Programy i projekty

Przedszkole prowadzi wiele projektów i przedsięwzięć.  Współpracujemy z wieloma instytucjami i placówkami. Naszym wspólnym celem jest dobro dziecka oraz jego rozwój.

Realizujemy następujące programy i projekty:

 

mali    wspaniali

 

Program „MALI WSPANIALI” jest programem zajęć  ogólnorozwojowych                         z elementami sztuk walki, zespołowych gier sportowych, gimnastyki ogólnorozwojowej.

Celem, dla którego został stworzony jest profilaktyka zdrowotna przedszkolaków,  dbałość o zdrowie, ogólny rozwój psychofizyczny, eliminowanie wad postawy oraz stóp. Dodatkowym atutem jest nauka wybranych zagadnień ze sztuk walki, gier zespołowych, co wpłynąć ma na poprawę procesów poznawczych dzieci, zmniejszenie nadpobudliwości ruchowej, pozwolenie na odnalezienie mocnych stron uczestników zajęć, nauczenie współpracy w grupie oraz wzmocnienie sfery emocjonalno-społecznej.

Program współfinansowany jest ze środków Miasta Wrocław, Urzędu Marszałkowskiego woj. dolnośląskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Partnerzy wspierający zadanie: The World Games 2017, Polski Związek Karate Tradycyjnego, Akademia Wychowania Fizycznego oraz Klub Karate Tradycyjnego Kobu.

Program jest realizowany od września 2019r. do czerwca 2020r.

 

 

 

 

 

OD   INSPIRACJI   DO   KREACJI

 

Program powstał w latach dziewięćdziesiątych w Pracowni Rozwoju przez Sztukę
w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym  we Wrocławiu. Autorką programu jest
Katarzyna Zawadzka, nauczycielka języka polskiego, doradca metodyczny WOM,
konsultantka Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej (DODN).

IDEA PROGRAMU:
•    Stworzenie systemu ciągłości kształcenia dzieci i młodzieży metodami aktywnym,
•    Stworzenie uczniom środowiska edukacyjnego sprzyjającego intensywnemu (od przedszkola do gimnazjum)  warunki do wszechstronnego rozwoju, który ukierunkowany jest na  aktywność twórczą, samopoznanie, poszukiwanie, rozwijanie zdolności i zainteresowań.
•    Przygotowanie nauczycieli do pracy w ramach bloków integracji międzyprzedmiotowej, programów autorskich i projektów innowacyjnych, preferujących metody zabawy, sztuki, pedagogiki artystycznej oraz stosujących również inne niekonwencjonalne formy i metody stymulacji rozwojowej.

 

 

 

Kubusiowi   Przyjaciele   Natury

 

 

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to ogólnopolski program edukacyjny organizowany przez markę Kubuś. Celem programu jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne.
W kolejnej edycji programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” biorą wszystkie dzieci
i nauczyciele z naszego przedszkola. W ramach programu przedszkole otrzymało od organizatora materiały i upominki edukacyjne oraz Certyfikat, potwierdzający tytuł „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Partnerem akcji jest telewizja TVN, a patronat medialny sprawuje  portal BlizejPrzedszkola.pl oraz CzasDzieci.pl.

 

    

 

      

 

Program   Promocji   Zdrowia

 

Nasze przedszkole posiada certyfikat przynależności do Wrocławskiej Sieci Szkół i  Przedszkoli  Promujących Zdrowie. Realizujemy autorski Program Promocji Zdrowia, nauczycielki  Katarzyny Wrzaszczak, pod patronatem Miasta Wrocław.

