Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu Nr 150 „Wesołe Nutki” dla rodziców /opiekunów prawnych

 

Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu Nr 150 „Wesołe Nutki”
dla Rodziców/ opiekunów prawnych

§ 1

W związku z wznowieniem działalności od 11 maja 2020 r. Dyrektor Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” wprowadza Procedurę bezpieczeństwa w Przedszkolu Nr 150 „Wesołe Nutki”

§ 2

Przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz  Ministra Zdrowia Dyrektor Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” wprowadza rozwiązania, których przestrzeganie jest kluczowe do zapewnienia dzieciom, pracownikom oraz osobom wchodzącym do budynku bezpieczeństwa.

§ 3

Rodzic ponosi pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki”, która skutkować może narażeniem zarażenia się COVID-19 dziecka, opiekunów w przedszkolu, jak i podczas drogi z/ do placówki.

 

§ 4

 

Rodzic, składając oświadczenie o przyjęciu dziecka do przedszkola ponosi odpowiedzialność  karną za podanie nieprawdziwych informacji.

§ 5

 

Rodzic przyprowadzając dziecko chore, z objawami chorobowymi bądź którego domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji w warunkach domowych podlega odpowiedzialność za  narażenie na zakażenie się COVID-19wszystkich uczestników opieki, nauczycieli, pracowników jak również innych Rodziców bądź narażenie wszystkich
na kwarantannę,

§ 6

Postanowienia ogólne:

 1. 1.      W przedszkolu obowiązuje reżim sanitarny.
 2. 2.      W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. 3.      Dzieci zapewniona jest opieka w godzinach 6.30-16.30.
 4. 4.      Każda osoba wchodząca do placówki zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk płynem umieszczonym przy wejściu głównym lub założenia rękawiczek jednorazowych.
 5. 5.      Rodzice są objęci zakazem wstępu do budynku.
 6. 6.      Po odebraniu/ przyprowadzeniu dziecka Rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu przedszkola.
 7. 7.      Do przedszkola nie będą wpuszczane dzieci oraz osoby z objawami chorobowymi wskazującymi infekcję. Po wejściu do budynku dzieciom mierzona jest temperatury ciała.
 8. 8.      W przedszkolu dzieci nie korzystają z maseczek.
 9. 9.      W przypadku występowania podwyższonej temperatury dziecko nie zostanie wpuszczone do przedszkola.
 10. 10.  Od godziny 8.30 drzwi wejściowe do budynku zostają zamykane.
 11. 11.  Każda osoba przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do wzmożonej profilaktyki zdrowotnej.
 12. 12.  W Przedszkolu obowiązują procedury:
  1. Procedura bezpieczeństwa
  2. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19
  3. Procedura przyprowadzania/ odbierania dzieci do/ z Przedszkola Nr 150
  4. Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu
  5. Procedura szybkiej ścieżki komunikacji

Zostały one udostępnione na stronie www lub na tablicach ogłoszeń, z którymi każdy ma obowiązek zapoznania i bezwzględnego przestrzegania.

 1. 13.  Na tablicy ogłoszeń znajduje się wykaz telefonów alarmowych do służb, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

§ 7

 

Organizacja bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu:

