Statut Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki”

 STATUT   PRZEDSZKOLA   NR   150  

WROCŁAW   ul.   Ignuta   30

 

 

 

Podstawa prawna działalności Przedszkola Nr 150

1. Konstytucja RP

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2001 r.) Dz.U.2001.61.624 ze zm.

3. Uchwała nr IV/16/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródła, z których dochody są gromadzone, ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów
i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

4. Uchwała nr LIII/1327/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę

5. Uchwała nr XVLII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie szczegółowych zasad, sposobu
i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

6. Uchwała nr XIII/462/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 października 1999 roku w sprawie określenia formy organizacyjnej samorządowych przedszkoli, zespołów żłobkowo – przedszkolnych oraz zespołów szkolno – przedszkolnych we Wrocławia jako jednostek budżetowych

7. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity) Dz.U.2013.594 j.t. ze zm.

8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z dnia
2 września 2014 r.) Dz.U.2014.1170

9. Konwencja Praw Dziecka

10. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity) Dz.U.z 2015 r. poz.2156 ze zm.)

11. USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Dz.U.2014.191 j.t.

12. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2012 r.) Dz.U.2012.977 ze zm.

13. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z dnia 26 maja 2014 r.) Dz.U.2014.686

14. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r.) Dz.U.2003.6.69 ze zm.

15. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 7 maja 2013 r.) Dz.U.2013.532

16. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.885 j.t. ze zm. )

 

 

 

I  Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Przedszkole nr 150”Wesołe Nutki” mieści się w wolno stojącym budynku przy ul. P. P.Ignuta30
  we Wrocławiu. W bliskim sąsiedztwie placówki znajduje się Park Zachodni,  nabrzeże Odry.
 2. Placówka posiada własny program adaptacyjny “Zrozumieć trzylatka” oraz program własny „Natura najlepszym wychowawcą”.

§ 2

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Wrocław.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

§ 3

 1. Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 4

 1. Przedszkole nie posiada osobowości prawnej i rozlicza się z budżetem Gminy
  w zakresie udzielonych przez Prezydenta  Miasta Wrocławia kompetencji
  za pośrednictwem Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich..

§5

 1. W pieczątkach, emblematach i oznakowaniach jest używana nazwa:

PRZEDSZKOLE Nr 150
”Wesołe Nutki”
54 – 151 Wrocław
ul. P. P. Ignuta 30
tel.: 71 798 67 74
NIP 894-25-65-953

II  Informacje o przedszkolu

§ 6

 1. Dzienny czas pracy przedszkola jest zgodny z zatwierdzonym przez organ prowadzący arkuszem organizacyjnym przy uwzględnieniu potrzeb środowiska, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego .
 2. Bezpłatne świadczenia w zakresie nauczania, wychowania i opieki realizowane są
  w czasie: od godz.7.00 do godziny 12.00- dla dzieci młodszych (3 i 4-letnich) oraz
  od godz.7.00 do godziny 15.00 dla dzieci  5 i 6 letnich realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 3. Od 01.09.2016r. bezpłatne świadczenia w zakresie nauczania, wychowania i opieki realizowane będą dla wszystkich dzieci w godz. 7.00-12.00.
 4. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przekraczające wymiar  godzin,
  o którym mowa w pkt.2  przedszkole pobiera opłatę w wysokości 1 zł za każdą kolejną  godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola.
 5. W przedszkolu odbywają się zajęcia kompensacyjne: terapia logopedyczna oraz gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korekcji.
 6. W przedszkolu może być organizowana katecheza na wniosek rodziców.
 7. W przedszkolu mogą być organizowane inne  zajęcia dodatkowe. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.
 8. Opłatę za świadczenie płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych przekraczających wymiar bezpłatnych  godzin dziennie
  w zadeklarowanym przez rodzica czasie pobytu dziecka w przedszkolu ustala się za każde rozpoczęte pół godziny korzystania z tych świadczeń.
 9. Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 min.
 10. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 11. O wyborze programu wychowania przedszkolnego oraz podręcznika decyduje nauczyciel.
 12. Wybrany program wychowania przedszkolnego lub opracowany program własny nauczyciel przedstawia Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania.
 13. Rada Pedagogiczna spośród przedstawionych przez nauczycieli programów  ustala
  w drodze uchwały, odpowiednio zestaw programów.
 14. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela  może dokonać zmian w zestawie programów, z tym, że zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
 15. Rok szkolny trwa od 01 września do 31sierpnia następnego roku.
 16. Termin przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek   dyrektora przedszkola.
 17. W okresie wakacyjnym w uzasadnionych przypadkach do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci  z innych placówek korzystających w tym czasie z przerwy wakacyjnej w miarę wolnych miejsc.
 18. Rodzice dzieci korzystających z przedszkola zastępczego zobowiązani są do złożenia deklaracji korzystania z usług danego przedszkola  do 15 czerwca danego roku.
 19. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z dyrektorem przedszkola pełniącego dyżur, podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia dziecka w czasie przerwy wakacyjnej przedszkola do przedszkola pełniącego dyżur.
 20. Rodzic korzystający z usług przedszkola dyżurującego obowiązany jest do podpisania umowy z dyrektorem przedszkola dyżurującego najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.
 21. Rodzic korzystający z usług przedszkola dyżurnego zobowiązany jest do wniesienia opłaty za przedszkole najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.
 22. W przedszkolu funkcjonują  grupy całodzienne, tj. powyżej pięciogodzinne.
 23. Dzieci przebywające w przedszkolu mogą być ubezpieczone w jednym z zakładów ubezpieczeniowych wybranym przez Radę Rodziców większością głosów przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego.
 24. Dzieci uczestniczące w wycieczkach mogą być ubezpieczone w jednym z zakładów ubezpieczeniowych.
 25. Wyrażenie pisemnej zgody rodzica na udział dziecka w wycieczce oznacza jednocześnie, że dziecko nie posiada przeciwwskazań lekarskich i zdrowotnych
  do wyjazdu oraz, że rodzic wyraża zgodę na udzielenie dziecku w sytuacji koniecznej pierwszej pomocy lekarskiej.
 26. Jeśli pisemna zgoda rodzica nie zawiera wszystkich wymogów zawartych w pkt.24, wówczas dziecko nie uczestniczy w wyjeździe, mając w tym dniu zapewnioną opiekę przedszkola.
 27. W przedszkolu funkcjonuje monitoring wizyjny, bez opcji nagrywania, w holu, szatni dla dzieci i korytarzach na parterze budynku .
 28. Przedszkole może wykonywać w trakcie pobytu dzieci w przedszkolu dokumentację fotograficzną lub w postaci nagrań wideo na potrzeby dokumentowania pracy wychowawczo-dydaktycznej. Zgromadzone materiały udostępniane są na terenie przedszkola i bez pisemnej  zgody rodziców  nie są rozpowszechniane poza teren przedszkola .Przedszkole prowadzi stronę www .
 29. Komercyjne utrwalanie wizerunku dziecka w przedszkolu odbywa się tylko za zgodą rodzica wyrażoną pisemnie u nauczycieli w grupach.

