Statut Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki”

 

 

 

 

 

 

STATUT

PRZEDSZKOLA NR  150

„WESOŁE NUTKI”

WE WROCŁAWIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art.102 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) oraz na podstawie uchwały nr 2/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2020 r.

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Siedzibą Przedszkola  Nr 150 „Wesołe Nutki” jest budynek wolnostojący
  przy ul. P.P. Ignuta 30 we Wrocławiu.
 2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Wrocław.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.
 4. Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy, działającą w formie jednostki budżetowej.
 5. Obsługę finansowo- księgową Przedszkola  Nr 150 prowadzi Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu.
 6. Przedszkole posługuje się pieczęcią o następującej treści:

Przedszkole  Nr 150

„Wesołe Nutki”

54-151  Wrocław  ul. P.P . Ignuta 30

NIP: 894-25-65-953

Tel. 71 798 67 74

 1. Z dniem 1 stycznia 2017 roku jako jednostka budżetowa  Gminy Wrocław działa
  w ramach jednego podatnika tj. Gminy Wrocław, która jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 2. Przedszkole używa nazwy:  Przedszkole Nr 150 „Wesołe Nutki”.

§ 2

 1. Przedszkole  Nr 150 , zwane dalej Przedszkolem jest jednostką publiczną, która:

1)     prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2)     przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3)      zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach oraz osoby nieposiadające kwalifikacji za zgodą Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

4)     realizuje programy nauczania, które uwzględniają podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 1. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy się
  31 sierpnia roku następnego.
 2. W okresie wakacji Przedszkole jest miesiąc zamknięte. Termin przerwy wakacyjnej
  zostaje ustalony przez dyrektora w uzgodnieniu z Radą Rodziców,
  a zatwierdzony w arkuszu organizacyjnym przez organ prowadzący.
 3. Informację o przerwie wakacyjnej w danym roku szkolnym podaje dyrektor
  do wiadomości Rodziców na początku roku szkolnego (w formie komunikatu).
 4. W okresie ferii letnich, zimowych, przerw świątecznych oraz niskiej liczby dzieci,
  a także z innych przyczyn organizacyjnych dopuszcza się możliwość zmniejszania liczby oddziałów , zmiany czasu ich pracy w ciągu dnia i ,przenoszenia dzieci do innych grup.
 5. O organizacji pracy decyduje dyrektor.
 6. Zgodnie z zapisem w Konwencji o Prawach Dziecka istnieje konieczność zapewnienia dziecku przez rodziców miesiąca przerwy od instytucjonalnej opieki.
 7. W przedszkolu ma zastosowanie ujednolicony system opieki wakacyjnej w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto.
 8. Dzieci przedszkola macierzystego, podczas pełnienia przez nie dyżuru wakacyjnego, przyjmowane są na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez Rodzica.
 9. Rodzicom od 15 maja wydawane są druki deklaracji korzystania z przedszkola w okresie pełnienia przez nie wakacyjnego dyżuru.
 10. Rodzice dzieci przedszkola macierzystego deklarują w pełnych tygodniach potrzebę korzystania z usług przedszkola w okresie wakacyjnego dyżuru.
 11. Wypełnione deklaracje należy złożyć do 31 maja w sekretariacie placówki w godzinach jego pracy.
 12. W wyjątkowych, pisemnie uzasadnionych  sytuacjach, podczas przerwy wakacyjnej macierzystego przedszkola, dziecko może skorzystać z usług innego przedszkola.
 13. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Decyzja jest nieodwołalna.
 14. Podanie wraz z uzasadnieniem o konieczności korzystania z usług innego przedszkola Rodzic składa w sekretariacie placówki macierzystej w okresie od 15 do 31 maja.
  W podaniu konieczne jest podanie tygodni, w których dziecko ma korzystać z usług innego przedszkola.
 15. Dyrektor przedszkola macierzystego po rozpatrzeniu i analizie złożonych podań
  wskazuje rodzicom, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przedszkole zastępcze,
  z którego może skorzystać dziecko.
 16. Rodzic dziecka, uczęszczającego do innego przedszkola, przyjętego  na okres dyżuru pełnionego w Przedszkolu Nr 150 zobowiązany jest złożyć kartę zgłoszenia dziecka
  na wakacyjny dyżur oraz upoważnienie do przyprowadzanie/odbierania dziecka osobiście w sekretariacie placówki do 25 czerwca. Druki do pobrania w sekretariacie placówki,
  w godzinach określonych na tablicy ogłoszeń.
 17. Rodzice dzieci z innych przedszkoli oraz osoby przez nich upoważnione zobowiązane są do zapoznania z treścią statutu oraz procedurami obowiązującymi w Przedszkolu Nr 150 „Wesołe Nutki”. Dokumenty dostępne są w holu budynku i/lub na stronie www.
 18. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin. Przedszkole czynne jest od godziny 07.00do godziny 17.00 od poniedziałku do piątku z zastrzeżeniem, że w sytuacjach wyjątkowych czas ten może ulec skróceniu .

20. Skrócenie godzin pracy może dotyczyć całego przedszkola lub wskazanych grup.

21. Wychowankowie Przedszkola mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych    wypadków w firmie wybranej  przez rodziców. Ewentualną umowę grupowego ubezpieczenia zawierają rodzice z firmą ubezpieczeniową. Wybór Towarzystwa Ubezpieczeniowego odbywa się bez udziału przedszkola.

22.W przedszkolu funkcjonuje monitoring wizyjny  w holu, szatni dla dzieci i korytarzach na parterze budynku, bez nagrywania.

23.Przedszkole może wykonywać w trakcie pobytu dzieci dokumentację fotograficzną
na potrzeby dokumentowania pracy wychowawczo – dydaktycznej. Zgromadzone materiały  udostępniane są na terenie przedszkola i bez pisemnej zgody rodziców
nie są rozpowszechniane poza nim. Przedszkole prowadzi stronę www.

24.Komercyjne utrwalanie wizerunku dziecka w przedszkolu odbywa się tylko za zgodą rodzica wyrażoną pisemnie u nauczycieli w grupach.

25.Ostateczną decyzję o ewentualnej sesji fotograficznej podejmuje dyrektor.

26.Przedszkole jest miejscem praktyk pedagogicznych dla studentów wyższych uczelni. Koszty związane z praktykami pokrywa uczelnia kierująca studenta.

27.W Przedszkolu w codziennej pracy mogą uczestniczyć wolontariusze bądź osoby skierowanie na odbycie stażu przez odpowiednie instytucje.

28.Przedszkole stwarza warunki do działania w jednostce: stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jednostki wg obowiązujących przepisów.

29.W przedszkolu mogą być prowadzone badania pedagogiczno-psychologiczne przez uprawnionych do tych badań specjalistów, pracowników pedagogiczno-psychologicznych. Osoby z zewnątrz mogą prowadzić badania po akceptacji przez dyrektora placówki oraz wyrażeniu pisemnej zgody przez rodziców (opiekunów) wychowanków.

 

 

Rozdział 2

Cele i zadania przedszkola

§ 3

 1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
  i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
 2. W sytuacjach wyjątkowych  dopuszcza się możliwość korzystania z form kształcenia na odległość przez wykorzystanie funkcjonalności strony www.
 3. Przedszkole realizuje cele określone w ustawie -Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach
  ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

§ 4

1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń
na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

§ 5

 1. Zadania przedszkola

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

 1. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 2. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych
  do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 3. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 4. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących
  do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo,
  w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 5. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
  o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 6. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 7. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych
  do etapu rozwoju dziecka.
 8. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania  intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 9. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 10. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa
  w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 11. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych
  o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 12. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące
  do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 13. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
 14. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 15. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

 

1)     dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

2)     dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na inne niż wymienione w pkt. 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli
z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym
ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

§ 6

1. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno- obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogiczno- psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi,
a także w porozumieniu z organem prowadzącym jednostkę.

 

Rozdział 3

Sposoby realizacji zadań przedszkola

§ 7

 1. Praca opiekuńczo – wychowawcza – dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest
  w oparciu o przyjęte do realizacji programy wychowania przedszkolnego
  dla poszczególnych grup, uwzględniające podstawę programową.
 2. Czas całodziennej pracy przedszkola przeznacza się na:

 

1)     dowolnie wybrane przez nauczyciela czynności (w tym mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),

2)     pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 

 1. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań zawartych
  w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 3. O wyborze programu przedszkolnego oraz podręcznika decyduje nauczyciel.
 4. Wybrany program wychowania przedszkolnego lub opracowany program własny nauczyciel przedstawia Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania.
 5. Rada Pedagogiczna spośród przedstawionych przez nauczycieli programów ustala w drodze uchwały, odpowiednio zestaw programów.
 6. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela może dokonać zmian w zestawie programów z tym, że zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
 7. Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne.
 8. Program wychowania przedszkolnego zawiera:

 

1)     Zadania profilaktyczno– wychowawcze przedszkola;

2)     Cele wychowania przedszkolnego;

3)     Sposoby osiągania celów wychowawczych;

4)     Obszary rozwoju dziecka: fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy;

5)     Efekty całościowego rozwoju dziecka.

 1. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola.
 2. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 3. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej.

§ 8

 1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka 6 letniego objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
 2. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się
  na podstawie dokumentacji prowadzonych diagnoz i obserwacji pedagogicznych dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

§ 9

 1. Dyrektor przedszkola, na każdy rok szkolny w miarę możliwościorganizacyjnych powierza oddział przedszkolny opiece jednego/dwóm nauczycielom posiadającym kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego lub zatrudnionego za zgodą Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
 2. Ze względów organizacyjnych dopuszcza się możliwość powierzenia oddziału większej liczbie nauczycieli z koniecznością wskazania tzw. nauczyciela prowadzącego. Dyrektor przedszkola w ramach prawidłowej organizacji pracy przedszkola decyduje o ciągłości pracy nauczycieli w danej grupie dzieci.
 3. Ze względu na prawidłową  organizację pracy przedszkola nauczyciel może zostać przesunięty do pracy w innej grupie.
 4. Decyzję w zakresie organizacji pracy oraz organizacji pracy grup przedszkolnych w roku szkolnym podejmuje dyrektor, po zasięgnięciu opinii  zespołu ds. podziału grup powołanego przez dyrektora, a składającego się z nauczycieli .

 

§ 10

 1. Przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu przez:

 

1)      realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 42 niniejszego statutu;

2)     zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym według zasad realizacji podstawy programowej;

3)     opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia: rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu;

4)     przestrzeganie liczebności grup;

5)     odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

6)     oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

7)     prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;

8)     przestrzeganie regulaminów dotyczących bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu.

9)     kontrolę obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;

11) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

12) ogrodzenie terenu przedszkola;

13) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

14) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni
i pomieszczeń gospodarczych;

15) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się dodatkową balustradą.

16) wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych
w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy
i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

17) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci;

18) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi
w imprezach i wycieczkach poza teren przedszkola;

19) przeszkolenie wszystkich pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

§ 11

1. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

§ 12

1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne
i nieodpłatne.

§13

1. Za prawidłową organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkola odpowiedzialny jest dyrektor, który planuje formy, okres oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.

§ 14

1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków.

§ 15

 1. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na:

1)     diagnozowaniu środowiska dziecka;

2)     rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka
i umożliwianiu ich zaspokojenia;

3)     rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności wiadomości
przez dziecko;

4)     wspieraniu dziecka z uzdolnieniami;

5)     wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

6)     wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

7)     umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

8)     podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 1. Pomoc psychologiczno– pedagogiczna realizowana jest we współpracy z rodzicami i różnymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu jest udzielana przez nauczycieli
  i specjalistów.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie działań i zajęć specjalistycznych, działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań wychowanków,
  w tym  uzdolnień oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień, a szczególnie:

1)     działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych wychowanków oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia;

2)     zindywidualizowanej pracy z dzieckiem na zajęciach ogólnych i specjalistycznych zajęciach edukacyjnych;

3)     zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych

4)     porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

5)     działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 16

 1. Zainteresowania wychowanków oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, dzieckiem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych.
 2. Organizowane w przedszkolu konkursy, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Wychowankowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

§ 17

1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, które mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli poszczególnych grup.

§ 18

1. Porad dla rodziców udzielają, w zależności od potrzeb: nauczyciele lub logopeda, nauczyciel gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korekcji w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

§ 19

 1. Dzieci przyjęte do przedszkola, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym wg obowiązujących przepisów.
 2. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w domu rodzinnym w wyjątkowych sytuacjach mogą być prowadzone
  w placówce opieki zdrowotnej.
 3. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie
  do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków, w których zajęcia
  są realizowane.
 4. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni.
 5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem
  przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć.

 

Rozdział 4

Organy przedszkola

§ 20

 1. Organami przedszkola są:

1)     Dyrektor Przedszkola;

2)     Rada Pedagogiczna;

3)     Rada Rodziców.

§ 21

1. Każdy z wymienionych organów w § 20 działa zgodnie z ustawą Prawo oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola.

§ 22

 1. Dyrektor Przedszkola:

1)     kieruje przedszkolem jako jednostką organizacyjną Gminy, a także;

2)     jest osobą reprezentującą przedszkole na zewnątrz;

3)     jest organem nadzoru pedagogicznego;

4)     jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

5)     wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą;

6)     występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola;

7)     w wykonywaniu swoich zadań, współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców
i rodzicami;

8)     przedstawia Radzie Pedagogicznej, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola;

9)     dopuszcza do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego
na wniosek nauczyciela lub grupy nauczycieli;

10) powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie, której dziecko mieszka o spełnianiu
przez niego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;

 1. Dyrektor przedszkola jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu.
 2. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa -Prawo oświatowe i inne przepisy szczególne.
 3. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym w arkuszu organizacyjnym na dany rok dla Dyrektora Przedszkola.
 4. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.
 5. Dyrektor Przedszkola w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń wydanych
  przez wizytatora jest obowiązany powiadomić:

1)     organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

2)      organ prowadzący przedszkole o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie
ich realizacji.

§ 23

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola i działa na podstawie opracowanego Regulaminu Rady Pedagogicznej.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,
  w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.
 4. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej wynikające z ustawy- Prawo oświatowe to:

1)     zatwierdzanie planów pracy przedszkola;

2)     podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
po zaopiniowaniu  projektów przez Radę Rodziców;

3)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

4)     podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków;

5)     ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,
w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy jednostki;

 

 1. Do kompetencji opiniodawczych należy:

1)     opiniowanie  organizacji pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć nauczycieli;

2)     opiniowanie wniosków Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

3)     opiniowanie propozycji Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

4)     opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola.

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
  po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek co najmniej 1/3 członków, organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców .
 2. Spotkania Rady Pedagogicznej mogą odbywać się w trybie online.
 3. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

§ 24

1. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podejmowanych
w ramach kompetencji stanowiących niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 25

1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani
do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

§ 26

 1. W przedszkolu działa Rada Rodziców.
 2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola.
 3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców.
 4. W skład Rady Rodziców wchodzą osoby wybrane spośród reprezentantów rodziców każdego oddziału przedszkolnego.
 5. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 6. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).
 7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

 

1)     wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców;

2)      tryb wyborów do Rady Rodziców;

 1. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.
 2. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.
 3. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:

 

1)     opiniuje projekt planu finansowego przedszkola składanego przez Dyrektora;

2)     opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;

3)     opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela
za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

4)     opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia,
w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;

5)     opiniuje propozycje wprowadzenia zajęć dodatkowych;

6)     programy wychowania przedszkolnego;

7)     opiniuje projekty uchwał rady pedagogicznej w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu

8)     inne, istotne dla działalności Przedszkola propozycje dotyczące procesu wychowania, nauczania i opieki.

§ 27

 1. Zasady współpracy organów przedszkola:

1)     Wszystkie organy przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

2)      Przepływ informacji pomiędzy organami Przedszkola, w tym informowanie rodziców o proponowanych  i planowanych działaniach, odbywa się poprzez: zebrania, kontakty indywidualne, kontakty telefoniczne, mailowe i osobiste od nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz ogłoszenia, komunikaty, zarządzenia Dyrektora umieszczane na tablicach informacyjnych.

