Procedura przyprowadzania/ odbierania dzieci do/ z Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki”

 

Procedura przyprowadzania/ odbierania dzieci do/ z Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki”

§ 1

W związku z zapobieganiem COVID-19 i dbaniu o bezpieczeństwo dzieci, Rodziców
i pracowników zmianie ulega organizacja przyprowadzania i odbierania dzieci
z Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki”.

§ 2

Od 11.05.2020 r. wydłużeniu ulega proces przyprowadzenia/ odbioru dziecka
do/ z placówki. Rodzic zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich wytycznych
i zabezpieczenia na ten cel odpowiednio przedziału czasowego.

§ 3

Rodzic ponosi pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną
z przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki”, która skutkować może narażeniem zarażenia się COVID-19 dziecka, opiekunów oraz osoby upoważnione w przedszkolu, jak i podczas drogi z/ do placówki.

 

§ 4

Rodzic, składając oświadczenie o przyjęciu dziecka do przedszkola ponosi odpowiedzialność  karną za podanie nieprawdziwych informacji.

§ 5

Rodzic przyprowadzając dziecko chore, z objawami chorobowymi bądź którego domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji w warunkach domowych podlega odpowiedzialność za  narażenie na zakażenie się COVID-19wszystkich uczestników opieki, nauczycieli, pracowników jak również innych Rodziców bądź narażenie wszystkich  na kwarantannę.

§ 6

Bezwzględnie dzieci przyprowadzane do przedszkola muszą być zdrowe, bez jakichkolwiek oznak choroby ( w tym katar, osłabienie, kaszel, gorączka). Dzieci, których domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji w warunkach domowych lub są osoby chore nie może zostać przyprowadzone do placówki.

§ 7

Osoby przyprowadzające/ odbierające dzieci musza być zdrowe i nie mogą wykazywać żadnych objawów chorobowych.

§ 8

Dzieci należy przyprowadzić najpóźniej do godz. 8.30- jest to godzina graniczna oddania dziecka pod opiekę nauczyciela- o godz. 8.30 przedszkole zostaje zamknięte. Po tej godzinie dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola.

 

 

§ 9

Do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun prawny.

§ 10

Rodzice zobowiązani są do każdorazowego odbierania telefonów z placówki.
W sytuacji zauważenia u dziecka w trakcie pełnienia nad nim opieki zmian chorobowych, nauczyciel niezwłocznie informuje o tym fakcie Rodziców, a Rodzice są zobowiązani do natychmiastowego odebrania dziecka ( maksymalnie w czasie
1 godziny). Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości
od innych osób.

§ 11

Zmiany, które ze względu na konieczność zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa obowiązujące podczas przyprowadzania/ odbierania dziecka obowiązujące od 11 maja 2020 r.:

 1. W Przedszkolu obowiązuje reżim sanitarny.
 2. Przedszkole zapewnia opiekę dla dzieci w godz. 06.30- 16.30.
 3. Rodzic zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzenia dziecka do przedszkola w godz. 06.30- 8.30, w tych godzinach placówka wyznacza pracownika do odbioru dziecka od rodzica.
 4. O 8.30 drzwi wejściowe zostają zamknięte i nie ma możliwości przyjęcia dziecka.
 5. W celu uniknięcia dużego zgromadzenia osób na terenie placówki do przedszkola dziecko jest przyprowadzane i odbierane tylko przez jedną osobę.
 6. Dzieci nie przynoszą ze sobą własnych zabawek, ani innych przedmiotów.
 7. W przypadku porannego braku nauczyciela przypisanego do konkretnej grupy
  z przyczyn nagłych konkretny oddział nie zostanie w danym dniu uruchomiony. Natomiast w przypadku nagłej nieobecności nauczyciela realizującego drugą zmianę, Rodzice zostaną poinformowani o konieczności odebrania dziecko do godz. południowych (11- 12) .
 8. Rodziców obowiązuje zakaz wstępu na teren przedszkola.
 9. Przekazanie dziecka pod opiekę przedszkola będzie odbywało się w budynku przy wewnętrznym wejściu główny.
 10. Rodzic korzysta z rejestratora czasu pobytu dziecka umieszczonym w przedsionku.
 11. W budynku przy wewnętrznym wejściu główny może przebywać maksymalnie jedna osoba dorosła wraz z dzieckiem (w przypadku rodzeństw dziećmi);
 12. W sytuacji gdy w przedszkolu przebywa maksymalna dozwolona ilość osób, kolejne osoby zobowiązane są do ustawienia się w kolejce na zewnątrz budynku
  z zachowaniem odległości 2 metrów ( za wyjątkiem dzieci przebywających pod opieką)
 13. Rodzic stosuje się do wszystkich zaleceń pracownika.
 14. Rodzic nie wchodzi z dzieckiem do holu, szatni i dalej.
 15. Rodzic przekazujący dziecko pod opiekę ma zakryte usta i nos, oraz zdezynfekował ręce lub ma ubrane rękawiczki jednorazowe.
 16. Rodzic przekazując dziecko pod opiekę przekazuje osobie przejmującej opiekę
  na dzieckiem worek z ubraniami zmiennymi i butami.
 17. Rodzic dziecka powyżej 4l ściąga dziecku maseczkę i zabiera ją ze sobą.
 18. Maseczki do zakrywania twarzy rodzice zabierają do domu i przynoszą
  w momencie odbierania dziecka z przedszkola- maseczka dziecka nie może pozostać na terenie placówki.
 19. Rodzice przyprowadzający dziecko przekazują je pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi, który odprowadza je do szatni, a następnie do wyznaczonej sali.
 20. Grupy mogą być niejednorodne wiekowo.
 21. Na nowo zostanie opracowana organizacja pracy, dotyczy: przypisania dziecka
  do grupy, nauczyciela pracującego z grupą, numeru sali, innych pracowników
  w grupie, godziny pracy oddziału i innych.
 22. Powstałe oddziały i przypisani do nich opiekunowie i dzieci będą stałe.
 23. Rodzice dzieci przyjętych zostaną poinformowani, do której grupy dziecko zostało przypisane. Rodzeństwa zostaną umieszczone w tej samej grupie. Decyzja
  o przypisaniu dziecka do oddziału nie podlega negocjacji.
 24. Odbiór dziecka następuje analogicznie do przyprowadzenia. Rodzic dzwonkiem zgłasza gotowość odebrania dziecko, czeka na przyjście pracownika, informuje go, po które dziecko przyszedł (imię nazwisko grupa), czeka do momentu aż pracownik przyprowadzi dziecko do szatani, dziecko ubierze się pod opieką pracownika
  i zostanie odprowadzone do Rodzica.
 25. Rodzic odbierający dziecko pod opiekę ma zakryte usta i nos, oraz zdezynfekował ręce lub ma ubrane rękawiczki jednorazowe.
 26. Rodzic zobowiązany jest do punktualnego odebrania dziecka z przedszkola do godz. 16.00, w tych godzinach placówka wyznacza pracownika do oddania dziecka pod opiekę rodzica.
 27. W godz. 16.30- 17.30 w przedszkolu przeprowadzana będzie obowiązkowa dezynfekcja.
 28. Rodzic odbierając/ przyprowadzając dziecko musi być przygotowany
  do  przedłożenia dowodu tożsamości pracownikowi, aby ten mógł sprawdzić zgodność danych.
 29. Rodzic zobligowany jest do uprzedzenia dziecka o pomiarze temperatury ciała przed wejściem do placówki.
 30. Jeżeli dziecko będzie miało podwyższoną temperaturę nie zostanie przyjęte do przedszkola.
 31. Rodzic zobowiązany jest uprzedzić dziecko, że zaraz po wejściu do sali zostanie poproszone o umycie rąk.
 32. Osoba będąca na dyżurze zobowiązana jest do częstego dezynfekowania powierzchni drzwi, panelu czytnika kart, uchwytów przy wejściu do przedszkola oraz uzupełniania płynu dezynfekującego.
 33. Po odebraniu dziecka z placówki Rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenie terenu placówki.

 

§ 12

Każda z osób przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do zapoznania
z treścią wprowadzonej Procedury.

§ 13

Każda z osób przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do bezwzględnego przestrzegania wprowadzonych Procedury

§ 14

Procedura obowiązuje bezterminowo od 11 maja 2020 r.