§ 7

 1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego.
 2. Przedszkole rozlicza się z budżetem Miasta i zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
 3. Przedszkole tworzy dochody własne.
 4. Dochodami własnymi w przedszkolu są:
  a)    darowizny
  b)    odpłatność za prowadzoną działalność w zakresie najmu pomieszczeń i sprzętu.
 5. Wydatki dochodów własnych przedszkola to:
  a)    cele wskazane przez darczyńcę
  b)    częściowe koszty związane z zakupem środków czystości, opłaty za media, pomocy dydaktycznych i naukowych, oraz inne wydatki wynikające z celów  statutowych przedszkola.

§ 8

 1. Miesięczną opłatę rodziców za świadczenia przedszkola określa się  na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodzica od obowiązku uiszczenia opłaty  miesięcznej za świadczenia przedszkola.
 3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata miesięczna zostanie obniżona odpowiednio do czasu trwania nieobecności, przy czym szczegółowe zasady kwot odliczeń określa  Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia.
 4. Zwrot opłaty stałej i żywnościowej rozlicza się na koniec miesiąca proporcjonalnie
  do ilości dni nieobecności dziecka, zwrot następuje w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.
 5. Rodzic zobowiązuje się do powiadamiania Przedszkola o terminie nieobecności dziecka najpóźniej w drugim dniu nieobecności dziecka.
 6. Rodzic zobowiązuje się do złożenia pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka obejmującej  co najmniej 30 dni kalendarzowych. Usprawiedliwienie winno być złożone u nauczyciela w grupie  najpóźniej w 31 dniu nieobecności dziecka.
 7. Nauczyciel zobowiązany jest do przekazania  informacji i pisemnego usprawiedliwienia nieobecności dziecka do wicedyrektora natychmiast po otrzymaniu informacji od rodzica.
 8. Nauczyciel w grupie zobowiązany jest do monitorowania nieobecności dziecka
  w     przedszkolu i do kontaktu z rodzicem w sytuacji, kiedy rodzic nie dopełnił obowiązku     usprawiedliwienia nieobecności dziecka, także dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne wg obowiązujących przepisów.
 9. Rodzice   wnoszą  opłaty za usługi świadczone przez placówkę  za pomocą przelewów bankowych ( w tym za     pośrednictwem Internetu ) lub w oddziałach banku lub kasie ZOJM.
 10. Termin płatności oznacza dzień wymaganego wpływu na rachunek bankowy lub do kasy ZOJM.
 11. Na pisemny wniosek rodziców dyrektor zwalnia z opłaty stałej rodziców (opiekunów prawnych) posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu
  i we wspólnym gospodarstwie domowym .
 12. Rodzic oświadcza o  fakcie  posiadania dzieci oraz w przypadku dzieci uczących
  się do 24 roku życia o fakcie odbywania nauki.
 13. Wniosek o zwolnienie z opłaty stałej należy złożyć  u intendentki przedszkola.
 14. Wniosek  z oświadczeniem musi być złożony do 15 każdego miesiąca.
 15. Zwolnienia z opłaty stałej z tytuły wielodzietności dokonuje dyrektor przedszkola
  i     skutkuje ono w kolejnym miesiącu rozliczeniowym.
 16. W przypadku nieterminowego uiszczania opłaty  stałej i za żywienie Przedszkole może naliczyć odsetki ustawowe.
 17. W przypadku nie uiszczenia przez rodzica opłaty za przedszkole przez dwa okresy rozliczeniowe  Przedszkole może rozwiązać  umowę o świadczeniu usług bez zachowania terminu wypowiedzenia po uprzednim pisemnym powiadomieniu rodzica, określając dodatkowy siedmiodniowy termin do zapłaty zaległej opłaty miesięcznej. Okres rozliczeniowy ustala się od 16 do 15 kolejnego miesiąca.
 18. Przedszkole może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku podania przez Rodziców w Podaniu o przyjęcie dziecka do przedszkola , informacji niezgodnych
  ze     stanem faktycznym.
 19. Przedszkole może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej ,ciągłej nieobecności dziecka
  w Przedszkolu obejmującej co     najmniej 30 dni kalendarzowych.
 20. Przedszkole może rozwiązać umowę o świadczeniu usług w przypadku nieprzestrzegania przez Rodzica Statutu Przedszkola.
 21. Zasady organizacji żywienia w przedszkolu określa Regulamin Stołówki Przedszkola. Regulamin wywieszony jest do wglądu na tablicy informacyjnej w holu     przedszkola oraz udostępniony na stronie www.

