Deklaracja dostępności

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

http://przedszkole150.wroclaw.pl/
PRZEDSZKOLA NR 150 „WESOŁE NUTKI” WE WROCŁAWIU

Przedszkole Nr 150 „Wesołe Nutki” we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych oraz aplikacji mobilnych zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych.  Powstaje nowa strona internetowa, która będzie spełniała wymagania.

 Treści niedostępne:
·           brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
·           część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
·           dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
·           brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.
Wyłączenia:
·           zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
·           mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 22.09.2020 r.

 Informacja o sposobie dokonania oceny

Ocena została przeprowadzona zgodnie z listą kontrolną WCAG na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku Dobrych Praktyk – WCAG Fundacji Widzialni, oraz narzędzia weryfikującego zawartego
na stronie http://checkers.eiii.eu, w którym po analizie uzyskano wynik pozytywny.
Skróty klawiszowe
Domyśle skróty klawiszowe przeglądarek internetowych.

Dostępność architektoniczna siedziby
Siedziba Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy
P. P. Ignuta 30 we Wrocławiu jest nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek

Cały budynek jest niedostosowany dla osób na wózkach inwalidzkich oraz rodziców
z wózkiem dziecięcym.  Wejście do budynku jest na wysokim parterze, do którego prowadzi 6 schodów. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny (plansze informacyjne) umieszczone w holu głównym.

Wejście główne

Wejście do budynku jest na wysokim parterze, do którego prowadzi 6 schodów. Budynek
nie jest wyposażony ani w podjazdy, ani w windy. Do budynku prowadzi również klatka boczna, która również nie posiada podjazdu/ windy.
Drzwi wejściowe główne są przeszklone.  Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

Ochrona i Informacja

Budynek ochraniany jest przez firmę zewnętrzną poprzez nocne dyżury pełnione przez  osoby fizyczne.

Sekretariat

Sekretariat znajduje się na parterze budynku.

Winda

Budynek nie jest wyposażony w windę.

Pomieszczenia biurowe/ sale pobytu dzieci

Pomieszczenia i sale są oznaczone tabliczkami, zawieszonymi na standardowej wysokości. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Brak opisów pomieszczeń alfabetem Braille’a.

Pomieszczenia sanitarne

Niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe

Brak miejsc parkingowych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Możliwość wejścia do budynku Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” we Wrocławiu  z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Dostosowania

Informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie, platformy – niedostępne.
Posadzki antypoślizgowe – niedostępne
Oznaczenia kontrastowe  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących – niedostępne.
Windy, podjazdy- niedostępne.

Schody

Główne klatki schodowe ewakuacyjne znajdują się w bocznych częściach budynku. Schody wyposażone są w poręcze.

 Dojazd

Budynek Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” znajduje się przy ul. P. P. Ignuta 30
we Wrocławiu. Dojścia piesze są od ulic P. P. Ignuta  oraz Dokerskiej. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej.
Dojazd możliwy samochodem osobowym- brak miejsc parkingowych.
Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości 400 m: linia 136.
Najbliższy przystanek tramwajowy znajduje się w odległości 400m, linia 32.

Obsługa osób słabosłyszących

Brak tłumacza języka migowego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Przedszkole Nr 150 „Wesołe Nutki” we Wrocławiu dokłada wszelkich starań,
aby użytkownicy serwisu internetowego http://przedszkole150.wroclaw.pl/ mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne
i intuicyjne korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony internetowej http://przedszkole150.wroclaw.pl/
Jeśli stwierdzisz, że serwis http://przedszkole150.wroclaw.pl/ nie jest dla Ciebie w pełni dostępny, prosimy skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo:
Przedszkole Nr 150 „Wesołe Nutki”
ul. P. P. Ignuta 30
54- 151 Wrocław
tel. +48 71 798 67 74
faks +48 71 798 42 74
e-mail: sekretariat.p150@wroclawskaedukacja.pl

lub bezpośrednio z osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej:

Joanna Białas
Przedszkole Nr 150 „Wesołe Nutki” we Wrocławiu
tel.: +48 71 798 67 74
skretariat.p150@wroclawskaedukacja.pl

Postępowanie odwoławcze

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli
w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie , kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wystąpienia zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl/content/kontakt.

Data publikacji witryny: 23.09.2020 r.
Data ostatniej aktualizacji: 23.09.2020 r.

Przydatne linki

·         Web Content Accessibility Guidelines 2.1
·         Polskie tłumaczenie WCAG
·         Rzecznik Praw Obywatelskich