Statut Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki”

 

 

 

 

 

 

STATUT

PRZEDSZKOLA NR  150

„WESOŁE NUTKI”

WE WROCŁAWIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art.102 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r., poz.59) oraz na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej
z dnia 19.04.2018 r.

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Siedzibą Przedszkola  Nr 150 „Wesołe Nutki” jest budynek wolnostojący
  przy ul. P.P. Ignuta 30 we Wrocławiu.
 2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Wrocław.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.
 4. Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy, działającą w formie jednostki budżetowej.
 5. Obsługę finansowo- księgową Przedszkola  Nr 150 prowadzi Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu.
 6. Przedszkole posługuje się pieczęcią o następującej treści:

Przedszkole  Nr 150

„Wesołe Nutki”

54-151  Wrocław  ul. P.P . Ignuta 30

NIP: 894-25-65-953

Tel. 71 798 67 74

 1. Z dniem 1 stycznia 2017 roku jako jednostka budżetowa  Gminy Wrocław działa
  w ramach jednego podatnika tj. Gminy Wrocław, która jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 2. Przedszkole używa nazwy:  Przedszkole Nr 150 „Wesołe Nutki”.

 

§ 2

 1. Przedszkole  Nr 150 , zwane dalej Przedszkolem jest jednostką publiczną, która:

1)      prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2)      przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3)      zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4)      realizuje programy nauczania, które uwzględniają podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 1. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy się
  31 sierpnia roku następnego.
 2. W okresie wakacji Przedszkole jest miesiąc zamknięte. Termin przerwy wakacyjnej
  ( lipiec lub sierpień) zatwierdza w arkuszu organizacyjnym organ prowadzący.
 3. Informację o przerwie wakacyjnej w danym roku szkolnym podaje dyrektor
  do wiadomości Rodziców na początku roku szkolnego (w formie pisemnego ogłoszenia), w celu dostosowania urlopów wypoczynkowych rodziców.
 4. Zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka, w czasie miesięcznej przerwy wakacyjnej uwzględnia się prawo dziecka do odpoczynku.
 5. Dzieci przedszkola macierzystego, podczas pełnienia przez nie dyżuru wakacyjnego, przyjmowane są na podstawie pisemnej deklaracji Rodzica złożonej do 15 czerwca.
 6. Informację o przedszkolu dyżurującym w okresie przerwy wakacyjnej Przedszkola
  Nr 150,  Rodzice uzyskują w sekretariacie placówki.
 7. W wyjątkowych pisemnie uzasadnionych  sytuacjach, podczas przerwy wakacyjnej macierzystego przedszkola, dziecko może skorzystać z usług przedszkola dyżurującego.
 8. Wniosek z uzasadnieniem oraz zaświadczenie z przedszkola macierzystego potwierdzające uczęszczanie dziecka do przedszkola Rodzic składa w sekretariacie przedszkola pełniącego dyżur w terminach i godzinach określonych przez poszczególne jednostki.
 9. Wniosek powinien być adresowany do dyrektora przedszkola dyżurującego oraz winien zawierać dane kontaktowe wraz z adresem e-mailowym.
 10. Do Przedszkola Nr 150 wnioski wraz z zaświadczeniami należy składać w terminie
  od 15 do 20 czerwca w godz. 8.00-15.00.
 11. Decyzję o przyjęciu dziecka na okres dyżuru podejmuje dyrektor przedszkola dyżurującego, po rozpatrzeniu  pisemnego uzasadnienia rodzica.
 12. Dyrektor rozpatruje wniosek w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu i o podjętej decyzji informuje Rodzica drogą mailową.
 13. W pierwszej kolejności dyrektor Przedszkola Nr 150 zapewnia miejsce swoim wychowankom.
 14. Dzieci z innych przedszkoli będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.
 15. Rodzic dziecka, uczęszczającego do innego przedszkola, przyjętego  na okres dyżuru pełnionego w Przedszkolu Nr 150 zobowiązany jest złożyć kartę zgłoszenia dziecka
  na wakacyjny dyżur osobiście w sekretariacie placówki do 25 czerwca. Druk karty zgłoszenia do pobrania w sekretariacie placówki.
 16. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 11  godzin.
 17. Przedszkole czynne jest od godziny 6.30 do godziny 17.30 od poniedziałku do piątku.
 18. Wychowankowie Przedszkola mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie wybranej  przez rodziców.
 19. W przedszkolu funkcjonuje monitoring wizyjny, bez opcji nagrywania, w holu, szatni
  dla dzieci i korytarzach na parterze budynku.
 20. Przedszkole może wykonywać w trakcie pobytu dzieci dokumentację fotograficzną
  na potrzeby dokumentowania pracy wychowawczo – dydaktycznej. Zgromadzone materiały  udostępniane są na terenie przedszkola i bez pisemnej zgody rodziców
  nie są rozpowszechniane poza nim. Przedszkole prowadzi stronę www.
 21. Komercyjne utrwalanie wizerunku dziecka w przedszkolu odbywa się tylko za zgodą rodzica wyrażoną pisemnie u nauczycieli w grupach.
 22. Przedszkole jest miejscem praktyk pedagogicznych dla studentów wyższych uczelni. Koszty związane z praktykami pokrywa uczelnia kierująca studenta.
 23. W Przedszkolu w codziennej pracy mogą uczestniczyć wolontariusze bądź osoby skierowanie na odbycie stażu przez odpowiednie instytucje.
 24. Przedszkole stwarza warunki do działania w jednostce: stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jednostki.
 25. W przedszkolu mogą być prowadzone badania pedagogiczno-psychologiczne przez uprawnionych do tych badań specjalistów, pracowników pedagogiczno-psychologicznych. Osoby z zewnątrz mogą prowadzić badania po wyrażeniu zgody przez rodziców (opiekunów) wychowanków.

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

§ 3

 1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
  i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
 2. Przedszkole realizuje cele określone w ustawie -Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach
  ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

§ 4

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie
to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń
na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

§ 5

Zadania przedszkola

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
  i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
  i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych
  do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących
  do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo,
  w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
  o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych
  do etapu rozwoju dziecka.
 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania  intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa
  w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych
  o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące
  do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 18. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

1)      dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

2)      dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli
z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym
ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

§ 6

Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno- obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogiczno- psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi,
a także w porozumieniu z organem prowadzącym jednostkę.

 

Rozdział 3

Sposoby realizacji zadań przedszkola

§ 7

 1. Praca opiekuńczo – wychowawcza – dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest
  w oparciu o przyjęte do realizacji programy wychowania przedszkolnego
  dla poszczególnych grup, uwzględniające podstawę programową.
 2. Czas całodziennej pracy przedszkola przeznacza się na:

1)      dowolnie wybrane przez nauczyciela czynności (w tym mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),

2)      pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 1. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań zawartych
  w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Program wychowania przedszkolnego zawiera:

1)      Zadania profilaktyczno– wychowawcze przedszkola;

2)      Cele wychowania przedszkolnego;

3)      Sposoby osiągania celów wychowawczych;

4)      Obszary rozwoju dziecka: fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy;

5)      Efekty całościowego rozwoju dziecka.

 1. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów dostępnych lub:

1)      opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

2)      zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);

3)      zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

 1. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola.
 2. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 3. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej.

 

 

 

§ 8

 1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka 6 letniego objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
 2. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się
  na podstawie dokumentacji prowadzonych diagnoz i obserwacji pedagogicznych dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

§ 9

 1. Dyrektor przedszkola, na każdy rok szkolny powierza oddział przedszkolny opiece jednego/dwóch nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego. Ze względów organizacyjnych dopuszcza się możliwość powierzenia oddziału większej liczbie nauczycieli z koniecznością wskazania tzw. nauczyciela prowadzącego. Dyrektor przedszkola w ramach prawidłowej organizacji pracy przedszkola decyduje o ciągłości pracy nauczycieli w danej grupie dzieci.
 2. Ze względu na prawidłową organizację pracy przedszkola nauczyciel może zostać przesunięty do pracy w innej grupie.
 3. Decyzję ostateczną w zakresie organizacji pracy oraz organizacji pracy grup przedszkolnych w roku szkolnym podejmuje dyrektor.

§ 10

Przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu poprzez:

1)      realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 52 niniejszego statutu;

2)      zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym według zasad realizacji podstawy programowej;

3)      opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia: rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu;

4)      przestrzeganie liczebności grup;

5)      odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

6)      oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

7)      prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;

8)      przestrzeganie  Regulaminu wyjść i wycieczek Przedszkola nr 150:

 • przy wyjściu poza teren (wycieczki, spacery) fakt ten należy zgłosić dyrektorowi lub wicedyrektorowi przedszkola i zapewnić opiekę jednej osoby dorosłej
  dla grupy liczącej maksymalnie 13 dzieci,
 • każde wyjście poza placówkę musi być odnotowane w zeszycie ewidencji wyjść pracowników,
 • Przedszkole nie organizuje wyjazdów grupowych dla dzieci środkami lokomocji miejskiej (autobus, tramwaj),
 • dopuszcza się możliwość organizacji transportu środkami lokomocji miejskiej
  w sytuacji przejazdu małej liczby dzieci, tj. 1-13 dzieci.

