Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu Nr 150 „Wesołe Nutki” dla rodziców /opiekunów prawnych

 

Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu Nr 150 „Wesołe Nutki”
dla Rodziców/ opiekunów prawnych

 

Podstawa prawna :

  • ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
  • rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.),
  • Statut Przedszkola
  • Wytyczne GIS, MEN ,MZ

 

 

§ 1

W związku z zapobieganiem COVID-19 i dbaniu o bezpieczeństwo dzieci, Rodziców
i pracowników Dyrektor Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” wprowadza Procedurę bezpieczeństwa w Przedszkolu Nr 150 „Wesołe Nutki”

§ 2

Dyrektor Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” wprowadza rozwiązania, których przestrzeganie jest obowiązkowe dla zapewnienia dzieciom, pracownikom oraz osobom wchodzącym do budynku bezpieczeństwa.

§ 3

Rodzic ponosi odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki”, która skutkować może narażeniem zarażenia się COVID-19 dziecka, opiekunów w przedszkolu, jak i podczas drogi z/ do placówki.

 

§ 4

 Dzieci przyprowadzane do przedszkola muszą być zdrowe, bez jakichkolwiek oznak choroby ( w tym katar, osłabienie, kaszel, gorączka, zaczerwienione oczy ,ból brzucha, biegunka itp.). Dzieci, których domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji w warunkach domowych  nie mogą zostać przyprowadzone do placówki.

§ 5

Rodzic przyprowadzając dziecko chore, z objawami chorobowymi, bądź którego domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji w warunkach domowych podlega odpowiedzialność za  narażenie na zakażenie się COVID-19wszystkich uczestników opieki, nauczycieli, pracowników jak również innych Rodziców bądź narażenie wszystkich
na kwarantannę,

§ 6

Postanowienia ogólne:

1.      W przedszkolu obowiązuje reżim sanitarny.

2.      W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

3.      Dzieci przyprowadzane do przedszkola muszą być zdrowe, bez jakichkolwiek oznak choroby ( w tym katar, osłabienie, kaszel, gorączka zaczerwienione oczy ,ból brzucha, biegunka itp.). Dzieci, których domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji w warunkach domowych  nie może zostać przyprowadzone do placówki.

4.      Jeżeli dziecko będzie manifestowało, przejawiało niepokojące objawy  choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu tzw. Izolatorium z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. Rodzic zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji w celu pilnego ( w ciągu 1 godziny) odebrania dziecka z przedszkola

5.      Rodzice zobowiązani są do każdorazowego odbierania telefonów z placówki.

Jeśli Rodzic nie odbierze połączenia zobowiązany jest do natychmiastowego oddzwonienia do przedszkola.

6.      Każda osoba wchodząca do placówki zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk płynem umieszczonym przy wejściu głównym lub założenia własnych rękawiczek jednorazowych. Obowiązek nie dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkola.

7.      Każda osoba wchodząca do przedszkola zobowiązana jest do zachowania  dystansu społecznego w odniesieniu do innych osób – minimum  1,5 m.

8.      Osoby przebywające na terenie przedszkola ograniczają rozmowy do minimum.

9.      Jednorazowo do budynku przedszkola może wejść 30 osób (tj. opiekun +dziecko).

10.  Osoby wchodzące nie korzystają z domofonu. Osoba wchodząca używa dzwonka i czeka na pracownika przedszkola, który otworzy drzwi.

11.  W przedszkolu obowiązuje zakaz zgromadzeń zarówno w budynku jaki i na jego terenie.

12.  Rodzice i opiekunowi przyprowadzający/odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola ( szatnia, korytarze);

13.  Obowiązuje zakaz wstępu do sal. Rodzic doprowadza dziecko do Sali i zgłasza obecność pukaniem do drzwi.

14.  Po odebraniu/ przyprowadzeniu dziecka Rodzic/opiekun   zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia terenu przedszkola.

15.  Bezwzględnie zakazuje się wchodzenia do pomieszczeń ,sal i poruszania po budynku w innym celu niż  przyprowadzenie i odebranie dziecka.

16.  Za teren przedszkola uważa się budynek oraz wygrodzony teren poza budynkiem.

17.  Do przedszkola nie będą wpuszczane dzieci oraz osoby z objawami chorobowymi .

18.  Po wejściu do budynku dzieciom  mierzona jest temperatura ciała.

19.  Dopuszcza się możliwość kontrolnego pomiaru temperatury dziecka w ciągu dnia.

20.  W przypadku podwyższonej temperatury tj. 37 st.C i wyższej  dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola

21.  W przedszkolu dzieci nie korzystają z maseczek, przyłbic, rękawiczek ochronnych.

22.  Od godziny 8.30 drzwi wejściowe do budynku zostają zamknięte.

23.  Po godz. 8.30  dzieci nie będą przyjmowane do przedszkola.

24.  Każda osoba przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do wzmożonej profilaktyki zdrowotnej ,w tym do wchodzenia na teren przedszkola jako osoba zdrowa.

25.  Każda osoba przebywająca na terenie budynku przestrzega poleceń osoby dyżurującej.

26.  W Przedszkolu obowiązują procedury:

a. Procedura bezpieczeństwa

b. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

c. Procedura przyprowadzania/ odbierania dzieci do/ z Przedszkola Nr 150

d. Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu

e. Procedura szybkiej ścieżki komunikacji

22.Procedury i komunikaty  udostępnione są na  stronie www , na tablicach ogłoszeń lub przekazywane drogą elektroniczną.

23. Rodzic/ prawny opiekun osoby upoważnione do odbioru dzieci mają obowiązek zapoznania się ze Statutem , procedurami i komunikatami dyrektora i przestrzegania zapisów.

