Programy i projekty

Przedszkole prowadzi wiele projektów i przedsięwzięć.  Współpracujemy z wieloma instytucjami i placówkami. Naszym wspólnym celem jest dobro dziecka oraz jego rozwój.

Realizujemy następujące programy i projekty:

 

mali    wspaniali

 

Program „MALI WSPANIALI” jest programem zajęć  ogólnorozwojowych                         z elementami sztuk walki, zespołowych gier sportowych, gimnastyki ogólnorozwojowej.

Celem, dla którego został stworzony jest profilaktyka zdrowotna przedszkolaków,  dbałość o zdrowie, ogólny rozwój psychofizyczny, eliminowanie wad postawy oraz stóp. Dodatkowym atutem jest nauka wybranych zagadnień ze sztuk walki, gier zespołowych, co wpłynąć ma na poprawę procesów poznawczych dzieci, zmniejszenie nadpobudliwości ruchowej, pozwolenie na odnalezienie mocnych stron uczestników zajęć, nauczenie współpracy w grupie oraz wzmocnienie sfery emocjonalno-społecznej.

Program współfinansowany jest ze środków Miasta Wrocław, Urzędu Marszałkowskiego woj. dolnośląskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Partnerzy wspierający zadanie: The World Games 2017, Polski Związek Karate Tradycyjnego, Akademia Wychowania Fizycznego oraz Klub Karate Tradycyjnego Kobu.

Program jest realizowany od października 2016r. do czerwca 2017r.

 

Dźwięki   naszej   mowy

 

Jest to program profilaktyczno – terapeutyczny adresowany do dzieci 3 -letnich rozpoczynających edukację przedszkolną. Realizowany będzie przez logopedę p. Kamilę Kozłowską we współpracy z wychowawcami gr I i III. Program obejmuje: diagnozę indywidualną,  zajęcia grupowe („Gimnastyka buzi i języka”, logorytmika), zajęcia indywidualne z dziećmi zakwalifikowanymi do terapii logopedycznej, konsultacje i zajęcia otwarte dla rodziców, szkolenia dla nauczycieli.

Cele:

- przeciwdziałanie powstawaniu i rozwojowi wad wymowy u dzieci,

- wykrywanie już istniejących zaburzeń mowy,

- kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń,

- stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy,

- usprawnianie aparatu artykulacyjnego i oddechowego,

- utrwalanie prawidłowych funkcji oddychania, żucia i połykania,

- rozwijanie słuchu fizycznego, muzycznego i fonologicznego,

- rozwijanie umiejętności koncentracji i samokontroli,

- budowanie prawidłowych relacji w grupie rówieśniczej,

- włączenie rodziców w oddziaływania stymulujące rozwój mowy dziecka.

Program realizowany będzie w okresie X 2016 – VI 2017.

 

 

innowacja   pedagogiczna

 

 

Twórcze rozwiązywanie problemów w praktyce – Edukacja twórcza w przedszkolu

Twórcze rozwiązywanie problemów w praktyce – Edukacja twórcza w przedszkolu, to nie tylko uczenie inaczej treści programowych przewidzianych w podstawie programowej, to uczenie myślenia z wykorzystaniem metod i technik twórczego rozwiązywania problemów.

Cele innowacji pedagogicznej:

Cel główny: identyfikowanie, wspieranie i rozwijanie myślenia twórczego dzieci poprzez naukę stosowania metod i technik twórczego rozwiązywania zadań i problemów, jako strategii myślenia i uczenia (się) dzieci w wieku przedszkolnym.

Cele szczegółowe – kształtowanie umiejętności:

  • stosowania wybranych heurystyk twórczych do rozwiązywania zadań i problemów podczas zajęć w przedszkolu oraz w życiu codziennym,
  • myślenia dywergencyjnego, kombinacyjnego, transformacyjnego…,
  • dostrzegania i formułowania problemów, zadawania pytań, świadomego podejmowania twórczego działania,
  • podejmowania i realizacji prac badawczych, doświadczeń i eksperymentów w celu konstruowania wiedzy, wyciągania wniosków i uczenia się,
  • realizacji projektów krótko- i długoterminowych, wytrwałego dążenia do celu,
  • pracy w zespole i doceniania uczenia się od siebie nawzajem,
  • samooceny i oceny koleżeńskiej, formułowania informacji zwrotnej.

Innowacja dotyczy dwóch grup przedszkolnych, które kontynuować będą (pilotażowo) innowacyjne kształcenie w następnych latach. W kolejnych latach 2017/2018 oraz 2018/2019 innowacją zostaną objęte kolejne grupy przedszkolne.