3)     W sytuacji epidemicznej lub ryzyka zwiększonego zachorowania kontakty z Radą Rodziców odbywać się będą zgodnie z zasadami uwzględnionymi w procedurach przedszkolnych.

4)     Rodzic zobowiązany jest do zapoznawania się z ogłoszeniami zamieszczanymi na tablicach informacyjnych i /lub oraz na stronie www przedszkola.

5)     Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Przedszkola.

6)     Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się
do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

7)     Organy przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

8)     Uchwały organów przedszkola oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

9)     Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Przedszkola poprzez swoją reprezentację, lub Radzie Pedagogicznej na jej zebraniu.

10) Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

11) Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad przyjętych w przedszkolu.

     12)Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 27 pkt. 2, 3 Statutu.

 

 1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola.

1)     W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

 

 • prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora Przedszkola;
 • przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się
  ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
 • Dyrektor Przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
 • swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

2)     Spory między organami Przedszkola rozwiązywane są wewnątrz Przedszkola na drodze polubownej przez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów.

 • strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające.
 • rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron.

3)     W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że Dyrektor Przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

 • Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 • Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego
  jako rozwiązanie ostateczne.

 

 1. Realizacja zadań związanych z rozwiązywaniem sporów pomiędzy rodzicem a nauczycielem.

1)     W przypadku sporu pomiędzy rodzicem a nauczycielem procedura postępowania wygląda następująco:

 • Rodzic ma prawo wnosić skargi, wnioski i uwagi
 • W pierwszej kolejności rodzic rozmawia z nauczycielem, informując o zaistniałej sytuacji
 • Rozwiązanie problemu powinno nastąpić na tle grupy
 • W przypadku braku możliwości rozwiązania konfliktu na tle grupy rodzic zwraca się do wicedyrektora, a na końcu do dyrektora przedszkola.

 

Rozdział 5

Organizacja przedszkola

§ 28

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w wieku przedszkolnym, tj. dopuszcza się możliwość tworzenia oddziału dzieci od 3 lat do 6 lat z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. Możliwe jest również przyjęcie do przedszkola dziecka w wieku 2,5 lat.

§ 29

1. Przedszkole jest  10 – oddziałowe i wszystkie grupy mogą być różnorodne wiekowo.

2. Liczba dzieci w oddziałach od I do X nie może przekraczać 25.

3. Do przedszkola nie mogą uczęszczać dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki medycznej i pielęgniarskiej.

4. Kwalifikując do przedszkola dziecko przewlekle chore, które nie wymaga  opieki medycznej i pielęgniarskiej należy uwzględnić pisemną zgodę lekarza prowadzącego na pobyt dziecka w przedszkolu, przygotowanie nauczycieli, stan zdrowia dziecka umożliwiający sprawne i bezpieczne funkcjonowanie dziecka w przedszkolu oraz warunki lokalowo – bazowe przedszkola.

5. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola, o którym mowa w pkt. 4 podejmuje dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii nauczycieli pracujących z dzieckiem. W razie potrzeby dyrektor może wystąpić o pisemną opinię nauczycieli.

6. Pobyt dziecka przewlekle chorego w przedszkolu może poprzedzać sporządzenie pisemnego kontraktu pomiędzy dyrektorem, rodzicami i nauczycielami, w którym określi się zasady pobytu dziecka w przedszkolu i zobowiązania stron.

7. Decyzję w sprawie sporządzenia pisemnego kontraktu podejmuje dyrektor przedszkola.

8. Kwalifikując dziecko niepełnosprawne do grupy należy uwzględnić: przygotowanie merytoryczne nauczycieli, opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, stan zdrowia dziecka oraz warunki lokalowo-bazowe przedszkola, gotowość rodziców do współpracy z przedszkolem.

9. W sytuacji kiedy chorobę przewlekłą zdiagnozuje się u dziecka w trakcie jego uczęszczania do przedszkola decyzję o możliwości dalszego pobytu w przedszkolu podejmuje dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii nauczycieli pracujących z dzieckiem. Pozostanie dziecka w przedszkolu może poprzedzać sporządzenie pisemnego kontraktu pomiędzy dyrektorem, rodzicami i nauczycielami, w którym określi się zasady pobytu dziecka w przedszkolu i zobowiązania stron.

10. Dopuszcza się możliwość dokonania stałego podziału grup i przenoszenia dzieci do innych grup, jeśli wynika to z konieczności organizacyjnych przedszkola.

11. W przypadku absencji nauczycieli dopuszcza się możliwość dzielenia grupy i przekazywania części dzieci pod opiekę nauczycieli w innych grupach tak, by ilość dzieci w grupie nie przekraczała 25 .

12. Nauczyciele zobowiązani są do informowania rodziców przez wywieszenie pisemnej informacji na grupowej tablicy ogłoszeń o zmianie pracy grupy.

13. Podziału lub przeniesienia dzieci do innych grup dokonuje nauczyciel informując o podziale dyrektora lub dyrektor.

14. Możliwa jest również zmiana nauczycieli i pozostałych pracowników pracujących w grupie.

 

§ 30

 

1. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w czasie całego pobytu dzieci w przedszkolu.

§ 31

1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola do godziny 8.30.

§ 32

 1. Przedszkole otwarte jest od  godziny 07.00 do 17.00.od poniedziałku do piątku.
 2. Godzina 17,00 jest godziną zamknięcia przedszkola ,odbieranie dzieci musi odbywać się w taki sposób, aby do tej godziny rodzic wraz z dzieckiem opuścił budynek przedszkola .

§ 33

 1. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:  sale do zajęć dla poszczególnych grup;

1)     gabinet logopedyczny;

2)     szatnię dla dzieci;

3)     pomieszczenia kuchenne, administracyjne i gospodarcze;

4)     plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabawi ćwiczeń rekreacyjnych;

§ 34

 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 2. Czas trwania zajęć wynosi:

dla dzieci 2,5 – 4 lat ok. 15 min.;

dla dzieci 5 – 6 lat ok. 30 min.

 1. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia wynikające z realizacji programów i projektów edukacyjnych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Przedszkola
  po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

§ 35

 1. Przedszkole na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) organizuje naukę religii.
 2. W przypadku nieuczęszczania dziecka na zajęcia religii, ma ono zapewnioną opiekę
  z nauczycielem wychowania przedszkolnego lub specjalistą w innym pomieszczeniu.

§ 36

 1. Grupy międzyoddziałowe:

1)     Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczo- dydaktyczno –wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.

2)     Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 07.00 – 8.30 i 15.00 – 17.00 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi.

3)     W uzasadnionych sytuacjach Dyrektor Przedszkola może zmienić godziny pracy grupy międzyoddziałowej. O zmianach rodzice informowani są na tablicy ogłoszeń.

4)     Nauczycielka rozpoczynająca pracę   przyjmuje dzieci od godziny 07.00 do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, a nauczycielka pracująca do godz. 17.00  przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od godziny 15.00 do momentu zamknięcia przedszkola.

5)     Ilość dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25. W sytuacji,
gdy w trakcie łączenia grup nauczyciel przekazujący stwierdza, że liczba dzieci przekracza 25, wówczas pozostaje w grupie do momentu, kiedy będzie dopuszczona prawem liczba dzieci .

6)     Za udokumentowaną pracę w godzinach ponadwymiarowych nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie.

7)     W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) lub innych zaistniałych sytuacjach organizacyjnych  Dyrektor Przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie  czyli nie więcej niż 25 dzieci.

8)     Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się
w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z Regulaminem wyjść i wycieczek Przedszkola Nr 150.

§ 38

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
 2. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:  liczbę i czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę dzieci, oraz ogólną liczbą zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący, liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przedszkola, Dyrektor
  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala ramowy rozkład dnia
  oraz tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych określający organizację zajęć edukacyjnych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz terapeutycznych.
 4. Z ramowym rozkładem dnia oraz szczegółowymi rozkładami dla poszczególnych grup, rodzice zapoznawani są na pierwszym zebraniu, które odbywa się we wrześniu, a także poprzez informacje zamieszczone na stronie internetowej  i na tablicy ogłoszeń w szatni przedszkola.
 5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają szczegółowy rozkład dnia każdego oddziału.
 6. Według rozkładu dnia dzieci mają zapewnione prawo do odpoczynku. Dzieci młodsze, tj. 3-latki lub 4-latki w grupie z dziećmi 3-letnimi leżakują w godz. 12.00 – 13.45.
 7. Dzieci starsze mogą mieć zorganizowaną inną formę wypoczynku w ciągu dnia na wniosek rodziców lub nauczycieli, po obopólnej akceptacji przyjętego rozwiązania i po zaakceptowaniu jej przez dyrektora przedszkola.

§ 39

 1. Zasady ogólne odpłatności za przedszkole:

1)     Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Wrocławia oraz rodziców ( prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

2)     Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje aktualna Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.

3)     Świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę, w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku są realizowane bezpłatnie.

4)     Ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę w danym dniu korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar określony w ust. 3

5)     Odpłatność należy uregulować do 15 dnia  każdego miesiąca tj. data wpływu  opłaty na wskazane konto. Brak uregulowania odpłatności skutkować może nieprzyjęciem dziecka od następnego dnia, aż do momentu uregulowania zaległości wraz z dodatkowymi kosztami.

6)     Dla dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat, następuje zniesienie opłaty o której mowa w ust. 4 od początku roku szkolnego i obowiązuje cały rok szkolny, w którym realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

7)     Zwalnia się z opłat, o których mowa w ust. 4 rodziców (opiekunów prawnych) posiadających co najmniej trójkę dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym z zastrzeżeniem ust. 7.

8)     W przypadku dziecka pełnoletniego uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

9)     W przedszkolu opłacie podlegają świadczenia wykraczające poza godziny, o których mowa w ust. 3 oraz koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków.

10) W przedszkolu funkcjonuje stołówka w oparciu o zaakceptowane przez organ prowadzący Regulamin korzystania ze stołówki Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki”.

11) Opłata dzienna, wnoszona przez rodziców ( prawnych opiekunów) dziecka, za koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków ustalona została od 01.09.2017r.
w wysokości:

 

 • 3,60 zł za dwa posiłki, tj. śniadanie, zupa + deser;
 • 4,70 zł za dwa posiłki, tj. zupa + deser, drugie danie;
 • 6,50 zł za trzy posiłki, tj. śniadanie, zupa + deser, drugie danie.

12) Opłata, o której mowa w ust.11 może zostać zmieniona na podstawie kalkulacji kosztów produktów spożywczych ( wzrostu cen) i podana do publicznej informacji
z jednomiesięcznym wyprzedzeniem  skutkującym w kolejnym miesiącu rozliczeniowym. O zmianie rodzice informowani są komunikatem w holu przedszkola i/lub na stronie www.

13) Deklaracja dotycząca czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz rodzajów spożywanych posiłków ma formę pisemną.

14) Rodzic zobowiązuje się wnosić na rzecz Przedszkola, z tytułu świadczonych usług opłatę miesięczną składającą się z:

 

 • odpłatności pokrywającej koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków w kwocie wynikającej z kalkulacji za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu,
 • odpłatności za zajęcia wymienione w ust. 4 w kwocie wynikającej z faktycznie zrealizowanych godzin za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu.

15) Rodzic zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat z tytułu korzystania przez dziecko ze świadczeń Przedszkola do 15 dnia następnego miesiąca na wskazany rachunek bankowy,

16) Termin dokonania płatności oznacza dzień wpływu należności na rachunek bankowy.

17) Informacja o wysokości opłaty będzie przekazywana rodzicowi w formie elektronicznej na podany w karcie zgłoszenia adres e-mailowy bądź w formie papierowej.

18) Wnoszona przez Rodzica miesięczna opłata, o której mowa w ust. 13, w pierwszej kolejności zaliczana będzie na poczet rozliczenia płatnych zajęć wychowawczych ust. 4, a w następnej kolejności na poczet pokrycia kosztów surowców zużytych
do przygotowania posiłków  ust. 10.

19) W przypadku nieterminowego uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 16 przedszkole naliczy odsetki od nieterminowych wpłat.

20) W przypadku wystąpienia nadpłaty, nadpłata za świadczenia przedszkola będzie zaliczona na poczet opłat następnego miesiąca rozliczeniowego. W przypadku rezygnacji z usług przedszkola ewentualna nadpłata będzie zwracana na podany przez rodzica numer konta bankowego.

21) W przypadku powstania zaległości w opłatach, o których mowa w ust. 16 za jeden miesiąc, po uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica do zapłaty z określeniem siedmiodniowego terminu płatności zaległej należności, nastąpi wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

22) Na wniosek rodziców dziecka MOPS podejmuje decyzję o sfinansowaniu odpłatności
za koszty surowców zużytych do przygotowywania posiłku. Rozliczenie kosztów odbywa się na podstawie wydanej decyzji MOPS-u oraz noty obciążeniowej wystawianej przez przedszkole.

 

 1. Przedszkole ewidencjonuje pobyt dziecka w oparciu o system elektroniczny
  przez rejestrację wejścia i wyjścia dziecka do/z przedszkola. Dokumentem regulującym ewidencję godzin pobytu dziecka w przedszkolu jest Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. Ewidencję prowadzą również nauczyciele w dziennikach zajęć.

§ 40

 1. Żywienie w Przedszkolu Nr 150 „Wesołe Nutki”

 

1)     Przedszkole prowadzi żywienie zbiorowe;

2)     Przedszkole nie prowadzi indywidualnego żywienia dzieci;

3)     Przedszkole planuje, przygotowuje i wydaje posiłki dla dzieci wg diety ogólnej i diety bezmlecznej (eliminacja mleka pochodzenia zwierzęcego i jego przetworów);

4)     Pisemną deklarację o żywieniu dziecka wg diety bezmlecznej rodzic składa u intendenta przedszkola;

5)     Przedszkole nie stosuje innych diet eliminacyjnych, zastępczych lub innej formy żywienia dzieci poza wymienionymi;

6)     Nie dopuszcza się przynoszenia przez rodziców gotowych posiłków dla dzieci;

7)     Kuchnia nie przyjmuje od rodziców produktów lub półproduktów w celu dalszego
ich wykorzystania lub przetworzenia i wydania dzieciom;

8)     W szczególnych przypadkach (np., wycieczka, wyjście do teatru, impreza okolicznościowa itp.) dyrektor przedszkola może zmienić organizację dnia pracy w przedszkolu.

 • § 41
 1. Zasady ogólne dotyczące przestrzegania przepisów z zakresu bhp:

1)     W przedszkolu obowiązuje zakaz posiadania/ ustawiania sprzętów elektrycznych
tj. czajniki, żelazka, itp. w salach pobytu dzieci, w miejscach przeznaczonych
do prowadzenia zajęć oraz w ciągach komunikacyjnych.

2)     W przedszkolu obowiązuje zakaz wnoszenia/ przyrządzania/ spożywania w salach pobytu dzieci oraz w miejscach, w których mogą przebywać dzieci ( szatnie, korytarze, itp. ) gorących napojów i potraw.

3)     W trakcie występów w salach w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom
i zaproszonym gościom zabronione jest organizowanie gorących  poczęstunków .

4)     Wszyscy pracownicy obsługi zobowiązani są do zabezpieczenia środków chemicznych w miejscach niedostępnych dla dzieci, w sposób uniemożliwiający przypadkowy dostęp do nich.

5)     Wszyscy pracownicy obsługi i kuchni zobowiązani są do starannego sprzątania pomieszczeń, dokładnego mycia i dezynfekowania wszystkich powierzchni, naczyń i zabawek, Wszystkie prace porządkowe i naprawcze w salach przeprowadzane są tylko pod nieobecność dzieci. natomiast podczas mycia korytarzy dzieci wraz z nauczycielami winny pozostać w salach, bądź odczekać do momentu całkowitego wyschnięcia posadzki. Pracownicy obsługi są zobowiązani do prowadzenia kontroli czystości oraz wpisywania godzin prac porządkowych i dezynfekcyjnych do kart czystości, a także dbać o własną higienę.

