Regulamin…

REGULAMIN REKRUTACJI
DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 150 „WESOŁE NUTKI”

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych
  w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942),
 3. Uchwały nr XX/402/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r.
  w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto,
 4. Zarządzenia Nr 3345/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto, na rok szkolny 2016/2017.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Rekrutacja dzieci do Przedszkola nr 150 „Wesołe Nutki” odbywa się w oparciu
  o zasadę powszechnej dostępności na podstawie wniosku zwanego dalej kartą zapisu dziecka do przedszkola.
 2. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru.
 3. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydatów składają w przedszkolu kartę zapisu (wydruk danych wprowadzonych do sytemu) w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.
 4. Karty zapisu dzieci do przedszkola są składane osobiście w przedszkolu upoważnionemu przez dyrektora pracownikowi.

Rozdział II

Zadania dyrektora przedszkola

 1. Ustala w porozumieniu z organem prowadzącym kryteria, liczbę punktów
  za kryteria, terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego rekrutacji do przedszkola na kolejny rok szkolny.
 2. Opracowuje w porozumieniu z organem prowadzącym kryteria przyjęcia dzieci służące zaspokojeniu potrzeb społecznych środowiska lokalnego.
 3. Ustala wartości punktowe kryteriom pierwszeństwa.
 4. Powołuje komisję rekrutacyjną i przewodniczącego komisji.
 5. Ustala kompletność kart zapisu i dokumentacji potwierdzającej spełnienie kryteriów pierwszeństwa.
 6. Podaje do publicznej wiadomości:

a)     termin rekrutacji i zasady jej przeprowadzenia,

b)     regulamin rekrutacji,

c)     harmonogram działania komisji rekrutacyjnej,

d)     prawa i obowiązki rodziców i opiekunów prawnych kandydatów w procesie rekrutacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa do odwołania
się od decyzji komisji.

 1. Rozstrzyga odwołanie rodzica lub opiekuna prawnego od decyzji komisji rekrutacyjnej.
 2. Powiadomienie Prezydenta (Wydziału Edukacji), że nie zostało przyjęte dziecko, które ma obowiązek lub prawo realizacji wychowania przedszkolnego.
 3. Zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i danych wrażliwych kandydatów i ich rodziców lub opiekunów zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.
 4. Archiwizuje dokumentację rekrutacyjną.
 5. Przyjmuje dzieci do przedszkola na wolne miejsca w trakcie roku szkolnego.

 

Rozdział III

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola

 1. Jeżeli liczba kandydatów do przedszkola nie przekracza liczby miejsc wolnych
  w przedszkolu o przyjęciu dzieci decyduje dyrektor.
 2. Jeżeli liczba kandydatów do przedszkola przekracza liczbę miejsc wolnych
  w przedszkolu o przyjęciu dzieci decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.
 3. Liczba miejsc wolnych jest ustalana jako różnica liczby miejsc ogółem i liczby oświadczeń woli o kontynuacji edukacji w danym przedszkolu przez rodziców
  lub opiekunów prawnych wychowanków uczęszczających do przedszkola.
 4. Harmonogram prac komisji ustala jej przewodniczący w porozumieniu z dyrektorem przedszkola.
 5. Komisja rekrutacyjna działa na podstawie Regulaminu rekrutacji i zarządzenia dyrektora określającego czas jej pracy w postępowaniu rekrutacyjnym.
 6. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

 