 

OD   INSPIRACJI   DO   KREACJI

 

Program powstał w latach dziewięćdziesiątych w Pracowni Rozwoju przez Sztukę
w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym  we Wrocławiu. Autorką programu jest
Katarzyna Zawadzka, nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny WOM,
konsultantka Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej (DODN).

IDEA PROGRAMU:
•    Stworzenie systemu ciągłości kształcenia dzieci i młodzieży metodami aktywnym,
•    Stworzenie uczniom środowiska edukacyjnego sprzyjającego intensywnemu (od przedszkola do gimnazjum)  warunki do wszechstronnego rozwoju, który ukierunkowany jest na  aktywność twórczą, samopoznanie, poszukiwanie, rozwijanie zdolności i zainteresowań.
•    Przygotowanie nauczycieli do pracy w ramach bloków integracji międzyprzedmiotowej, programów autorskich i projektów innowacyjnych, preferujących metody zabawy, sztuki, pedagogiki artystycznej oraz stosujących również inne niekonwencjonalne formy i metody stymulacji rozwojowej.

Obecnie trwa procedura akredytacji do programu!

 

 przedsiębiorczy   przedszkolak

 

Organizator – inicjator Projektu: Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Gospodarczego i Wydział Edukacji
Partner merytoryczny Projektu: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Realizacja Projektu: nauczyciele 4 i 5-latków
Odbiorcy projektu: dzieci w wieku 4 i 5 lat, ich rodzice
Czas trwania Projektu: październik 2014 – czerwiec 2016
Opis Projektu:
Projekt „Przedsiębiorczy przedszkolak” stanowi element realizowanego przez Miasto Wrocław Programu „Edukacja przedsiębiorczości”. Celem Projektu jest tworzenie we Wrocławiu większej ilości mikro, małych i średnich firm – świadomych i konkurencyjnych w warunkach gospodarki rynkowej, jak równiez promowanie kultury przedsiębiorczości jako pożądanej kompetencji na rynku pracy. Dodatkowym zadaniem jest wsparcie systemu
edukacji poprzez zaproponowanie innowacyjnych narzędzi podnoszenia świadomości finansowej dzieci. Realizowane projekty są ukierunkowane na szeroko pojętą edukację w zakresie przedsiębiorczości i ekonomii oraz promocję postaw przedsiębiorczych.

Cele ogólne Projektu „Przedsiębiorczy przedszkolak” to:
·  promowanie idei przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym,
·  zdobywanie wiedzy z szeroko pojętej edukacji ekonomicznej,
·  zwiększanie świadomości odbioru przekazu reklamowego,
·  kształtowanie nawyku racjonalnego gospodarowania pieniędzmi,
·  zapoznanie z historią pieniądza.

 

Kubusiowi   Przyjaciele   Natury

 

 

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to ogólnopolski program edukacyjny organizowany przez markę Kubuś. Celem programu jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne.
W VI edycji programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” biorą wszystkie dzieci
i nauczyciele z naszego przedszkola. W ramach programu przedszkole otrzymało od organizatora materiały i upominki edukacyjne oraz Certyfikat, potwierdzający tytuł „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Partnerem akcji jest telewizja TVN, a patronat medialny sprawuje  portal BlizejPrzedszkola.pl oraz CzasDzieci.pl.

 

        Wrocławskie   Dzieci   Uczą   Segregować   Śmieci

 

Projekt „Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci” ma charakter edukacyjny i zakłada kontynuację działań ekologicznych poprzez budowę sieci placówek promujących ekologię pod patronatem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia. Celem głównym projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych.

Cele szczegółowe projektu:

- promowanie powtórnego wykorzystania surowców wtórnych;

- kształtowanie pozytywnej postawy względem środowiska naturalnego, poprzez podejmowanie działań na rzecz środowiska;

- uświadomienie dzieciom i młodzieży problemu nadmiernej ilości odpadów;

- promowanie segregowania odpadów;

 

        Młodzi   Obywatele   Kultury

 

 

Wrocławska inicjatywa edukacyjna, obejmująca projekt Młodzi Obywatele Kultury, powstała w związku z promocją Miasta przez uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Główną ideą programu jest traktowanie kultury jako wartości.

Program „Młodzi Obywatele Kultury” obejmuje wieloletnie, wielkoobszarowe działania edukacyjne w placówkach oświatowych na wszystkich etapach edukacyjnych, które przygotowują uczniów do odbioru kultury i jednocześnie do kreatywnego w niej uczestnictwa. Głównym celem jest wychowanie młodych obywateli, posiadających potrzebę aktywnego bycia w świecie kultury.

 

 

Program   Promocji   Zdrowia

 

Nasze przedszkole posiada certyfikat przynależności do Wrocławskiej Sieci Szkół i  Przedszkoli  Promujących Zdrowie. Realizujemy autorski Program Promocji Zdrowia, nauczycielki Agnieszki Karkulowskiej, pod patronatem Miasta Wrocław.

