Regulamin przyjęcia dziecka do Przedszkola nr 150 „Wesołe Nutki” w okresie stanu epidemii

 

 

Regulamin przyjęcia dziecka do Przedszkola nr 150 „Wesołe Nutki”
w okresie stanu epidemii

W związku z planowanym od 11 maja 2020 r. wznowieniem funkcjonowania przedszkola w okresie stanu epidemii działając na podstawie Zarządzenia Prezydenta Wrocławia z dnia 6 maja 2020 r. oraz stosując się do wytycznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego  informujemy o warunkach przyjęcia dziecka
do przedszkola oraz o zmianie organizacji pracy.

 1. I.                   Warunki przyjęcie dziecka do przedszkola:

 

 1. W pierwszej kolejności przyjmowane do przedszkola są dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu
  i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz z utrzymaniem miasta. Potwierdzeniem spełnienia wymienionych warunków jest złożenie przez rodzica/ opiekuna prawnego w formie skanu/ zdjęcia na adres mailowy przedszkola
  tj. sekretariat.p150@wroclawskaedukacja.pl oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do wydanego zarządzenia.
 2. Do przedszkola w drugiej kolejności przyjmowane są dzieci rodzica/ opiekuna prawnego, który przedstawi oświadczenie pracodawcy o konieczności jego powrotu do pracy;
 3. do przedszkola w trzeciej kolejności przyjmowane są dzieci na podstawie indywidualnej decyzji dyrektora po uwzględnieniu sytuacji rodzinnej dziecka
  w stanie epidemii.
 4. Rodzice/ opiekunowie prawni  przesyłają wymagane dokumenty w formie skanu/zdjęcia adres mailowy przedszkola sekretariat.p150@wroclawskaedukacja.pl.
 5. Dokumenty niekompletne bądź bez wyrażenia zgody na jakiekolwiek zapisy zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia pozostają bez rozpatrzenia.
 6. Po weryfikacji złożonych dokumentów Rodzice/ opiekunowie zostaną poinformowani drogą mailową/ telefoniczną o przyjęciu lub nieprzyjęciu dziecka
  do placówki
 7. Decyzję o przyjęciu/ nieprzyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor uwzględniając możliwości organizacyjne.
 8. Po decyzji o przyjęciu dziecka Rodzic zobowiązany jest do zapoznania
  z procedurami udostępnionymi na stronie www lub w innej formie.
 9. Zobowiązuje się rodziców do przestrzegania wszystkich procedur.
 10. Nieprzestrzeganie warunków organizacji pracy w okresie epidemii skutkuje nieprzyjęciem dziecka do przedszkola.

 

 1. II.                Zmiana organizacji pracy

W związku z planowanym otwarciem placówki w okresie epidemii zmianie ulega sposób organizacji pracy placówki. Główne zmiany:

 1. Przedszkole będzie pracowało z obniżoną liczbą oddziałów.
 2. Liczba otwartych oddziałów będzie uzależniona od zapewnienia odpowiedniej ilości kadry pedagogicznej.
 3. Grupy mogą być niejednorodne wiekowo.
 4. Na nowo zostanie opracowana organizacja pracy, dotyczy: przypisania dziecka
  do grupy, nauczyciela pracującego z grupą, numeru sali, innych pracowników
  w grupie, godziny pracy oddziału i innych.
 5. Powstałe oddziały i przypisani do nich opiekunowie i dzieci będą stałe.
 6. Rodzice dzieci przyjętych zostaną poinformowani, do której grupy dziecko zostało przypisane. Rodzeństwa zostaną umieszczone w tej samej grupie. Decyzja
  o przypisaniu dziecka do oddziału nie podlega negocjacji.
 7. W przypadku porannego braku nauczyciela przypisanego do konkretnej grupy
  z przyczyn nagłych konkretny oddział nie zostanie w danym dniu uruchomiony. Natomiast w przypadku nagłej nieobecności nauczyciela realizującego drugą zmianę, Rodzice zostaną poinformowani o konieczności odebrania dziecko do godz. południowych (11- 12) .
 8. Rodziców obowiązuje zakaz wstępu na teren przedszkola.
 9. Przekazanie dziecka pod opiekę przedszkola będzie odbywało się w budynku przy wewnętrznym wejściu główny.
 10. W budynku przy wewnętrznym wejściu główny może przebywać maksymalnie jedna osoba dorosła wraz z dzieckiem (w przypadku rodzeństw dziećmi);
 11. W sytuacji gdy w przedszkolu przebywa maksymalna dozwolona ilość osób, kolejne osoby zobowiązane są do ustawienia się w kolejce na zewnątrz budynku
  z zachowaniem odległości 2 metrów ( za wyjątkiem dzieci przebywających pod opieką);
 12. Rodzic stosuje się do wszystkich zaleceń pracownika.
 13. Rodzic nie wchodzi z dzieckiem do holu, szatni i dalej.
 14. Rodzic przekazujący dziecko pod opiekę ma zakryte usta i nos, oraz zdezynfekował ręce lub posiada rękawiczki jednorazowe.
 15. Rodzic dziecka powyżej 4l ściąga dziecku maseczkę i zabiera ją ze sobą.
 16. Odbiór dziecka następuje analogicznie do przyprowadzenia. Rodzic dzwonkiem zgłasza gotowość odebrania dziecko, czeka na przyjście pracownika, informuje go, po które dziecko przyszedł (imię nazwisko grupa), czeka do momentu aż pracownik przyprowadzi dziecko do szatani, dziecko ubierze się pod opieką pracownika
  i zostanie odprowadzone do Rodzica.
 17. Rodzic odbierając/ przyprowadzając dziecko musi być przygotowany
  do  przedłożenia dowodu tożsamości pracownikowi, aby ten mógł sprawdzić zgodność danych.
 18. Do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun prawny.
 19. Rodzic zobligowany jest do uprzedzenia dziecka o pomiarze temperatury ciała przed wejściem do placówki.
 20. Jeżeli dziecko będzie miało podwyższoną temperaturę nie zostanie przyjęte do przedszkola.
 21. Bezwzględnie dzieci przyprowadzane do przedszkola muszą być zdrowe, bez jakichkolwiek oznak choroby ( w tym katar, osłabienie, kaszel, gorączka). Dzieci, których domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji w warunkach domowych lub są osoby chore nie może zostać przyprowadzone do placówki.
 22. Rodzice przyprowadzający/ odbierający dzieci musza być zdrowi i nie mogą wykazywać żadnych objawów chorobowych.
 23. Do przedszkola  dziecko nie może przynosić zabawek oraz innych przedmiotów.

 

 

 1. III.             Procedury obowiązują w przedszkolu w okresie epidemii

 

 1. Rodzic po otrzymaniu decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola zostanie poinformowany o obowiązujących w przedszkolu procedurach.
 2. Rodzic jest zobligowany do zapoznania z treścią procedur i ich bezwzględnego przestrzegania.
 3. Nieprzestrzeganie obowiązujących zasad skutkować będzie nieprzyjęciem dziecka do placówki.

 

 1. IV.              Postanowienia końcowe

Regulamin przyjęcia dziecka do Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” w okresie stanu epidemii obowiązuje bezterminowo od 11 maja 2020 r.