9)      kontrolę obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów (kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku);

10)  umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;

11)  oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

12)  zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola
w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

13)  ogrodzenie terenu przedszkola;

14)  zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

15)  zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni
i pomieszczeń gospodarczych;

16)  wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się dodatkową balustradą.

17)  wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych
w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy
i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

18)  dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci,;

19)  zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi
w imprezach i wycieczkach poza teren przedszkola;

20)  przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

§ 11

W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

§ 12

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne
i nieodpłatne.

§13

Za prawidłową organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkola odpowiedzialny jest dyrektor, który planuje formy, okres oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.

§ 14

 Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków.

§ 15

Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na:

1)      diagnozowaniu środowiska dziecka;

2)      rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka
i umożliwianiu ich zaspokojenia;

3)      rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości
przez dziecko;

4)      wspieraniu dziecka z uzdolnieniami;

5)      wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

6)      wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

7)      umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

8)      podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

§ 16

Pomoc psychologiczno– pedagogiczna realizowana jest we współpracy z rodzicami i różnymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.

§ 17

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w Przedszkolu jest udzielana przez nauczycieli
i specjalistów.

§ 18

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie działań i zajęć specjalistycznych, działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań wychowanków,
w tym  uzdolnień oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień, a szczególnie:

1)      działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych wychowanków oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia;

2)      zindywidualizowanej pracy z dzieckiem na zajęciach ogólnych i specjalistycznych zajęciach edukacyjnych;

3)      zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych

4)      porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

5)      działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

 

§ 19

 1. Zainteresowania wychowanków oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, dzieckiem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych.
 2. Organizowane w przedszkolu konkursy, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Wychowankowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

§ 20

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, które mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć
z zakresu określonych zajęć edukacyjnych wynikających z podstawy wychowania przedszkolnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli poszczególnych grup.

§ 21

Porad dla rodziców udzielają, w zależności od potrzeb: nauczyciele lub logopeda, nauczyciel gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korekcji w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

§ 22

Do zadań logopedy należy:

1)      przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z grupy w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej i pisma – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej;

2)      diagnozowanie (badania przesiewowe) dzieci pod kątem wady wymowy;

3)      prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi;

4)      utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu dla rodziców;

5)      udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy
i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;

6)      prowadzenie terapii logopedycznej poprzez prowadzenie ćwiczeń logopedycznych
we wszystkich grupach przedszkolnych;

7)      prowadzenie pomocy psychologiczno –pedagogicznej; ;

8)      organizowanie i prowadzenie spotkań i szkoleń dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;

9)      udział w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;

10)  organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym;

11)  prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

§ 23

 1. Dzieci przyjęte do przedszkola, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
 2. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w domu rodzinnym w wyjątkowych sytuacjach mogą być prowadzone
  w placówce opieki zdrowotnej.
 3. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie
  do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków, w których zajęcia
  są realizowane.
 4. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni.
 5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem
  przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć.

 

Rozdział 4

Organy przedszkola

§ 24

Organami przedszkola są:

1)      Dyrektor Przedszkola;

2)      Rada Pedagogiczna;

3)      Rada Rodziców.

§ 25

Każdy z wymienionych organów w § 24 działa zgodnie z ustawą Prawo oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola.

§ 26

 1. Dyrektor Przedszkola:

1)      kieruje przedszkolem jako jednostką organizacyjną Gminy, a także;

2)      jest osobą reprezentującą przedszkole na zewnątrz;

3)      jest organem nadzoru pedagogicznego;

4)      jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

5)      wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą;

6)      występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola;

7)      w wykonywaniu swoich zadań, współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców
i rodzicami;

8)      przedstawia Radzie Pedagogicznej, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola;

9)      dopuszcza do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego
na wniosek nauczyciela lub grupy nauczycieli ;

10)  powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie, której dziecko mieszka o spełnianiu
przez niego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;

 1. Dyrektor przedszkola jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu.
 2. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa -Prawo oświatowe i inne przepisy szczególne.
 3. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym w arkuszu organizacyjnym na dany rok dla Dyrektora Przedszkola.
 4. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.
 5. Dyrektor Przedszkola w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń wydanych
  przez wizytatora jest obowiązany powiadomić:

1)      organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

2)       organ prowadzący przedszkole o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie
ich realizacji.

§ 27

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola i działa na podstawie opracowanego Regulaminu Rady Pedagogicznej.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,
  w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.
 4. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej wynikające z ustawy- Prawo oświatowe to:

1)      zatwierdzanie planów pracy przedszkola;

2)      podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
po zaopiniowaniu  projektów przez Radę Rodziców;

3)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

4)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków;

5)      ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,
w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy jednostki;

 

 1. Do kompetencji opiniodawczych należy:

1)      opiniowanie  organizacji pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć nauczycieli;

2)      opiniowanie wniosków Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

3)      opiniowanie propozycji Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

4)      opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola.

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
  po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek co najmniej 1/3 członków, organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców .
 2. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

§ 28

Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podejmowanych
w ramach kompetencji stanowiących niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 29

Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani
do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 30

 1. W przedszkolu działa Rada Rodziców.
 2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola.
 3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców.
 4. W skład Rady Rodziców wchodzą osoby wybrane spośród reprezentantów rodziców każdego oddziału przedszkolnego.
 5. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 6. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).

 

 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

1)      wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

2)       tryb wyborów do Rady Rodziców;

 1. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.
 2. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.

§ 31

 1. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:

1)      opiniuje projekt planu finansowego przedszkola składanego przez Dyrektora;

2)      opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;

3)      opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela
za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

4)      opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia,
w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;

5)      opiniuje propozycje wprowadzenia zajęć dodatkowych;

6)      programy wychowania przedszkolnego;

7)      opiniuje projekty uchwał rady pedagogicznej w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu

8)      inne, istotne dla działalności Przedszkola propozycje dotyczące procesu wychowania, nauczania i opieki.

§ 32

Zasady współpracy organów przedszkola

 1. Wszystkie organy przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ
  w granicach swoich kompetencji.
 2. Przepływ informacji pomiędzy organami Przedszkola o proponowanych  i planowanych działaniach, odbywa się poprzez: zebrania, kontakty         indywidualne, ogłoszenia
  na tablicy, komunikaty i zarządzenia Dyrektora.
 3. Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Przedszkola.
 4. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się
  do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 5. Organy przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 6. Uchwały organów przedszkola oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
 7. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Przedszkola poprzez swoją reprezentację, lub Radzie Pedagogicznej na jej zebraniu.
 8. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
 9. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad przyjętych w przedszkolu.
 10. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 33 niniejszego statutu.

§ 33

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola.

 1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

1)      prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora Przedszkola;

2)      przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się
ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3)      Dyrektor Przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

4)      o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

1a     Spory między organami Przedszkola rozwiązywane są wewnątrz Przedszkola na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.

1b    Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.

1c     Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

 1. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że Dyrektor Przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 2. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 3. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego
  jako rozwiązanie ostateczne.

 

 

 

 

 

Rozdział 5

Organizacja przedszkola

§ 34

 Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w wieku przedszkolnym z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

§ 35

Przedszkole jest  10 – oddziałowe i wszystkie grupy mogą być różnorodne wiekowo.

§ 36

Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 11 godzin dzienne: od 6.30  do 17.30.

§ 37

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w czasie całego pobytu dzieci w przedszkolu.

§ 38

Liczba dzieci w oddziale przypadających na jednego nauczyciela powinna wynosić 25.

§ 39

 Dzieci są przyprowadzane do przedszkola do godziny 8.30.  W  sytuacji, gdy dziecko nie je śniadania, jest przyprowadzane przez rodzica do godziny 9.00. W innych przypadkach rodzice ( prawni opiekunowie) informują przedszkole o późniejszej godzinie przybycia telefonicznie lub e-mailem ( do godz. 8.30 ) bądź dzień wcześniej.

§ 40

Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 17.30 .

§ 41

Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:  sale do zajęć dla poszczególnych grup;

1)      gabinet logopedyczny;

2)      szatnię dla dzieci;

3)      pomieszczenia kuchenne, administracyjne i gospodarcze;

4)      plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabawi ćwiczeń rekreacyjnych;

 

 

 

§ 42

 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 2. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe wynikające z realizacji programów edukacyjnych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Przedszkola
  po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

§ 43

 1. Przedszkole na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) organizuje naukę religii.
 2. W przypadku nieuczęszczania dziecka na zajęcia religii, ma ono zapewnioną opiekę
  z nauczycielem wychowania przedszkolnego lub specjalistą w innym pomieszczeniu.
 3. Nauka religii odbywa się w przedszkolu w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych
  dla dzieci 5-6-cio letnich oraz dwóch zajęć dla dzieci 3-4 letnich w tygodniu.