Przedszkole promujące zdrowie uczy dzieci kontrolować stan własnego zdrowia, dbać o nie i ciągle pomnażać jego potencjał. Ważne jest, aby nauczyć dzieci rozwiązywać aktualne problemy, jakimi są: stres, agresja, niewłaściwe odżywianie, niska aktywność ruchowa. Aby promocja zdrowia w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym była skuteczna, niezbędne jest poszukiwanie instytucji i osób wspierających. Służyć one mogą merytoryczną wiedzą i wspomagać w realizacji programu przez konsultacje, dostarczanie materiałów, przeprowadzanie pogadanek, prelekcji dla rodziców i dzieci na tematy zdrowotna, wizyty w gabinetach lekarskich.

W przedszkolu „Wesołe Nutki”,  podejmuje się działania sprzyjające zabawie, nauce i pracy. Stad też szczególny nacisk kładziemy na racjonalne żywienie, na wykorzystanie własnych możliwości danych przez naturę i środowisko. Bardzo ważne jest też zdrowe i bezpieczne środowisko fizyczne przedszkola. Tworzy je budynek i teren przedszkola, odpowiednio wyposażony i zagospodarowany, a także higieniczny harmonogram dnia. Działania prozdrowotne obejmują też minimalizowanie lęków i stresów.

CELEM GŁÓWNYM PROGRAMU JEST
kształtowanie wiedzy i umiejętności zdrowego stylu życia oraz zapewnienie takich warunków, aby dzieci nabyły umiejętności prozdrowotnych zachowań i poszanowania zdrowia własnego i innych.
Koordynatorem działań z zakresu promocji zdrowia jest pani Katarzyna Wrzaszczak.

 

 

Nasz  Czysty Wrocław

 

” Nasz czysty Wrocław” – IV Edycja Kampanii Proekologicznej dla przedszkoli i szkół podstawowych na terenie miasta Wrocław.

Główne założenia projektu : Edukacja dzieci i młodzieży w dziedzinie kształtowania środowiska przyrodniczego oraz przestrzeni publicznej miasta.

 

 

WSPÓŁPRACA      Z   FUNDACJĄ

WROCŁAWSKIE   HOSPICJUM   DLA   DZIECI

 

·        „Nakrętki dla Hospicjum ” to akcja polegająca na zbiórce surowców wtórnych, które następnie są odpłatnie przekazywane firmom zajmującym się recyklingiem. Pozyskane pieniądze są przeznaczane na pomoc chorym dzieciom. Akcja „Nakrętki dla Hospicjum” propaguje postawy odpowiedzialne społecznie – idee pomocy, pomagania oraz zachowania ekologiczne. Pokazuje także, że można pomagać bez pieniędzy.

Zbiórka nakrętek w naszym przedszkolu odbywa się na bieżąco w każdej grupie
i dostarczana jest przez rodziców do wyznaczonego przez Fundację magazynu.

 

gry   i   zabawy   szachowe

 

Program przygotowujący dzieci w wieku przedszkolnym do gry w szachy
w Przedszkolu Nr 150 „Wesołe Nutki we Wrocławiu.

Program „Gry i zabawy szachowe” opowiada się za wszechstronnym rozwojem dziecka. Kontakt z szachami – zarówno z pozycji gracza jak i odbiorcy rozwija u dziecka logiczne myślenie, pracę w zespole, radzenie sobie w sytuacjach pokonanego, jak również uczy zdrowej rywalizacji. Pomaga w odkrywaniu własnych możliwości. Wszystko to, co jest dla dziecka nowe i ciekawe, działa na zmysły, kształtuje percepcję wzrokową i wyobraźnię, wywołuje przeżycia będące źródłem radości i dobrego samopoczucia.

Program „Gry i zabawy szachowe” zawiera zabawy oraz podstawowe elementy i zasady gry w szachy oraz pojęcia i terminy, które powinny opanować dzieci, w początkowej fazie gry
w szachy.

Program skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym:

  • spotkania szachowe realizowane są w jednej grupie prowadzonej przez Katarzynę Wrzaszczak, jeden raz  tygodniu;
  • środki dydaktyczne do dyspozycji nauczyciela:

- tablica demonstracyjna;

- sprzęt szachowy;

- fachowa literatura;

- nabyta wiedza i umiejętności – kurs doskonalenia „Szachy w edukacji, jako gra
wspierająca rozwój uczniów” zorganizowany przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli we Wrocławiu.

 

Program „Gry i zabawy szachowe” został opracowany przez Katarzynę Wrzaszczak
i  wprowadzony do realizacji w Przedszkolu Nr 150 „Wesołe Nutki” Uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 24.02.2016r.