Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu na terenie placu zabaw i ogrodu

 

Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu

na terenie placu zabaw i ogrodu
Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” przy ul. P. P. Ignuta 30 we Wrocławiu

Cel procedury:

Określenie sposobu postępowania nauczyciela w przypadku organizowania zabaw
i odpoczynku na terenie  ogrodu i placu zabaw przedszkola oraz określanie norm i zasad bezpieczeństwa.

 

 1. Nauczyciele są zobowiązani do określenia i omówienia z dziećmi zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na terenie placu zabaw i ogrodu . Zapisy w dzienniku zajęć .
 2. Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw/ogród przedszkola nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu, przypomina o konieczności powiadomienia osoby dorosłej o niebezpieczeństwie, o zakazie oddalania się od grupy i nauczyciela, o obowiązku zgłaszania się na zbiórkę itp.)
 3. Dzieci na plac zabaw wychodzą udostępnionym wejściem ewakuacyjnym.
 4. Obowiązuje zakaz organizowania wyjść poza obszar placówki ( np. do parków).
 5. Nauczyciel obowiązkowo przelicza dzieci przed wyjściem z sali/do sali,  wyjściem/wejściem z/do toalety, wejście/wyjście do/z budynku przedszkola oraz wejściem/wyjściem na teren ogrodu przedszkolnego.
 6. W szatni przebywa tylko jedna grupa.
 7. Dzieci przemieszczają się z budynku przedszkola na ogrodzony teren wydzielony
  do zabawy pod opieką nauczyciela i pomocnika pomocniczego.
 8. Przed wejściem dzieci na plac zabaw pracownik obsługi dezynfekuje uchwyty, klamki, toaletę zewnętrzną i inne konieczne rzeczy.
 9. Dzieci przebywające na terenie przedszkola  korzystają z toalet zewnętrznych pod opieką pracownika przedszkola.
 10. Codziennie przed wyjściem dzieci na teren  konserwator ma obowiązek sprawdzić,
  czy a na terenie przedszkola nie ma zagrożeń dla bezpieczeństwa dzieci i innych użytkowników.  Fakt dokonania czynności sprawdzających konserwator potwierdza wpisem do karty kontroli.
 11. Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie pięć grup, przy czym opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą;
 12. W szatni może przebywać w tym samym czasie tylko jedna grupa.
 13. Obowiązuje zakaz korzystania z piaskownicy i zamontowanych urządzeń.
 14. Urządzenia rekreacyjne wyłączone z użytkowania, nie poddane dezynfekcji są zabezpieczane taśmą;
 15. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych.
 16. Nauczyciel każdorazowo przed wpuszczeniem dzieci na teren przedszkola ma obowiązek sprawdzić, czy  teren jest bezpieczny.
 17. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw przedszkola musi być zamknięta bramka wejściowa                          i brama wjazdowa przy wydzielonej części do zabaw. Po wejściu/wyjściu na teren/z terenu przedszkola wydzielonego do zabaw nauczyciel wchodzący/wychodzący ma obowiązek zamknięcia bramki.
 18. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi podopiecznymi
  i przebywać  w sposób rozproszony w różnych częściach terenu przedszkola.
 19. Nauczyciel nie organizuje skupisk dzieci w jednym miejscu, dba o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;
 20. Dzieci wracają do budynku przedszkola pod nadzorem nauczyciela i pracownika.
 21. Po opuszczeniu placu zabaw przez dzieci pracownik obsługi zobowiązany jest
  do mycia i przeprowadzenia dezynfekcji toalety zewnętrznej.
 22. Po powrocie z placu zabaw dzieci dokładnie myją ręce pod nadzorem nauczyciela.
 23. Użytkownicy przestrzegają wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania terenu przedszkola umieszczonymi na tablicy informacyjnej
  na budynku przedszkola.
 24. Rodzic ma obowiązek dostosować ubiór dziecka do panujących warunków atmosferycznych. Rodzic przygotowuje dziecko na dłuższy pobyt na świeżym powietrzu
  ( niekrępujące ruchów ubrania, wygodne buty). Należy pamiętać o zaopatrzenie dziecka
  w odpowiednie nakrycie głowy w przypadku słonecznej pogody.
 25. Nauczyciel udostępnia dzieciom sprzęt i zabawki, które przynosi pracownik przedszkola.
 26. Każdorazowo po zakończeniu pobytu dzieci na świeżym powietrzu muszą zostać umyte
  i odkażone używane sprzęty- piłki, bramki, itp.
 27. Nauczyciel przed wyjściem na teren przedszkolny zobowiązany jest dopilnować, żeby dzieci zostały napojone i skorzystały z toalety.
 28. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu nie sprzyjających (deszcz, mocny wiatr, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, burza, zła lub bardzo zła jakość powietrza, itp.).
 29. Dziecko może zostać odebrane z terenu placu zabaw wówczas, gdy rodzic/ prawny opiekun dotrze na miejsce pobytu grupy- nie przekraczając furtki wydzielającej plac zabaw zgłosi nauczycielowi gotowość odbioru dziecka, pracownik przedszkola podprowadzi dziecko
  i przekaże je pod opiekę rodzica/ opiekuna.
 30. Odebranie dziecka z placu zabaw wiąże się z niemożnością wejścia do budynku i odebrania ewentualnych rzeczy pozostawionych w szatni- rodziców obowiązuje zakaz wstępu
  do budynku.
 31. O wszelkich zauważonych usterkach nauczyciel lub inny użytkownik  zawiadamia konserwatora, intendenta lub swoich przełożonych.