§ 44

Grupy międzyoddziałowe

 1. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczo- dydaktyczno –wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.
 2. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 6.30 – 8.00 i 15.30 – 17.30 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola lub w razie potrzeb organizacyjnych.
  W uzasadnionych sytuacjach Dyrektor Przedszkola może zmienić godziny pracy grupy międzyoddziałowej. O zmianach rodzice informowani są na tablicy ogłoszeń.
 3. Nauczycielka rozpoczynająca pracę   przyjmuje dzieci od godziny 6.30 do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka kończąca pracę o godz. 17.30  przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od godziny 17.00 do momentu zamknięcia przedszkola lub w razie potrzeb organizacyjnych przed godz.17.00
 4. Ilość dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25. W sytuacji,
  gdy w trakcie łączenia grup nauczyciel przekazujący stwierdza, że liczba dzieci przekracza 25, wówczas pozostaje w grupie do momentu, kiedy będzie dopuszczona prawem liczba dzieci .
 5. Za udokumentowaną pracę w godzinach ponadwymiarowych nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie.
 6. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) lub innych zaistniałych sytuacjach organizacyjnych  Dyrektor Przedszkola może zlecić łączenie oddziałów
  z zachowaniem liczebności w grupie  czyli nie więcej niż 25 dzieci.
 7. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się
  w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z Regulaminem wyjść i wycieczek Przedszkola nr 150.

 

 

§ 45

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
 2. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:  liczbę i czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę dzieci, oraz ogólną liczbą zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący, liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przedszkola, Dyrektor
  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład dnia
  oraz tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych określający organizację zajęć edukacyjnych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz terapeutycznych.
 4. Z ramowym rozkładem dnia oraz szczegółowymi rozkładami dla poszczególnych grup, rodzice zapoznawani są na pierwszym zebraniu, które odbywa się we wrześniu, a także poprzez informacje zamieszczone na stronie internetowej  i na tablicy ogłoszeń w szatni przedszkola.

§ 46

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu.

6.30 – 8.00

Zabawy swobodne i w kącikach zainteresowań przy niewielkim udziale nauczyciela, praca indywidualna z dzieckiem, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne, okolicznościowe i zaplanowane z dziećmi , dyskutowanie, kontakty z rodzicami, schodzenie się dzieci.

8.00 – 8.15

Gimnastyka poranna, zabawy ruchowe kształtujące postawę dziecka.

8.15 – 9.00

Czynności organizacyjne, opiekuńcze i samoobsługowe, w tym Śniadanie- wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych.

9.00 – 9.30

Rytmika, zajęcia i zabawy edukacyjne organizowane przez nauczyciela zgodne z podstawą programową i wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.

9.30 – 11.15

Zajęcia twórcze – obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą. Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie, spacery do parku, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze. Zajęcia z religii.

11.15 –12.00 (gr. I,II, III, IV) ;12.00 – 12.30 (V,VI,VII,VIII,IX,X)

Czynności organizacyjne, opiekuńcze i samoobsługowe, w tym I część obiadu – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych.

12.00 – 13.45 (grupa I ,III) 12.30 – 13.45 (grupa II,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X)

Odpoczynek – leżakowanie dla młodszych dzieci. Relaksacja dla starszych dzieci. Słuchanie bajek literackich i muzycznych. Zabawy dowolne w Sali lub na powietrzu. Ćwiczenia utrwalające, zajęcia wyrównawcze poprzez zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie. Zajęcia z religii.

13.45 –14.45

Czynności organizacyjne, opiekuńcze i samoobsługowe, w tym II część obiadu – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych.

14.45- 17.30

Zabawy zorganizowane lub dowolne wynikające z zainteresowań dzieci – gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zajęcia w małych zespołach, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

§ 47

Odpłatność za przedszkole.

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Wrocławia oraz rodziców ( prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
 2. Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje aktualna Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania
  i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
  w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.
 3. Świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę, w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku
  są realizowane bezpłatnie.
 4. Ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego
  w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar określony w ust. 3
 5. Dla dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat, następuje zniesienie opłaty o której mowa w ust. 4 od początku roku szkolnego i obowiązuje cały rok szkolny,
  w którym realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 6. Zwalnia się z opłat, o których mowa w ust. 4 rodziców (opiekunów prawnych) posiadających co najmniej trójkę dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym z zastrzeżeniem ust. 7.
 7. W przypadku dziecka pełnoletniego uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
 8. W przedszkolu opłacie podlegają świadczenia wykraczające poza godziny, o których mowa w ust. 3 oraz koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków.
 9. W przedszkolu funkcjonuje stołówka w oparciu o zaakceptowane przez organ prowadzący Regulamin korzystania ze stołówki Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki”.
 10. Opłata dzienna, wnoszona przez rodziców ( prawnych opiekunów) dziecka, za koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków ustalona została od 01.09.2017 r.
  w wysokości:

1)      3,60 zł za dwa posiłki, tj. śniadanie, zupa + drugie śniadanie;

2)      4,70 zł za dwa posiłki, tj. zupa + drugie śniadanie, drugie danie;

3)      6,50 zł za trzy posiłki, tj. śniadanie, zupa + drugie śniadanie, drugie danie.

 1. Opłata, o której mowa w ust.10 może zostać zmieniona na podstawie kalkulacji kosztów produktów spożywczych ( wzrostu cen) i podana do publicznej informacji
  z jednomiesięcznym wyprzedzeniem  skutkującym w kolejnym miesiącu rozliczeniowym. O zmianie rodzice informowani są komunikatem w holu przedszkola
 2. Deklaracja dotycząca czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz rodzajów spożywanych posiłków ma formę pisemną.
 3. Przedszkole będzie ewidencjonowało pobyt dziecka w oparciu o system elektroniczny
  lub w formie papierowej poprzez rejestrację wejścia i wyjścia dziecka do/z przedszkola.
 4. W przypadku elektronicznej rejestracji pobytu dziecka rodzicom przysługuje nieodpłatnie jedna karta rejestracji pobytu dziecka. Bieg czasu liczy się od momentu zarejestrowania elektronicznego, a w przypadku, gdy nie ma takiego systemu od momentu zarejestrowania dziecka u nauczyciela, natomiast koniec pobytu od czasu zarejestrowania w systemie elektronicznym lub ręcznym (papierowym) u nauczyciela.
 5. W przypadku systemu elektronicznego, w momencie gdy rodzic nie zarejestruje momentu wejścia lub wyjścia dziecka czas pobytu dziecka liczy się od otwarcia do zamknięcia przedszkola.
 6. Rodzic zobowiązuje się wnosić na rzecz Przedszkola, z tytułu świadczonych usług opłatę miesięczną składającą się z:

1)      odpłatności pokrywającej koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków
w kwocie wynikającej z kalkulacji za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu,

2)      odpłatności za zajęcia wymienione w ust. 4 w kwocie wynikającej z faktycznie zrealizowanych godzin za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu.

 1. Rodzic zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń Przedszkola do 15 dnia następnego miesiąca na wskazany rachunek bankowy,
 2. Termin dokonania płatności oznacza dzień wpływu należności na rachunek bankowy.
 3. Informacja o wysokości opłaty będzie przekazywana rodzicowi w formie elektronicznej na podany w karcie zgłoszenia adres e-mailowy bądź w formie papierowej.
 4. Wnoszona przez Rodzica miesięczna opłata, o której mowa w ust. 16, w pierwszej kolejności zaliczana będzie na poczet rozliczenia płatnych zajęć wychowawczych ust. 4,
  a w następnej kolejności na poczet pokrycia kosztów surowców zużytych
  do przygotowania posiłków  ust. 10.
 5. W przypadku nieterminowego uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 16 przedszkole naliczy odsetki od nieterminowych wpłat.
 6. W przypadku wystąpienia nadpłaty, nadpłata za świadczenia przedszkola będzie zwracana, zgodnie z wyborem rodzica, na konto z którego dokonano płatności za dziecko lub będzie zaliczona na poczet opłat następnego miesiąca rozliczeniowego.
 7. W przypadku powstania zaległości w opłatach, o których mowa w ust. 16 za jeden miesiąc, po uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica do zapłaty z określeniem siedmiodniowego terminu płatności zaległej należności, nastąpi wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
 8. Na wniosek rodziców dziecka MOPS podejmuje decyzję o sfinansowaniu odpłatności
  za koszty surowców zużytych do przygotowywania posiłku. Rozliczenie kosztów odbywa się na podstawie wydanej decyzji MOPS-u oraz noty obciążeniowej wystawianej
  przez przedszkole.