III  Cele i zadania przedszkola

§ 9

 1. Przedszkole realizuje zadania określone w ustawie z dnia  7 września 1991 r.
  o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r. poz. 2156 ze zm.)
  a w szczególności:
  a)dba o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,  a w szczególności, chroni przed przemocą, szanuje godność osobistą dziecka oraz zapewnia życzliwe i podmiotowe traktowanie.

b) prowadzi pracę wyrównawczą i terapeutyczną z dziećmi wymagającymi pomocy, przede wszystkim w zakresie terapii wad wymowy, gimnastyki ogólnorozwojowej
z elementami korekcji. Do terapii kwalifikowane są dzieci po dokonaniu diagnozy przez nauczycieli specjalistów . Jeżeli rodzic nie wyraża zgody na działania wyrównawczo- kompensacyjne wówczas obowiązany jest do złożenia pisemnego zastrzeżenia u dyrektora przedszkola. Brak takiego zastrzeżenia oznacza, że rodzic wyraża zgodę  na udział dziecka w terapii logopedycznej i gimnastyce ogólnorozwojowej z elementami korekcji.
c) wspomaga indywidualny rozwój dziecka, zaspokaja potrzeby dzieci wyróżniających się  uzdolnieniami i zainteresowaniami,
d)przygotowuje dzieci do efektywnego korzystania z nauki szkolnej,
e)umożliwia wychowankom podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej, narodowej religijnej,
f)współpracuje z rodzicami dzieci w celu poznania ich potrzeb rozwojowych, okazania pomocy w działaniach wychowawczych.
g)organizuje  pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
h) tworzy warunki do działania wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
w szczególności organizacji harcerskich ,których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola. Zgodę na podjęcie działań wydaje dyrektor przedszkola, po uprzednim zapoznaniu   Rady Rodziców
z warunkami tej działalności.

§ 10

 1. Placówka realizuje zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami i za ich zgodą, zgodnie  z Konwencją Praw Dziecka, a w szczególności w zakresie:
  a)    organizacji pomocy  psychologiczno- pedagogicznej,
  b)    współpracy z instytucjami wspomagającymi rozwój dzieci.

§ 11

 1. W placówce wychowankowie mają zapewnioną stałą opiekę pracowników pedagogicznych przy wsparciu pracowników administracji, obsługi i wolontariuszy.
 2. Dopuszcza się możliwość zmiany nauczycieli w grupie ze względów organizacyjnych bądź osobistych  sytuacji nauczycieli. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor.
 3. Rodzice przez swoją reprezentację tj. Radę Rodziców, mają możliwość wpływania na dobór nauczyciela pracującego w danym oddziale. Po rozpatrzeniu wniosku w tej sprawie ostateczną  decyzję     podejmuje  dyrektor.
 4. Dyrektor przedszkola powierza każdy  oddział jednemu lub dwóm nauczycielom.
  Ze względów organizacyjnych dopuszcza się możliwość powierzenia oddziału większej liczbie nauczycieli z koniecznością wskazania tzw. nauczyciela prowadzącego.
 5. Przy wyjściu poza teren  ( wycieczki,  spacery ) fakt ten należy zgłosić dyrektorowi lub wicedyrektorowi     przedszkola i zapewnić opiekę jednej osoby dorosłej dla grupy liczącej maksymalnie 13  dzieci.
 6. Każde wyjście poza placówkę musi być odnotowane w zeszycie ewidencji wyjść pracowników.
 7. Procedurę wyjść i wycieczek określa Regulamin wyjść i wycieczek obowiązujący
  w Przedszkolu.
 8. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców  (prawnych opiekunów) lub osobę pełnoletnią przez nich upoważnioną  zapewniającą pełne bezpieczeństwo.
 9. Dziecko musi być przyprowadzone do przedszkola  i doprowadzone przez rodzica
  do sali pod opiekę nauczyciela oraz odbierane  z sali.
  a)upoważnienie  do odbierania dziecka z przedszkola, winno być przedłożone nauczycielowi na piśmie przez rodziców dziecka i podpisane w obecności pracownika przedszkola.
  b)upoważnienie powinno zawierać dane rodziców i osoby upoważnionej
  z podaniem jej nr dowodu osobistego, kontaktowego numeru telefonu.
  c)osoba odbierająca dziecko winna przedłożyć dowód tożsamości nauczycielowi,
  a ta ma sprawdzić zgodność danych z upoważnieniem,
  d)w przypadku nie dopełnienia wyżej wymienionych formalności dziecko pozostanie pod opieką nauczyciela,
  e)w przypadku podejrzenia ,że osoba odbierająca dziecko z przedszkola jest pod wpływem środków odurzających lub alkoholu personel przedszkola zatrzymuje dziecko w placówce powiadamia o tym drugiego rodzica , czekając aż opiekę nad dzieckiem przejmie zawiadomiony rodzic. W sytuacji konfliktowej bądź w przypadku nie możności skontaktowania się z rodzicem (prawnym opiekunem) lub osobą upoważnioną ,nauczyciel zawiadamia policję i powiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola.
  f)w sytuacji, gdy rodzic (prawny opiekun)lub osoba upoważniona  nie odbierze dziecka z przedszkola nauczyciel  zobowiązany jest do telefonicznego kontaktu
  z rodzicem lub osobą upoważnioną do odebrania dziecka. Gdy kontakt jest niemożliwy,  nauczyciel pozostaje z dzieckiem na terenie przedszkola przez okres jednej godziny, następnie zawiadamia Policję lub Sąd Rodzinny, które przejmują opiekę nad dzieckiem.  O wyżej wymienionym zdarzeniu powiadamia Dyrektora  Przedszkola.
 10. W przedszkolu obowiązuje Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci , z którą rodzic obowiązkowo musi się zapoznać. Procedura udostępniona jest u nauczycieli w grupach , w holu przedszkola i na stronie www.