 1. 1.      Jedna grupa licząca nie więcej niż 12 dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali
  pod opieką tych samych nauczycieli.
 2. 2.      Organizacja pracy minimalizuje stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
 3. 3.      Nie ma grup zbiorczych, nie ma dzielenia dzieci miedzy oddziały, w związku z czym dziecko będzie „przypisane do nowopowstałej grupy.
 4. 4.      Liczba otwartych oddziałów będzie uzależniona od zapewnienia odpowiedniej ilości kadry pedagogicznej.
 5. 5.      Grupy mogą być niejednorodne wiekowo.
 6. 6.      Na nowo zostanie opracowana organizacja pracy, dotyczy: przypisania dziecka
  do grupy, nauczyciela pracującego z grupą, numeru sali, innych pracowników
  w grupie, godziny pracy oddziału i innych.
 7. 7.      Powstałe oddziały i przypisani do nich opiekunowie i dzieci będą stałe.
 8. 8.      Rodzice dzieci przyjętych zostaną poinformowani, do której grupy dziecko zostało przypisane. Rodzeństwa zostaną umieszczone w tej samej grupie. Decyzja
  o przypisaniu dziecka do oddziału nie podlega negocjacji.
 9. 9.      W przypadku porannego braku nauczyciela przypisanego do konkretnej grupy
  z przyczyn nagłych konkretny oddział nie zostanie w danym dniu uruchomiony. Natomiast w przypadku nagłej nieobecności nauczyciela realizującego drugą zmianę, Rodzice zostaną poinformowani o konieczności odebrania dziecko do godz. południowych (11- 12) .
 10. 10.  Dziecko nie przynosi do przedszkola zabawek ani innych przedmiotów.
 11. 11.  Sala zajęć, w której przebywają dzieci wyposażona jest w ilość krzesełek zgodną z ilością dzieci w grupie.
 12. 12.  Rodziców obowiązuje zakaz wstępu do budynku.
 13. 13.  Przyprowadzanie i odbieranie dziecka następuje według wytycznych zawartej
  w Procedurze przyprowadzania i odbierania
 14. 14.  Sprzęt na placu zabaw i piaskownice zabezpieczone są taśmami i wyłączone
  z użytkowania.
 15. 15.  Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren przedszkola.
 16. 16.  Nauczyciel wyjaśnia dzieciom jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują
  w placówce i powodów dla których zostały wprowadzone. Ma obowiązek codziennego przypominania dzieciom o konieczności częstego i dokładnego mycia rąk zgodnie
  z instrukcją. Nauczyciel nadzoruje prawidłowe wykonywanie czynności higienicznych przez dzieci.
 17. 17.  Z sali zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.
 18. 18.  Nauczyciel w przypadku korzystnych warunków atmosferycznych organizuje wyjścia
  na świeże powietrze.
 19. 19.  Wszystkie wytyczne dotyczące pobyty na świeżym powietrzu zostały zawarte
  w procedurze przebywania na świeżym powietrzu.
 20. 20.  W przypadku stwierdzenia u dziecka objawów chorobowych podczas pobytu dziecka
  w przedszkolu uruchomiona zostaje procedura w przypadku wystąpienia zakażenia.
 21. 21.  Sale wietrzone są według wytycznych GIS.
 22. 22.  Po zakończonej pracy oddziału sale są wietrzone i dezynfekowane.
 23. 23.  Bezpośrednie konsultacje są zawieszone do czasu zniesienia zakazów epidemicznych.
  W przypadku konieczności kontaktu obowiązuje forma kontaktu telefonicznego
  lub mailowego.
 24. 24.  Dzieci będą spożywały posiłki w salach pobytu. W tej sytuacji woźna przypisana do grupy przed podaniem posiłków przeprowadza dezynfekcję, nakrywa do stołów. W tym czasie woźna jest zobligowana do założenia maseczki/ przyłbicy, rękawiczek jednorazowych oraz zachowywania wszelkich procedur bhp i wytycznych HACCP. W tym czasie w miarę warunków dzieci będą przebywały poza salą lub w bezpiecznej odległości.

 

§ 8

Każda z osób przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do zapoznania z treścią wprowadzonej Procedury.

§ 9

Każda z osób przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do bezwzględnego przestrzegania wprowadzonej Procedury.

§ 10

Procedura obowiązuje do odwołania od 11 maja 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFONY ALARMOWE

693 900 908        – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

71 361 46 90

 

603 720 579        – Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna

693 900 908

 

666 035 666        – Państwowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna

602 430 042                  (całodobowe telefony dyżurne)

 

71 39 57 520       – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J.    Gromkowskiego, Oddział Chorób Zakaźnych, Koszarowa 5

 

71 770 31 51       – Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych UM
we Wrocławiu ul. Chałubińskiego 2- 2a

 

800 190 590        – Całodobowa infolinia NFZ

 

71 770 22 22       – Centrum Zarządzania Kryzysowego