§ 48

 1. Przedszkole prowadzi żywienie zbiorowe.
 2. Przedszkole nie prowadzi indywidualnego żywienia dzieci.
 3. Przedszkole planuje, przygotowuje i wydaje posiłki dla dzieci wg diety ogólnej i diety bezmlecznej (eliminacja mleka pochodzenia zwierzęcego i jego przetworów).
 4. Pisemną deklarację o żywieniu dziecka wg diety bezmlecznej rodzic składa u intendenta Przedszkola.
 5. Przedszkole nie stosuje innych diet eliminacyjnych, zastępczych lub innej formy żywienia dzieci poza wymienionymi.
 6. Nie dopuszcza się przynoszenia przez rodziców gotowych posiłków dla dzieci.
 7. Kuchnia nie przyjmuje od rodziców produktów lub półproduktów w celu dalszego
  ich wykorzystania lub przetworzenia i wydania dzieciom.

§ 49

Wicedyrektor Przedszkola nr 150:

1)      Bezpośrednio sprawuje nadzór pedagogiczny nad personelem pedagogicznym;

2)      Wspólnie z dyrektorem zapewnia wszystkim wychowankom i pracownikom  pełne bezpieczeństwo i higienę pracy;

3)      Nadzoruje działania związane z BHP i P/poż;

4)      Realizuje proces dydaktyczno–wychowawczy w wymiarze 10/25 godzin tygodniowo;

5)      Opracowuje i wdraża plany i programy nadzoru pedagogicznego;

6)      Nadzoruje doskonalenie wewnętrzne w przedszkolu;

7)      Nadzoruje realizację planu współpracy ze środowiskiem;

8)      Powołuje zespoły doradcze, zadaniowe do usprawnienia działań Rady Pedagogicznej;

9)      Koordynuje doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach pracy Rady Pedagogicznej i WDN;

10)  Diagnozuje efekty pracy pedagogicznej nauczycieli, zbiera informacje o ich pracy;

11)  Analizuje wyniki diagnozy dzieci i opracowuje wnioski do likwidowania ewentualnych nieprawidłowości;

12)  Prowadzi doradztwo w sferze organizacji pracy nauczycieli, realizacji zadań statutowych i programowych;

13)  Upowszechnia dobre rozwiązania organizacyjne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela przedszkola;

14)  Inspiruje nauczycieli do podejmowania innowacji pedagogicznych, samodzielnych poszukiwań w sferze doskonalenia warsztatu pracy;

15)  Inspiruje i motywuje nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osiągania stopni awansu;

16)  Prowadzi nadzór nad realizacją awansu zawodowego nauczycieli;

17)  Udziela instruktażu w zakresie realizacji zadań pedagogicznych, wychowawczych
i opiekuńczych;

18)  Prowadzi kontrolę dokumentacji pedagogicznej;

19)  Uczestniczy w ocenianiu nauczycieli, opracowuje wnioski oceny nauczycieli;

20)  Prowadzi obserwacje doradczo- kontrolne oraz diagnozujące zgodnie z opracowanym planem;

21)  Realizuje wybrane sprawy kadrowe i socjalne. Ewidencjonuje czas pracy nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami (za wyjątkiem dozorców), rozlicza godziny ponadwymiarowe nauczycieli, rozlicza czas pracy do statystyki ZOJM, ustala harmonogramy pracy, prowadzi nadzór nad listami obecności, ewidencją wyjść pracowników, nalicza i rozlicza urlopy;

22)  Zarządza powierzonym majątkiem pod nieobecność dyrektora;

23)  Załatwia wszystkie sprawy związane z zarządzaniem przedszkolem pod nieobecność dyrektora oraz zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami;

24)  Nadzoruje prace intendenta i referenta pod nieobecność dyrektora;

25)  Reprezentuje interesy przedszkola na zewnątrz w ustalonych instytucjach;

26)  Wchodzi w skład komisji kontrolnych;

27)  Sprawuje nadzór w zakresie ochrony danych osobowych w systemie informatycznym i ręcznym przeciwdziałając dostępowi osób niepowołanych;

28)  Wykonuje inne zadania bieżące zlecone przez dyrektora.

Rozdział 6

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 50

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada
za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

 

§ 51

 1. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

1)      odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci
w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

2)      otoczenie opieką każde dziecko od chwili jego przyjęcia do przedszkola;

3)      prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;

4)      kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;

5)      dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;

6)      indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;

7)      prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnozą przedszkolną) w grupach  6 – latków;

8)      współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, a w szczególności informowanie rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach wynikających
z realizowanego programu wychowania przedszkolnego, systematyczne informowanie o postępach dziecka i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu
i rozwoju, w formach przyjętych w przedszkolu;

9)      rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie
i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia;

10)  wnioskowanie do dyrektora przedszkola o objęcie opieką Zespołu d.s. pomocy Psychologiczno-pedagogicznej dziecka, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;

11)  aktywny udział w pracach Zespołu d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oraz innych do, których nauczyciel należy;

12)  tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;

13)  bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci. Informowanie o jego osiągnięciach lub brakach rodziców;

14)  wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności
lub zainteresowań;

15)  organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty
z rodzicami dzieci;

16)  doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich zebraniach Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego;

17)  aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;

18)  współdziałanie z drugim nauczycielem prowadzącym grupę oraz ze specjalistami
w celu udzielania fachowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

19)  prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola;

20)  dokonywanie ewaluacji pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej
oraz ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka;

21)  opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;

22)  kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;

23)  dbanie o wystrój sali powierzonej opiece;

24)  przestrzeganie dyscypliny pracy;

25)  przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

26)  wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej;

27)  respektowanie praw dziecka;

28)  natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa;

29)  zwrócenie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola ;

30)  niezwłoczne zawiadomienie dyrektora przedszkola o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie przedszkola.

 1. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:

1)      dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych bytowych a także potrzeb i oczekiwań;

2)      tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny
i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;

3)      ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;

4)      pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym;

5)      organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;

6)      utrzymywanie stałego kontaktu z logopedą lub innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne;

7)      wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności
na niepowodzenia;

8)      wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi –akceptacji, życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali;

9)      okazywanie troski i życzliwości dla każdego dziecka;

10)  unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka;

11)  stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;

12)  współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno– Pedagogiczną, intendentem
w sprawach żywienia dzieci;

13)  wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;

14)  dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola;

15)  udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom; przekazywanie rzetelnych informacji o postępach dziecka, trudnościach wychowawczych oraz proponowanie różnych form pomocy;

16)  przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury dotyczącej bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w Przedszkolu  nr 150, odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola itd.

§ 52

Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci.

Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany:

1)      skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i ppoż.,
a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;

2)      do ciągłej obecności przy dzieciach; nauczyciel może opuścić miejsce pracy
po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;

3)      do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;

4)      do nie rozpoczynania zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach,
w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa wychowanków;

5)      do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;

6)      nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki
do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu.

7)      kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;

8)      dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;

9)      zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola;

10)  usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;

11)  udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;

12)  nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

§ 53

 1. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w przedszkolu są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

1)      wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

2)      zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z dziećmi, rodzicami, zwierzchnikami oraz współpracownikami;

3)      zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

4)      stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

5)      sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

6)      złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych
o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z odrębnymi przepisami;

7)      złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na żądanie Dyrektora Przedszkola oświadczenia o stanie majątkowym.

 1. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

§ 54

Zadania intendenta.

1)      Do zadań intendenta związanych z obiegiem dokumentów należy:

a)      Kontrola dochodów i wydatków bankowości elektronicznej;

b)      Sporządzanie wymaganej dokumentacji do rozliczeń z ZOJM;

c)      Sporządzanie miesięcznych stawek opłat za pobyt dzieci w przedszkolu;

d)     Przechowywanie faktur, rachunków;

e)      Przekazywanie za pokwitowaniem zaliczki dla pracowników upoważnionych przez dyrektora do dokonywania zakupów i rozliczania jej w ciągu 5 dni;

f)       Sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, fakturą;

g)      Rozliczanie zaliczki gotówkowe pobranej z banku przez dyrektora przedszkola
na podstawie rachunków sprawdzonych i podpisanych przez dyrektora
oraz zewidencjonowanych w rejestrach;

h)      Ewidencja w układzie miesięcznym i narastająco wydatków budżetowych;

i)        Ewidencja rachunków przelewowych;

j)        Ostemplowanie faktur i rachunków zgodnie z obowiązującymi procedurami;

k)      Prowadzenie ewidencji opłat za przedszkole w układzie miesięcznym;

l)        Przygotowywanie danych do Pabs oraz sporządzanie załączników;

m)    Sporządzanie raportów żywieniowych i przedstawianie ich do podpisu dyrektorowi przedszkola;

n)      Dokonywanie w formie bezgotówkowej zakupów i rozliczanie ich na bieżąco,
po uprzednim przedstawieniu ich do akceptacji dyrektora;

 • o)      Koordynowanie współdziałania przedszkola z CUI, DE.

