Zasady Rekrutacji

Zasady naboru

Podstawa prawna

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, na rok szkolny 2017/2018, odbywa się na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 • Uchwały Nr XXXVII/845/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 marca 2017 r.  w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym
  do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, do publicznych młodzieżowych domów kultury prowadzonych przez Miasto oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1549)

UWAGA: dzieci mające miejsce zamieszkania poza Wrocławiem będą przyjmowane od września 2017 roku na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Wrocławia

I.Wypełnienie wniosku

Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z komputera i internetu:

 • wpisać lub zweryfikować dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów
 • wybrać z listy maksymalnie 3 placówki
 • utworzyć listę preferencji– ustalić kolejność placówek, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, placówka ta będzie nazywana placówką I–go wyboru
 • zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia
 • wydrukować wniosek, podpisać i złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru

Rodzice/prawni opiekunowie nie korzystający z komputera i internetu:

 • pobrać wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole podstawowej
 • wypełnić ręcznie, zaznaczyć spełniane kryteria, podpisać wniosek
 • złożyć w przedszkolu/ szkole podstawowej pierwszego wyboru

Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają i składają wnioski o przyjęcie, w terminie wskazanym w postępowaniu rekrutacyjnym z tym, że:

- data i godzina wypełnienia wniosku w systemie informatycznym, wydrukowania wniosku

- data i godzina wydrukowania wniosku

- data i godzina złożenia wniosku w placówce

- data i godzina zatwierdzenia wniosku

nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

II. Wybór przedszkoli dla dzieci 3 letnich (ur. w 2014 r.) i 4 letnich (ur. w 2013 r.)

 • do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania1 na terenie Wrocławia
 • rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola i złoży w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji,
  nie bierze udziału w rekrutacji (złożona wola kontynuacji jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca na rok szkolny 2017/2018)
 • rodzic/prawny opiekun dokonuje wyboru zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od przedszkola, którego wybór jest najważniejszy (placówka I-go wyboru)
 • kwalifikowanie odbywa się do jednego z przedszkoli wskazanych we wniosku, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych
 • liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danym przedszkolu jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku
 • punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:

-  zaznaczono w elektronicznym wniosku kryteria, które dziecko spełnia

-  dostarczono do przedszkola I–go wyboru wydrukowany i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami

-  sprawdzono i zatwierdzono treść wniosku w placówce I-go wyboru

 

III. Wybór oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci 5 letnich

(ur. w 2012 r.) i 6 letnich (ur. w 2011 r.)

 • do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania1 na terenie Wrocławia
 • rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i złoży w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji, nie bierze udziału w rekrutacji (złożona wola kontynuacji jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca na rok szkolny 2017/2018)
 • szkoła może wydać rodzicowi druk woli kontynuacji w przypadku gdy w roku szkolnym 2017/2018 w placówce będzie funkcjonował oddział przedszkolny
 • rodzic/prawny opiekun dokonuje wyboru zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, którego wybór jest najważniejszy (placówka I-go wyboru)
 • rodzic/prawny opiekun może wybrać oddziały przedszkolne w trzech szkołach podstawowych
 • kwalifikowanie odbywa się do jednego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zgodnie z listą preferencji, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych
 • liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku
 • punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:

-  zaznaczono w elektronicznym wniosku kryteria, które dziecko spełnia
-  dostarczono do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej I–go wyboru wydrukowany i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami

-  sprawdzono i zatwierdzono treść wniosku w szkole podstawowej I-go wyboru

UWAGA:

- rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w danej placówce,  działająca na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)

- w przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone

- w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone
w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe

- w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXXVII/845/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 marca 2017 roku

- w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego przedszkola, ostateczną decyzję podejmuje komisja rekrutacyjna z wykorzystaniem funkcjonalności elektronicznego systemu rekrutacji

- przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, a organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne i przyjętych w procesie rekrutacji

 

IV. Złożenie, przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka, ewentualnej  rezygnacji z miejsca w placówce, do którego zakwalifikowało się dziecko.

 • po ogłoszeniu listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zgodnie z terminem wskazanym w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, rodzic/prawny opiekun składa ewentualną rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w formie pisemnego oświadczenia

UWAGA: procedura odwoławcza w przypadku odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zgodnie

z zapisem art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

V. Wybór przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Nabór dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zobowiązani są złożyćw odpowiednim terminie wkancelarii Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 (pok.439):

 • wniosek
 • 1 egzemplarz (oryginał) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

UWAGA: rodzice/prawni opiekunowie dzieci spoza Wrocławia składają wniosek w Starostwie Powiatowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka

           Przedszkola integracyjne:

 • Przedszkole Integracyjne nr 12 ul. Zgodna 10-14
 • Przedszkole Integracyjne nr 68 ul. Jana Długosza 29
 • Przedszkole Integracyjne nr 89 ul. Oporowska 1
 • Przedszkole Integracyjne nr 93 ul. Grochowa 15
 • Przedszkole Integracyjne nr 125 ul. Ścinawska 10

Przedszkola z oddziałami integracyjnymi:

 • Przedszkole nr 8 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12 ul. Suwalska 5
 • Przedszkole nr 29 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 ul. Gałczyńskiego 8
 • Przedszkole nr 35 ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 20a
 • Przedszkole nr 97 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 ul. Składowa 2-4
 • Przedszkole nr 109 ul. Nowowiejska 80a

Integracyjne odziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Kowalska 105
 • Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Janiszewskiego 14
 • Szkoła Podstawowa nr 43 ul. Grochowa 36-38
 • Szkoła Podstawowa nr 58 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 ul. Składowa 2-4
 • Szkoła Podstawowa nr 75 w Zespole Szkół nr 21 ul. Ignuta 28