Regulamin korzystania ze stołówki

 

Regulamin korzystania ze stołówki Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki „                  we Wrocławiu , ul.P.P. Ignuta 30

 

Podstawa prawna: Art..106 i art.108 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo Oświatowe

( Dz.U. z 2017r., poz.59 i 949).

 

 1. Stołówka przedszkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię przedszkolną dla  dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 150 we Wrocławiu.
 2. Korzystanie z posiłków w stołówce przedszkolnej jest odpłatne.
 3.  Posiłki wydawane  są:

-     dzieciom z przedszkola, których rodzice wnoszą opłaty indywidualne za wyżywienie,

-          Dzieciom z przedszkola , których dożywianie refunduje MOPS we Wrocławiu.

 1. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z zaleceniami żywieniowymi Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie.
 2. Posiłki spożywane są  w salach pobytu dzieci.
 3. Na posiłki wydawane przez kuchnię w ramach  stołówki składają się:

-          śniadanie,

-          zupa i drugie śniadanie,

-          drugie danie

 1. Dziecko może korzystać z 2 lub 3 posiłków w zależności od deklaracji  rodziców . Rodzice deklarują korzystanie z posiłków  w umowie zawartej z Gminą  w imieniu , której działa Dyrektor Przedszkola .
 2.  Opłata za posiłki  wynosi:

-          śniadanie       – 1,80 zł

-          zupa + drugie śniadanie  – 1,80 zł

-          drugie danie              – 2,90 zł

Opcja – 2 posiłki stanowi: śniadanie, zupa + drugie śniadanie lub zupa + drugie  śniadanie i drugie danie,

Opcja – 3 posiłki stanowi: śniadanie, zupa + drugie śniadanie , drugie danie.

 1. Koszty produktów do sporządzania posiłków w wysokości faktycznych kosztów zużytego

surowca zgodnie z zaleceniami  żywieniowymi ustala Dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

 1. Wysokość opłaty o której mowa w pkt.10 ustalana jest na podstawie kalkulacji żywieniowej sporządzonej przez intendenta przedszkola. Intendent sporządza kalkulację uwzględniając zalecenia żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym przy uwzględnieniu cen rynkowych artykułów spożywczych na dzień sporządzenia kalkulacji.
 2. Rodzice informowani są o wysokości stawki opłaty za żywienie na  pierwszym zebraniu ogólnym w nowym roku szkolnym, dodatkowo informacja  udostępniona jest  w holu przedszkola  lub /i na stronie www.przedszkola.
 3. Wysokość stawki opłaty za żywienie może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego, w związku ze zmianami rynkowych  cen żywności, o czym rodzice zostaną powiadomieni z jednomiesięcznym wyprzedzeniem, skutkującym w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.
 4. Aktualny koszt surowców zużytych do przygotowania  wszystkich  posiłków dla dzieci wynosi

6,50 zł, skalkulowany wg cen na dzień 26.05.2011 r oraz obowiązujących zaleceń żywieniowych.

 1. Wymienione wyżej opłaty za wyżywienie należy wpłacać w terminie do 15 każdego miesiąca kalendarzowego przelewem na konto przedszkola. Data  15 każdego miesiąca jest terminem wpływu opłaty na konto przedszkola.
 2. Szczegółowe zasady dokonywania odpłatności za żywienie dziecka w przedszkolu zawarte są w umowie o świadczeniu usług przedszkola , którą rodzic zawiera z Gminą w imieniu, której działa dyrektor przedszkola.
 3. Rodzice informowani są o wysokości należnej opłaty drogą e-mailową . Jeżeli rodzic nie posiada poczty e-mail lub informacja elektroniczna nie dotarła do rodzica ,wówczas rodzic zgłasza się do intendenta przedszkola , który podaje stosowną informację.
 4. Opłata za żywienie dzieci naliczana jest i pobierana od rodziców z góry.
 5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzice nie ponoszą opłaty za wyżywienie

dziecka w danym dniu. Odpisy zostaną dokonane w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.