2)      Do zadań intendenta związanych z gospodarką materiałowo-magazynową należą:

a)      Dwa razy do roku (30.06. i 31.12.) lub wg potrzeb przeprowadzenie wewnętrznej inwentaryzacji drobnego sprzętu i wyposażenia przekazanego w użytkowanie pracownikom;

b)      Uczestniczenie w kasacji i spisach z natury majątku przedszkola;

c)      Prowadzenie kartotek magazynowych, ewidencji pozaksięgowej, ocechowanie sprzętu, aktualizacja wywieszek inwentarzowych;

d)     Prowadzenie kart ewidencji wyposażenia (odzież);

e)      Ewidencja wyposażenia w art. gospodarstwa domowego na poszczególne grupy;

f)       Ewidencja zakupu środków czystości;

g)      Zabezpieczenie magazynów przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem;

h)      Racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku;

i)        Wydawanie drobnego sprzętu i wyposażenia po dokonaniu wpisu w ewidencji
za pokwitowaniem osobie przyjmującej;

j)        Codzienne prowadzenie rejestru zakupów artykułów żywnościowych.

3)      Do zadań intendenta związanych z działalnością organizacyjno – gospodarczą należą:

a)      Zaopatrywanie przedszkola w sprzęty, pomoce dydaktyczne, środki czystości, artykuły biurowe itp. zapewniające właściwy rytm pracy placówki zgodnie
z przepisami o zamówieniach publicznych;

b)      Zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami;

c)      Kontrola czystości bloku żywienia i sposobu wydawania posiłków;

d)     Kontrola pomieszczeń przedszkolnych pod względem czystości i stanu technicznego;

e)      Współuczestniczenie w opracowaniu planu rocznego i perspektywicznego
w zakresie działalności administracyjno-gospodarczej i finansowej przedszkola;

f)       Prowadzenie pocztowej książki nadawczej (rozliczenie zakupu znaczków);

g)      Prowadzenie zeszytu zakupów środków spożywczych w rozbiciu
na poszczególnych kontrahentów;

h)      Ewidencja pieczątek używanych w przedszkolu;

i)        Sporządzanie sprawozdań o liczbie zatrudnionych w przedszkolu pracowników
i liczbie dzieci – terminowe przekazywanie sprawozdań odpowiednim służbom;

j)        Pobieranie z kancelarii DE i CUI oraz innych  przynajmniej raz w tygodniu lub
wg potrzeb korespondencji;

k)      Terminowe zanoszenie lub przesyłanie pism wychodzących z przedszkola;

l)        Prowadzenie ewidencji kluczy do budynku;

m)    Przekazywanie pracownikom kluczy do budynku przedszkola za pokwitowaniem;

n)      Wykonywanie czynności kancelaryjnych zleconych przez dyrektora;

 • o)      Przestrzeganie przepisów obowiązujących w przedszkolu;

p)      Dostosowanie się do zaleceń Sanepidu;

q)      Poddawanie się kontrolnym badaniom okresowym.

4)      Do zadań intendenta związanych z żywieniem dzieci i personelu należą:

a)      Prawidłowe prowadzenie obowiązującej dokumentacji żywieniowej;

b)      Dekadowe i codzienne planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami zdrowego żywienia;

c)      Wywieszanie jadłospisu dekadowego w holu przedszkola i na stronie internetowej, po uprzednim przedstawieniu go do akceptacji Rady Rodziców;

d)     Codziennie wywieszanie jadłospisu na tablicy informacyjnej dla rodziców;

e)      Czuwanie nad wdrażaniem systemu HACCP;

f)       Planowanie i organizacja zakupów;

g)      Przyjmowanie towaru od dostawców do magazynu;

h)      Odpowiadanie za właściwe przechowywanie produktów żywnościowych za ich jakość i termin przydatności spożycia;

i)        Wydawanie do kuchni artykułów spożywczych, wpisywanie ich do dziennika
lub zeszytu (potwierdzone podpisem kucharki);

j)        Nadzór i kontrola nad przygotowywaniem posiłków zgodnie z jadłospisem, normami żywieniowymi i sanitarnymi;

k)      Dbanie o jakość wydawanych posiłków;

l)        Nadzór i kontrola porcjowania zgodnie z zalecaną gramaturą;

m)    Sporządzanie kalkulacji żywieniowej przy zmianie stawki żywieniowej;

n)      Prowadzenie kartotek magazynu żywnościowego i dziennika żywienia dzieci;

 • o)      Raz w miesiącu sporządzanie raportu dot. ilości dzieci korzystających z żywienia;

p)      Przestrzeganie stawki żywieniowej;

q)      Nadzór i kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowaniem
i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do przygotowywanych posiłków zgodnie z przeznaczeniem);

r)       Nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków przez personel obsługowy;

s)       Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora związanych
z organizacją pracy w placówce;

t)       Sporządzanie raportów żywieniowych i przedstawianie ich do podpisu dyrektorowi przedszkola;

u)      Dokonywanie w formie bezgotówkowej zakupów i rozliczanie ich na bieżąco,
po uprzednim przedstawieniu ich do akceptacji dyrektora.

§ 55

Zadania referenta ( pracownika biurowego):

1)      Obsługa sekretariatu przedszkola.

2)      Kierowanie ruchem gości i interesantów, organizując spotkania z dyrektorem przedszkola.

3)      Na zlecenie dyrektora przygotowywanie projektów pism, przedstawiając
je uprawnionym osobom do podpisu.

4)      Prowadzenie ewidencji obecności pracowników przedszkola (listy obecności),
oraz ewidencji zwolnień, urlopów i czasu pracy.

5)      Prowadzenie spraw kadrowych przedszkola.

6)      Ochrona danych osobowych pracowników i dzieci zgodnie z odrębnymi przepisami.

7)      Dbanie o właściwe zabezpieczenie dokumentacji przedszkolnej, z zachowaniem tajemnicy załatwianych spraw.

8)      Wydawanie pracowniczych książeczek zdrowia i kontroluje terminowość wykonywanych badań przez wszystkich pracowników przedszkola.

9)      Prowadzenie bazy danych oświatowych w Systemie Informacji Oświaty.

10)  Przygotowywanie sprawozdań GUS.

11)  Rozliczanie czasu pracy pracowników przedszkola.

12)  Prowadzenie dokumentacji kadrowej nauczycieli, pracowników administracji
i obsługi, znajomość przepisów zawartych w Karcie Nauczyciela i Kodeksie Pracy.

13)  Prowadzenie księgi ewidencji pracowników, dzieci.

14)  Czuwanie nad sprawnością techniczno- eksploatacyjną budynku.

15)  Prowadzenie spraw związanych z remontami, naprawami (w porozumieniu
z Instytucjami nadzorującymi Przedszkole).

16)  Nadzór nad remontami.

17)  Dbanie o stan sanitarny i estetykę obiektu oraz terenu wokół.

18)  Sprawowanie nadzoru nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy.

19)  Odpowiedzialność za organizację zabezpieczeń i ochrony mienia przedszkola.

20)  Prowadzenie ksiąg inwentarzowych i zleconych spraw inwentarzowych.

21)  Udostępnianie uprawnionym pracownikom liczników, instalacji, oraz zapewnianie dostępu do wszystkich kluczy do pomieszczeń przedszkola i tablic rozdzielczych.

22)  Archiwizowanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

23)  Realizowanie zakupów wyposażenia materiałowego, środków ochrony indywidualnej, prowadzi gospodarkę magazynową, wydaje i rozlicza środki czystości i sprzęt pracownikom obsługowym przedszkola.

24)  Współpraca z Departamentem  Edukacji , CUI i innymi urzędami i instytucjami.

25)  Prowadzenie rozliczenia nieobecności dzieci związanych z nieobecnością z tytułu zwolnienia lekarskiego i odpisem z tytułu zwolnienia z opłaty stałej.

26)  Prowadzenie ewidencji wycieczek przedmiotowych, zgłaszanie organizatorów wycieczek.

27)  Prowadzenie innych prac zleconych przez dyrektora Przedszkola.

28)  Przejmowanie  obowiązków i uprawnień intendenta pod jego nieobecność.

29)  Wnioskowanie do dyrektora Przedszkola o zwiększenie środków na bieżące utrzymanie placówki.

30)  Odpowiadanie przed dyrektorem Przedszkola za pełną realizację powierzonych zadań, a w szczególności:

31)  Terminowe przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań.

32)  Czystość w obiekcie przedszkola i wokół niego.

33)  Terminowe wykonywanie zaleceń instytucji kontrolnych, przeprowadzanie przeglądów obiektu przedszkolnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz przepisów przeciwpożarowych.

34)  Terminowe wykonywanie badań przez wszystkich pracowników przedszkola.

35)  Skuteczny dostęp do kluczy (do drzwi, pomieszczeń i tablic rozdzielczych).

36)  Porządek i czystość w sekretariacie przedszkola.