IV  Organy przedszkola i ich kompetencje

§ 12

 1. Organami przedszkola są:
  a)Dyrektor przedszkola- realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty, współdziała z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Kuratorium Oświaty oraz organem prowadzącym przedszkole. Organ prowadzący przedszkole powierza stanowisko dyrektora, kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, bądź powierzenia funkcji. Dyrektor  kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz ,organizuje pracę przedszkola ,sprawuje nadzór pedagogiczny, stwarza warunki harmonijnego rozwoju dzieci ,realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki ,prowadzi politykę kadrową w placówce , zawiera umowy cywilno-prawne w ramach posiadanych pełnomocnictw ,dokonuje skreśleń z list wychowanków.
  b)Rada Pedagogiczna jako organ kolegialny nauczycieli zatrudnionych
  w przedszkolu, realizuje zadania wynikające z celów kształcenia, wychowania i opieki określone w ustawie o systemie  oświaty i zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.
  c)Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających
  do przedszkola, opiniującą i  wspierającą działalność statutową przedszkola zgodnie
  z regulaminem Rady Rodziców. Radę Rodziców wybierają rodzice na walnym zebraniu na początku każdego roku szkolnego.
 2. Zasady współdziałania, oraz sposoby rozwiązywania sporów pomiędzy organami przedszkola określa ustawa o systemie oświaty, oraz utworzone na jej podstawie regulaminy. Regulaminy określają w szczególności: sposoby współdziałania na rzecz dzieci i przedszkola, udział we wspólnych posiedzeniach, kolegialne wnioskowanie
  i opiniowanie. Zasady współdziałania określone w regulaminach nie mogą naruszać autonomii i organizacji placówki.
 3. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane są na terenie placówki poprzez negocjacje pomiędzy poszczególnymi organami. Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor.
  Od decyzji dyrektora stronom przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego.
 4. Rozwiązywanie sporów między organami przedszkola. Wszelkie spory, skargi     załatwiane muszą być z zachowaniem kolejności proceduralnej. Każda kolejna instancja     załatwiania sporu powinna być wykorzystana dopiero po niemożności załatwienia     sprawy  na niższym  szczeblu.

4.1.Rodzice – nauczyciele:
a)    rozmowa, negocjacja  z nauczycielem ,rodzicami,
b)    rozmowa, negocjacja z dyrektorem przedszkola,
c)    rozmowa, negocjacja  z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
d)    rozmowa, negocjacja z organem właścicielskim,
4.2.Rodzice – dyrektor:
a)    rozmowa, negocjowanie z dyrektorem ,rodzicami,
b)    rozmowa, negocjowanie z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
c)    rozmowa, negocjowanie z organem właścicielskim,
4.3.Nauczyciel- dyrektor , dyrektor- nauczyciel
a)    rozmowa, negocjacje z dyrektorem –nauczycielem,
b)    rozmowa, negocjacje z organem nadzoru pedagogicznego,
c)    rozmowa, negocjacje z organem prowadzącym,

 1. Skargi, wnioski, i uwagi mogą być wnoszone ustnie lub na piśmie. Skargi, wnioski, uwagi  rejestrowane są w księdze uwag u dyrektora przedszkola.

§ 13

 1. W celu zapewnienia realizacji statutowych zadań przedszkola, rodzice i nauczyciele współdziałają w zakresie:
  a)    realizacji programu rozwoju placówki,
  b)    organizacji i współuczestnictwa w prowadzeniu zajęć wychowawczo –    dydaktycznych,
  c)    ustalania kierunków oddziaływania psychologiczno- pedagogicznego na rozwój wszystkich sfer osobowości dziecka.
 2. Rodzice mają prawo do:
  a)    przekazywania opinii, wniosków dotyczących pracy przedszkola dyrektorowi, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu.
  b)    uczestniczenia w zajęciach i zebraniach dotyczących wymiany informacji, uzgadniania dalszych kierunków pracy w danej grupie. Spotkania te powinny być organizowane nie  rzadziej niż raz na pół roku.
  c)    uzyskiwania rzetelnej informacji o swoim dziecku, opartej na obiektywnej
  i wszechstronnej obserwacji pedagogicznej bądź diagnozie pedagogicznej  podczas konsultacji dla rodziców.
 3. Rodzice mają obowiązek :
  a)    przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i niezwłocznie powiadamiać
  o przypadku choroby zakaźnej,
  b)    respektować czas pracy przedszkola oraz zadeklarowany w umowie czas pobytu dziecka w przedszkolu,
  c)    terminowo uiszczać opłaty,
  d)    uczestniczyć w zebraniach ogólnych z dyrektorem przedszkola i zebraniach grupowych z nauczycielami,
  e)    pisemnie poinformować dyrektora  w przypadku  zmiany informacji zawartych
  w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola,
  f)    aktualizować dane adresowe i telefoniczne , tak by w razie konieczności możliwy był kontakt z rodziną dziecka,
  g)    przekazać do nauczyciela w grupie pisemne upoważnienie do odbioru dziecka
  z przedszkola przez osoby pełnoletnie niebędące rodzicami lub prawnymi opiekunami
  h)    zapewnić dziecku realizującemu roczne przygotowanie przedszkolne uczęszczanie do przedszkola wg obowiązujących przepisów,
  i)    przestrzegać zapisów statutowych Przedszkola .