6)     W przedszkolu obowiązują zasady wydawania posiłków:

 1. Po zakończonym procesie przyrządzania potraw w kuchni, gotowe dania przekładane są do mniejszych naczyń dla każdej z grup;
 2. Potrawy do momentu osiągnięcia właściwej temperatury do spożycia ( przez właściwą temperaturę do spożycia rozumie się temperaturę uniemożliwiającą poparzenie oraz przy której dziecko od razu może przystąpić do jedzenia) przechowywane są w kuchni;
 3. Składowe posiłku wydawane są woźnym, które korzystając z wózków kelnerskich dostarczają potrawy do sal;
 4. Przewożenie posiłków po korytarzach odbywa się tylko w sytuacjach, gdy nie przebywają na nim dzieci;
 5. W salach w trakcie porcjowania i układania dań na stolikach, dzieci przebywają pod opieka nauczyciela w bezpiecznej odległości od wydawki;
 6. Woźne zobowiązane są do każdorazowego dezynfekowania wózków kelnerskich po ich użyciu;
 7. Woźne są zobligowane do mycia i dezynfekowania stolików przedszkolnych przed rozłożeniem na nich potraw, jak i po zakończonym posiłku.

 

 

 • § 41

 

1.Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (preorientacja zawodowa na etapie edukacji przedszkolnej):

 

 • Preorientacja zawodowa w przedszkolu ma na celu przygotowywanie dzieci do prawidłowej drogi edukacyjno-zawodowej przez lepsze zrozumienie siebie samego w przyszłości i życia zawodowego
 • Przez czynności wykonywane w zakresie preorientacji dzieci kształtują nawyk dbania o porządek, zamiłowania do pracy, czystości i punktualności. Uczą się pracy w zespole, planowania, podziału zadań i ról, odpowiedzialności za innych. rozwijają wyobrażenia o pracy, poznają i obserwują ludzi pracujących w różnych zawodach. Kształtują nawyk zamiłowania do pracy i uświadamiają sobie rolę pracy w życiu, nawyk szacunku dla ludzi pracujących oraz nawyk pozytywnego stosunku do pracy. Wiedzą, że każdy poznany zawód powinien być traktowany jako ważny i zasługujący na szacunek.
 • Kończąc edukację na poziomie przedszkolnym w ramach oddziaływań preorientacji zawodowej dziecko potrafi:

 

1)      Wymienić imiona i nazwiska osób bliskich, wie gdzie pracują, czym się zajmują;

2)      Zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby np. policjanta, strażaka itp.;

3)     Wykazywać zainteresowanie różnorodną działalnością zawodową ludzi, określać,  jakie cechy musi posiadać przedstawiciel danego zawodu;

4)     powiedzieć czym się interesuje i w jaki sposób realizuje swoje zainteresowania związane z orientacją w wykonywanych zawodach.

 

 1.  Metody i formy stosowane w zakresie preorientacji:
 • obserwacja ludzi pracujących – wycieczki do rożnych zakładów pracy, po przedszkolu, w najbliższym otoczeniu ;
 • wywiady z ludźmi pracującymi – wypowiedzi słowne na ten temat;
 • twórczość artystyczna dzieci w formie pracy np. rysunki, wyklejanki itp.;
 •  gry i zabawy tematyczne dotyczące np. rożnych zawodów;
 • spotkania zawodoznawcze z przedstawicielami rożnych zawodów ;
 • spotkania z rodzicami wykonującymi rożne zawody – organizowanie uroczystości np. z okazji Dnia Górnika, Dnia Kolejarza;
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym;
 • współpraca z Uczelniami Wyższymi i Akademickimi Biurami Karier;
 • spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców.

 

 1. Osobami odpowiedzialnymi za preorientację zawodową w przedszkolu są nauczyciele wychowania przedszkolnego, którzy realizują treści z zakresu doradztwa zawodowego i poradnictwa kariery podczas zajęć z dziećmi.

 

 

 

Rozdział 6

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 42

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada
za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

 

 1. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

 

1)     odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci
w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

2)     otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do przedszkola;

3)     prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;

4)     kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;

5)     dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;

6)     indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;

7)     prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnozą przedszkolną) w grupach  6 – latków;

8)     współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, a w szczególności informowanie rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach wynikających
z realizowanego programu wychowania przedszkolnego, systematyczne informowanie o postępach dziecka i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu
i rozwoju, w formach przyjętych w przedszkolu;

9)     rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie
i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia;

10) wnioskowanie do dyrektora przedszkola o objęcie opieką Zespołu d.s. pomocy Psychologiczno-pedagogicznej dziecka, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;

11) aktywny udział w pracach Zespołu d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oraz innych do, których nauczyciel należy;

12) tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;

13) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci. Informowanie o jego osiągnięciach lub brakach rodziców;

14) wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności
lub zainteresowań;

15) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty
z rodzicami dzieci;

16) doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich zebraniach Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego;

17) aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;

18) współdziałanie z drugim nauczycielem prowadzącym grupę oraz ze specjalistami
w celu udzielania fachowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

19) prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola;

20) dokonywanie ewaluacji pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej
oraz ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka;

21) opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;

22) kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;

23) dbanie o wystrój sali powierzonej opiece;

24) przestrzeganie dyscypliny pracy;

25) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

26) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej;

27) respektowanie praw dziecka;

28) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa;

29) zwrócenie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola ;

30) niezwłoczne zawiadomienie dyrektora przedszkola o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie przedszkola.

31)   Zamieszczanie i sprawdzanie treści umieszczanych na stronie www w obrębie swojej grupy

32) Na koniec każdego roku szkolnego nauczyciel jest zobowiązany do rozliczenia się z dokumentów i zdania ich do archiwum przedszkolnego.

 1. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 przez:

1)     dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych bytowych a także potrzeb i oczekiwań;

2)     tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny
i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;

3)     ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;

4)     pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym;

5)     organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;

6)     utrzymywanie stałego kontaktu z logopedą lub innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne;

7)     wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności
na niepowodzenia;

8)     wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi –akceptacji, życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali;

9)     okazywanie troski i życzliwości dla każdego dziecka;

10) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka;

11) stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;

12) współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno– Pedagogiczną, intendentem
w sprawach żywienia dzieci;

13) wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;

14) dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola;

15) udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom; przekazywanie rzetelnych informacji o postępach dziecka, trudnościach wychowawczych oraz proponowanie różnych form pomocy;

16) przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury dotyczącej bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w Przedszkolu  nr 150, odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola itd.

 

 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany:

 

1)     skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i ppoż.,
a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;

2)     do ciągłej obecności przy dzieciach; nauczyciel może opuścić miejsce pracy
po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;

3)     do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;

4)     do nie rozpoczynania zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach,
w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa wychowanków;

5)     do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;

6)     nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki
do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;

7)     kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;

8)     dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;

9)     zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola;

10) usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;

11) udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;

12) nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych;

13)   kontrolować temperaturę posiłków podawanych dzieciom.

14) W sytuacji wprowadzenia „stanu wyjątkowego” nauczyciel niezwłocznie wykonuje polecenia dyrektora i jest w stałym kontakcie mailowym i telefonicznym.

 

 1. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w przedszkolu są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

 

1)     wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

2)     zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z dziećmi, rodzicami, zwierzchnikami oraz współpracownikami;

3)     zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

4)     stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

5)     sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

6)     złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych
o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z odrębnymi przepisami;

7)     złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na żądanie Dyrektora Przedszkola oświadczenia o stanie majątkowym.

 1. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

 

 

 1. Zadania intendenta
 • związane z obiegiem dokumentów:

 

1.1.1)    kontrola dochodów i wydatków bankowości elektronicznej;

1.1.2)    sporządzanie wymaganej dokumentacji do rozliczeń z CUI;

1.1.3)    sporządzanie miesięcznych stawek opłat za pobyt dzieci w przedszkolu;

1.1.4)    przechowywanie faktur, rachunków;

1.1.5)    przekazywanie za pokwitowaniem zaliczki dla pracowników upoważnionych przez dyrektora do dokonywania zakupów i rozliczania jej w ciągu 5 dni;

1.1.6)    sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, fakturą;

1.1.7)      rozliczanie pobranej zaliczki gotówkowej przedszkola
na podstawie rachunków sprawdzonych i podpisanych przez dyrektora
oraz zewidencjonowanych w rejestrach;

1.1.8)    ewidencja w układzie miesięcznym i narastająco wydatków budżetowych;

1.1.9)    ewidencja rachunków przelewowych;

1.1.10) ostemplowanie faktur i rachunków zgodnie z obowiązującymi procedurami;

1.1.11) prowadzenie ewidencji opłat za przedszkole w układzie miesięcznym;

1.1.12) przygotowywanie danych do Pabs oraz sporządzanie załączników;

1.1.13) sporządzanie raportów żywieniowych i przedstawianie ich do podpisu dyrektorowi przedszkola;

1.1.14) dokonywanie w formie bezgotówkowej zakupów i rozliczanie ich na bieżąco,
po uprzednim przedstawieniu ich do akceptacji dyrektora;

1.1.15) koordynowanie współdziałania przedszkola z CUI, DE.

 

 

 

 

 

 

 • związane z gospodarką materiałowo-magazynową:

 

1.1.16) dwa razy do roku (30.06. i 31.12.) lub wg potrzeb przeprowadzenie wewnętrznej inwentaryzacji drobnego sprzętu i wyposażenia przekazanego w użytkowanie pracownikom;

1.1.17) uczestniczenie w kasacji i spisach z natury majątku przedszkola;

1.1.18) prowadzenie kartotek magazynowych, ewidencji pozaksięgowej, ocechowanie sprzętu, aktualizacja wywieszek inwentarzowych;

1.1.19) prowadzenie kart ewidencji wyposażenia (odzież);

1.1.20) ewidencja wyposażenia w art. gospodarstwa domowego na poszczególne grupy;

1.1.21) ewidencja zakupu środków czystości;

1.1.22) zabezpieczenie magazynów przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem;

1.1.23) racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku;

1.1.24) wydawanie drobnego sprzętu i wyposażenia po dokonaniu wpisu w ewidencji
za pokwitowaniem osobie przyjmującej;

1.1.25) codzienne prowadzenie rejestru zakupów artykułów żywnościowych.

 

 • związane z działalnością organizacyjno – gospodarczą:

 

1.1.26) zaopatrywanie przedszkola w sprzęty, pomoce dydaktyczne, środki czystości, artykuły biurowe itp. zapewniające właściwy rytm pracy placówki zgodnie
z przepisami o zamówieniach publicznych;

1.1.27) zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami;

1.1.28) kontrola czystości bloku żywienia i sposobu wydawania posiłków;

1.1.29) kontrola pomieszczeń przedszkolnych pod względem czystości i stanu technicznego;

1.1.30) współuczestniczenie w opracowaniu planu rocznego i perspektywicznego
w zakresie działalności administracyjno-gospodarczej i finansowej przedszkola;

1.1.31) prowadzenie pocztowej książki nadawczej (rozliczenie zakupu znaczków);

1.1.32) prowadzenie zeszytu zakupów środków spożywczych w rozbiciu
na poszczególnych kontrahentów;

1.1.33) ewidencja pieczątek używanych w przedszkolu;

1.1.34) sporządzanie sprawozdań o liczbie zatrudnionych w przedszkolu pracowników
i liczbie dzieci – terminowe przekazywanie sprawozdań odpowiednim służbom;

1.1.35) pobieranie z kancelarii DE i CUI oraz innych  przynajmniej raz w tygodniu lub
wg potrzeb korespondencji;

1.1.36) terminowe zanoszenie lub przesyłanie pism wychodzących z przedszkola;

1.1.37) prowadzenie ewidencji kluczy do budynku;

1.1.38) przekazywanie pracownikom kluczy do budynku przedszkola za pokwitowaniem;

1.1.39) wykonywanie czynności kancelaryjnych zleconych przez dyrektora;

1.1.40) przestrzeganie przepisów obowiązujących w przedszkolu;

1.1.41) dostosowanie się do zaleceń Sanepidu;

1.1.42) poddawanie się kontrolnym badaniom okresowym.

 

 

 • związane z żywieniem dzieci i personelu:

 

1.1.43) prawidłowe prowadzenie obowiązującej dokumentacji żywieniowej;

1.1.44) dekadowe i codzienne planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami zdrowego żywienia;

1.1.45)   wywieszanie jadłospisu dekadowego w holu przedszkola, po uprzednim przedstawieniu go do akceptacji Radzie Rodziców;

1.1.46) codziennie wywieszanie jadłospisu na tablicy informacyjnej dla rodziców;

1.1.47) czuwanie nad wdrażaniem systemu HACCP;

1.1.48) planowanie i organizacja zakupów;

1.1.49) przyjmowanie towaru od dostawców do magazynu;

1.1.50) odpowiadanie za właściwe przechowywanie produktów żywnościowych za ich jakość i termin przydatności spożycia;

1.1.51) wydawanie do kuchni artykułów spożywczych, wpisywanie ich do dziennika
lub zeszytu (potwierdzone podpisem kucharki);

1.1.52) nadzór i kontrola nad przygotowywaniem posiłków zgodnie z jadłospisem, normami żywieniowymi i sanitarnymi;

1.1.53) dbanie o jakość wydawanych posiłków;

1.1.54) nadzór i kontrola porcjowania zgodnie z zalecaną gramaturą;

1.1.55) sporządzanie kalkulacji żywieniowej przy zmianie stawki żywieniowej;

1.1.56) prowadzenie kartotek magazynu żywnościowego i dziennika żywienia dzieci;

1.1.57) raz w miesiącu sporządzanie raportu dot. ilości dzieci korzystających z żywienia;

1.1.58) przestrzeganie stawki żywieniowej;

1.1.59) nadzór i kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowaniem
i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do przygotowywanych posiłków zgodnie z przeznaczeniem);

1.1.60) nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków przez personel obsługowy;

1.1.61) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora związanych
z organizacją pracy w placówce;

1.1.62) sporządzanie raportów żywieniowych i przedstawianie ich do podpisu dyrektorowi przedszkola;

1.1.63) dokonywanie w formie bezgotówkowej zakupów i rozliczanie ich na bieżąco,
po uprzednim przedstawieniu ich do akceptacji dyrektora.

 

 1. Zadania referenta ( pracownika biurowego):

 

1)     obsługa sekretariatu przedszkola.

2)     kierowanie ruchem gości i interesantów, organizując spotkania z dyrektorem przedszkola.

3)     na zlecenie dyrektora przygotowywanie projektów pism, przedstawiając
je uprawnionym osobom do podpisu.

4)     prowadzenie ewidencji obecności pracowników przedszkola (listy obecności),
oraz ewidencji zwolnień, urlopów i czasu pracy.

5)     prowadzenie spraw kadrowych przedszkola.

6)     ochrona danych osobowych pracowników i dzieci zgodnie z odrębnymi przepisami.

7)     dbanie o właściwe zabezpieczenie dokumentacji przedszkolnej, z zachowaniem tajemnicy załatwianych spraw.

8)     wydawanie pracowniczych książeczek zdrowia i kontroluje terminowość wykonywanych badań przez wszystkich pracowników przedszkola.

9)     prowadzenie bazy danych oświatowych w Systemie Informacji Oświaty.

10) przygotowywanie sprawozdań GUS.

11) rozliczanie czasu pracy pracowników przedszkola.

12) prowadzenie dokumentacji kadrowej nauczycieli, pracowników administracji
i obsługi, znajomość przepisów zawartych w Karcie Nauczyciela i Kodeksie Pracy.

13) prowadzenie księgi ewidencji pracowników, dzieci.

14) czuwanie nad sprawnością techniczno- eksploatacyjną budynku.

15) prowadzenie spraw związanych z remontami, naprawami (w porozumieniu
z Instytucjami nadzorującymi Przedszkole).

16) nadzór nad remontami.

17) dbanie o stan sanitarny i estetykę obiektu oraz terenu wokół.