24. Na tablicy ogłoszeń znajduje się wykaz telefonów alarmowych do służb, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

§ 7

 

Organizacja bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu:

1.      W jednej grupie może przybywać maksymalnie 25 dzieci.

2.      Dziecko nie przynosi do przedszkola zabawek ani innych przedmiotów, wyjątek stanowią dzieci  rozpoczynające pobyt w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021- Rodzic może wg swojej decyzji  wyposażyć dziecko w ulubioną zabawkę w okresie adaptacji.

3.      Zabawka musi być bezpieczna i łatwa do mycia i dezynfekcji.

4.       O zakończeniu okresu adaptacji decyduje nauczyciel prowadzący grupę.

5.      Zabawka, którą dziecko przynosi do grupy musi być codziennie zabrana do domu w celu umycia i dezynfekcji.

6.      W miarę możliwości  nauczyciel może zwiększyć ilość stolików w sali.

7.      Rodzice /opiekunowie /osoby upoważnione przyprowadzający/odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola ( szatnia, korytarze);

8.      Rodzice/opiekunowie prawni/osoby upoważnione nie mogą wchodzić do innych pomieszczeń przedszkola w tym sal pobytu dzieci.

9.      Rodzice/opiekunowie/osoby upoważnione przyprowadzający/ odbierający dzieci zobowiązani są do rygorystycznego przestrzegania wszystkich środków ostrożności tj. muszą mieć zasłonięte usta i nos ,wydezynfekowane ręce, dodatkowo  muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do innych osób wynoszący minimum  1,5 m.

10.  Rodzice / opiekunowie /osoby upoważnione przyprowadzający/ odbierający dzieci przed wejściem do placówki zobowiązani są do zdezynfekowania rąk- płyn umieszczony jest po lewej stronie wejścia , muszą zasłonić usta i nos.

11.  Rodzice zobowiązani są do dostarczenia najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dzieci z przedszkolu niżej wymienionych dokumentów:

  • Upoważnienie do odbioru/ przyprowadzenia dziecka
  • Karta aktualizacji danych
  • Zgoda na pomiar  temperatury ciała dziecka

12.  Przyprowadzanie i odbieranie dziecka następuje według wytycznych zawartych w Procedurze przyprowadzania i odbierania

13.  Piaskownice zabezpieczone są taśmami i wyłączone z użytkowania.

14.  Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren przedszkola.

15.  Nauczyciel wyjaśnia dzieciom jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i powodów, dla których zostały wprowadzone. Ma obowiązek codziennego przypominania dzieciom o konieczności częstego i dokładnego mycia rąk zgodnie z instrukcją. Nauczyciel nadzoruje prawidłowe wykonywanie czynności higienicznych przez dzieci.

16.  Nauczyciel w przypadku korzystnych warunków atmosferycznych organizuje wyjścia na świeże powietrze.

17.  Wszystkie wytyczne dotyczące pobyty na świeżym powietrzu zostały zawarte w procedurze przebywania na świeżym powietrzu.

18.  W przypadku stwierdzenia u dziecka objawów chorobowych podczas pobytu dziecka w przedszkolu uruchomiona zostaje procedura w przypadku wystąpienia zakażenia.

19.  Sale wietrzone są według wytycznych GIS.

20.  Bezpośrednie konsultacje są zawieszone do czasu zniesienia zakazów epidemicznych. W przypadku konieczności kontaktu obowiązuje forma kontaktu mailowego lub telefonicznego.

21.  W sytuacjach wyjątkowych wymagających osobistego kontaktu rodzic zgłasza taką potrzebę określając temat spotkania.

22.  Rodzic zawiadamiany jest o terminie i miejscu spotkania oraz w zależności od tematu spotkania określana jest liczba osób mogących brać udział w spotkaniu.

23.  Spotkanie odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa tj. zakryte usta i nos, wydezynfekowane ręce . Uczestnicy spotkania muszą być zdrowi .

24.  Do odwołania nie prowadzi się spotkań w dużych grupach.

25.  Dzieci będą spożywały posiłki w salach pobytu.

26.   Pracownik obsługi  przed podaniem posiłków przeprowadza mycie i dezynfekcję, nakrywa do stołów. Przy kontakcie z żywnością  zobowiązana jest do stosowania przepisów BHP, HACCP oraz procedur COVID w tym  do założenia maseczki/ przyłbicy, mycia i dezynfekcji rąk.

27.  Przy przygotowaniach do wydania posiłku w sali dzieci przebywają pod opieką nauczyciela w bezpiecznej odległości od wózków transportowych i stolików.

28.  Zakazuje się transportu żywności  i poruszania się z wózkami transportowymi  w trakcie pobytu dzieci w szatni lub korytarzach.

§ 7

Każda z osób przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do zapoznania z treścią wprowadzonej Procedury.

§ 8

Każda z osób przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do przestrzegania wprowadzonej Procedury.

§ 9

Procedura obowiązuje  od 1 września 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFONY ALARMOWE

693 900 908        – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

71 361 46 90

 

603 720 579        – Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna

693 900 908

 

666 035 666        – Państwowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna

602 430 042                  (całodobowe telefony dyżurne)

 

71 39 57 520       – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J.    Gromkowskiego, Oddział Chorób Zakaźnych, Koszarowa 5

 

71 770 31 51       – Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych UM
we Wrocławiu ul. Chałubińskiego 2- 2a

 

800 190 590        – Całodobowa infolinia NFZ

 

71 770 22 22       – Centrum Zarządzania Kryzysowego