REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI CZASU POBYTU DZIECKA

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 150 „WESOŁE NUTKI” WE WROCŁAWIU

 

§ 1

KARTA DO ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU

DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Dla każdego dziecka przeznaczone są dwie karty oznaczone indywidualnym numerem każda.
 1. Karty nie są imienne- posiadają numery identyfikacyjne.
 1. Karty są własnością Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” we Wrocławiu. Nie należy umieszczać na nich żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp.
 2. Rodzic zobowiązany jest do zwrotu kart na koniec edukacji dziecka w Przedszkolu.
 1. Karty mogą zostać wydane rodzicom/ opiekunom prawnym.
 2. Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie kart.
 3. Rodzic/opiekun prawny otrzymuje bezpłatnie dwie karty. Zobowiązuje się rodzica/ opiekuna prawnego do rejestrowania za ich pomocą czasu pobytu dziecka
  w przedszkolu w momencie wejścia i wyjścia z budynku przedszkola.
 4. Karty zostają wydane rodzicom/ opiekunom prawnym za pokwitowaniem.
 5. Fakt utraty karty musi zostać niezwłocznie zgłoszony do dyrektora Przedszkola
  Nr 150 „Wesołe Nutki”  we Wrocławiu oraz do nauczyciela w  grupie.
 6. W przypadku utraty lub zniszczenia karty będącej własnością Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” we Wrocławiu, rodzic/opiekun zobligowany jest do wyrobienia duplikatu we własnym zakresie.

§ 2

EWIDENCJA CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Czytniki wejściowe/ wyjściowe do ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu umieszczone są na ścianie korytarza pomiędzy pierwszymi a drugimi drzwiami wejściowymi oraz na wprost drzwi wejściowych wewnętrznych.
 2. Przyłożenie karty do czytnika wejściowego powinno nastąpić niezwłocznie po wejściu rodzica/opiekuna do przedszkola.
 3. Po odebraniu dziecka od wychowawcy, rodzic/opiekun zaznacza godzinę odbioru dziecka przez zbliżenie karty do czytnika wyjściowego, w momencie opuszczania placówki przedszkola.
 4. Zbliżenie karty do czytnika powoduje zaznaczenie godziny wejścia lub wyjścia z przedszkola oraz otwarcie drzwi wejściowych.
 5. W celu zarejestrowania godziny wejścia lub wyjścia dziecka, należy zbliżyć kartę
  do czytnika, nie dłużej niż na dwie sekundy.
 6. Potwierdzenie odczytania godziny zostanie oznaczone pojedynczym sygnałem dźwiękowym i zapaleniem kontrolki w kolorze zielonym.
 7. W przypadku niezarejestrowania godziny przyprowadzenia lub odebrania dziecka, odpłatność naliczana będzie od godz. 6.30 do godz. 17:30.
 8. W razie braku lub utraty karty odpłatność naliczana będzie od godz. 6.30 do godz. 17:30.
 9. W przypadku zauważenia usterki czytnika, rodzic zobowiązany jest
  do natychmiastowego przekazania tej informacji intendentowi bądź nauczycielowi
  w grupie, który odnotuje godzinę przyjścia lub wyjścia dziecka w formie papierowej, a po usunięciu usterki dane te będą wprowadzone do systemu.
 1. Użytkowanie karty elektronicznej następuje od następnego dnia roboczego po dniu otrzymania kart przez rodzica/ opiekuna prawnego, po wcześniejszym pokwitowaniu.

§ 3

SPOSÓB NALICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT

I WYŻYWIENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Miesięczna wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje aktualna Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określania czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wrocław w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć.
 1. Płatności naliczane są z dołu na podstawie odczytów z elektronicznej rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. Do rejestracji pobytu dziecka w Przedszkolu brany jest pod uwagę pierwsze zdarzenie wejścia i ostatnie zdarzenie wyjścia.

 

 

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wprowadza się okres przejściowy obowiązujący od dnia 01.09.2018 r.
  do dnia 30.09.2018 r., w trakcie którego system elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka w Przedszkolu stanowi narzędzie pomocnicze do naliczenia opłaty za pobyt.
 2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do stosowania postanowień zawartych
  w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.09.2018 r.