18) sprawowanie nadzoru nad stanem bezpieczeństwa i higieny pracy.

19) odpowiedzialność za organizację zabezpieczeń i ochrony mienia przedszkola.

20) prowadzenie ksiąg inwentarzowych i zleconych spraw inwentarzowych.

21) udostępnianie uprawnionym pracownikom liczników, instalacji, oraz zapewnianie dostępu do wszystkich kluczy do pomieszczeń przedszkola i tablic rozdzielczych.

22) archiwizowanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

23) realizowanie zakupów wyposażenia materiałowego, środków ochrony indywidualnej, prowadzi gospodarkę magazynową, wydaje i rozlicza środki czystości i sprzęt pracownikom obsługowym przedszkola.

24) współpraca z Departamentem  Edukacji , CUI i innymi urzędami i instytucjami.

25) prowadzenie rozliczenia nieobecności dzieci związanych z nieobecnością z tytułu zwolnienia lekarskiego i odpisem z tytułu zwolnienia z opłaty stałej.

26) prowadzenie ewidencji wycieczek przedmiotowych, zgłaszanie organizatorów wycieczek.

27) prowadzenie innych prac zleconych przez dyrektora Przedszkola.

28) przejmowanie  obowiązków i uprawnień intendenta pod jego nieobecność.

29) wnioskowanie do dyrektora Przedszkola o zwiększenie środków na bieżące utrzymanie placówki.

30) odpowiadanie przed dyrektorem Przedszkola za pełną realizację powierzonych zadań, a w szczególności:

31) terminowe przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań.

32) czystość w obiekcie przedszkola i wokół niego.

33) terminowe wykonywanie zaleceń instytucji kontrolnych, przeprowadzanie przeglądów obiektu przedszkolnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz przepisów przeciwpożarowych.

34) terminowe wykonywanie badań przez wszystkich pracowników przedszkola.

35) skuteczny dostęp do kluczy (do drzwi, pomieszczeń i tablic rozdzielczych).

36) porządek i czystość w sekretariacie przedszkola.

37) całokształt pracy sekretariatu przedszkola.

 

 1. Zadania kucharki:

 

1)     uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;

2)     przygotowywanie posiłków zgodnie z  zaleceniami żywieniowymi Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie

3)     pobieranie z magazynu produktów żywieniowych w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie ich zabezpieczenie przed użyciem;

4)     dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;

5)     utrzymywanie czystości i porządku w kuchni;

6)     pobieranie i zabezpieczanie próbek pokarmowych;

7)     znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;

8)     natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelakich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia;

9)     przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp
i ppoż.;

10) udział w szkoleniach bhp i ppoż.;

11) wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związanych z organizacją pracy w Przedszkolu.

12) Wydawanie posiłków o odpowiedniej temperaturze

 

 

 1. Zadania pomocy kuchennej:

 

1)     Sprzątanie

Codziennie

 • przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi
 • przestrzeganie porządku i czystości w pomieszczeniach kuchennych (kuchnia, magazyn jarzyn, obieralnia jarzyn, korytarz piwnicy).
 • mycie umywalek, zlewozmywaków , glazury ściennej i podłogi z użyciem środków dezynfekujących
 • sprzątanie łazienki, pralni i szatni personelu kuchennego.
 • zmiana ręczników, odzieży ochronnej

Do codziennych obowiązków należy zatem utrzymanie we wzorowej czystości pomieszczeń kuchennych.

1 raz w miesiącu:

 • generalne porządki – mycie okien (wg potrzeb),drzwi, lamperii, parapetów, lamp (wg potrzeb), mycie kaloryferów,
 • mycie mebli wewnątrz.

 

2)     Organizacja posiłków:

 

 • obróbki wstępnej warzyw i owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków tj. mycie obieranie czyszczenie.
 • odpowiednie zabezpieczenie produktów przed i podczas obróbki.
 • rozdrabnianie warzyw owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji wykorzystywanych maszyn gastronomicznych.
 • przygotowanie potraw zgodnie z sugestiami szefa kuchni i intendentki.
 • dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków (śniadanie, obiad podwieczorek).
 • przestrzeganie receptury przygotowanych posiłków
 • pomoc przy porcjowaniu posiłków.
 • pomoc przy wydawaniu posiłków o wyznaczonych porach
 • utrzymanie w czystości stanowisk do przygotowania posiłków.
 • w czasie przygotowywania i wydawania posiłków zmiana fartucha na biały
  i    zastosowanie czepka na głowę.

 

3)     Przestrzeganie bhp

 • odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości .
 • zgłaszanie kucharce lub inspektorowi bhp wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.

 

 

 

4)     Gospodarka materiałowa:

 

 • kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, materiałów, znajomość stanu posiadania
 • umiejętność posługiwania się sprzętem mechanicznym i elektrycznym
 • dbałość o posiadany sprzęt i narzędzia
 • racjonalne wykorzystanie artykułów spożywczych, materiałów, środków czystości.
 • odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt
  do sprzątania, odzież ochronną.

 

5)     Sprawy ogólne:

 

 • dbałość o estetyczny wygląd;
 • wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadanie aktualnej książeczki zdrowia;
 • udział w szkoleniach bhp i ppoż.;
 • wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy Przedszkola.
 1. Zadania woźnej:

 

1)     Sprzątanie:

 

Codziennie:

 

 • zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu ( na mokro ) ze sprzętów, zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów; mycie podłóg
 • mycie umywalek, sedesów wraz z glazurą ścienną i podłogową z użyciem środków dezynfekujących ;
 • mycie zlewozmywaka, utrzymanie w czystości zmywarki, mycie glazury ściennej i podłogowej z użyciem środków dezynfekujących;
 • odkurzanie chodnika i czyszczenie schodów;
 • odkurzanie dywanu i chodnika , ścieranie kurzu;
 • sprzątanie sali i pomieszczeń po zajęciach programowych;
 • uzupełnianie w razie potrzeby mydła, papieru i ręczników, opróżnianie koszy
  na śmieci, podlewanie kwiatów;
 • podawanie posiłków o odpowiedniej temperaturze.

 

Do codziennych obowiązków należy zatem utrzymanie we wzorowej czystości sali
i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania.

1 raz w tygodniu:

 

 • zmiana ręczników, odzieży ochronnej;

 

1 raz w miesiącu:

 • generalne porządki – mycie okien (wg potrzeb), drzwi, lamperii, parapetów, lamp (wg potrzeb), odkurzanie ścian, mycie kaloryferów;
 • czyszczenie dywanu ( w razie potrzeby na mokro), pastowanie podłóg, pranie firan.
 • mycie zabawek, sprzętów, mebli;

 

2)     Organizacja posiłków:

 

 • utrzymanie  w czystości blatów stołów;
 • nakrywanie do stołu i podawanie 3 posiłków w sposób estetyczny
  z uwzględnieniem odpowiednich sztućców;
 • podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia ( mycie kubeczków po użytkowaniu).
 • pomoc przy karmieniu dzieci;
 • w czasie posiłków zmiana fartucha na biały i opaski lub czepka na głowę;

 

 

3)     Opieka nad dziećmi:

 

 • pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci ( także w szatni);
 • pomoc w innych czynnościach samoobsługowych;
 • mycie dziecka w razie zbrudzenia , gdy np. nie zdążyło do toalety;
 • pomoc w czasie spacerów i wycieczek;
 • pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających;
 • podczas dyżuru w szatni, interesowanie się tym, czy osoba odbierająca dziecko ma na to upoważnienie od rodziców;

 

4)     Przestrzeganie  BHP:

 

 • odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych  pobranych do utrzymania czystości;
 • zgłaszanie inspektorowi BHP wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;
 • gospodarka materiałowa
 • kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości,  sprzętów, materiałów, znajomość stanu posiadania;
 • umiejętność posługiwania się sprzętem mechanicznym i elektrycznym;
 • dbałość o posiadany sprzęt, rośliny;
 • racjonalne wykorzystanie materiałów, środków czystości;
 • odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt
  do sprzątania, odzież ochronną;

 

5)     Sprawy ogólne:

 

 • nieudzielanie Rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadanie nauczycielek;
 • dbałość o estetyczny wygląd;
 • wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadanie aktualnej książeczki zdrowia;
 • udział w szkoleniach BHP;
 • wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy przedszkola.

 

 1. Zadania pomocy nauczyciela:

 

1)     Sprzątanie

Codziennie:

 • porządkowanie zabawek;
 • przegląd gier i układanek reperowanie pudełek;
 • temperowanie kredek;

 

1 raz w miesiącu:

 • mycie zabawek;

 

2)     organizacja posiłków:

 

 • pomoc przy karmieniu dzieci;

 

3)     Opieka nad dziećmi:

 

 • otaczanie dzieci troskliwa opieką, oddziaływanie na nie wychowawczo;
 • czuwanie nad  bezpieczeństwem dzieci;
 • pomaganie przy myciu,  ubieraniu, rozbieraniu, układaniu do snu;
 • mycie dziecka w razie zbrudzenia – nie zdążyło do toalety;
 • pomoc w czasie spacerów i wycieczek;
 • pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających;
 • reagowanie i zapobieganie sytuacjom mogącym stanowić zagrożenie dla dzieci
  w budynku i poza nim;

 

4)     Przestrzeganie BHP:

 

 • odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych  pobranych do utrzymania czystości;
 • zgłaszanie inspektorowi BHP wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;

 

5)     Gospodarka materiałowa:

 

 • umiejętność posługiwania się sprzętem mechanicznym i elektrycznym zgodnie
  z obowiązującymi przepisami BHP i p. poż.;
 • dbałość o posiadany sprzęt, rośliny;
 • odpowiedzialność materialna za przydzielony sprzęt, odzież ochronną;

 

6)     Sprawy ogólne:

 

 • nieudzielanie Rodzicom informacji wychowawczych na temat dzieci;
 • dbałość o estetyczny wygląd;
 • wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadanie aktualnej książeczki zdrowia;
 • udział w szkoleniach BHP;
 • w razie nieobecności woźnej automatycznie bez polecenia dyrektora przejmuje część jej obowiązków dotyczących prac porządkowych ( podawanie posiłków, rozkładanie leżaków, dokonywanie bieżących porządków);
 • wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy Przedszkola.

 

 

 

 1. Zadania konserwatora:

 

1)     nadzór nad całym obiektem i ogrodem

 • zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki
 • dokonywanie drobnych napraw sprzętów,  zabawek, urządzeń,
 • ciągłe monitorowanie stanu budynku i ogrodu i w razie potrzeby zgłoszenie inspektorowi BHP poważnych usterek oraz likwidowanie drobnych,
 • podejmowanie doraźnych niezbędnych środków dla zabezpieczenia placówki przed wadliwym funkcjonowaniem urządzeń.
 • kontrola i czyszczenie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji deszczowej
  i kanalizacyjnej;
 • wykonywanie prac związanych z podnoszeniem estetyki ogrodu i budynku                  ( malowanie urządzeń ogrodowych, prace malarskie w budynku – bez prac wysokościowych)
 • utrzymywanie czystości w przedszkolu i ogrodzie

Codziennie

 • sprzątanie chodnika przy ulicy dookoła posesji,  placu przed budynkiem i schodów wejściowych, ( w okresie zimy odśnieżanie, posypywanie piaskiem)
 • sprzątanie ogrodu ( w okresie jesiennym grabienie liści, , w okresie zimowym odśnieżanie ścieżek, w okresie wiosenno – letnim  podlewanie roślin)utrzymanie w czystości pomieszczeń w piwnicy i kotłowni.

2 razy w miesiącu

 • koszenie trawy w ogrodzie,
 • czyszczenia dostępnych rynien, rur spustowych z opadających liści, zapewniających drożność kanalizacji ( bez prac wysokościowych),

 

2) Prace organizacyjno– porządkowe:

 • wywieszanie flagi państwowej w dni poprzedzające święta narodowe,
 • dokonywanie zakupów niezbędnych do prowadzenia prac konserwatorskich
  i porządkowych,
 • przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. oraz dyscypliny pracy,
 • utrzymanie wzorowej czystości na stanowisku pracy,
 • odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt narzędzia materiały, oszczędne gospodarowanie nimi,
 • wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacja pracy
  w Przedszkolu.

 

 1. Zadania pracownika służb BHP:

 

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • informowanie Dyrektora, o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych
  oraz występowanie z wnioskami zmierzającymi do eliminacji bądź ograniczania stwierdzonych zagrożeń;
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 • udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • opracowywanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz
  w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • dokonywanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną praca;
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
 • współpraca z dyrektorem w zakresie organizowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
 • współdziałanie z jednostkami służby medycyny pracy oraz lekarzami sprawującymi profilaktyczna opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności
  przy organizowaniu okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników;
 • współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy oraz z organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań, mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;
 • inicjowanie i rozwijanie na terenie przedszkola różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad ergonomii.
 • Dyrektor przedszkola może powierzyć sprawowanie nadzoru nad bhp w jednostce firmie zewnętrznej, po zawarciu umowy cywilno – prawnej lub pracownikowi przedszkola, posiadającemu uprawnienia.

 

 1. Zadania pracownika ds. ppoż.:

 

 • nadzór nad właściwym zabezpieczeniem przeciwpożarowym obiektów przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
 • nadzór nad prawidłowym wyposażeniem, rozmieszczeniem i konserwacją podręcznego sprzętu gaśniczego;
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiektach Przedszkola ( instalacje sygnalizacji pożaru, stałe urządzenia gaśnicze itp.);
 • zgłaszanie Dyrektorowi wniosków zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej w przedszkolu;
 • współpraca z  Wojewódzką oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej
  w zakresie prewencyjnym i operacyjnym;
 • współpraca z dyrektorem w zakresie właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego;
 • praktyczne sprawdzanie organizacji i warunków ewakuacji ( próbne alarmy);
 • prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową przedszkola;
 • udział w pracach komisji powołanych w celu ustalenia przyczyny powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
 1. Zadania w zakresie ochrony ppoż. dyrektor powierza pracownikowi przedszkola, posiadającemu aktualne przeszkolenie w tym zakresie.

 

 1. Do zadań logopedy należy:

 

 • przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z grupy w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy głośnej i pisma – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej;
 • diagnozowanie (badania przesiewowe) dzieci pod kątem wady wymowy;
 • prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu dla rodziców;
 • udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy
  i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;
 • prowadzenie terapii logopedycznej poprzez prowadzenie ćwiczeń logopedycznych
  we wszystkich grupach przedszkolnych;
 • prowadzenie pomocy psychologiczno –pedagogicznej; ;
 • organizowanie i prowadzenie spotkań i szkoleń dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;
 • udział w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;
 • organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym;
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 1. Zadania Wicedyrektora Przedszkola nr 150:

 

 • bezpośrednio sprawuje nadzór pedagogiczny nad personelem pedagogicznym;
 • wspólnie z dyrektorem zapewnia wszystkim wychowankom i pracownikom  pełne bezpieczeństwo i higienę pracy;
 • nadzoruje działania związane z BHP i ppoż.;
 • realizuje proces dydaktyczno – wychowawczy w wymiarze 10/25 godzin tygodniowo;
 • opracowuje i wdraża plany i programy nadzoru pedagogicznego;
 • nadzoruje doskonalenie wewnętrzne w przedszkolu;
 • nadzoruje realizację planu współpracy ze środowiskiem;
 • powołuje zespoły doradcze, zadaniowe do usprawnienia działań Rady Pedagogicznej;
 • koordynuje doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach pracy Rady Pedagogicznej i WDN;
 • diagnozuje efekty pracy pedagogicznej nauczycieli, zbiera informacje o ich pracy;
 • analizuje wyniki diagnozy dzieci i opracowuje wnioski do likwidowania ewentualnych nieprawidłowości;
 • prowadzi doradztwo w sferze organizacji pracy nauczycieli, realizacji zadań statutowych i programowych;
 • upowszechnia dobre rozwiązania organizacyjne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela przedszkola;

1)     Inspiruje nauczycieli do podejmowania innowacji pedagogicznych, samodzielnych poszukiwań w sferze doskonalenia warsztatu pracy;

 • inspiruje i motywuje nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osiągania stopni awansu;
 • prowadzi nadzór nad realizacją awansu zawodowego nauczycieli;
 • udziela instruktażu w zakresie realizacji zadań pedagogicznych, wychowawczych
  i opiekuńczych;
 • prowadzi kontrolę dokumentacji pedagogicznej;
 • uczestniczy w ocenianiu nauczycieli, opracowuje wnioski oceny nauczycieli;
 • prowadzi obserwacje doradczo- kontrolne oraz diagnozujące zgodnie z opracowanym planem;
 • realizuje wybrane sprawy kadrowe i socjalne. Ewidencjonuje czas pracy nauczycieli
  i pracowników nie będących nauczycielami (za wyjątkiem dozorców), rozlicza godziny ponadwymiarowe nauczycieli, rozlicza czas pracy do statystyki ZOJM, ustala harmonogramy pracy, prowadzi nadzór nad listami obecności, ewidencją wyjść pracowników, nalicza i rozlicza urlopy;
 • zarządza powierzonym majątkiem pod nieobecność dyrektora;
 • załatwia wszystkie sprawy związane z zarządzaniem przedszkolem pod nieobecność dyrektora oraz zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami;
 • nadzoruje prace intendenta i referenta pod nieobecność dyrektora;
 • reprezentuje interesy przedszkola na zewnątrz w ustalonych instytucjach;
 • wchodzi w skład komisji kontrolnych;
 • sprawuje nadzór w zakresie ochrony danych osobowych w systemie informatycznym i ręcznym przeciwdziałając dostępowi osób niepowołanych;
 • wykonuje inne zadania bieżące zlecone przez dyrektora.