Przedszkole promujące zdrowie uczy dzieci kontrolować stan własnego zdrowia, dbać o nie i ciągle pomnażać jego potencjał. Ważne jest, aby nauczyć dzieci rozwiązywać aktualne problemy, jakimi są: stres, agresja, niewłaściwe odżywianie, niska aktywność ruchowa. Aby promocja zdrowia w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym była skuteczna, niezbędne jest poszukiwanie instytucji i osób wspierających. Służyć one mogą merytoryczną wiedzą i wspomagać w realizacji programu przez konsultacje, dostarczanie materiałów, przeprowadzanie pogadanek, prelekcji dla rodziców i dzieci na tematy zdrowotna, wizyty w gabinetach lekarskich.

W przedszkolu „Wesołe Nutki”,  podejmuje się działania sprzyjające zabawie, nauce i pracy. Stad też szczególny nacisk kładziemy na racjonalne żywienie, na wykorzystanie własnych możliwości danych przez naturę i środowisko. Bardzo ważne jest też zdrowe i bezpieczne środowisko fizyczne przedszkola. Tworzy je budynek i teren przedszkola, odpowiednio wyposażony i zagospodarowany, a także higieniczny harmonogram dnia. Działania prozdrowotne obejmują też minimalizowanie lęków i stresów.

CELEM GŁÓWNYM PROGRAMU JEST
kształtowanie wiedzy i umiejętności zdrowego stylu życia oraz zapewnienie takich warunków, aby dzieci nabyły umiejętności prozdrowotnych zachowań i poszanowania zdrowia własnego i innych.
Koordynatorem działań z zakresu promocji zdrowia jest pani Katarzyna Wrzaszczak.

 

 

 

WSPÓŁPRACA      Z   FUNDACJĄ

WROCŁAWSKIE   HOSPICJUM   DLA   DZIECI

 

·        „Nakrętki dla Hospicjum ” to akcja polegająca na zbiórce surowców wtórnych, które następnie są odpłatnie przekazywane firmom zajmującym się recyklingiem. Pozyskane pieniądze są przeznaczane na pomoc chorym dzieciom. Akcja „Nakrętki dla Hospicjum” propaguje postawy odpowiedzialne społecznie – idee pomocy, pomagania oraz zachowania ekologiczne. Pokazuje także, że można pomagać bez pieniędzy.

Zbiórka nakrętek w naszym przedszkolu odbywa się na bieżąco w każdej grupie
i dostarczana jest przez rodziców do wyznaczonego przez Fundację magazynu.

 

WESOŁE NUTKI TO MAŁE EKOLUDKI

Program edukacji przyrodniczo – ekologicznej autorstwa E.Wesołowskiej. Realizowany jest od stycznia 2019r. do grudnia 2019r. w Przedszkolu nr 150 „Wesołe Nutki”. Program został ukierunkowany na kształtowanie u dzieci świadomości, że każdy z nas jest częścią środowiska naturalnego i odpowiada za jego obecny i przyszły stan.

Treści edukacyjne i działania ekologiczne zostały ujęte w następujących blokach tematycznych:

1. „Nasze środowisko”

2. „Polska i Unia Europejska” – poznajemy ciekawostki przyrodnicze naszego regionu i naszych sąsiadów  z Europy.

3. „Dbamy o przyrodę”

 

ĆWICZYMY I BAWIMY SIĘ RAZEM

Program autorski K. Wrzaszczak i A. Kucharskiej „Ćwiczymy i bawimy się razem” jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Celem programu jest wspomaganie psychoruchowego rozwoju dziecka poprzez zabawy ruchowe, z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Prowadzenie ćwiczeń Metodą Weroniki Sherborne ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznawania własnego ciała, usprawniania motoryki, doświadczania poczucia własnej siły, sprawności i w związku z tym poznawania własnych możliwości ruchowych. Dziecko poznając swoje ciało i swoje możliwości, zwiększa zaufanie do siebie samego, czuje się bezpieczniej, pewniej, chętniej podejmuje inicjatywę, wchodzi w relacje z innymi. Będąc zaś w grupie poszerza i wzbogaca doświadczenia społeczne, uczy się zasad współżycia, współdziałania.