 1. Naliczanie opłat dokonywane jest zgodnie z zapisem  frekwencji w dzienniku zajęć prowadzonych przez  nauczycielki poszczególnych grup wiekowych.
 2. W okresie przerwy wakacyjnej rodzice nie wnoszą odpłatności za żywienie.
 3. Odpłatność za korzystanie ze stołówki przedszkolnej  pobierana jest od dzieci uczęszczających do przedszkola w miesiącu dyżurowania przedszkola (naprzemiennie lipiec lub sierpień).
 4. Posiłki wydawane są w godzinach:

-  śniadanie           – 8.30

-  zupa +drugie  śniadanie             – 11.30( grupy I ,II, III,IV) , 12.00 (grupy V,VI,VII,VIII,IX,X).

-  drugie danie       – 14.00

 1. Rodzice mają obowiązek przyprowadzać dziecko do przedszkola do godz.8.30.
 2. Rodzice ,którzy zadeklarowali nie korzystanie ze śniadania mają obowiązek przyprowadzać dziecko o godz.9.00.
 3. W uzasadnionych przypadkach  wynikających z organizacji pracy przedszkola ( np. wyjść i wycieczek, uroczystości , absencji pracowniczej , zmniejszenia frekwencji dzieci  itp.) dyrektor może zmienić organizację posiłków w przedszkolu. O zmianie rodzice informowani są na tablicy ogłoszeń .
 4. Dzieci mają  w  salach  dostęp do   wody pitnej na żądanie.
 5. Woda na żądanie udostępniana jest także w trakcie pobytu w ogrodzie przedszkolnym , jeśli  temperatura otoczenia jest wysoka . Decyzję w tym zakresie podejmuje nauczyciel , po opieką którego przebywają dzieci.
 6. Przedszkole prowadzi żywienie zbiorowe .
 7. Przedszkole nie prowadzi indywidualnego żywienia dzieci.
 8. Przedszkole planuje , przygotowuje i wydaje posiłki dla dzieci wg .diety ogólnej i diety bezmlecznej( eliminacja mleka pochodzenia zwierzęcego i jego przetworów.).
 9. Pisemną deklarację o żywieniu dziecka wg. diety bezmlecznej rodzic składa u intendenta przedszkola.
 10. Przedszkole nie stosuje innych diet eliminacyjnych, zastępczych  lub innej formy żywienia dzieci , poza wymienionymi w pkt.29 regulaminu.
 11. Nie dopuszcza się przynoszenia przez rodziców gotowych posiłków dla dzieci.
 12. Kuchnia nie przyjmuje  od rodziców produktów lub półproduktów w celu dalszego ich wykorzystania lub przetworzenia i wydania dzieciom.
 13. Intendentka przedszkola w uzgodnieniu z kucharką przedszkola, ustala jadłospis dekadowy z uwzględnieniem diety ogólnej i diety bezmlecznej ,Jadłospis jest wywieszany na tablicy informacyjnej dla rodziców i publikowany na stronie www.przedszkola .
 14.  Dopuszcza się możliwość  zmiany w codziennym w jadłospisie.
 15. W sprawach dotyczących korzystania ze stołówki, a nieokreślonych w niniejszym regulaminie

decyzję podejmuje Dyrektor przedszkola.

 1. Obsługę administracyjną funkcjonowania stołówek zapewnia Dyrektor przedszkola.
 2. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie tj. planowanie, organizowanie , nadzorowanie żywienia w placówce ponosi intendentka przedszkola.
 3. Odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie i  bezpieczne wydanie posiłku  z kuchni ponosi kucharka.
 4. Odpowiedzialność za prawidłowe ,bezpieczne  i estetyczne wydanie posiłku dzieciom  ponosi woźna .
 5. Całościowy nadzór nad  prawidłowym , bezpiecznym i estetycznym wydaniem  posiłku  ponosi nauczyciel, pod opieką którego przebywają dzieci.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2017r.

 

 

 

 

 

 

Krystyna Marczyńska

Dyrektor Przedszkola Nr 150