37)  Całokształt pracy sekretariatu przedszkola.

§ 56

Zadania kucharki:

1)      uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;

2)      przygotowywanie posiłków zgodnie z  zaleceniami żywieniowymi Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie

3)      pobieranie z magazynu produktów żywieniowych w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie ich zabezpieczenie przed użyciem;

4)      dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;

5)      utrzymywanie czystości i porządku w kuchni;

6)      pobieranie i zabezpieczanie próbek pokarmowych;

7)      znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;

8)      natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelakich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia;

9)      przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp
i ppoż.;

10)  udział w szkoleniach bhp i ppoż.;

11)  wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związanych z organizacją pracy w Przedszkolu.

§ 57

 1. Zadania pomocy kuchennej:

1)      Sprzątanie

Codziennie

a)      Przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi

b)      Przestrzeganie porządku i czystości w pomieszczeniach kuchennych (kuchnia, magazyn jarzyn, obieralnia jarzyn, korytarz piwnicy).

c)      Mycie umywalek, zlewozmywaków , glazury ściennej i podłogi z użyciem środków dezynfekujących

d)     Sprzątanie łazienki, pralni i szatni personelu kuchennego.

e)      Zmiana ręczników, odzieży ochronnej

Do codziennych obowiązków należy zatem utrzymanie we wzorowej czystości pomieszczeń kuchennych.

1 raz w miesiącu:

a)      Generalne porządki – mycie okien (wg potrzeb),drzwi, lamperii, parapetów, lamp (wg potrzeb), mycie kaloryferów,

b)      Mycie mebli wewnątrz.

2)      Organizacja posiłków

a)      Obróbki wstępnej warzyw i owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków tj. mycie obieranie czyszczenie.

b)      Odpowiednie zabezpieczenie produktów przed i podczas obróbki.

c)      Rozdrabnianie warzyw owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji wykorzystywanych maszyn gastronomicznych.

d)     Przygotowanie potraw zgodnie z sugestiami szefa kuchni i intendentki.

e)      Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków (śniadanie, obiad podwieczorek).

f)       Przestrzeganie receptury przygotowanych posiłków

g)      Pomoc przy porcjowaniu posiłków.

h)      Pomoc przy wydawaniu posiłków o wyznaczonych porach

i)        Utrzymanie w czystości stanowisk do przygotowania posiłków.

j)        W czasie przygotowywania i wydawania posiłków zmiana fartucha na biały
i    zastosowanie czepka na głowę.

3)      Przestrzeganie bhp

a)      Odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości .

b)      Zgłaszanie kucharce lub inspektorowi bhp wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.

4)      Gospodarka materiałowa

a)      Kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, materiałów, znajomość stanu posiadania

b)      Umiejętność posługiwania się sprzętem mechanicznym i elektrycznym

c)      Dbałość o posiadany sprzęt i narzędzia

d)     Racjonalne wykorzystanie artykułów spożywczych, materiałów, środków czystości.

e)      Odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt
do sprzątania, odzież ochronną,

5)      Sprawy ogólne

a)      Dbałość o estetyczny wygląd;

b)      Wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadanie aktualnej książeczki zdrowia;

c)      Udział w szkoleniach bhp i ppoż.;

d)     Wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy Przedszkola.

 

 

§ 58

Zadania woźnej:

1)      Sprzątanie:

Codziennie

a)      Zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu ( na mokro ) ze sprzętów, zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów; mycie podłóg

b)      Mycie umywalek, sedesów wraz z glazurą ścienną i podłogową z użyciem środków dezynfekujących ;

c)      Mycie zlewozmywaka, utrzymanie w czystości zmywarki, mycie glazury ściennej i podłogowej z użyciem środków dezynfekujących;

d)     Odkurzanie chodnika i czyszczenie schodów;

e)      Odkurzanie dywanu i chodnika , ścieranie kurzu;

f)       Sprzątanie sali i pomieszczeń po zajęciach programowych;

g)      Uzupełnianie w razie potrzeby mydła, papieru i ręczników, opróżnianie koszy
na śmieci, podlewanie kwiatów.

Do codziennych obowiązków należy zatem utrzymanie we wzorowej czystości sali
i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania.

1 raz w tygodniu:

a)      Zmiana ręczników, odzieży ochronnej;

1 raz w miesiącu:

b)      Generalne porządki – mycie okien (wg potrzeb), drzwi, lamperii, parapetów, lamp (wg potrzeb), odkurzanie ścian, mycie kaloryferów;

c)      czyszczenie dywanu ( w razie potrzeby na mokro), pastowanie podłóg, pranie firan.

d)     Mycie zabawek, sprzętów, mebli;

2)      Organizacja posiłków

a)      Utrzymanie  w czystości blatów stołów;

b)      Nakrywanie do stołu i podawanie 3 posiłków w sposób estetyczny
z uwzględnieniem odpowiednich sztućców;

c)      Podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia ( mycie kubeczków po użytkowaniu).

d)     Pomoc przy karmieniu dzieci;

e)      W czasie posiłków zmiana fartucha na biały i opaski lub czepka na głowę;

3)      Opieka nad dziećmi

a)      Pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci ( także w szatni);

b)      Pomoc w innych czynnościach samoobsługowych;

c)      Mycie dziecka w razie zbrudzenia , gdy np. nie zdążyło do toalety;

d)     Pomoc w czasie spacerów i wycieczek;

e)      Pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających;

f)       Podczas dyżuru w szatni, interesowanie się tym, czy osoba odbierająca dziecko ma na to upoważnienie od rodziców;

4)      Przestrzeganie  BHP

a)      Odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych  pobranych do utrzymania czystości;

b)      Zgłaszanie inspektorowi BHP wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;

5)      Gospodarka materiałowa

a)      Kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości,  sprzętów, materiałów, znajomość stanu posiadania;

b)      Umiejętność posługiwania się sprzętem mechanicznym i elektrycznym;

c)      Dbałość o posiadany sprzęt, rośliny;

d)     Racjonalne wykorzystanie materiałów, środków czystości;

e)      Odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt
do sprzątania, odzież ochronną;

6)      Sprawy ogólne

a)      Nieudzielanie Rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadanie nauczycielek;

b)      Dbałość o estetyczny wygląd;

c)      Wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadanie aktualnej książeczki zdrowia;

d)     Udział w szkoleniach BHP;

e)      Wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy przedszkola.

§ 59

Zadania pomocy nauczyciela:

1)      Sprzątanie

Codziennie

a)      Porządkowanie zabawek;

b)      Przegląd gier i układanek reperowanie pudełek;

c)      Temperowanie kredek;

1 raz w miesiącu:

a)      Mycie zabawek;

 

2)      Organizacja posiłków

a)      Pomoc przy karmieniu dzieci;

3)      Opieka nad dziećmi

a)      Otaczanie dzieci troskliwa opieką, oddziaływanie na nie wychowawczo;

b)      Czuwanie nad  bezpieczeństwem dzieci;

c)      Pomaganie przy myciu,  ubieraniu, rozbieraniu, układaniu do snu;

d)     Mycie dziecka w razie zbrudzenia – nie zdążyło do toalety;

e)      Pomoc w czasie spacerów i wycieczek;

f)       Pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających;

g)      Reagowanie i zapobieganie sytuacjom mogącym stanowić zagrożenie dla dzieci
w budynku i poza nim;

4)      Przestrzeganie BHP

a)      Odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych  pobranych do utrzymania czystości;

b)      Zgłaszanie inspektorowi BHP wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;

5)      Gospodarka materiałowa

a)      Umiejętność posługiwania się sprzętem mechanicznym i elektrycznym zgodnie
z obowiązującymi przepisami BHP i p. poż.;

b)      Dbałość o posiadany sprzęt, rośliny;

c)      Odpowiedzialność materialna za przydzielony sprzęt, odzież ochronną;

6)      Sprawy ogólne

a)      Nieudzielanie Rodzicom informacji wychowawczych na temat dzieci;

b)      Dbałość o estetyczny wygląd;

c)      Wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadanie aktualnej książeczki zdrowia;

d)     Udział w szkoleniach BHP;

e)      W razie nieobecności woźnej automatycznie bez polecenia dyrektora przejmuje część jej obowiązków dotyczących prac porządkowych ( podawanie posiłków, rozkładanie leżaków, dokonywanie bieżących porządków);

f)       Wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy Przedszkola.

