Procedura przyprowadzania/ odbierania dzieci do/ z Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki”

 

Procedura przyprowadzania/ odbierania dzieci do/ z Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki”

§ 1

W związku z zapobieganiem COVID-19 i dbaniu o bezpieczeństwo dzieci, Rodziców
i pracowników zmianie ulega organizacja przyprowadzania i odbierania dzieci
z Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki”.

§ 2

Od 01.09.2020 r. zmianie ulega proces przyprowadzenia/ odbioru dziecka
do/ z placówki. Rodzic zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich wytycznych
i zabezpieczenia na ten cel odpowiedniego przedziału czasowego.

§ 3

Rodzic ponosi pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną
z przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki”, która skutkować może narażeniem zarażenia się COVID-19 dziecka, opiekunów oraz osoby upoważnione w przedszkolu, jak i podczas drogi z/ do placówki.

 

§ 4

Dzieci przyprowadzane do przedszkola muszą być zdrowe, bez jakichkolwiek oznak choroby ( w tym katar, osłabienie, kaszel, gorączka, zaczerwienione oczy). Dzieci, których domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji w warunkach domowych nie może zostać przyprowadzone do placówki.

§ 5

Rodzic przyprowadzając dziecko chore, z objawami chorobowymi, bądź którego domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji w warunkach domowych podlega odpowiedzialność za  narażenie na zakażenie się COVID-19 wszystkich uczestników opieki, nauczycieli, pracowników jak również innych Rodziców bądź narażenie wszystkich  na kwarantannę.

§ 6

Osoby przyprowadzające/ odbierające dzieci musza być zdrowe i nie mogą wykazywać żadnych objawów chorobowych. Osoby, których domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji w warunkach domowych lub są osoby chore nie może przyprowadzać/ odbierać dziecka do/z  placówki.

§ 7

Dzieci należy przyprowadzić najpóźniej do godz. 8.30 . o godz. 8.30 przedszkole zostaje zamknięte. Po tej godzinie dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola.

§ 8

Do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawnieni są rodzice/ opiekunowie prawni oraz osoby przez nie upoważnione. Rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani
do zapoznania osoby przez nie upoważnione z procedurami obowiązującymi
w placówce i do zobowiązania ich do bezwzględnego przestrzegania ich zapisów.

§ 9

Rodzice zobowiązani są do każdorazowego odbierania telefonów z placówki.
W sytuacji zauważenia u dziecka w trakcie pełnienia nad nim opieki zmian chorobowych, nauczyciel niezwłocznie informuje o tym fakcie Rodziców, a Rodzice są zobowiązani do natychmiastowego odebrania dziecka ( maksymalnie w czasie
1 godziny). Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości
od innych osób.

§ 11

Zmiany, które ze względu na konieczność zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa obowiązują podczas przyprowadzania/ odbierania dziecka od 1 września 2020 r.:

 1. W Przedszkolu obowiązuje reżim sanitarny.
 2. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00.
 3. Rodzic zobowiązany jest  przyprowadzenia dziecka do przedszkola do godz. 08.30.
 4. O 8.30 drzwi wejściowe zostają zamknięte i nie ma możliwości przyjęcia dziecka.
 5. W celu uniknięcia dużego zgromadzenia osób na terenie placówki do przedszkola dziecko jest przyprowadzane i odbierane tylko przez jedną osobę.
 6. Dzieci kontynuujące naukę w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021
  nie przynoszą ze sobą własnych zabawek, ani innych przedmiotów.
 7. Rodzice zobowiązani są do dostarczenia najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dzieci w przedszkolu niżej wymienionych dokumentów:
 • Upoważnienie do odbioru/ przyprowadzenia dziecka
 • Karta aktualizacji danych
 • Zgoda na pomiar  temperatury ciała dziecka

 

 

8. Dzieci rozpoczynające pobyt w roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu Rodzic może wyposażyć w ulubioną  bezpieczną zabawkę w okresie adaptacji.

9.O zakończeniu okresu adaptacji decyduje nauczyciel prowadzący grupę.

10.Zabawka, którą dziecko przynosi do grupy musi być codziennie zabrana do domu celem dezynfekcji.

11.W szafkach dzieci obowiązuje zakaz przechowywania żywności , napojów (dzieci mają zapewniony stały dostęp do wody w sali), zabawek, leków oraz innych zbędnych przedmiotów.

12.Wszystkie dzieci w pierwszym dniu pobytu w przedszkolu należy wyposażyć w opisany worek ( nie plecaki itp.) z odzieżą zmienną, w buty na zmianę, zmienne ubranie.

13.Dzieci leżakujące należy zaopatrzyć w małą poduszkę typu jasiek, kocyk oraz pidżamkę ( wszystko podpisane).

14.Przynajmniej jeden raz w tygodniu Rodzic zobowiązany jest do zabrania rzeczy pozostawianych w woreczkach, wyprania ich i pozostawienia czystego kompletu.

15.Odbiór dotyczy zarówno odzieży na zmianę, jak również rzeczy przeznaczonych do leżakowania.

16.Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci zobowiązani są do rygorystycznego przestrzegania wszystkich środków ostrożności tj. muszą mieć zasłonięte usta i nos, wydezynfekowane ręce muszą, zachować dystans społeczny w odniesieniu do innych osób wynoszący min. 1,5 m.

17.Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci przed wejściem do placówki zobowiązani są do zdezynfekowania rąk- płyn umieszczony jest po lewej stronie wejścia.