V  Organizacja pracy przedszkola

§ 14

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej.
 2. W okresie ferii letnich, zimowych i przerw świątecznych, oraz niskiej liczby dzieci dopuszcza  się możliwość  zmniejszania liczby oddziałów, i zmiany czasu ich pracy
  w ciągu dnia.
 3. W przypadku absencji nauczycieli dopuszcza się możliwość dzielenia grupy
  i przekazywania części dzieci pod opiekę nauczycieli w innych grupach, tak by ilość dzieci w grupie  nie przekraczała 25.
 4. Nauczyciele zobowiązani są do informowania rodziców poprzez wywieszenie pisemnej informacji na grupowej tablicy ogłoszeń oraz w holu o zmianie pracy grupy .
 5. Dopuszcza się możliwość dokonania stałego podziału grup i przenoszenia dzieci
  do innych grup, jeśli wynika to z konieczności organizacyjnych przedszkola oraz
  z konieczności  zwolnienia   miejsc do rekrutacji .
 6. Propozycje przeniesienia dzieci do innych grup są konsultowane z rodzicami.
  W sytuacji nie wyrażenia zgody przez rodzica do przeniesienia dziecka do innej grupy przyjmuje się zasadę, że najstarsze dzieci w grupie (decyduje data urodzenia dziecka) mogą być przenoszone do grup rocznikowo starszych lub grup mieszanych, bądź najmłodsze dzieci w grupie do grup młodszych.
 7. Zmiany, o których mowa w pkt.5 dotyczą również możliwości zmiany nauczycieli
  i pracowników obsługi pracujących w grupie.
 8. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem wymagań zdrowia
  i higieny pracy.
 9. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają szczegółowy rozkład dnia każdego oddziału.
 10. Przedszkole  zapewnia dzieciom prawo do odpoczynku .Dzieci młodsze tj. 3-latki lub
  4-latki w grupie z dziećmi 3-letnimi, leżakują w godz. 12.00.-13.45.
 11. Dzieci starsze mogą mieć zorganizowaną inną formę wypoczynku w ciągu dnia
  na wniosek rodziców lub nauczycieli , po obopólnej akceptacji przyjętego rozwiązania
  i po zaakceptowaniu jej przez dyrektora przedszkola.
 12. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie Programu Wychowania Przedszkolnego w oparciu o podstawę programową.
 13. Nauczyciel  w realizacji programu nauczania ma prawo  do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze, spośród uznanych przez współczesne  nauki pedagogiczne oraz opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.

§ 15

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez dyrektora placówki. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole .
 2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,  liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący   przedszkole.
 3. Dyrektor  w ramach swoich kompetencji organizuje pracę przedszkola, prowadzi politykę kadrową i motywacyjną.

§ 16

 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:  sale zabaw,  hol, gabinet logopedyczny, szatnię, zaplecze kuchenne, sanitariaty, pomieszczenia administracyjno- gospodarcze, teren rekreacyjny.
 2. Przedszkole prowadzi zbiorowe żywienie – opłacane przez rodziców – w oparciu
  o normy zgodne z wytycznymi Ministra Zdrowia i Regulaminem Stołówki Przedszkola w ilości 3 posiłków dziennie w odstępach ok.3 godzin (8.30-śniadanie, 11.30-zupa + drugie śniadanie, 14.00- drugie danie). Przedszkole nie prowadzi indywidualnego żywienia dzieci.
 3. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci z alergiami pokarmowymi .
 4. Dla dzieci z alergiami pokarmowymi stosuje się ogólna dietę przedszkolną
  z możliwością wykluczenia alergenu. Nie dopuszcza się przynoszenie przez rodziców gotowych posiłków.
 5. W szczególnych przypadkach (np. wycieczka, wyjście do teatru, impreza okolicznościowa itp.) dyrektor przedszkola może zmienić organizację dnia pracy
  w przedszkolu.

VI  Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 17

 1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora ,wicedyrektora i innych nauczycieli oraz pracowników nie będący nauczycielami.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami  określają odrębne przepisy.
 3. Liczbę pracowników określona jest w arkuszu organizacyjnym przedszkola na dany rok szkolny  zatwierdzonym przez  organ prowadzący placówkę.
 4. Dyrektor przedszkola ustala pracownikom  zakresy czynności i harmonogram pracy.
 5. Pracownicy przedszkola nie posiadają uprawnień do podawania dzieciom leków.

§ 18

 1. Dyrektor wyłaniany w drodze konkursu, bądź powierzenia obowiązków przez Prezydenta Wrocławia  kieruje  przedszkolem i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Dyrektor podejmuje decyzje  w granicach umocowania udzielonego przez Prezydenta Wrocławia, oraz zgodnie z postanowieniami Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy
  i Ustawy o Systemie Oświaty. Współpracuje z przedstawicielami organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 3. Dyrektor jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej , w tym
  za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej.
 4. Dyrektor może powierzyć określone obowiązki innym pracownikom. Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym jednostki.
 5. Dyrektor i wicedyrektor przyjmuje interesantów w dniach i godzinach podanych
  do informacji rodziców na tablicy ogłoszeń.
 6. W przedszkolu za zgodą organu prowadzącego Dyrektor powołuje i odwołuje
  na stanowisko Wicedyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 7. Zakres obowiązków Wicedyrektora ustala Dyrektor przedszkola.

