub folia, kolorowe markery do rysowania pól na macie.

Znana gra towarzyska może być bardzo pomocna w nauce języka angielskiego – zwłaszcza, że angażuje w zabawę całe ciało. A to dzieci lubią najbardziej! Można tę grę wykorzystać do nauki kolorów, czyli grać tak jak w klasycznego twistera, podając jedynie nazwy losowanych pól po angielsku (np. “Right hand on the yellow. Left foot on the blue”). Ale możemy również pod poszczególnymi kolorami na macie poukrywać obrazki (lub proste zagadki), które dzieci odkrywają w czasie zabawy. Możemy je poprzyklejać do pól na macie grzbietami do góry lub wykonać grę twister samodzielnie od samego początku. Świetna zabawa dla całej rodziny gwarantowana!

5. Body parts

Potrzebne będą: własne ciało, ewentualnie przylepne karteczki.

Uczymy się części ciała poprzez zabawę, dotykając ich u siebie i wypowiadając zdanie (np. “That’s my nose”). Zachęcamy do tego dziecko. Możemy to robić, posiłkując się piosenkami, dostępnymi w Internecie.

Następnie wprowadzamy karteczki (dla starszych dzieci), na których są wypisane różne części ciała po angielsku. Przylepiamy je do dziecka, a potem dziecko przylepia je do nas. Ale najlepszy moment zabawy, to ten, gdy celowo popełniamy błędy. Pokazujemy ucho, mówiąc “That’s my bum”. Wówczas dziecko, prawdopodobnie zwijając się ze śmiechu, poprawia nas “No! That’s your ear!”.

6. Shopping list

Potrzebne będą: kartka papieru, kredki.

Jest to zabawa podobna do klasycznej obrazkowej listy zakupów sporządzanej wraz z dzieckiem, tyle że wzbogacona o angielskie słownictwo. Usiądźcie do stołu i wspólnie narysujcie listę zakupów. To świetna okazja, aby nauczyć się lub powtórzyć nazwy produktów. Następnie w sklepie prosicie dziecko, aby “odczytało” listę zakupów, nazywając obrazki.

Warto pamiętać, aby podczas sporządzania listy uwzględnić takie zakupowe potrzeby kilkulatka. Może być to też świetna okazja do rozmowy o tym, czego rodzina naprawdę potrzebuje, a co jest zbytkiem.

7. Five little monkeys were jumping on the bed…

Dzieci śpiewają piosenkę:

Five little monkey were jumping on the bed! (dziecko skacze)

One fell of and bumped his head!  (dziecko, które “spada” – siada)

Mama called the doctor and the doctor said (markujemy dzwonienie przez telefon)

No more monkeys jumping on the bed! (kiwamy palcem karcąco)

Śpiewanie kontynuujemy do czasu aż wszystkie małpki będą siedzieć.

Można to wykonać też na palcach J