Rozdział IV

Komisja rekrutacyjna i jej zadania

 1. Komisja rekrutacyjna działa w składzie:

a)     przewodniczący komisji – pracownik przedszkola,

b)     członek komisji – pracownik  przedszkola

c)     członek komisji – pracownik  przedszkola

 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej odpowiedzialny jest za:

a)    organizację i przebieg pracy komisji rekrutacyjnej,

b)   wystąpienie z wnioskiem do organu prowadzącego o potwierdzenie okoliczności podanych przez rodzica, opiekunów kandydata
w oświadczeniach uprawniających do pierwszeństwa w przyjęciu dziecka
do przedszkola,

c)    dochowanie poufności danych o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu,

d)   analizę przedłożonych wniosków wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie kryteriów pierwszeństwa,

e)    podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
do przyjęcia i niezakwalifikowanych do przyjęcia i podpisanie ich,

f)     podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych i podpisanie ich,

g)    napisanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku
o uzasadnienie,

h)    organizację i przebieg rekrutacji uzupełniającej,

i)      zgodność rozstrzygnięć postępowania rekrutacyjnego z zapisem w protokole,

j)     podpisanie protokołu przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej,

k)   przekazanie protokołu dyrektorowi przedszkola wraz z listami kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych.

 

 1. Zadaniem komisji rekrutacyjnej jest

a)     Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z niniejszym regulaminem i zasadą poufności informacji o kandydatach i ich rodzinach w trakcie prac komisji i po ich zakończeniu,

b)     ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

c)     ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych,

d)     sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

Rozdział V

Procedura i kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3–5 lat zamieszkałe na terenie Gminy Wrocław.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko w wieku 2,5 lat.
 3. Dzieci mające miejsce zamieszkania poza Wrocławiem mogą być przyjęte tylko
  na wolne miejsca po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Wrocławia od września 2016r

 

Podstawa prawna

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
na rok szkolny 2016/2017, odbywa się na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156
ze zm.)

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych
w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942),

- Uchwały Nr XX/402/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto,

- Zarządzenia Nr 3345/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto, na rok szkolny 2016/2017.

 

UWAGA: dzieci mające miejsce zamieszkania poza Wrocławiem będą przyjmowane
od września 2016 roku na wolne miejsca tylko w przypadku zaspokojenia potrzeb mieszkańców Wrocławia

 

 

I. Wypełnienie wniosku

 • wpisać lub zweryfikować dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów
 • wybrać z listy maksymalnie 3 placówki
 • utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność placówek, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, placówka ta będzie nazywana placówką I–go wyboru
 • zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia
 • wydrukować wniosek

 

II. Wybór przedszkoli dla dzieci 3 letnich (ur. w 2013 r.) i 4 letnich (ur. w 2012 r.)

 

 • do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania1 na terenie Wrocławia
 • rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola i złoży w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji,
  nie bierze udziału w rekrutacji (złożona wola kontynuacji jest jednoznaczna
  z zapewnieniem dziecku miejsca na rok szkolny 2016/2017)
 • rodzic/prawny opiekun dokonuje wyboru zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od przedszkola, którego wybór jest najważniejszy (placówka I-go wyboru)
 • kwalifikowanie odbywa się do jednego z przedszkoli wskazanych we wniosku,
  na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych
 • liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danym przedszkolu jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku
 • punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:

ü                 zaznaczono w elektronicznym wniosku kryteria, które dziecko spełnia

ü                 dostarczono do przedszkola I–go wyboru wydrukowany i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami

ü                 sprawdzono i zatwierdzono treść wniosku w placówce I-go wyboru

 • w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego przedszkola, ostateczną decyzję podejmuje komisja rekrutacyjna z wykorzystaniem funkcjonalności elektronicznego systemu rekrutacji

 

III. Wybór oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci 5 letnich
(ur. w 2011 r.) i 6 letnich (ur. w 2010 r.)