§ 60

Zadania konserwatora:

1)      Nadzór nad całym obiektem i ogrodem

a)      Zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki

b)      Dokonywanie drobnych napraw sprzętów,  zabawek, urządzeń,

c)      Ciągłe monitorowanie stanu budynku i ogrodu i w razie potrzeby zgłoszenie inspektorowi BHP poważnych usterek oraz likwidowanie drobnych,

d)     Podejmowanie doraźnych niezbędnych środków dla zabezpieczenia placówki przed wadliwym funkcjonowaniem urządzeń.

e)      Kontrola i czyszczenie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji deszczowej
i kanalizacyjnej;

f)       Wykonywanie prac związanych z podnoszeniem estetyki ogrodu i budynku                  ( malowanie urządzeń ogrodowych, prace malarskie w budynku – bez prac wysokościowych)

2)      Utrzymywanie czystości w przedszkolu i ogrodzie

Codziennie

a)      sprzątanie chodnika przy ulicy dookoła posesji,  placu przed budynkiem i schodów wejściowych, ( w okresie zimy odśnieżanie, posypywanie piaskiem)

b)      sprzątanie ogrodu ( w okresie jesiennym grabienie liści, , w okresie zimowym odśnieżanie ścieżek, w okresie wiosenno – letnim  podlewanie roślin) utrzymanie w czystości pomieszczeń w piwnicy i kotłowni.

2 razy w miesiącu

a)      koszenie trawy w ogrodzie,

b)      czyszczenia dostępnych rynien, rur spustowych z opadających liści, zapewniających drożność kanalizacji ( bez prac wysokościowych),

2)      Prace organizacyjno – porządkowe

a)      wywieszanie flagi państwowej w dni poprzedzające święta narodowe,

b)      dokonywanie zakupów niezbędnych do prowadzenia prac konserwatorskich
i porządkowych,

c)      przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. oraz dyscypliny pracy,

d)     utrzymanie wzorowej czystości na stanowisku pracy,

e)      odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt narzędzia materiały, oszczędne gospodarowanie nimi,

f)       wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacja pracy
w Przedszkolu.

§ 61

Zadania pracownika służb BHP:

1)      przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)      informowanie Dyrektora, o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych
oraz występowanie z wnioskami zmierzającymi do eliminacji bądź ograniczania stwierdzonych zagrożeń;

3)      sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

4)      udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

5)      opracowywanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;

6)      udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz
w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

7)      prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

8)      dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną praca;

9)      doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;

10)  współpraca z dyrektorem w zakresie organizowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

11)  współdziałanie z jednostkami służby medycyny pracy oraz lekarzami sprawującymi profilaktyczna opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności
przy organizowaniu okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników;

12)  współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy oraz z organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań, mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;

13)  inicjowanie i rozwijanie na terenie przedszkola różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad ergonomii.

14)  Dyrektor przedszkola może powierzyć sprawowanie nadzoru nad bhp w jednostce firmie zewnętrznej, po zawarciu umowy cywilno – prawnej lub pracownikowi przedszkola, posiadającemu uprawnienia.

§ 62

 1. Zadania pracownika ds. ppoż.:

1)      nadzór nad właściwym zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektów przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

2)      nadzór nad prawidłowym wyposażeniem, rozmieszczeniem i konserwacją podręcznego sprzętu gaśniczego;

3)      nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiektach Przedszkola ( instalacje sygnalizacji pożaru, stałe urządzenia gaśnicze itp.);

4)      zgłaszanie Dyrektorowi wniosków zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej w przedszkolu;

5)       współpraca z  Wojewódzką oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej
w zakresie prewencyjnym i operacyjnym;

6)      współpraca z dyrektorem w zakresie właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego;

7)      praktyczne sprawdzanie organizacji i warunków ewakuacji ( próbne alarmy);

8)      prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową przedszkola;

9)      udział w pracach komisji powołanych w celu ustalenia przyczyny powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

 1. Zadania w zakresie ochrony ppoż. dyrektor powierza pracownikowi przedszkola, posiadającemu aktualne przeszkolenie w tym zakresie.

 

 

Rozdział 7

Wychowankowie przedszkola

§ 63

 1. W celu przeprowadzenia całego procesu rekrutacji do przedszkola, na dany rok szkolny, dyrektor jednostki powołuje Komisję Rekrutacyjną, dyrektor  może dokonywać zmian
  w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
 2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej określa szczegółowe cele i zadania Członków Komisji. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne
  do przedszkola wchodzi co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.
 3. Komisja Rekrutacyjna pracuje z uwzględnieniem przepisów zawartych w ustawie- Prawo oświatowe oraz przepisów wykonawczych do ustawy.
 4. Terminy i zasady przeprowadzania rekrutacji określa organ prowadzący przedszkole
  na podstawie przepisów wykonawczych do Prawa oświatowego.

§ 64

Przyjęcie dziecka do przedszkola w ciągu roku szkolnego, odbywa się w przypadku zwolnienia się miejsca w  danej grupie wiekowej.

§ 65

Przedszkole obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci od początku roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą  7 lat.

§ 66

Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego
w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

§ 67

 Prawa i obowiązki przedszkolaka.

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
  a w szczególności do:

1)      właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)      szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

3)      ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4)      poszanowania jego godności osobistej;

5)      poszanowania własności;

6)      opieki i ochrony;

7)      partnerskiej rozmowy na każdy temat;

8)      akceptacji jego osoby;

9)      indywidualnego nauczania w określonych przypadkach;

10)  korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;

11)  swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych;

12)  aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;

13)  zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;

14)  życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym;

15)  spokoju i samotności gdy tego potrzebuje;

16)  indywidualnego procesu i własnego tempa i rozwoju;

17)  możliwości zwrócenia się o pomoc do wszystkich pracowników przedszkola;

18)  zdobywania i rozwijania wiedzy i umiejętności.

 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

1)      szanować kolegów i wytwory ich pracy;

2)      nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;

3)      szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;

4)      dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;

5)      przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

6)      sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;

7)      przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;

8)      słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

§ 68

Nagrody i kary

 1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające osiągnięcia może być nagrodzone:

1)      ustną pochwałą nauczyciela;

2)      pochwałą do rodziców;

3)      nagrodą rzeczową;

4)      dyplomem;

5)      pochwałą dyrektora.

 1. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad
  w przedszkolu:

1)      reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania;

2)      odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza;

3)      odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy;

4)      czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabawek.

 1. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

 

§ 69

Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola.

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Przedszkola
  do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w n/w przypadkach:

1)      Powtarzającego się nie przestrzegania przez rodziców ( prawnych opiekunów) rozkładu dnia w przedszkolu ( godziny przyprowadzania i odbierania dziecka);

2)      Nie podania, zatajenia informacji o stanie zdrowia dziecka w karcie zgłoszenia
np. choroby przewlekłe, posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
lub posiadanie opinii kwalifikującej dziecko do zajęć specjalistycznych;

3)      Częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci, mimo zastosowania poniższej procedury:

a)      indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem
w formie zajęć indywidualnych i grupowych,

b)      konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,

c)      konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,

d)     rozmowy z dyrektorem;

 

 1. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka objętego rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

 

 1. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w w/w przypadkach dokonuje dyrektor stosując poniższą procedurę:

1)      upomnienie ustne rodziców/opiekunów przez dyrektora;

2)      wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru;

3)      ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa- negocjacje dyrektora, psychologa
z rodzicami;

4)      zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych
( np. MOPS, PPP, Sąd Rodzinny)

5)      przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka;

6)      podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków;

 

 1. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni
  od jej otrzymania do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
 3. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola.

 

 

Rozdział 8

Współpraca z rodzicami

§ 70

Prawa i obowiązki rodziców.

 1. Rodzice mają prawo do:

1)      wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;

2)      znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;

3)      uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania
i rozwoju;

4)      wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;

5)      otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie
z ich potrzebami;

6)      wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska
i regionu;

7)      udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo – dydaktycznych, itp.;

8)      zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola oraz atrakcji proponowanych z pełnej gamy dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej przedszkola;

9)      wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć;

10)  wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;

11)  udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu;

12)  wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych,
bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci
oraz pozycji społecznej czy materialnej;

13)  udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych.

 1. Rodzice mają obowiązek:

1)      regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;

2)      współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych rodziny i przedszkola;

3)      przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta;

4)      niezwłocznie poinformować Przedszkole o przyczynie nieobecności dziecka
w przedszkolu, a szczególnie o zaistniałej chorobie;

5)      informować dyrektora oraz nauczycieli wychowawców przedszkola o problemach zdrowotnych swojego dziecka;

6)      odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;

7)      informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

8)      zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;

9)      znać i przestrzegać postanowień statutowych;

10)  przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe ;

11)  interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;

12)  kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;

13)  zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

14)  uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

15)  bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania
i telefonu kontaktowego;

16)  śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;

17)  informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

18)  dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu.

19)  zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;

20)  kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.

§ 71

Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu.