 

 1. Zadania Dyrektora Przedszkola:

 

 • kieruje przedszkolem jako jednostką organizacyjną Gminy, a także;
 • jest osobą reprezentującą przedszkole na zewnątrz;
 • jest organem nadzoru pedagogicznego;
 • jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 • wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą;
 • występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;
 • w wykonywaniu swoich zadań, współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców
  i rodzicami;
 • przedstawia Radzie Pedagogicznej, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola;
 • dopuszcza do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego
  na wniosek nauczyciela lub grupy nauczycieli ;
 • powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie, której dziecko mieszka o spełnianiu
  przez niego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • dyrektor przedszkola jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu.
 • ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa -Prawo oświatowe i inne przepisy szczególne.
 • dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym w arkuszu organizacyjnym na dany rok dla Dyrektora Przedszkola.
 • dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.
 • dyrektor przedszkola w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń wydanych
  przez wizytatora jest obowiązany powiadomić:
 • organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;
 • organ prowadzący przedszkole o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie
  ich realizacji.
 • Dyrektor może podjąć decyzję o wdrożeniu pracy zdalnej.

 

 

Rozdział 7

Wychowankowie przedszkola

§ 43

 1. W celu przeprowadzenia całego procesu rekrutacji do przedszkola, na dany rok szkolny, dyrektor jednostki powołuje Komisję Rekrutacyjną, dyrektor  może dokonywać zmian
  w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
 2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej określa szczegółowe cele i zadania Członków Komisji. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne
  do przedszkola wchodzi co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.
 3. Komisja Rekrutacyjna pracuje z uwzględnieniem przepisów zawartych w ustawie- Prawo oświatowe oraz przepisów wykonawczych do ustawy.
 4. Terminy i zasady przeprowadzania rekrutacji określa organ prowadzący przedszkole
  na podstawie przepisów wykonawczych do Prawa oświatowego.

§ 44

1. Przyjęcie dziecka do przedszkola w ciągu roku szkolnego, odbywa się w przypadku zwolnienia się miejsca w  danej grupie wiekowej.

 

§ 45

1. Przedszkole obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci od początku roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą  7 lat.

§ 46

1. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego
w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

§ 47

 1. Prawa i obowiązki przedszkolaka.
 2. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
  a w szczególności do:

1)     właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)     szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

3)     ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4)     poszanowania jego godności osobistej;

5)     poszanowania własności;

6)     opieki i ochrony;

7)     partnerskiej rozmowy na każdy temat;

8)     akceptacji jego osoby;

9)     indywidualnego nauczania w określonych przypadkach;

10) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;

11) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych;

12) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;

13) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;

14) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym;

15) spokoju i samotności gdy tego potrzebuje;

16) indywidualnego procesu i własnego tempa i rozwoju;

17) możliwości zwrócenia się o pomoc do wszystkich pracowników przedszkola;

18) zdobywania i rozwijania wiedzy i umiejętności.

 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

1)     szanować kolegów i wytwory ich pracy;

2)     nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;

3)     szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;

4)     dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;

5)     przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

6)     sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;

7)     przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;

8)     słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

9)     Samodzielnie dbać o higienę, szczególnie w zakresie mycia rąk

 1. Nagrody i kary

 

 • Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające osiągnięcia może być nagrodzone:

1)     ustną pochwałą nauczyciela;

2)     pochwałą do rodziców;

3)     nagrodą rzeczową;

4)     dyplomem;

5)     pochwałą dyrektora.

 

 • Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do zasad  obowiązujących w przedszkolu:

6)     reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania;

7)     odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza;

8)     odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy;

9)     czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabawek.

 1. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

 

 

§ 48

 1. Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola.
 2. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Przedszkola
  do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w n/w przypadkach:

1)     Powtarzającego się nieprzestrzegania przez rodziców ( prawnych opiekunów) rozkładu dnia w przedszkolu ( godziny przyprowadzania i odbierania dziecka);

2)     Nie podania, zatajenia informacji o stanie zdrowia dziecka w karcie zgłoszenia
np. choroby przewlekłe, posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
lub posiadanie opinii kwalifikującej dziecko do zajęć specjalistycznych;

3)     Częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci, mimo zastosowania poniższej procedury:

2.3.a)    indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem
w formie zajęć indywidualnych i grupowych,

2.3.b)    konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,

2.3.c)    konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,

2.3.d)    rozmowy z dyrektorem;

 

 1. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka objętego rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

 

 1. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w w/w przypadkach dokonuje dyrektor stosując poniższą procedurę:

1)     upomnienie ustne rodziców/opiekunów przez dyrektora;

2)     wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru;

3)     ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa- negocjacje dyrektora, psychologa
z rodzicami;

4)     zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych
( np. MOPS, PPP, Sąd Rodzinny)

5)     przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka;

6)     podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków;

 

 1. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni
  od jej otrzymania do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
 3. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola.

 

 

Rozdział 8

Współpraca z rodzicami

§ 49

 1. Prawa i obowiązki rodziców.
 2. Rodzice mają prawo do:

1)     wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;

2)     znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;

3)     uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania
i rozwoju;

4)     wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;

5)     otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie
z ich potrzebami;

6)     wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska
i regionu;

7)     udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo – dydaktycznych, itp.;

8)     zgłaszania na policję wyjazdu dziecka na wycieczkę w celu sprawdzenia stanu technicznego autokaru;

9)     wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć;

10) wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;

11) wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych,
bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci
oraz pozycji społecznej czy materialnej;

12) udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych.

 1. Rodzice mają obowiązek:

1)     regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;

2)     współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych rodziny i przedszkola;

3)      przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta. Dzieci przyjmowane są bez pampersów, smoczków itp.;

4)     niezwłocznie poinformować Przedszkole o przyczynie nieobecności dziecka
w przedszkolu, a szczególnie o zaistniałej chorobie;

5)     informować dyrektora oraz nauczycieli przedszkola o problemach zdrowotnych swojego dziecka;

6)     każdorazowo odbierania telefonów z przedszkola, i bezzwłocznego (tj. do godziny) odebrania dziecka z placówki w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. Jeżeli rodzic nie może w danej chwili odebrać telefonu, ma obowiązek oddzwonić do przedszkola;

7)      odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola. Odbierając dziecko, rodzic nie wchodzi do sali przedszkolnej, a sygnalizuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka pukając do drzwi i czeka na korytarzu, przed salą, aż dziecko zostanie mu przekazane. Rodzic wymienia z nauczycielem jedynie najważniejsze i kluczowe informacje o dziecku, nie konsultuje się z nauczycielem pod drzwiami sali – konsultacje możliwe są drogą mailową lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Po odebraniu dziecka z sali, rodzic jak najszybciej opuszcza budynek przedszkola;

8)     opuścić teren przedszkola (wraz z ogrodem) bezpośrednio po odebraniu dziecka.

9)     informować nauczyciela (w wyjątkowych sytuacjach) z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola (najpóźniej dzień wcześniej przed planowanym spóźnieniem);

10) zapewnić dziecku bezpieczne dojście do przedszkola i powrót do domu;

11)   znać i przestrzegać Statut przedszkola, Regulaminu wyjść i wycieczek, Regulaminu bezpiecznego przebywania na terenie przedszkola, Regulaminu poruszania się po budynku i terenie przedszkola, Procedurę przyprowadzania i odbierania dzieci oraz obowiązujące procedury wewnętrzne. Statut,  procedury i regulaminy dostępne są do wglądu w holu przedszkola i lub na stronie www przedszkola;

12)   przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych (katar, kaszel, podwyższona temperatura, bóle głowy, brzucha, gardła, zaczerwienione oczy) ;

13) interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;

14) udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu;

 

15) kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;

16) zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

17) niepozostawiania w  szatni dziecka i w salach artykułów spożywczych, lekarstw oraz innych przedmiotów, które mogłyby stworzyć zagrożenie dla dzieci lub innych użytkowników szatni;

18) zabrać rzeczy dziecka pozostawione w szatni (kapcie, ubrania, zabawki itp.) przy dłuższej przerwie w funkcjonowaniu przedszkola (wakacje, ferie, zamknięcie placówki z innych przyczyn), w innym przypadku rzeczy te zostaną zutylizowane.

19) Co najmniej raz w tygodniu zabrać rzeczy zamienne dziecka do prania;

20)   uczestniczyć w zebraniach i konsultacjach organizowanych przez przedszkole, przy czym zastrzega się możliwość przeprowadzenia ich zdalnie. Osobiste kontakty z nauczycielem lub dyrektorem mogą mieć miejsce po wcześniejszym ich umówieniu przy podaniu celu spotkania, wówczas zostanie rodzicowi przedstawiona propozycja terminu spotkania, o którym rodzic zostanie zawiadomiony;

21) bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie zmianę adresu zamieszkania
i telefonu kontaktowego;

22) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń i lub na stronie www, komunikaty oraz zarządzenia;

23) informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

24)   dostarczyć do przedszkola informację (zaświadczenie)potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalającą na pobyt dziecka w przedszkolu.

25) zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie,

26)   kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku. Zabrania się przynoszenia przez dziecko drobnych zabawek, koralików, dużej ilości spinek, ostrych przedmiotów, także tych doczepionych do ubioru dziecka oraz sprzętu elektronicznego, jedzenia i picia.

27) Kontakt rodzica z przedszkolem jest możliwy mailowo (sekretariat.p150@wroclawskaedukacja.pl) lub telefonicznie (71 798 67 74) codziennie w godzinach funkcjonowania przedszkola.

28)   Kontakt rodziców z nauczycielem prowadzącym grupę odbywa się na bieżąco w godzinach funkcjonowania przedszkola, istnieje również możliwość kontaktu mailowego, którego adres rodzicom zostaje przekazany przez nauczyciela.

29)   W przedszkolu obowiązuję procedura szybkiej ścieżki komunikacji z Rodzicami. Rodzice zobowiązani są do każdorazowego odbierania telefonu z przedszkola ( w przypadku nieodebrania połączenia do niezwłocznego oddzwonienia).

30)   Każdy Rodzic/ opiekun jest zobowiązany do zapoznania z treścią Procedury i stosowania się do jej zapisów.

31)   Rodzic zobowiązany jest do zapoznania ze Statutem, regulaminami, procedurami i obowiązującymi wewnętrznymi wytycznymi osoby przez niego upoważnione;

32)   Rodzic  ma prawo przebywać tylko w pomieszczeniach wspólnych ( hol, szatnia, korytarze).

33)   w sytuacjach wyjątkowych Rodzic zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do wytycznych i komunikatów Dyrektora zamieszczanych na stronie www, w formie ogłoszeń w budynku lub poprzez kontakt mailowy;

34)   Rodzic jest zobowiązany do zapoznania osoby przez niego upoważnionej z treścią, obowiązujących procedur, regulaminów, statutu oraz innych wytycznych.

 

 

§ 50

Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu określone są w Procedurze przyprowadzania i odbierania dzieci (Zał. Nr 4), ponadto:

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach7.00 – 8.30. Po godzinie 08.30 przedszkole zostaje zamknięte, a dzieci nie są już przyjmowane. Ewentualne, pojedyncze spóźnienia (w wyjątkowych sytuacjach) rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia nauczycielowi w grupie.
 2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni
  i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej w sposób określony w Procedurze przyprowadzania i odbierania dzieci.
 3. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.
 4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody spowodowane niewłaściwą opieką rodzica lub osoby upoważnionej.
 5. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących, z temperaturą, bólami brzucha, głowy, gardła, zaczerwienionymi oczami  lub z innymi objawami chorobowymi. W przypadku zaistnienia
  lub powtarzających się wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej sytuacji zdrowotnej dziecka.
 6. W przypadku zagrożenia epidemicznego lub w sytuacji wzmożonej zachorowalności dzieci, pracownik dokonuje pomiaru temperatury w momencie przyprowadzenia dziecka, a rodzic zobowiązany jest poczekać do momentu wykonania pomiaru. W przypadku podwyższonej temperatury (37 st.C i więcej) rodzic nie może pozostawić dziecka w przedszkolu.
 7. W budynku przedszkola, wejście  jest zamykane, aby uniemożliwić dostanie się do środka osobom niepożądanym. W celu monitorowania bezpiecznego ruchu dzieci i dorosłych
  i zapobiegania niekontrolowanemu wyjściu dziecka z przedszkola w holu jest sprawowany całodzienny dyżur.
 8. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich
  (np. badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego wyrażenia zgody na piśmie  przez rodziców.
 9. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.
 10. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka, wskazując w informacji pojawiające się objawy.
 11. Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy,napojów.
 12. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami, należy unikać  małych i ostrych elementów zagrażających bezpieczeństwu dziecka .
 13. Rodzice są zobowiązani informować nauczycieli o zmianie numeru telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania.

 

§ 51

 1. Wyposażenie wychowanka:

 

1)      Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie(buty na rzepy lub wkładane, bez sznurowadeł, spodnie bez guzików, wiązań itp.).

2)      Odzież wierzchnia oraz obuwie powinny być dostosowane do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu(rodzic powinien w tym zakresie kontrolować prognozy pogody).

3)     Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, pidżamę ,poduszkę i kocyk ( w przypadku leżakowania) . Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.

4)     Dziecko powinno być wyposażone w ubrania zamienne, umieszczone w woreczku płóciennym (nie w plecaku czy torebce) i pozostawione w szatni.

5)      Dla dzieci nowoprzyjętych, w okresie adaptacji nauczyciele mogą zezwolić na przynoszenie do grupy ulubionej przytulanki. O zakończeniu procesu adaptacji decyduje nauczyciel prowadzący grupę. W grupach starszych dzieci nie przynoszą zabawek do przedszkola. Zabawki muszą być bezpieczne i nie stanowić zagrożenia dla dzieci. Za zepsucie i zagubienie zabawki przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

6)     Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone
przez dzieci.

§ 52

1.Formy współpracy z rodzicami:

 

1)     Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu
i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych. Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci
i rodziców w następujących zakresach:

 

 • rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;
 • ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;
 • podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez:
 • rozmowy indywidualne,
 • zebrania grupowe i ogólne
 • Kontakty telefoniczne i elektroniczne.

2)     Uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do przedszkola:

 

 • zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie wiekowej,
 • kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań,
 • utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji o postępach i trudnościach dziecka.