 

 • do rekrutacji przystępują dzieci mające miejsce zamieszkania1 na terenie Wrocławia
 • rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i złoży w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji, nie bierze udziału w rekrutacji (złożona wola kontynuacji jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca na rok szkolny 2016/2017)
 • rodzic/prawny opiekun dokonuje wyboru zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, którego wybór jest najważniejszy (placówka I-go wyboru)
 • rodzic/prawny opiekun może wybrać oddziały przedszkolne w trzech szkołach podstawowych
 • kwalifikowanie odbywa się do jednego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zgodnie z listą preferencji, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych
 • liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku
 • punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:

ü                 zaznaczono w elektronicznym wniosku kryteria, które dziecko spełnia

ü                 dostarczono do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej I–go wyboru wydrukowany i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz
z odpowiednimi dokumentami

ü                 sprawdzono i zatwierdzono treść wniosku w szkole podstawowej I-go wyboru

 • w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, ostateczną decyzję podejmuje komisja rekrutacyjna z wykorzystaniem funkcjonalności elektronicznego systemu rekrutacji

 

UWAGA: w przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone

 

IV. Złożenie, przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka, pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego zakwalifikowało się dziecko.

 

 • po ogłoszeniu listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zgodnie z terminem wskazanym w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, rodzic/prawny opiekun potwierdza wolę przyjęcia
  do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w formie pisemnego oświadczenia

 

UWAGA: procedura odwoławcza w przypadku odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zgodnie z zapisem art. 20zc ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

 

V. Wybór przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dla dzieci
o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Nabór dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi odbywa się bez wykorzystania systemu elektronicznego.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zobowiązani są złożyć w odpowiednim terminie w kancelarii Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 (pok.439):

 • wniosek
 • 2 egzemplarze (oryginały) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

 

UWAGA: rodzice/prawni opiekunowie dzieci spoza Wrocławia składają wniosek
w Starostwie Powiatowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka

Przedszkola integracyjne:

 • Przedszkole Integracyjne nr 12 ul. Zgodna 10-14
 • Przedszkole Integracyjne nr 68 ul. Jana Długosza 29
 • Przedszkole Integracyjne nr 89 ul. Oporowska 1
 • Przedszkole Integracyjne nr 93 ul. Grochowa 15
 • Przedszkole Integracyjne nr 125 ul. Ścinawska 10

 

Przedszkola z oddziałami integracyjnymi:

 • Przedszkole nr 8 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12 ul. Suwalska 5
 • Przedszkole nr 29 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 ul. Gałczyńskiego 8
 • Przedszkole nr 35 ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 20a
 • Przedszkole nr 97 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 ul. Składowa 2-4
 • Przedszkole nr 109 ul. Nowowiejska 80a

 

Integracyjne odziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Kowalska 105
 • Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Janiszewskiego 14
 • Szkoła Podstawowa nr 43 w Zespole Szkół nr 11 ul. Grochowa 36-38
 • Szkoła Podstawowa nr 58 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 8 ul. Składowa 2-4
 • Szkoła Podstawowa nr 75 w Zespole Szkół nr 21 ul. Ignuta 28

 

VI. Kryteria

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się:

1. Zamieszkanie1 to:

a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,

b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym na dzień 01.09.2016 r.,

c) zamieszkanie potwierdzone innym dokumentem

2. Wielodzietność rodziny kandydata2 – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

3. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie3 – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych:

 

1. Kryterium nr 1 – oświadczenie o spełnianiu kryterium wielodzietności rodziny kandydata (art. 20t ust. 2 pkt 1a ustawy o systemie oświaty)

2. Kryteria nr 2, 3, 4, 5 – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawność4, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127, poz. 721, z póź. zm) (art. 20t ust. 2 pkt 1b ustawy o systemie oświaty)

3. Kryterium nr 6 – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (art. 20t ust. 2 pkt 1c ustawy o systemie oświaty)

4. Kryterium nr 7 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą5 zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.), (art. 20t ust. 2 pkt 1d ustawy o systemie oświaty)

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:

 

1. Kryteria nr 1, 2 – zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, w przypadku samozatrudnienia – aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów, zaświadczenie z gminy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
lub nakaz płatniczy potwierdzony przez gminę

2. Kryterium nr 3 – oświadczenie rodzica/rodzica samotnie wychowującego dziecko
o złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT w urzędzie skarbowym we Wrocławiu (art. 20t ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty), zgodne z załącznikiem nr 1
do Uchwały Nr XX/402/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto,

