Kryteria rekrutacji

Kryteria

 

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się:

1. Zamieszkanie1to:

a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,

b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym na dzień 01.09.2017 r.,

c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem

2. Wielodzietność rodziny kandydata2oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

3. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie3 – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych:

1. Kryterium nr 1oświadczenieo spełnianiu kryterium wielodzietności rodziny kandydata (art. 150 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo oświatowe)

2. Kryteria nr 2, 3, 4, 5- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność4, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016 r., poz. 2046 i 1948), (art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe)

3. Kryterium nr 6- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającyrozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art. 150 ust. 2 pkt 1c ustawy Prawo oświatowe)

4. Kryterium nr 7- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą5 zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575,1583 i 1860), (art. 150 ust. 2 pkt  1d ustawy Prawo oświatowe)

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:

1. Kryteria nr 1,2

a/ zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

b/ w przypadku samozatrudnienia– oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,

c/ zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów,

d/ zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,

2. Kryterium nr 3oświadczenierodzica/rodzica samotnie wychowującego dziecko o złożeniu rocznego zeznania podatkowego PITw urzędzie skarbowym we Wrocławiuwedług wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały (art. 150 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe)

3. Kryterium nr 4- oświadczenie o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły; oświadczenie o zgłoszeniu jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały

4. Kryterium nr 6zaświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium wydane przez placówkę lub podmiot prowadzący określony rodzaj opieki.

UWAGA: Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe)

Druki oświadczeń dostępne są na stronie elektronicznej rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie  oświaty)

Druki oświadczeń dostępne są na stronie elektronicznej rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rekrutacja do nowo tworzonych przedszkoli:

Do nowo tworzonych przedszkoli rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna w placówce wskazanej przez organ prowadzący tj.

1/ Przedszkole nr 20 ul. Karpnicka 2 – Przedszkole nr 10 przy ul. Starogajowej 100

2/ Przedszkole nr 23 ul. Zwycięska 8a – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 przy ul. Gałczyńskiego 8

3/ Przedszkole nr 32 ul. Kłodzka 40 – Przedszkole nr 49 przy ul. Borowskiej 181-187

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych nr 22 i 32:

1/ rekrutację do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 22 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 20 przy ul. Karpnickiej 2  prowadzi komisja rekrutacyjna w Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Stabłowickiej 143

2/ rekrutację do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 32 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 21 przy ul. Kłodzkiej 40  prowadzi komisja rekrutacyjna powołana w Szkole Podstawowej nr 90 przy ul. Orzechowej 62