3)     Formy współpracy:

Przedszkole informuje rodziców o sprawach dotyczących dzieci za pomocą komunikatów (w tym komunikatów dotyczących chorób) umieszczanych na tablicy ogłoszeń, telefonicznie, przez stronę internetową lub drogą mailową. Komunikaty dotyczące chorób umieszczane są na tablicy po  zgłoszeniu choroby dziecka przez rodzica nauczycielowi w danej grupie.

 

Rozdział 9

Przepisy końcowe

§ 53

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dyrektora, nauczycieli, specjalistów, pracowników administracji i obsługi, rodziców, osób upoważnionych przez rodziców  oraz dzieci.

2. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację  w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt.

4.Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów Przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.

5. Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji) do statutu jest identyczny, jak tryb jego uchwalania.

 

 

 

Statut Przedszkola został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 31.08.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu.

07.00 – 8.00

Zabawy swobodne i w kącikach zainteresowań przy niewielkim udziale nauczyciela, praca indywidualna z dzieckiem, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne, okolicznościowe i zaplanowane z dziećmi , dyskutowanie, kontakty z rodzicami, schodzenie się dzieci.

8.00 – 8.15

Gimnastyka poranna, zabawy ruchowe kształtujące postawę dziecka.

8.15 – 9.00 ( gr. I, II, III, IV); 8.15 – 9.30 ( gr: V,VI,VII,VIII,IX,X,);

Czynności organizacyjne, opiekuńcze i samoobsługowe, w tym śniadanie- wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych.

9.00 – 10.00 ( gr. I, II, III, IV); 9.30 – 10.30 ( gr: V,VI,VII,VIII,IX,X,);

Rytmika, zajęcia i zabawy edukacyjne organizowane przez nauczyciela zgodne z podstawą programową i wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10.00 – 11.15/ 10.30-11.45

Zajęcia twórcze – obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą. Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie, spacery do parku, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze. Zajęcia z religii.

11.15 –12.00 (gr. I,II, III, IV, );11.45 – 12.30 (V,VI,VII,VIII,IX,X)

Czynności organizacyjne, opiekuńcze i samoobsługowe, w tym I część obiadu – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych.

12.00 – 13.45 (grupa I ,II,III, IV) 12.30 – 13.45 (gr. V, VI,VII,VIII, IX, X)

Odpoczynek – leżakowanie dla młodszych dzieci. Relaksacja dla starszych dzieci. Słuchanie bajek literackich i muzycznych. Zabawy dowolne w Sali lub na powietrzu. Ćwiczenia utrwalające, zajęcia wyrównawcze poprzez zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie. Zajęcia
z religii.

 

 

 

13.45 –14.30

Czynności organizacyjne, opiekuńcze i samoobsługowe, w tym II część obiadu – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych.

14.30- 17.00

Zabawy zorganizowane lub dowolne wynikające z zainteresowań dzieci – gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zajęcia w małych zespołach, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

 

 

Regulamin Elektronicznej Ewidencji Czasu Pobytu Dziecka w Przedszkolu Nr 150 „Wesołe Nutki” we Wrocławiu

 

§ 1

KARTA DO ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU

DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Dla każdego dziecka przeznaczone są dwie karty oznaczone indywidualnym numerem każda.
 2. Karty nie są imienne- posiadają numery identyfikacyjne.
 3. Karty są własnością Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” we Wrocławiu. Nie należy umieszczać na nich żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp.
 4. Rodzic zobowiązany jest do zwrotu kart na koniec edukacji dziecka w Przedszkolu.
 5. Karty mogą zostać wydane rodzicom/ opiekunom prawnym.
 6. Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie kart.
 7. Rodzic/opiekun prawny otrzymuje bezpłatnie dwie karty. Zobowiązuje się rodzica/ opiekuna prawnego do rejestrowania za ich pomocą czasu pobytu dziecka
  w przedszkolu w momencie wejścia i wyjścia z budynku przedszkola.
 8. Karty zostają wydane rodzicom/ opiekunom prawnym za pokwitowaniem.
 9. Fakt utraty karty musi zostać niezwłocznie zgłoszony do dyrektora Przedszkola
  Nr 150 „Wesołe Nutki”  we Wrocławiu oraz do nauczyciela w  grupie.
 10. W przypadku utraty lub zniszczenia karty będącej własnością Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” we Wrocławiu, rodzic/opiekun zobligowany jest do wyrobienia duplikatu we własnym zakresie.

§ 2

EWIDENCJA CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Czytniki wejściowe/ wyjściowe do ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu umieszczone są na ścianie korytarza pomiędzy pierwszymi a drugimi drzwiami wejściowymi oraz na wprost drzwi wejściowych wewnętrznych.
 2. Przyłożenie karty do czytnika wejściowego powinno nastąpić niezwłocznie po wejściu rodzica/opiekuna do przedszkola.
 3. Po odebraniu dziecka od wychowawcy, rodzic/opiekun zaznacza godzinę odbioru dziecka przez zbliżenie karty do czytnika wyjściowego, w momencie opuszczania placówki przedszkola.
 4. Zbliżenie karty do czytnika powoduje zaznaczenie godziny wejścia lub wyjścia z przedszkola oraz otwarcie drzwi wejściowych.
 5. W celu zarejestrowania godziny wejścia lub wyjścia dziecka, należy zbliżyć kartę
  do czytnika, nie dłużej niż na dwie sekundy.
 6. Potwierdzenie odczytania godziny zostanie oznaczone pojedynczym sygnałem dźwiękowym i zapaleniem kontrolki w kolorze zielonym.
 7. W przypadku niezarejestrowania godziny przyprowadzenia lub odebrania dziecka, odpłatność naliczana będzie od godz.07.00 do godz. 17:00.
 8. W razie braku lub utraty karty odpłatność naliczana będzie od godz. 07:00 do godz. 17:00.
 9. W przypadku zauważenia usterki czytnika, rodzic zobowiązany jest
  do natychmiastowego przekazania tej informacji intendentowi bądź nauczycielowi
  w grupie, który odnotuje godzinę przyjścia lub wyjścia dziecka w formie papierowej, a po usunięciu usterki dane te będą wprowadzone do systemu.
 10. Użytkowanie karty elektronicznej następuje od następnego dnia roboczego po dniu otrzymania kart przez rodzica/ opiekuna prawnego, po wcześniejszym pokwitowaniu.

§ 3

SPOSÓB NALICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT

I WYŻYWIENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Miesięczna wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje aktualna Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określania czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wrocław w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć.
 2. Płatności naliczane są z dołu na podstawie odczytów z elektronicznej rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu.
 3. Do rejestracji pobytu dziecka w Przedszkolu brany jest pod uwagę pierwsze zdarzenie wejścia i ostatnie zdarzenie wyjścia.

 

 

 

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wprowadza się okres przejściowy obowiązujący od dnia 01.09.2020 r.
  do dnia 30.09.2020 r., w trakcie którego system elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka w Przedszkolu stanowi narzędzie pomocnicze do naliczenia opłaty za pobyt.
 2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do stosowania postanowień zawartych
  w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.09.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN PORUSZANIA SIĘ PO BUDYNKU I TERENIE PRZEDSZKOLA NR 150 „WESOŁE NUTKI”                                                WE WROCŁAWIU,ul.Ignuta 30

Za BUDYNEK uważa się budynek Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” przy ul. P. P. Ignuta 30 we Wrocławiu.

Za TEREN PRZEDSZKOLA uważa się ogrodzony teren wokół budynku Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” przy ul. P. P. Ignuta 30 we Wrocławiu.

 

Regulamin wprowadzony na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Nr 18 Dyrektora Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” z dnia 31.08.2018 r.

Regulamin dotyczy:

 • Rodziców/prawnych opiekunów dziecka/osób upoważnionych
 • Nauczycieli
 • Pozostałych pracowników przedszkola

Cel regulaminu:

Regulamin ma zapewnić bezpieczeństwo dzieci i innych użytkowników budynku i terenu przedszkolnego.

 

 1. Po budynku i na terenie przedszkola dzieci poruszają się tylko w obecności osób dorosłych, tj. rodziców/ prawnych opiekunów, nauczycieli bądź innych pracowników placówki.
 2. Rodzice/ prawni opiekunowie/ osoby upoważnione przyprowadzają dziecko bezpośrednio do sali  pod opiekę nauczyciela. Rodzice/ prawni opiekunowie/ osoby upoważnione odbierają dziecko z sali/terenu przedszkola bezpośrednio od nauczyciela. Osoba przyprowadzająca                     i odbierająca zobowiązana jest do poinformowania nauczyciela o fakcie przyprowadzenia lub fakcie odebrania dziecka.
 3. Dzieciom, które weszły do sali nie wolno wychodzić z niej samowolnie i bez dozoru.
 4. Przy przemieszczaniu się grupy, dzieci ustawiają się parami (lub w inny określony przez nauczyciela sposób np. gęsiego) i tak poruszają się po budynku/ terenie przedszkola. Poruszając się po schodach dzieci trzymają się poręczy.
 5. Rodzic/ prawny opiekun/ osoba upoważniona ma obowiązek niezwłocznego opuszczenia terenu przedszkola po odebraniu dziecka.
 6. Rodzic/ prawny opiekun/ osoba upoważniona/ nauczyciel/ inny pracownik przedszkola dba              o to, aby dziecko poruszało się po budynku w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu, a także innych użytkowników budynku.
 7. Dziecko musi być pod nadzorem i w zasięgu dorosłego opiekuna, nie biega po korytarzach przedszkolnych, schodzi i wchodzi po schodach trzymając się poręczy, bezpiecznie porusza się w pobliżu drzwi do sal i innych pomieszczeń. Dziecko opuszcza budynek/ teren przedszkola tylko pod opieką rodzica/ prawnego opiekuna/ osoby upoważnionej/ pracownika przedszkola. Dziecko wchodzi do budynku / na teren przedszkola pod opieka dorosłego opiekuna.
 8. Zabrania się sadzania dzieci na parapetach, górnych szafkach w szatni , lub innych sprzętach do tego nie przeznaczonych, poręczach, obudowach kaloryferów, poręczach foteli i innych miejscach do tego nie przeznaczonych.
 9. Każdorazowy powrót dziecka do sali po jego odebraniu przez rodziców/ prawnych opiekunów/ osoby upoważnione oznacza, że nie może ono samodzielnie jej opuścić. Dziecko wchodzi i wychodzi z sali tylko pod opieką rodzica/ prawnego opiekuna/ osoby upoważnionej. Postępowanie patrz pkt.2 regulaminu.
 10. Rodzice/ prawni opiekunowie/ osoby upoważnione zobowiązani są do przestrzegania zakazu korzystania przez dzieci z toalety dla dorosłych. Dzieci korzystają z toalety w salach.
 11. Rodzice/ prawni opiekunowie/ osoby upoważnione są zobowiązani do stosowania się do zaleceń osoby pełniącej dyżur w holu przedszkola.
 12. Rodziców/ prawnych opiekunów/ osoby upoważnione/pracowników przedszkola/interesantów  zobowiązuje się do pozostawiania rowerów, itp. w miejscu do tego przeznaczonym. Zabrania się mocowania sprzętów przy poręczach, schodach, drzwiach, ławkach, itp..
 13. Rodzicom/ prawnym opiekunom/ osobom upoważnionym po odebraniu dziecka                                 z przedszkola zakazuje się korzystania z terenu przedszkolnego i znajdujących się tam urządzeń. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola jest odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo.
 14. W sytuacji, kiedy dzieci znajdują się na terenie przedszkola- miejscu wydzielonym do zabaw rodzic/ prawny opiekun/ osoba upoważniona przyprowadza/ odbiera dziecko w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo dziecka z obowiązkiem poinformowania nauczyciela pod opieką którego dziecko przebywa o przyprowadzeniu/ odbiorze dziecka.
 15. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia mogące mieć miejsce na terenie budynku/ terenie przedszkola, kiedy dziecko przebywa pod opieką rodziców/prawnych opiekunów/ osoby upoważnionej.
 16. Rodzice/ prawni opiekunowie/ osoby upoważnione/ pracownicy / interesanci przedszkola każdorazowo są zobowiązani do  zamykania drzwi i bramek wejściowych.
 17. Rodzicom/ prawnym opiekunom/ osobom upoważnionym zabrania się otwierania okien                w budynku, wchodzenia do pomieszczeń bez zgody pracownika przedszkola, siadania na parapetach i innych sprzętach do tego nie przeznaczonych.
 18. W budynku i na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i środków odurzających.
 19. Wejście do budynku możliwe jest przez: użycie kodu,  użycie dzwonka i oczekiwanie na otworzenie drzwi przez osobę dyżurującą. Kod udostępniany jest rodzicom przez nauczycieli bądź przez referenta przedszkola. Rodzice nie mogą udostępniać kodu osobom nieuprawnionym.
 20. Rodzic/ prawny opiekun/ osoba upoważniona zobowiązany jest do pozostawienia rzeczy osobistych dziecka w opisanym woreczku w szafce w szatni, przynależnej dziecku. Zabrania się przechowywania w szafkach dziecięcych  w szatni artykułów spożywczych, lekarstw, rzeczy zagrażających bezpieczeństwu użytkowników szatni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY W PRZEDSZKOLU NR 150 „WESOŁE NUTKI” WE WROCŁAWIU ul.Ignuta 30 DOTYCZĄCY BEZPIECZNEGO PRZEBYWANIA DZIECI NA TERENIE PRZEDSZKOLA

Za TEREN PRZEDSZKOLA uważa się ogrodzony teren wokół budynku Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” przy ul. P. P. Ignuta 30 we Wrocławiu

 

Regulamin wprowadzony na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Nr 19 Dyrektora Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” z dnia 31.08.218 r.

Regulamin dotyczy:

 • Rodziców/prawnych opiekunów dziecka/osób upoważnionych
 • Nauczycieli
 • Pozostałych pracowników przedszkola

Cel regulaminu:

Określenie sposobu postępowania nauczyciela w przypadku organizowania zabaw i korzystania ze sprzętu na terenie  przedszkola oraz określanie norm i zasad korzystania z urządzeń terenowych          zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

 

 1. Nauczyciele są zobowiązani do określenia i omówienia z dziećmi zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na terenie przedszkola . Zapisy w dzienniku zajęć .
 2. Każdorazowo przed wyjściem na teren przedszkola nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu oraz korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, przypomina o konieczności powiadomienia osoby dorosłej o niebezpieczeństwie, o zakazie oddalania się od grupy i nauczyciela o obowiązku zgłaszania się na zbiórkę itp.)
 3. Nauczyciel obowiązkowo przelicza dzieci przed wyjściem z sali/do sali,  wyjściem/wejściem z/do toalety, wejście/wyjście do/z budynku przedszkola oraz wejściem/wyjściem na teren ogrodu przedszkolnego.
 4. Dzieci przemieszczają się z budynku przedszkola na ogrodzony teren wydzielony do zabawy pod opieką nauczyciela, pomocy lub woźnej oddziałowej.
 5. Dzieci przebywające na terenie przedszkola  korzystają z toalet zewnętrznych pod opieką pracownika przedszkola.
 6. Dzieci poruszają się po budynku/terenie przedszkola parami lub w inny określony przez nauczyciela sposób np. gęsiego.
 7. Codziennie przed wyjściem dzieci na teren  konserwator ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne, a na terenie przedszkola nie ma zagrożeń dla bezpieczeństwa dzieci i innych użytkowników.  Fakt dokonania czynności sprawdzających konserwator potwierdza wpisem do karty kontroli znajdującej się w gabinecie intendenta.
 8. Nauczyciel każdorazowo przed wpuszczeniem dzieci na teren przedszkola ma obowiązek sprawdzić, czy  teren jest bezpieczny.
 9. W czasie pobytu dzieci na terenie przedszkola musi być zamknięta bramka wejściowa                          i brama wjazdowa przy wydzielonej części do zabaw. Po wejściu/wyjściu na teren/z terenu przedszkola wydzielonego do zabaw nauczyciel wchodzący/wychodzący ma obowiązek zamknięcia bramki.
 10. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi podopiecznymi i przebywać             w sposób rozproszony w różnych częściach terenu przedszkola.
 11. Dzieci wracają do budynku przedszkola pod nadzorem nauczyciela, pomocy nauczyciela ,woźnej oddziałowej.
 12. Użytkownicy przestrzegają wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania terenu przedszkola umieszczonymi na tablicy informacyjnej na budynku przedszkola.
 13. Rodzic ma obowiązek dostosować ubiór dziecka do panujących warunków atmosferycznych.
 14. Nauczyciel udostępnia dzieciom sprzęt i zabawki, które przynosi woźna oddziałowa lub pomoc nauczyciela.
 15. Przed wyjściem na teren przedszkolny dzieci powinny zostać napojone i skorzystać z toalety.
 16. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu nie sprzyjających (deszcz, mocny wiatr, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, burza, zła lub bardzo zła jakość powietrza, itp.).
 17. Dziecko może zostać odebrane z terenu przedszkolnego wówczas, gdy rodzic/ prawny opiekun/ osoba upoważniona dotrze na miejsce pobytu grupy i zgłosi nauczycielowi fakt odbioru dziecka.
 18. O wszelkich zauważonych usterkach nauczyciel lub inny użytkownik  zawiadamia konserwatora bądź dyrektora.
 19. Rodzic ma obowiązek przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe ;
 20. Interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;
 21. Kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;
 22. Zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);
 23. Przestrzega zakazu pozostawiania w szatni dziecka i w salach artykułów spożywczych, lekarstw oraz innych przedmiotów, które mogłyby stworzyć zagrożenie dla dzieci lub innych użytkowników szatni;
 24. Uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
 25. Bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie zmiany adresu zamieszkania
  i telefonu kontaktowego lub innych danych dotyczących dziecka;
 26. Znać informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;
 27. Informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;
 28. Dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu.
 29. Zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie (obuwie zmienne, poduszkę, odzież na zmianę);
 30. Kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku . Unikać spinek do włosów, opasek, drobnych zabawek, ubrań z koralikami, cekinami itp., biżuterii, monet i innych drobnych przedmiotów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

 1. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola:

 

1)     Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców / lub osobę pełnoletnią przez nich upoważnioną  zapewniającą pełne bezpieczeństwo.

