Procedura

PROCEDURA   PRZYPROWADZANIA   I   ODBIORU   DZIECKA    Z PRZEDSZKOLA   NR   150   „WESOŁE   NUTKI”   WE   WROCŁAWIU

 

 

PODSTAWA   PRAWNA

 

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 22 lipca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2011r. Nr 161, poz. 968).
 • Statut Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” we Wrocławiu

1. Cel procedury

 

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie dziecku bezpiecznych warunków przebywania

w Przedszkolu Nr 150 „Wesołe Nutki” we Wrocławiu

 

2. Zakres procedury

 

Niniejszy dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola        Nr 150 „Wesołe Nutki”

 

3. Osoby podlegające procedurze

 

Do przestrzegania niniejszej procedury zobowiązani są rodzice dziecka bądź jego prawni opiekunowie oraz nauczyciele i pracownicy Przedszkola.

I      PRZYPROWADZANIE   DZIECKA   DO   PRZEDSZKOLA

 

 1. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców / lub osobę pełnoletnią przez nich upoważnioną  zapewniającą pełne bezpieczeństwo.
 2. Rodzice/ osoby upoważnione są zobowiązani do osobistego powierzenia dziecka nauczycielowi grupy lub nauczycielowi pełniącemu dyżur w sali zbiorczej.
  W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
 3. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców/osób upoważnionych zobowiązany jest do zwrócenia uwagi na wnoszone przez dziecko zabawki
  i przedmioty – czy są bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia
 4. Dziecko powinno być przyprowadzone do Przedszkola w godzinach od 6.30
  do 8.30. Potrzebę przyprowadzenia dziecka w późniejszych godzinach rodzic powinien  zgłosić nauczycielowi grupy dzień wcześniej bądź drogą telefoniczną w tym samym dniu, lecz nie później niż do godz. 8.30
 5. Rodzice/osoby upoważnione zobowiązani są do przyprowadzania
  do przedszkola dzieci zdrowych. a w przypadku otrzymania informacji
  o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w placówce do niezwłocznego odebrania dziecka.
 6. 6. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe oraz wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie.

 

 

 

II   ODBIERANIE   DZIECKA   Z   PRZEDSZKOLA

 

 1. Rodzice /prawni opiekunowie oraz  osoby przez nich upoważnione zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczyciela  pod opieką którego przebywa dziecko, o fakcie odbioru dziecka z przedszkola.
 2. Dzieci mogą być odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców/ prawnych opiekunów. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmodyfikowane przez rodzica.
 3. Upoważnienie  do odbierania dziecka z przedszkola, winno być przedłożone nauczycielowi na piśmie przez rodziców dziecka i podpisane w obecności pracownika przedszkola.
 4. Upoważnienie powinno zawierać dane rodziców i osoby upoważnionej
  z podaniem jej nr dowodu osobistego, kontaktowego numeru telefonu.
 5. Osoba odbierająca dziecko winna przedłożyć dowód tożsamości nauczycielowi,
  a ta ma obowiązek sprawdzić zgodność danych z upoważnieniem,
 6. W przypadku nie dopełnienia wyżej wymienionych formalności dziecko pozostanie pod opieką nauczyciela,
 7. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców/prawnych opiekunów dzieci  oraz nr dowodów i nr telefonów osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.  Ponadto nauczyciel zgodnie
  z Ustawą o ochronie danych osobowych jest zobowiązany do zachowania
  w tajemnicy danych osobowych, jak i sposobów ich zabezpieczenia.
 8. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola stanowi załącznik nr 1
  do niniejszej procedury.
 9. Rodzice/ prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną
  za bezpieczeństwo dziecka, które zostało odebrane  z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 10. Każdorazowy powrót dziecka do Sali oznacza, że nie może ono samodzielnie jej opuścić. Dziecko wychodzi z Sali tylko pod opieką rodzica/prawnego opiekuna lub osoby upoważnionej.
 11. W przypadku odbierania dziecka z placu zabaw osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczyciela,  pod opieką którego przebywa dziecko, o fakcie odbioru dziecka
 12.  W sytuacji pozostania rodzica/ osoby upoważnionej na placu przedszkolnym
  po odebraniu dziecka (np. zabawy dziecka z rodzicem, rozmowa z rodzicem), opiekę nad dzieckiem sprawuje rodzic.
 13.   Podczas uroczystości rodzinnych organizowanych na terenie przedszkola
  z udziałem rodziców (np. festyn) opiekę nad  dziećmi przejmują rodzice/osoby upoważnione.
 14. Pracownik pełniący dyżur w szatni z przypiętym w miejscu widocznym identyfikatorem,  zobowiązany jest do nadzorowania bezpieczeństwa dzieci podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola , do świadczenia pomocy dzieciom i rodzicom. Osoba dyżurująca nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora przedszkola.
  Do obowiązków dyżurującego należy monitorowanie drzwi wejściowych
  do przedszkola przez cały czas pełnienia dyżuru oraz do sprawdzania drzwi bocznych, które powinny być zamknięte. Ponadto, osoba ta monitoruje ruch dzieci i dorosłych w czasie odbioru dziecka od nauczyciela z sali, aż do momentu opuszczenia terenu przedszkola.
 15. W  przypadku podejrzenia, że osoba odbierająca dziecko z przedszkola jest pod wpływem środków odurzających lub alkoholu personel przedszkola zatrzymuje dziecko w placówce, powiadamia o tym fakcie rodzica, czekając aż opiekę nad dzieckiem przejmie zawiadomiony rodzic. W sytuacji konfliktowej bądź
  w przypadku nie możności skontaktowania się z rodzicem (prawnym opiekunem) lub osobą upoważnioną ,nauczyciel zawiadamia policję
  i powiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola.