§ 19

Zadania dyrektora i wicedyrektora związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom

 1. Dyrektor podejmuje działania związane z zapewnieniem dzieciom bezpiecznych
  i higienicznych warunków rozwoju a w szczególności:
  a)    dba o stan techniczny obiektu, prowadzi stosowną dokumentację, dokonuje okresowych  przeglądów  sprzętu i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  b)    kieruje pracowników na przeszkolenia stanowiskowe oraz  z zakresu bhp i  ppoż.;
  c)    dba , by wyposażenie obiektu oraz  placu zabaw były bezpieczne dla dzieci (dostosowane do potrzeb i   możliwości ), posiadały  stosowne atesty i certyfikaty;
  d)    współpracuje z pracownikiem służby bhp w przedszkolu;
  e)    opracowuje system przeciwdziałający potencjalnym zagrożeniom – tworzy  wewnętrzne   instrukcje, regulaminy, zasady postępowania (procedury);
  f)    zapoznaje pracowników i rodziców z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi
  w placówce.

§ 20

 1. Nauczyciel pracuje w oparciu o zapisy wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy innych szczegółowych przepisów uwzględniających zasady BHP, przepisów Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.
 2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i jej wyniki oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 3. Nauczyciel wspomaga rozwój dzieci oraz prowadzi dokumentację zgodnie
  z obowiązującymi przepisami, planuje pisemnie swoja pracę w trybie comiesięcznym.
 4. Nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, zdrowotną i metodyczną.
 5. Nauczyciel współpracuje z Dyrektorem ,Wicedyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców w celu prowadzenia odpowiedniej i odpowiedzialnej pracy  wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej..
 6. Nauczyciel doskonali kwalifikacje zawodowe.
 7. Nauczyciel tworzy w placówce dobrą atmosferę pracy, przestrzega etyki , dba o dobry wizerunek placówki , jako swojego miejsca pracy.
 8. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu: poznania i ustalania potrzeb rozwojowych ich dzieci, ustalania form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, włączania ich
  w działalność przedszkola.
 9. Nauczyciel ma prawo w swojej pracy korzystać z pomocy merytorycznej
  i metodycznej ze strony Dyrektora, Wicedyrektora ,  Rady Pedagogicznej, a także wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji.
 10. O wszelkich zagrożeniach , trudnościach organizacyjnych , nieprawidłowościach  nauczyciel zobowiązany jest powiadamiać dyrektora , wicedyrektora ,konserwatora lub pracownika służby BHP w zależności od rodzaju nieprawidłowości.
 11. Nie zgłoszenie się nauczyciela do pracy zobowiązuje nauczyciela zmiennika
  do pozostania w grupie , w celu zapewnienia opieki dzieciom.
 12. Nauczyciel przestrzega Konwencji Praw Dziecka.

§ 21

Zadania nauczycieli związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom

 1. Nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pozostawionego pod jego opieką dziecka  .W sytuacji, gdy część grupy uczestniczy w zajęciach dodatkowych,  odpowiedzialność przejmuje instruktor zajęć dodatkowych.
 2. Odpowiedzialność instruktora zajęć dodatkowych rozpoczyna się od momentu przekazania wychowanka instruktorowi do momentu oddania dzieci pod opiekę nauczyciela.
 3. Nie dopuszcza się do pozostawiania dzieci bez opieki nauczyciela .Przed przystąpieniem do pracy nauczyciel sprawdza salę zabaw ( miejsca     pobytu, teren zabaw, ogród przedszkolny) pod względem bezpieczeństwa, w   przypadku stwierdzenia zagrożeń powiadamia pracownika służby BHP ,  konserwatora, dyrektora lub wicedyrektora oraz zabezpiecza dzieci przed wstępem na zagrożony teren.
 4. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w salach,
  w szczególności przechowuje sprzęt elektryczny ( radioodbiorniki, komputery, czajniki) w miejscu , które jest niedostępne dla dzieci.
 5. Kierując się względami bezpieczeństwa nauczyciel nie dopuszcza do użytkowania przez dzieci zepsutego sprzętu, zabawek, mebli lub innych przedmiotów dostępnych wychowankom.
 6. Podczas spacerów i wycieczek oraz innych wyjść poza teren placówki , należy zapewnić dzieciom opiekę jednej osoby dla grupy liczącej do 13 dzieci .Szczegółowe ustalenia zawiera Regulamin Organizacji Wyjść i Wycieczek w Przedszkolu Nr 150.
 7. Przedszkole nie organizuje wyjazdów grupowych dla dzieci środkami lokomocji miejskiej(autobus, tramwaj).
 8. Dopuszcza się możliwość organizacji przejazdu środkami lokomocji miejskiej
  w sytuacji przejazdu małej liczby dzieci tj. 1-13 dzieci.
 9. Nauczyciel zobowiązany jest zgłosić wyjście dyrektorowi lub wicedyrektorowi
  i dokonać wpisu do zeszytu wyjść.
 10. Nauczyciel obowiązany jest uwzględniać w pracy wychowawczej, dydaktycznej
  i opiekuńczej problematykę bezpieczeństwa i higieny , ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpiecznego poruszania się po budynku , poza nim oraz bezpiecznego korzystania z urządzeń terenowych oraz nieoddalania się dzieci od nauczyciela.
 11. W sytuacji ,kiedy dziecko ulegnie wypadkowi nauczyciel, pod opieką którego znajdowało się dziecko udziela mu pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz podejmuje decyzję o konieczności wezwania pogotowia ratunkowego i zawiadomieniu rodziców.
  O zaistniałym zdarzeniu zawiadamia dyrektora , wicedyrektora i pracownika służby BHP.