2)     Rodzice/ osoby upoważnione są zobowiązani do osobistego powierzenia dziecka nauczycielowi grupy lub nauczycielowi pełniącemu dyżur w sali zbiorczej.
W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.

3)     Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców/osób upoważnionych zobowiązany jest do zwrócenia uwagi na wnoszone przez dziecko zabawki
i przedmioty – czy są bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia

4)     Dziecko powinno być przyprowadzone do Przedszkola w godzinach od 07.00
do 8.30.

5)     Rodzice/osoby upoważnione zobowiązani są do przyprowadzania
do przedszkola dzieci zdrowych. a w przypadku otrzymania informacji
o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w placówce do niezwłocznego odebrania dziecka tj. w przeciągu jednej godziny od otrzymania informacji.

 1.  Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji
  na ten temat. Alergie pokarmowe oraz wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie.
 1.  Odbieranie dziecka z przedszkola:

 

1)     Rodzice /prawni opiekunowie oraz  osoby przez nich upoważnione zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczyciela  pod opieką którego przebywa dziecko, o fakcie odbioru dziecka z przedszkola.

2)      Dzieci mogą być odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców/ prawnych opiekunów. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmodyfikowane przez rodzica.

3)     Upoważnienie  do odbierania dziecka z przedszkola, winno być przedłożone nauczycielowi na piśmie przez rodziców dziecka i podpisane w obecności pracownika przedszkola.

4)     Upoważnienie powinno zawierać dane rodziców i osoby upoważnionej
z podaniem jej nr PESEL, kontaktowego numeru telefonu.

5)     Osoba odbierająca dziecko winna przedłożyć dowód tożsamości nauczycielowi,
a ta ma obowiązek sprawdzić zgodność danych z upoważnieniem,

6)     W przypadku nie dopełnienia wyżej wymienionych formalności dziecko pozostanie pod opieką nauczyciela,

7)     Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców/prawnych opiekunów dzieci  oraz nr PESEL i nr telefonów osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.  Ponadto nauczyciel zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy danych osobowych, jak i sposobów ich zabezpieczenia.

8)      Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola stanowi załącznik nr 1
do niniejszej procedury.

9)     Rodzice/ prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną
za bezpieczeństwo dziecka, które zostało odebrane  z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

10) Każdorazowy powrót dziecka do Sali oznacza, że nie może ono samodzielnie jej opuścić. Dziecko wychodzi z Sali tylko pod opieką rodzica/prawnego opiekuna lub osoby upoważnionej.

11) W przypadku odbierania dziecka z placu zabaw osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczyciela,  pod opieką którego przebywa dziecko, o fakcie odbioru dziecka

12)  W sytuacji pozostania rodzica/ osoby upoważnionej na placu przedszkolnym
po odebraniu dziecka (np. zabawy dziecka z rodzicem, rozmowa z rodzicem), opiekę nad dzieckiem sprawuje rodzic.

13)   Podczas uroczystości rodzinnych organizowanych na terenie przedszkola
z udziałem rodziców (np. festyn) opiekę nad  dziećmi przejmują rodzice/osoby upoważnione.

 1. Pracownik pełniący dyżur w szatni z przypiętym w miejscu widocznym identyfikatorem,  zobowiązany jest do nadzorowania bezpieczeństwa dzieci podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola , do świadczenia pomocy dzieciom i rodzicom. Osoba dyżurująca nie może zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora przedszkola.
  Do obowiązków dyżurującego należy monitorowanie drzwi wejściowych
  do przedszkola przez cały czas pełnienia dyżuru oraz do sprawdzania drzwi bocznych, które powinny być zamknięte. Ponadto, osoba ta monitoruje ruch dzieci i dorosłych w czasie odbioru dziecka od nauczyciela z sali, aż do momentu opuszczenia terenu przedszkola.
 2. W  przypadku podejrzenia, że osoba odbierająca dziecko z przedszkola jest pod wpływem środków odurzających lub alkoholu personel przedszkola zatrzymuje dziecko w placówce, powiadamia o tym fakcie rodzica, czekając aż opiekę nad dzieckiem przejmie zawiadomiony rodzic. W sytuacji konfliktowej bądź
  w przypadku nie możności skontaktowania się z rodzicem (prawnym opiekunem) lub osobą upoważnioną ,nauczyciel zawiadamia policję
  i powiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola.
 3. Sposób poruszania się dziecka znajdującego się pod opieką rodzica/ opiekuna prawnego po budynku i terenie przedszkola:

 

1)     Po budynku i na terenie przedszkola dzieci poruszają się tylko w obecności osób dorosłych, tj. rodziców/ prawnych opiekunów.

2)     Rodzic/ prawny opiekun dba o to, aby dziecko poruszało się po budynku
w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu, a także innych użytkowników budynku.

3)     Dziecko musi być pod nadzorem i w zasięgu dorosłego opiekuna , nie biega
po schodach i korytarzach przedszkolnych.

4)     Zabrania się sadzania dzieci na parapetach, górnych szafkach , poręczach, obudowach kaloryferów, poręczach foteli itp.

 1. Postępowanie   w   sytuacji   nieodebrania   dziecka z   przedszkola   lub   zgłoszenia   się   po   dziecko  osoby   niemogącej  sprawować   opieki;
 2. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola wg. godzin pobytu zadeklarowanych
  w umowie;
 3. W sytuacji, gdy rodzic/ opiekun prawny lub osoba upoważniona  nie odbierze dziecka
  z przedszkola do 17.00 nauczyciel  zobowiązany jest do telefonicznego kontaktu
  z rodzicem lub osobą upoważnioną do odebrania dziecka. Gdy kontakt jest niemożliwy,  nauczyciel wraz z osobą pełniącą dyżur, pozostaje z dzieckiem na terenie przedszkola przez okres jednej godziny, następnie zawiadamia Policję lub Sąd Rodzinny, które przejmują opiekę nad dzieckiem.  O wyżej wymienionym zdarzeniu powiadamia Dyrektora
 4. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

 

 1. Postanowienia   końcowe:

1)     Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostają zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola.

2)     Rodzic ma obowiązek zapoznać się z procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

3)     Procedura udostępniona jest w holu przedszkola i na stronie www.

4)     Fakt upoważnienia osoby do odbierania dziecka oznacza jednocześnie znajomość procedury przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

5)     Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK I WYJŚĆ

W PRZEDSZKOLU NR 150 „WESOŁE NUTKI” WE WROCŁAWIU

 

      Podstawa prawna:         

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018r w sprawie
warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. –

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 i 1000).

§1

 1. W przedszkolu mogą być organizowane dla wychowanków następujące formy krajoznawstwa i turystyki:
  1. wycieczki przedmiotowe,
  2. wycieczki krajoznawczo – turystyczne,
  3. imprezy krajoznawczo – turystyczne, takie jak: konkursy, turnieje.

 

 1. W przedszkolu organizowane są również wyjścia okazjonalne do: teatru, kina, muzeum, przedszkoli i innych zaprzyjaźnionych instytucji. Wyjścia te podlegają takim samym zasadom formalnym jak formy krajoznawstwa i turystyki określone w pkt 1 regulaminu.

 

§2

1. Organizowanie przez przedszkole krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności:

 1. poznawanie miasta i regionu, środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków, kultury i historii,
 2. poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia,
 3. wspomaganie rodziny w procesie wychowania,
 4. upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
 5. podnoszenie sprawności fizycznej,
 6. poprawę stanu zdrowia dzieci,
 7. upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
 8. poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

 

2. Organizowanie przez przedszkole wyjść poza teren placówki ma na celu w szczególności:

 1. prezentowanie twórczości dziecięcej w środowisku,
 2. promowanie przedszkola i wychowania przedszkolnego.

 

§3

 

 1. Organizację i program wycieczek oraz imprez i wyjść dostosowuje się do wieku, zainteresowań, potrzeb wychowanków uwzględniając ich stan zdrowia i sprawność fizyczną.
 2. Udział wychowanków w wycieczkach  wymaga pisemnej zgody ich przedstawicieli ustawowych. Wzór zgody stanowi załącznik nr1 do regulaminu.
 3. Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie informuje poprzez zamieszczenie informacji  na tablicy ogłoszeń dla rodziców o podjętych ustaleniach, a w szczególności celu, trasie, harmonogramie, godzinie wyjazdu i przewidywanej godzinie powrotu, sposobie przygotowania dzieci do wycieczki.
 4. Program wycieczki zawiera:

-  datę, godzinę wyjazdu i powrotu,

-  długość trasy w kilometrach,

-  miejscowość docelową i trasę powrotną,

-  szczegółowy program wycieczki od wyjazdu do powrotu,

- adres miejsca noclegowego i żywieniowego oraz przystanki i miejsca żywienia,

- oświadczenie zobowiązujące podpisem kierownika i opiekunów  do przestrzegania
przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas wycieczki.

 1. Karta wycieczki zawiera następujące informacje:

-  nazwę i adres przedszkola,

-  cel wycieczki,

-  trasę wycieczki,

-  termin wyjazdu,

-  numer telefonu kierownika wycieczki,

-  liczbę uczestników,

-  numer grupy,

-  liczbę opiekunów wycieczki,

-  środek transportu.

 1. Program oraz kartę wycieczki  wypełnia kierownik a zatwierdza dyrektor przedszkola.

Kierownik przekazuje w/w dokumenty wicedyrektorowi przedszkola, który przechowuje je w swojej dokumentacji.

 1. Wzór programu stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 2. Karta wycieczki znajduje się w załączniku nr 3 do regulaminu.
 3. Do karty wycieczki dołącza się listę uczestników biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i nazwisko dziecka, pesel oraz telefony do rodziców dziecka. Listę podpisuje dyrektor przedszkola.
 4. Wzór listy uczestników stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.
 5. Autokar jest zamawiany na piśmie. Druk zamówienia zawiera:

-  nazwę i adres przedszkola,

-  nazwę i adres firmy przewozowej,

-  ilość miejsc w autokarze,

-  datę i godzinę podstawienia autobusu,

-  trasę przewozu,

-  ustaloną kwotę przewozu brutto.

12. Wzór zamówienia stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.

§4

 1. Dyrektor przedszkola wyznacza kierownika wycieczki lub wyjścia spośród pracowników pedagogicznych.
 2. Kierownik wycieczki lub wyjścia w szczególności:
  1. opracowuje program i harmonogram wycieczki, imprezy, wyjścia,
  2. zapoznaje dzieci, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki,
  3. zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,
  4. Wraz z opiekunami wycieczki sprawdza pojazd (autokar) pod kątem rozmieszczenia gaśnic, awaryjnych wyjść bezpieczeństwa (okien) oraz młotków do ich wybijania, drożności drzwi, sprawdza system awaryjnego otwierania drzwi pojazdu/autobusu a także miejsca przechowywania apteczki pierwszej pomocy;
  5. Sprawdza liczbę dzieci i udziela krótkiego instruktażu wszystkim uczestnikom z uwzględnieniem następujących zagadnień:
 • zapoznanie  z kierunkami ewakuacji (w tym z lokalizacją szyb awaryjnych i lokalizacją młotków do wybijania szyb oraz sposobem ich użycia),
 • miejsce rozmieszczenia sprzętu gaśniczego, apteczki,
 • poinformowanie o zapięciu pasów bezpieczeństwa w pojeździe (autokarze) wyposażonym w pasy,
 • podanie trasy przejazdu, przewidywany okres podróży oraz wyznaczone miejsca postoju na odpoczynek,
 • przypomnienie, że uczestnicy wycieczki zajmują  wyznaczone miejsca i nie mogą ich zmieniać podczas jazdy bez zgody opiekuna,
 • poinformowanie o zakazie w trakcie jazdy:

- spacerowania po pojeździe,

- siedzenia tyłem, bądź na oparciach,

- jedzenia i picia napojów,

- podróżowania w pozycji stojącej,

- samowolnego otwierania okien i wyrzucania czegokolwiek przez okno
autokaru.

 

 1. zapoznaje dzieci i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,
 2. określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dzieciom,
 3. nadzoruje zaopatrzenie dzieci i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy,
 4. organizuje i nadzoruje transport oraz wyżywienie dla dzieci i opiekunów wycieczki,
 5. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,
 6. dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu, informuje o tym dyrektora przedszkola oraz rodziców.

 

§5

 1. Opiekunem wycieczki lub wyjścia może być nauczyciel lub po uzyskaniu zgody dyrektora inny pracownik przedszkola lub rodzic.
 2. Opiekun w szczególności:
  1. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu wychowankami,
  2. współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki, imprezy, wyjścia i przestrzegania jej regulaminu,
  3. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
  4. wraz z kierownikiem wycieczki jest zobowiązany do sprawdzenia pojazdu (autokaru) pod kątem rozmieszczenia gaśnic, awaryjnych wyjść bezpieczeństwa (okien) oraz młotków do ich wybijania, drożności drzwi a także miejsca przechowywania apteczki pierwszej pomocy,
  5. jest odpowiedzialny za zapięcie pasów bezpieczeństwa przez uczestników, nad którymi sprawuje opiekę w autokarze wyposażonym w pasy bezpieczeństwa,
  6. zwraca uwagę na zachowanie uczestników wycieczki/ imprezy i szybko reaguje w razie jakichkolwiek nieprawidłowości,
  7. wsiada do autokaru ostatni a wysiada jako pierwszy,
  8. odpowiada za:

-dopilnowanie, by wszyscy przydzieleni do opieki uczestnicy przestrzegali regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
- sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych im zadań,

-  sprawdzanie stanu osobowego uczestników przed wyruszeniem z każdego                                 miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu
docelowego.