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach: 6.30 – 8.30. Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawczyni grupy.
 2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni
  i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej.
 3. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.
 4. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących, z temperaturą  i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia
  lub powtarzających się wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej sytuacji zdrowotnej dziecka.
 5. W budynku przedszkola, wejście  jest zamykane, aby uniemożliwić dostanie się do środka osobom niepożądanym. W celu monitorowania bezpiecznego ruchu dzieci i dorosłych
  i zapobiegania niekontrolowanemu wyjściu dziecka z przedszkola w holu jest sprawowany całodzienny dyżur.
 6. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich
  (np. badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego wyrażenia zgody na piśmie  przez rodziców.
 7. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.
 8. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka, wskazując w informacji pojawiające się objawy.
 9. Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy bez zgody nauczyciela.
 10. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami, należy unikać  małych i ostrych elementów zagrażających bezpieczeństwu dziecka .
 11. Rodzice są zobowiązani informować nauczycieli o zmianie numeru telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania.

§ 72

Zasady odbierania dzieci z przedszkola.

W przedszkolu obowiązuje Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci, z którą rodzic obowiązkowo musi się zapoznać.

 1. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola

1)      Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców / lub osobę pełnoletnią przez nich upoważnioną  zapewniającą pełne bezpieczeństwo.

2)      Rodzice/ osoby upoważnione są zobowiązani do osobistego powierzenia dziecka nauczycielowi grupy lub nauczycielowi pełniącemu dyżur w sali zbiorczej.
W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.

3)      Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców/osób upoważnionych zobowiązany jest do zwrócenia uwagi na wnoszone przez dziecko zabawki
i przedmioty – czy są bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia

4)      Dziecko powinno być przyprowadzone do Przedszkola w godzinach od 6.30 do 8.30. Potrzebę przyprowadzenia dziecka w późniejszych godzinach rodzic powinien  zgłosić nauczycielowi grupy dzień wcześniej bądź drogą telefoniczną w tym samym dniu, lecz nie później niż do godz. 8.30

5)      Rodzice/osoby upoważnione zobowiązani są do przyprowadzania do przedszkola dzieci zdrowych. a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w placówce do niezwłocznego odebrania dziecka.

6)      Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji
na ten temat. Alergie pokarmowe oraz wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie.

 

 

 1. Odbieranie dziecka z przedszkola

1)      Rodzice /prawni opiekunowie oraz  osoby przez nich upoważnione zobowiązane
są do osobistego poinformowania nauczyciela  pod opieką którego przebywa dziecko, o fakcie odbioru dziecka z przedszkola.

2)      Dzieci mogą być odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców/ prawnych opiekunów. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmodyfikowane przez rodzica.

3)      Upoważnienie  do odbierania dziecka z przedszkola, winno być przedłożone nauczycielowi na piśmie przez rodziców dziecka i podpisane w obecności pracownika przedszkola.

4)      Upoważnienie powinno zawierać dane rodziców i osoby upoważnionej z podaniem jej nr dowodu osobistego, kontaktowego numeru telefonu.

5)      Osoba odbierająca dziecko winna przedłożyć dowód tożsamości nauczycielowi,
a ta ma obowiązek sprawdzić zgodność danych z upoważnieniem,

6)      W przypadku nie dopełnienia wyżej wymienionych formalności dziecko pozostanie pod opieką nauczyciela,

7)      Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców/prawnych opiekunów dzieci  oraz pesel i nr telefonów osób upoważnionych pisemnie przez rodziców
do odbioru dziecka.  Ponadto nauczyciel zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy danych osobowych,
jak i sposobów ich zabezpieczenia.

8)      Rodzice/ prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka, które zostało odebrane  z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

9)      Każdorazowy powrót dziecka do Sali oznacza, że nie może ono samodzielnie jej opuścić. Dziecko wychodzi z Sali tylko pod opieką rodzica/prawnego opiekuna lub osoby upoważnionej.

10)  W przypadku odbierania dziecka z placu zabaw osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczyciela,  pod opieką którego przebywa dziecko, o fakcie odbioru dziecka

11)  W sytuacji pozostania rodzica/ osoby upoważnionej na placu przedszkolnym
po odebraniu dziecka (np. zabawy dziecka z rodzicem, rozmowa z rodzicem), opiekę nad dzieckiem sprawuje rodzic.

12)  Podczas uroczystości rodzinnych organizowanych na terenie przedszkola z udziałem rodziców (np. festyn) opiekę nad  dziećmi przejmują rodzice/osoby upoważnione.

13)  Pracownik pełniący dyżur w szatni z przypiętym w miejscu widocznym identyfikatorem,  zobowiązany jest do nadzorowania bezpieczeństwa dzieci podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola , do świadczenia pomocy dzieciom i rodzicom. Osoba dyżurująca nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa
i poinformowania o tym fakcie dyrektora przedszkola. Do obowiązków dyżurującego należy monitorowanie drzwi wejściowych do przedszkola przez cały czas pełnienia dyżuru oraz do sprawdzania drzwi bocznych, które powinny być zamknięte. Ponadto, osoba ta monitoruje ruch dzieci i dorosłych w czasie odbioru dziecka od nauczyciela
z sali, aż do momentu opuszczenia terenu przedszkola.

14)  W  przypadku podejrzenia, że osoba odbierająca dziecko z przedszkola jest
pod wpływem środków odurzających lub alkoholu personel przedszkola zatrzymuje dziecko w placówce, powiadamia o tym fakcie rodzica, czekając aż opiekę
nad dzieckiem przejmie zawiadomiony rodzic. W sytuacji konfliktowej bądź
w przypadku nie możności skontaktowania się z rodzicem (prawnym opiekunem)
lub osobą upoważnioną ,nauczyciel zawiadamia policję i powiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola.

 1. Sposób poruszania się dziecka znajdującego się pod opieką rodzica/ opiekuna prawnego po budynku i terenie przedszkola

1)      Po budynku i na terenie przedszkola dzieci poruszają się tylko w obecności osób dorosłych, tj.  rodziców/ prawnych opiekunów.

2)      Rodzic/ prawny opiekun dba o to, aby dziecko poruszało się po budynku w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu, a także innych użytkowników budynku.

3)      Dziecko musi być pod nadzorem i w zasięgu dorosłego opiekuna ,  nie biega
po schodach i korytarzach przedszkolnych.

4)      Zabrania się sadzania dzieci na parapetach, górnych szafkach , poręczach, obudowach kaloryferów, poręczach foteli itp

 1. Postępowanie   w   sytuacji   nieodebrania   dziecka z   przedszkola   lub   zgłoszenia   się   po   dziecko  osoby   niemogącej  sprawować   opieki

1)      Dzieci powinny być odbierane z przedszkola wg zadeklarowanych godzin pobytu
W sytuacji, gdy rodzic/ opiekun prawny lub osoba upoważniona  nie odbierze dziecka z przedszkola do 17.30  nauczyciel  zobowiązany jest do telefonicznego kontaktu
z rodzicem lub osobą upoważnioną do odebrania dziecka. Gdy kontakt jest niemożliwy,  nauczyciel wraz z osobą pełniącą dyżur, pozostaje z dzieckiem na terenie przedszkola przez okres jednej godziny, następnie zawiadamia Policję lub Sąd Rodzinny, które przejmują opiekę nad dzieckiem.  O wyżej wymienionym zdarzeniu powiadamia Dyrektora

2)      Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

 1. Postanowienia   końcowe

1)      Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostają zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola.

2)      Rodzic ma obowiązek zapoznać się z procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

3)      Procedura udostępniona jest u nauczycieli w grupach, w holu przedszkola i na stronie www.

4)      Rodzice dzieci nowo przyjętych zostają zapoznani z procedurą na pierwszym zebraniu grupowym w  miesiącu wrześniu.

5)      Fakt upoważnienia osoby do odbierania dziecka oznacza jednocześnie znajomość procedury przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

6)      Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

§ 73

Wyposażenie wychowanka.

 1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie.
 2. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych
  i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.
 3. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, pidżamę i poszwę ( w przypadku leżakowania) . Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.
 4. Nauczyciele grup po wspólnym uzgodnieniu z rodzicami mogą ustalić tzw. Dzień Zabawki, w którym dziecko  przynosi do przedszkola zabawki z domu. Za zepsucie
  i zagubienie zabawki przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone
  przez dzieci.

§ 74

Formy współpracy z rodzicami.

 1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu
  i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych. Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci
  i rodziców w następujących zakresach:

1)      rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;

2)      ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;

3)      podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez:

a)      rozmowy indywidualne,

b)      zebrania grupowe i ogólne,

c)      gazetkę dla rodziców;

4)      uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły:

a)      zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie wiekowej,

b)      kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań,

c)      utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji o postępach i trudnościach dziecka.

 

 

Rozdział 9

Przepisy końcowe

§ 75

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dyrektora, nauczycieli, specjalistów, pracowników administracji i obsługi, rodziców, osób upoważnionych przez rodziców  oraz dzieci.

§ 76

 Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 77

 Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację  w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt.

§ 78

Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów Przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.

 

§ 79

Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji) do statutu jest identyczny, jak tryb jego uchwalania.

 

 

 

 

Statut Przedszkola został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 19.04.2018 r.