§ 22

 1. Pracownicy nie będący nauczycielami pracują w oparciu o Kodeks Pracy, Regulamin Pracy, przepisy BHP i Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, szczegółowych zakresów obowiązków ustalanych przez dyrektora placówki i innych wewnętrznych zarządzeń dyrektora przedszkola.
 2. Do obowiązków pracowników administracyjno- obsługowych należy:
  a)    wykazywanie troski w tworzeniu warunków zapewniających dzieciom pełne bezpieczeństwo w budynku , ogrodzie przedszkolnym i w trakcie wyjść i wyjazdów poza teren przedszkola.
  b)    rzetelne wywiązywanie się z obowiązków służbowych wynikających z zadań określonych     przez dyrektora.
  c)    tworzenie atmosfery życzliwości wobec każdego dziecka ich rodziców
  i     współpracowników.

§ 23

Zadania pozostałych  pracowników związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom

 1. W zakresie czynności , każdy pracownik posiada szczegółowy zapis  przedmiotowym zakresie odpowiedzialności pod względem bezpieczeństwa    stanowiska pracy
 2. W aktach osobowych każdego pracownika znajdują się dokumenty     poświadczające
  o odbytym przeszkoleniu     stanowiskowym oraz z zakresu bhp i     p.poż.
 3. Pracownicy administracyjno- obsługowi są odpowiedzialni za prawidłową realizację   procedur HACCP pod względem funkcjonowania placówki w zakresie zaopatrzenia
  i przygotowania posiłków, oraz higienicznych i bezpiecznych warunków pobytu.
 4. Pracownik służby bhp i konserwator dokonuje kontroli sprzętów i urządzeń oraz  pomieszczeń w zakresie bezpieczeństwa.
 5. Fakt dokonania codziennego przeglądu urządzeń terenowych i ogrodu pisemnie potwierdza konserwator przedszkola. Rejestr kontroli urządzeń terenowych  znajduje
  się w gabinecie intendenta i referenta.
 6. Wszyscy pracownicy dbają o bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu. Zobowiązani
  są o zamykani drzwi wejściowych głównych i bocznych do przedszkola.
 7. Pracownik rozpoczynający poranny dyżur tj. pracę o godz.6.30 zobowiązany jest
  do przejęcia placówki , którą zobowiązany jest przekazać dozorca nocny.
 8. W trakcie przekazania dozorca nocny informuje pracownika o przebiegu dyżuru nocnego i ewentualnych zdarzeniach odnotowanych w księdze służby nocnej. Informacje te pracownik obsługi przekazuje dyrektorowi przedszkola, konserwatorowi, referentowi lub  pracownikowi służby BHP.
 9. Pracownik pełni dyżur w szatni z przypiętym w miejscu widocznym identyfikatorem, zobowiązany jest do nadzorowania bezpieczeństwa dzieci podczas przyprowadzania
  i odbierania dzieci z przedszkola , do świadczenia pomocy dzieciom i rodzicom.
 10. Dyżurny pracownik o godz. 8.30  gasi światła w szatni i holu oraz zamyka drzwi wejściowe do budynku. i dalej sprawuje dyżur w holu.
 11. Po zakończeniu dyżuru popołudniowego pracownik zobowiązany jest zrobić         obchód całego budynku , skontrolować zamknięcie okien , drzwi , odłączenie         urządzeń elektrycznych od prądu , zakręcenie kranów .
 12. Fakt rozpoczęcia i  zakończenia dyżuru oraz wykonania wszystkich czynności przypisanych osobie dyżurującej pracownik potwierdza dokonaniem wpisu w księdze dyżurów, która znajduje się w holu.
 13. Dyżury w holu przedszkola  sprawują pracownicy wg wyznaczonego grafiku. Pracownik dyżurujący pozostaje w miejscu dyżuru , dba o zamykanie na klucz drzwi wejściowych –głównych i  bocznych, kontroluje kto i w jakim celu wchodzi lub wychodzi do/z przedszkola , zostawia miejsce dyżuru w ładzie i porządku.
 14. Pracownik dyżurujący nie dopuszcza do niekontrolowanego , bez opieki osoby upoważnionej, wyjścia dziecka z przedszkola.
 15. W razie wypadku z udziałem dziecka woźna oddziałowa lub inny pracownik otaczają  dziecko  opieką do momentu przybycia rodzica lub pogotowia oraz pomagają nauczycielowi w organizacji opieki nad pozostałymi dziećmi.
 16. Woźne  oraz pomoce nauczyciela zobowiązane są do świadczenia pomocy dzieciom
  i nauczycielowi w szczególność przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci, myciu, przebieraniu,     organizacji i przebiegu zajęć edukacyjnych oraz uroczystości, pobytu dzieci w ogrodzie ,wyjściach i wyjazdach poza teren przedszkola.
 17. Pracownicy obsługi ponoszą odpowiedzialność za bezpieczne użytkowanie sprzętu elektrycznego (typu: odkurzacze ,żelazka , czajniki ) w sposób zapewniający dzieciom bezpieczeństwo. Środki czystości przechowują w miejscu zamkniętym, niedostępnym dla dzieci.