 

III   Sposób poruszania się dziecka znajdującego się pod opieką rodzica/ opiekuna prawnego po budynku i terenie przedszkola

 1. Po budynku i na terenie przedszkola dzieci poruszają się tylko w obecności osób dorosłych, tj. rodziców/ prawnych opiekunów.
 2. Rodzic/ prawny opiekun dba o to, aby dziecko poruszało się po budynku
  w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu, a także innych użytkowników budynku.
 3. Dziecko musi być pod nadzorem i w zasięgu dorosłego opiekuna , nie biega
  po schodach i korytarzach przedszkolnych.
 4. Zabrania się sadzania dzieci na parapetach, górnych szafkach , poręczach, obudowach kaloryferów, poręczach foteli itp

 

 

Iv   POSTĘPOWANIE   W   SYTUACJI   NIEODEBRANIA   DZIECKA   Z   PRZEDSZKOLA   LUB   ZGŁOSZENIA   SIĘ   PO   DZIECKO   OSOBY   NIEMOGĄCEJ   SPRAWOWAĆ   OPIEKI

 

 1. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola wg. godzin pobytu zadeklarowanych
  w umowie.
 2. W sytuacji, gdy rodzic/ opiekun prawny lub osoba upoważniona  nie odbierze dziecka
  z przedszkola do 17.30 nauczyciel  zobowiązany jest do telefonicznego kontaktu
  z rodzicem lub osobą upoważnioną do odebrania dziecka. Gdy kontakt jest niemożliwy,  nauczyciel wraz z osobą pełniącą dyżur, pozostaje z dzieckiem na terenie przedszkola przez okres jednej godziny, następnie zawiadamia Policję lub Sąd Rodzinny, które przejmują opiekę nad dzieckiem.  O wyżej wymienionym zdarzeniu powiadamia Dyrektora
 3. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

 

IV   POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

 

 1. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostają zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola.
 2. Rodzic ma obowiązek zapoznać się z procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 3. Procedura udostępniona jest u nauczycieli w grupach, w holu przedszkola i na stronie www.
 4. Rodzice dzieci nowo przyjętych zostają zapoznani z procedurą na pierwszym zebraniu grupowym w  miesiącu wrześniu.
 5. Fakt upoważnienia osoby do odbierania dziecka oznacza jednocześnie znajomość procedury przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 6. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.