18.Ze względów bezpieczeństwa w jednym czasie w szatni przedszkolnej może przebywać 30 osób (opiekun +dziecko)

19.Rodzice i opiekunowi przyprowadzający/odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola ( szatnia, korytarze);

20.Podczas przyprowadzania/ odbierania dzieci zaleca się Rodzicom i osobom upoważnionym sprawną organizacje całego procesu, bez zbędnej zwłoki przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa.

21.W przedszkolu obowiązuje zakaz zgromadzeń zarówno w budynku jaki i na jego terenie.

22.Przed wejściem do holu placówki dzieciom,  będzie mierzona temperatura ciała przez wyznaczonego pracownika.

23.W przypadku podwyższonej temperatury tj. 37 st.C i  wyżej dziecko nie będzie mogło pozostać w przedszkolu.

24.Rekomenduje się wykonanie kontrolnego pomiaru temperatury ciała dziecka w warunkach domowych przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola.

25.W przypadku osiągnięcia maksymalnej dopuszczanej liczby osób w środku pozostałe osoby zobowiązane są do pozostania poza budynkiem zachowując dystans społeczny.

26.Rodzice/ osoby przyprowadzając/ odbierające dzieci zobowiązane są do zaplanowania odpowiednio wystarczającej ilości czasu na przyprowadzanie/ odbieranie dziecka.

27.Rodzic/ osoba upoważniona stosuje się do wszystkich komunikatów pracownika pełniącego dyżur w holu przedszkola.

28.Rodzic/ osoba upoważniona wchodzi z dzieckiem do holu, szatni i odprowadza dziecko do sali pobytu.

29.Rodzic przyprowadzając/ odbierając dziecko do/ z sali sygnalizuje swoją obecność zapukaniem do drzwi sali.

30.Pracownik sprawdza, czy dana osoba jest upoważniona do przyprowadzenia/ odbioru dziecka i przejmuje opiekę nad dzieckiem /przekazuje dziecko.

31.W pierwszej kolejności nauczyciel kieruje dziecko do łazienki celem dokładnego umycia rąk.

32.Rodzic zobowiązany jest uprzedzić dziecko, że zaraz po wejściu do sali zostanie poproszone o umycie rąk.

33.Rodzice dzieci przypisanych do gryp IX oraz X zobowiązani są przed odprowadzeniem dzieckiem do sali, a po skorzystaniu z szatni do udania się z dzieckiem do łazienki wspólnej zlokalizowanej na pierwszym piętrze i dopilnowaniu aby dziecko umyło ręce.

34.Rodzic przekazujący dziecko pod opiekę ma zakryte usta i nos oraz zdezynfekował ręce lub ma ubrane rękawiczki jednorazowe.

35.W przypadku sytuacji gdy większa ilość Rodziców w tej samej chwili chce przekazać dziecko pod opiekę tego samego nauczyciela/ bądź zgłosi się po dziecko, Rodzice/ osoby upoważnione zobowiązani są do oczekiwania i  zachowania bezpiecznego dystansu od innych rodziców i dzieci wynoszącego min. 1,5 m.

36.Rodzic dziecka przyprowadzonego do przedszkola w maseczce, ściąga dziecku maseczkę w przedszkolnej szatni i zabiera ją ze sobą.

37.Maseczki do zakrywania twarzy rodzice zabierają do domu i przynoszą w momencie odbierania dziecka z przedszkola- maseczka dziecka nie może pozostać na terenie placówki.

38.Odbiór dziecka następuje analogicznie do przyprowadzenia. Rodzic/ osoba upoważniona  pukając do drzwi sali zgłasza gotowość odebrania dziecka. Odbierający  musi być przygotowany do  przedłożenia dowodu tożsamości pracownikowi, aby ten mógł sprawdzić zgodność danych. Następnie czeka na wydanie dziecka i razem z nim udaje się do szatni.

39.Rodzic odbierający dziecko ma zakryte usta i nos, oraz zdezynfekował ręce lub ma ubrane rękawiczki jednorazowe.

40.Po odebraniu dziecka z placówki Rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenie terenu placówki.

41.Wszelkie rozmowy z pracownikami przedszkola ,w tym z nauczycielami należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

42.Każdy nauczyciel udostępni rodzicom z danej grupy służbowy adres mailowy, na który można kierować wszelkie zapytania.

43.Bezpośrednie konsultacje są zawieszone do czasu zniesienia zakazów epidemicznych. W przypadku konieczności kontaktu obowiązuje forma kontaktu elektronicznego lub telefonicznego –numer służbowy.

44.W Przedszkolu obowiązują procedury:

a.Procedura bezpieczeństwa

b.Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

c.Procedura przyprowadzania/ odbierania dzieci do/ z Przedszkola Nr 150

d.Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu

e.Procedura szybkiej ścieżki komunikacji

Zostały one udostępnione na stronie www i na tablicach ogłoszeń, z którymi każdy przebywający  na terenie placówki ma obowiązek zapoznania i bezwzględnego przestrzegania.

45.Rodzice zobowiązani są do bieżącego śledzenia komunikatów pojawiających się na stronie internetowej przedszkola oraz wywieszanych ogłoszeń w budynku.

46.W sytuacjach zmiany Dyrektor kieruje do Rodziców komunikaty z wytycznymi o dalszej formie organizacji pracy.Rodzice są zobowiązani do  stosowania się do wprowadzanych wytycznych i zaleceń.

 

 

§ 12

Każda z osób przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do zapoznania
z treścią wprowadzonej Procedury.

§ 13

Każda z osób przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do  przestrzegania wprowadzonej Procedury.

§ 14

Procedura obowiązuje bezterminowo od 1 września 2020 r.