VII Wychowankowie przedszkola

§ 24

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku:
  a)    od 2,5 lat ukończonych przez dziecko w roku kalendarzowym   rozpoczynającym dany rok szkolny;
  b)    do 7 lat ukończonych przez dziecko w drugim półroczu danego roku   szkolnego
 2. Dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą mieć odroczony obowiązek szkolny , jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko kontynuuje przygotowanie przedszkolne.
 3. Dziecko w wieku 6  lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 4. Od dnia 1 września 2016 r. dziecko w wieku 4 i 5 lat ma prawo do korzystania
  z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.
 5. Zadaniem własnym gminy jest stworzenie warunków do spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 6. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oraz określić warunki jego spełniania
 7. Rodzice dziecka podlegającego powyższemu obowiązkowi są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia – nie spełnianie obowiązku podlega egzekucji w trybie przepisów administracyjnych o postępowaniu egzekucyjnym.
 8. Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły w obwodzie,
  w którym mieszka dziecko o spełnianiu przez dziecko obowiązku w Przedszkolu oraz
  o zmianach w tym zakresie.
 9. Kontrolowanie spełniania obowiązku należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej,
  w obwodzie której dziecko mieszka.
 10. Decyzję o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły publicznej w obwodzie, w którym dziecko mieszka po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 11. Dziecko 6 letnie ma prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę szkolną .
 12. W Jeśli dziecko 6 letnie nie uczęszczało do przedszkola wówczas może rozpocząć naukę szkolną po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
  o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

VIII. REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

§ 25

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 2. Dziecko, które ukończyło 2,5 roku może zostać przyjęte do przedszkola, w trakcie roku szkolnego, w przypadku gdy zaspokojone zostały potrzeby dzieci w wieku określonym w ust. 1 i przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.

§ 26

 1. Dzieci przyjmuje się do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. O przyjęciu dziecka do  przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.
 3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
 4. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.
 5. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Wrocław.
 6. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Wrocław mogą być przyjęci do przedszkola jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w I i II etapie przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami .
 7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
 8. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu w terminie  poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

§ 27

1.Terminy postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, wartości punktowe oraz zasady korzystania z systemu elektronicznego, wymagane dokumenty podawane są do publicznej wiadomości na portalu oświatowym www.edu.wroclaw.pl, na tablicy ogłoszeń dla Rodziców i stronie internetowej przedszkola.

2. Szczegóły przebiegu rekrutacji określa Regulamin Rekrutacji do Przedszkola opublikowany na tablicy ogłoszeń dla rodziców w holu przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola.

§ 28

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

Listy, o których mowa w ust. 2, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola. Listy zawierają imiona
i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Na liście znajduje się adnotacja z datą ogłoszenia listy oraz podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola, odwołanie
  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego

§29

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające – II etap rekrutacji wg. kryteriów I etapu.
 2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

§30

 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż
  do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego
  w przedszkolu.
 2.  Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego
  i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

§ 31

 1. W przedszkolu dziecko ma prawo do:
  a)    właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo –                     dydaktycznego zgodnie            z  zasadami higieny pracy umysłowej,
  z uwzględnieniem  potrzeb rozwojowych.
  b)    korzystania z poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego.
  c)    ukierunkowanego rozwoju zdolności i zainteresowań.
  zorganizowanej nauki katechezy na wniosek rodziców, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci.
  d)    niestosowania żadnych zabiegów i badań lekarskich bez pisemnej zgody rodziców.
 2. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 32

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do  skreślenia dziecka  z listy przyjętych do przedszkola w przypadku gdy:
  a)    rodzice nie wywiązują się ze zobowiązań finansowych wobec przedszkola przez dwa okresy rozliczeniowe
  b)rodzice nie powiadamiają dyrekcji o nieobecności dziecka trwającej dłużej niż 30dni
  c)    rodzice  w “podaniu o przyjęcie dziecka” udzielili informacji niezgodnych
  ze stanem faktycznym.
  d)    dziecko  zagraża bezpieczeństwu swojemu lub  bezpieczeństwu  innych dzieci,
  a podjęte w stosunku do niego działania psychologiczno- pedagogiczne nie przyniosły pożądanych rezultatów ,wg następującej procedury;
  •    indywidualna ,udokumentowana praca z nauczycielem,
  •    terapia ze specjalistą prowadzona w grupie
  •    konsultacje z rodzicami
  •    udokumentowany udział dziecka w terapii w innych ośrodkach wsparcia                 psychologiczno- pedagogicznego lub w ramach terapii prywatnej
  e)    z wnioskiem o skreślenie dziecka z listy wychowanków, o którym mówi pkt. d mogą wystąpić nauczyciele przedszkola, jak również rodzice poprzez swoją reprezentację – Radę Rodziców. W obu przypadkach obowiązuje  wniosek pisemny skierowany do dyrektora przedszkola,
  f)    dyrektor przedszkola powołuje komisję decyzyjną w skład której wchodzą: nauczyciele pracujący z dzieckiem, przedstawiciele rady rodziców,
  g)    skład komisji, o której mowa w pkt. f może zostać poszerzony o pracownika   poradni psychologiczno- pedagogicznej,
  h)    wniosek należy rozpatrzyć w terminie 14 dni od daty    jego złożenia,
  i)    decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków podejmuje komisja zwykłą większością głosów. Decyzja komisji jest ostateczna.

IX Postanowienia końcowe

§ 33

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację stosownie do obowiązujących przepisów w zakresie działalności: dydaktyczno- wychowawczej, administracyjnej, gospodarczej i finansowej.
 2. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez przedszkole informacji
  w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

§ 34

 1. Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie  uchwałą nr 1/2016 Rady Pedagogicznej z dnia 24.02.2016r.
 2. Traci moc uchwała z dnia  27.08..2015 r.

 

 

………………………….

Wrocław , 24 lutego  2016 r.                                                     podpis i pieczęć dyrektora