3. Kryterium nr 4 – oświadczenie o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły; oświadczenie
o zgłoszeniu jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci, zgodne
z załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr XX/402/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto,

4. Kryterium nr 6 – zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie dziecka do żłobka
lub klubu dziecięcego

 

UWAGA: Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli

następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia” (art. 20t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty)

 

VII. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

 

1) Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy w taki sposób, że dni roboczych na dokonanie czynności jest mniej niż 2, termin ulega wydłużeniu o najbliższe 2 dni robocze

2) Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega wydłużeniu o najbliższy dzień roboczy.

VIII. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest w dwóch etapach:

 • I etap:  postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego;
 • II etap:  postepowanie uzupełniające do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych, które dysponują wolnymi miejscami  odbywa się bez narzędzi elektronicznych (rekrutacja uzupełniająca ) na podstawie kryteriów takich samych jak w przypadku
  I etatu tj. postępowania rekrutacyjnego z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Pierwszeństwo w naborze na wolne miejsca w postepowaniu uzupełniającym do przedszkola mają dzieci, które brały udział w postepowaniu rekrutacyjnym z wykorzystaniem systemu informatycznego i wybrały Przedszkole Nr 150 „Wesołe Nutki” na pierwszym priorytecie,
a w wyniku przeprowadzonego postepowania rekrutacji elektronicznej nie dostały się do placówki.

W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział dzieci, które:

 • nie dostały się do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w rekrutacji elektronicznej;
 • nie brały udziału w rekrutacji elektronicznej;

 

Rozdział VI

Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej

 1. Data podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych rozpoczyna procedurę odwoławczą.
 2. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata, który nie został przyjęty
  do przedszkola, w terminie 7 dni od upublicznienia list występują do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka
  do przedszkola.
 3. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica
  lub opiekuna prawnego kandydata podaje przyczyny odmowy przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia składają odwołanie od uzasadnienia komisji rekrutacyjnej
  do dyrektora przedszkola.
 5. Dyrektor w terminie 7 dni od złożenia odwołania powiadamia rodziców
  lub opiekunów prawnych kandydata o rozstrzygnięciu.
 6. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata mogą złożyć skargę na decyzję dyrektora do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

Rozdział VII

Ochrona danych osobowych i wrażliwych zgromadzonych
dla postępowania rekrutacyjnego

 1. Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest przedszkole.
 2. Podstawą przetwarzania danych jest pisemna zgoda wyrażona przez rodzica
  lub opiekuna prawnego.
 3. Wnioski, zwane kartami zapisu dziecka do przedszkola, są opatrzone klauzulą
  o wyrażeniu zgodny na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych
  dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.
 4. Pracownik przedszkola upoważniony przez dyrektora do gromadzenia wniosków
  i ich przetwarzania ma stosowne upoważnienie, załączone do teczki akt osobowych.
 5. Wnioski kandydatów przyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane do końca okresu pobytu dziecka w przedszkolu.
 6. Wnioski kandydatów nieprzyjętych i dołączona do nich dokumentacja
  są przechowywane przez okres roku pod warunkiem, że nie toczy
  się postępowanie w wojewódzkim sądzie administracyjnym w związku ze skargą.
 7. W przypadku toczącego się postępowania w wojewódzkim sądzie administracyjnym dokumentacja danego kandydata przechowywana jest do zakończenia sprawy prawomocnym wyrokiem.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
  go w holu przedszkola, zamieszczenie na stronie http://www.przedszkola/internetowej przedszkola.
 2. Traci moc Regulamin rekrutacji wprowadzony zarządzeniem 4/2015 z dn. 10.03.2015
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą
  od 1 lutego 2016 r.

 

 

………………………….

Wrocław , 01.02. 2016 r.                                                                     podpis i pieczęć dyrektora