3.  Przed organizowaną wycieczką opiekun powinien zapoznać się ze sposobami            postępowania w następujących przypadkach:

 W razie wypadku drogowego, awarii pojazdu, innych zdarzeń

 

 • powiadomić telefonicznie (998, 997, 999, 112) służby ratownicze (co najmniej jedną z nich, a dyspozytor, który przyjmie zgłoszenie powiadomi pozostałe służby),
 •   kierownik wycieczki zajmuje się koordynacją ewakuacji,
 • w przypadku niedyspozycji kierownika wycieczki jego obowiązki przejmuje pierwszy z listy opiekunów wycieczki lub w razie potrzeby kolejny,
 •  uczestników należy ewakuować w bezpieczne miejsce, wykorzystując drzwi pojazdu (autokaru) lub wyjście awaryjne o ile zajdzie taka potrzeba,
 • w razie potrzeby poszkodowanym należy udzielić pierwszej pomocy,
 •  sprawdzić i dokonać wstępnej segregacji poszkodowanych,
 •  w pierwszej kolejności udzielamy pomocy ciężej rannym, później kolejno według ciężkości zranień,
 •  powiadomić Dyrektora przedszkola.

 

 

 

 

 

W przypadku zaginięcia uczestnika wycieczki/ wyjścia:

 

 • jeden z opiekunów, wyznaczony przez kierownika wycieczki poszukuje uczestnika;
 • reszta grupy z drugim opiekunem czeka w określonym miejscu;
 •  w przypadku nie odnalezienia dziecka w ostatnio widzianym miejscu:

-  kierownik wycieczki  zgłasza Policji zaginięcie dziecka,

-  kierownik wycieczki informuje Dyrektora przedszkola o fakcie zaginięcia dziecka,

-  kierownik wycieczki  informuje rodziców o zdarzeniu,

-  kierownik wycieczki jest w stałym kontakcie telefonicznym z rodzicami       zaginionego dziecka

- dalsze działania kierownik wycieczki podejmuje w porozumieniu z Policją, informując Dyrektora  przedszkola.

 

W przypadku nagłej choroby/wypadku uczestnika wycieczki/ wyjścia:

 

 • powiadomić rodziców dziecka,
 • udzielić pierwszej pomocy,
 •  niezwłocznie wezwać Pogotowie Ratunkowe,
 •  stosować się do zaleceń lekarza,
 •  mieć stały kontakt z rodzicami uczestnika wycieczki /wyjścia,
 •  powiadomić Dyrektora  przedszkola.

 

4.  Podczas przejazdu grupy opiekunowie siedzą oddzielnie jeden z przodu a drugi z             tyłu autokaru (gdy jest więcej opiekunów – każdy przy swojej grupie);
5.  W przypadku niedyspozycji kierownika wycieczki jego obowiązki przejmuje             pierwszy z listy opiekunów wycieczki lub w razie potrzeby kolejny.
6.  Kierownik i opiekunowie powinni posiadać numer telefonu do Dyrektora  placówki             i utrzymywać z nim kontakt telefoniczny do czasu zakończenia wycieczki.

§6

 

 1. Kierownik wycieczki ma obowiązek odnotować każde wyjście z wychowankami poza teren przedszkola w księdze ewidencji wyjść Przedszkola Nr 150 „WESOŁE NUTKI” we Wrocławiu.

 

 1. Zabrania się prowadzenia wycieczek, imprez, wyjść podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj. burzy, śnieżycy, gołoledzi, silnych opadów deszczu, bardzo niskich temperatur powietrza, silnego wiatru, itp.

 

 1. Przy wyjściu z wychowankami poza teren placówki musi być zapewniona opieka jednej osoby dorosłej na maksimum 13 dzieci.
 2. Nauczyciel obowiązkowo przelicza dzieci przed wyjściem z budynku przedszkola, wejściem/wyjściem do/z autokaru, wyjściem/wejściem z/do toalety oraz wejściem/wyjściem do obiektów i zwiedzanych pomieszczeń w trakcie wycieczki.
 3. Przy wyjeździe z wychowankami poza teren placówki musi być zapewniona opieka jednej osoby dorosłej na maksimum 10 dzieci.

 

 1. Przedszkole nie organizuje wyjazdów grupowych dla dzieci środkami lokomocji miejskiej (autobus, tramwaj, bus, taxi),

 

 1. Dopuszcza się możliwość organizacji transportu środkami lokomocji miejskiej w sytuacji przejazdu małej liczby dzieci, tj. 1-13 dzieci.

 

 1. Jeśli dzieci idą w kolumnie przód i tył zabezpieczamy:

-  dzieci mają na sobie kamizelki odblaskowe (przód i tył kolumny),

-  przód i tył kolumny zabezpiecza osoba dorosła.

 

9.  Każde dziecko zostaje zaopatrzone w opaskę z adresem i telefonem przedszkola.

 

 1. Postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

 

§7

 

Regulamin został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 29/2018  z dnia 05.12.2018 r.

i obowiązuje z dniem 05.12.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1do Regulaminu

 

 

ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

1) Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na udział  mojego syna/córki………………………..
(imię i nazwisko dziecka)

w wycieczce/wyjściu  do …………………………………… w dniu …………………..……..

2) Zobowiązuję się do pokrycia  kosztów wycieczki/wyjścia w kwocie ………………………

3) Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązaniem  wycieczki/wyjścia, a domem.

4) Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w wycieczce/wyjściu.

5) W przypadku choroby lokomocyjnej zobowiązuję się zabezpieczyć dziecko w sposób umożliwiający jazdę autokarem.

6) Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem lub hospitalizowaniem dziecka w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekuna w czasie trwania wycieczki.

6) Dane osobowe:

- telefony kontaktowe do rodziców dziecka:

 • ……………………………
 • ……………………………..

- PESEL dziecka …………………………………………………………………………….

Niniejszym oświadczam, że zostałem/łam zapoznany/a z programem, celem, trasą oraz regulaminem wycieczki.

 

 

…………………………..                                 ………………………………………………………………….

(miejscowość, data)                                                  ( podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

Załącznik nr 2

 

PROGRAM WYCIECZKI

Data, godzina wyjazdu oraz powrotu

Długość trasy

 (w kilometrach)

Miejscowość docelowa

i trasa powrotna

Szczegółowy program wycieczki od wyjazdu do powrotu

Adres miejsca noclegowego i żywieniowego oraz przystanki i miejsca żywienia

 

OŚWIADCZENIE

 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie wycieczki.

 

 

Kierownik wycieczki                                                Opiekunowie wycieczki

 

 

……………………………….                                 1. …………………………….

(imię i nazwisko oraz podpis)

2. …………………………….

 

3. ……………………………..

 

4. ……………………………..

 

5. ……………………………..

6. ……………………………..

                                                                                    (imiona i nazwiska oraz podpisy)

ZATWIERDZAM

…………………………………………………………………..

                                                   (data i podpis dyrektora przedszkola)

 

Załącznik nr 3

 

KARTA WYCIECZKI

Nazwa i adres przedszkola/szkoły/placówki: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cel wycieczki:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa kraju/miasto/trasa wycieczki

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Termin:

………………………………………………………………

Numer telefonu kierownika wycieczki:

………………………………………………………………

Liczba uczniów: …………………, w tym uczniów niepełnosprawnych:……………………

 

Klasa/grupa: ……………………………………………………….

 

Liczba opiekunów wycieczki: …………………………………………………………………..

 

Środek transportu: ………………………………………………………………………………

 

Załącznik nr 4

 

……………………………………..

(pieczątka placówki oświatowej)

WZÓR LISTY UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

(GRUPA …..)

 

do………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w dniu ………………………………………………………… o godz. …………………………………

 

Lp.

Nazwisko i imięuczestnika

Pesel dziecka

Nr telefonu do rodziców/opiekunów

Obecność dziecka w dniu wycieczki

Opiekunowie:                                                                                   Kierownik wycieczki:

 

 

Podpis dyrektora

Załącznik nr 5

 

Przedszkole Nr 150 „Wesołe Nutki”                                                                  Wrocław, dnia …………

ul. P.P. Ignuta 30

54-151 Wrocław

NIP 894 25 65 953

Nr tel. 71 7986774

e-mail: Sekretariat.p150@wroclawskaedukacja.pl

 

 

………………………………………………

(nazwa i adres firmy przewozowej)

 

ZAMÓWIENIE

Zamawiamy autobus z usługą przewozu dzieci i dorosłych opiekunów. Autobus o liczbie 56 miejsc prosimy podstawić w miejscu:  ul. P.P. Ignuta 30, 54-151Wrocław.

Szczegóły zamówienia:

DATA PRZEWOZU GODZINA PODSTAWIENIA AUTOBUSU

TRASA PRZEWOZU

USTALONA KWOTAPRZEWOZUBRUTTO

UWAGI: Preferujemy wynajem autobusu z pasami bezpieczeństwa.

Przyjęcie zamówienia oznacza, że przewoźnik zobowiązuje się podstawić pod przedszkole autokar sprawny i sprawdzony oraz dokonać przewozu dzieci i osób dorosłych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w:

 • Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005,
  Nr 108, poz. 908 z późn.zm.);
 • Ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001, Nr 125, poz. 1371 z późn.zm.);
 • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2016 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016,  poz. 2022.).

 

Potwierdzam przyjęcie zamówienia

…….…………………………………

 

 

 

 

 

 

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 

 1. Wyznacza się pomieszczenie ( pomieszczenie sali konferencyjnej), zwane dalej izolatorium, w którym będzie można odizolować osobę w razie wystąpienia u  niej objawów chorobowych.
 2. Izolatorium wyposażone jest w środki ochrony osobistej ( maseczki, rękawiczki, fartuch ochronny, przyłbicę) , termometr bezdotykowy, leżak oraz płyn dezynfekujący.
 3. Osoba manifestująca objawy zakażenia zostanie objęta natychmiastową izolacją.
 4. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka- dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy do pomieszczenia izolatorium.
 5. Wyznacza się jedną osobę wyposażoną w środki ochrony osobistej do kontaktu
  z podejrzanym o zakażenie z zachowaniem dystansu min. 2 m.
 6. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką wyznaczonego pracownika, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa- przed wejściem i po wyjściu z izolatorium dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada środki ochrony indywidualnej ( fartuch, rękawiczki, maseczkę, przyłbice- po wyjściu z izolatorium niezwłocznie pozbywa się użytych przedmiotów ochrony umieszczając je w szczelnie zawiązanym worku.
 7. W przypadku nasilonych objawów, takich jak: gorączka, kaszel, duszności, problemy
  z oddychaniem bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie:
 • Pogotowie ratunkowe – 112:
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego  I Oddział Chorób Zakaźnych, ul. Koszarowa 5- tel. 71 700 30 00, izba przyjęć dla dzieci
  i młodzieży- tel. 71 392 53 38,
 • Rodziców podopiecznych.
 • Dyrektor;
 • Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w pn.- pt. 7.00- 15.00
  tel. 71 329 58 43 lub 693 900 908, 781 400 199 lub 71 361 46 91- 92, całodobowo 603 720 579 lub zadzwonić pod numer alarmowy 112
 • Kuratorium Oświaty- od pn. do pt. w godz. 7:45- 15.45, tel. 71 340 63 36
 • Urząd Miejski Departament Edukacji- od pn. do pt. w godz. 8.00- 15.45
  tel. 71 777 87 06 lub osoby prowadzące placówkę;
 1. W przypadku wystąpienia podejrzenia zachorowania u dziecka nauczyciel niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z rodzicem.
 2. Nauczyciel zawiadamia Dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 3. Osoba wskazana przez dyrektor kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci i informuje o zaistniałej sytuacji.
 4. Opiekun grupy, w które przebywało dziecko z objawami, jeśli to możliwe przeprowadza dzieci do innej pustej i zdezynfekowanej sali.
 5. Wszyscy przebywający w przedszkolu pozostają w placówce  i sporządzona zostaje lista określająca kto miał bliski kontakt z osobą podejrzaną o zachorowanie na COVID-19.
 6. Obszar, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, blaty, uchwyty)
 7. Dalsze działania podejmują odpowiednie służby.

Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu

na terenie placu zabaw i ogrodu
Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” przy ul. P. P. Ignuta 30 we Wrocławiu

Cel procedury:

Określenie sposobu postępowania nauczyciela w przypadku organizowania zabaw
i odpoczynku na terenie  ogrodu i placu zabaw przedszkola oraz określanie norm i zasad bezpieczeństwa.

 

 1. Nauczyciele są zobowiązani do określenia i omówienia z dziećmi zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na terenie placu zabaw i ogrodu . Zapisy w dzienniku zajęć .
 2. Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw/ogród przedszkola nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu, przypomina o konieczności powiadomienia osoby dorosłej o niebezpieczeństwie, o zakazie oddalania się od grupy i nauczyciela, o obowiązku zgłaszania się na zbiórkę itp.)
 3. Dzieci na plac zabaw wychodzą udostępnionym wejściem ewakuacyjnym.
 4. Obowiązuje zakaz organizowania wyjść poza obszar placówki ( np. do parków).
 5. Nauczyciel obowiązkowo przelicza dzieci przed wyjściem z sali/do sali,  wyjściem/wejściem z/do toalety, wejście/wyjście do/z budynku przedszkola oraz wejściem/wyjściem na teren ogrodu przedszkolnego.
 6. W szatni przebywa tylko jedna grupa.
 7. Dzieci przemieszczają się z budynku przedszkola na ogrodzony teren wydzielony
  do zabawy pod opieką nauczyciela i pomocnika pomocniczego.
 8. Przed wejściem dzieci na plac zabaw pracownik obsługi dezynfekuje uchwyty, klamki, toaletę zewnętrzną i inne konieczne rzeczy.
 9. Dzieci przebywające na terenie przedszkola  korzystają z toalet zewnętrznych pod opieką pracownika przedszkola.
 10. Codziennie przed wyjściem dzieci na teren  konserwator ma obowiązek sprawdzić,
  czy a na terenie przedszkola nie ma zagrożeń dla bezpieczeństwa dzieci i innych użytkowników.  Fakt dokonania czynności sprawdzających konserwator potwierdza wpisem do karty kontroli.
 11. Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie pięć grup, przy czym opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą;
 12. W szatni może przebywać w tym samym czasie tylko jedna grupa.
 13. Obowiązuje zakaz korzystania z piaskownicy i zamontowanych urządzeń.
 14. Urządzenia rekreacyjne wyłączone z użytkowania, nie poddane dezynfekcji są zabezpieczane taśmą;
 15. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych.
 16. Nauczyciel każdorazowo przed wpuszczeniem dzieci na teren przedszkola ma obowiązek sprawdzić, czy  teren jest bezpieczny.
 17. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw przedszkola musi być zamknięta bramka wejściowa                          i brama wjazdowa przy wydzielonej części do zabaw. Po wejściu/wyjściu na teren/z terenu przedszkola wydzielonego do zabaw nauczyciel wchodzący/wychodzący ma obowiązek zamknięcia bramki.
 18. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi podopiecznymi
  i przebywać  w sposób rozproszony w różnych częściach terenu przedszkola.
 19. Nauczyciel nie organizuje skupisk dzieci w jednym miejscu, dba o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;
 20. Dzieci wracają do budynku przedszkola pod nadzorem nauczyciela i pracownika.
 21. Po opuszczeniu placu zabaw przez dzieci pracownik obsługi zobowiązany jest
  do mycia i przeprowadzenia dezynfekcji toalety zewnętrznej.
 22. Po powrocie z placu zabaw dzieci dokładnie myją ręce pod nadzorem nauczyciela.
 23. Użytkownicy przestrzegają wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania terenu przedszkola umieszczonymi na tablicy informacyjnej
  na budynku przedszkola.
 24. Rodzic ma obowiązek dostosować ubiór dziecka do panujących warunków atmosferycznych. Rodzic przygotowuje dziecko na dłuższy pobyt na świeżym powietrzu
  ( niekrępujące ruchów ubrania, wygodne buty). Należy pamiętać o zaopatrzenie dziecka
  w odpowiednie nakrycie głowy w przypadku słonecznej pogody.
 25. Nauczyciel udostępnia dzieciom sprzęt i zabawki, które przynosi pracownik przedszkola.
 26. Każdorazowo po zakończeniu pobytu dzieci na świeżym powietrzu muszą zostać umyte
  i odkażone używane sprzęty- piłki, bramki, itp.
 27. Nauczyciel przed wyjściem na teren przedszkolny zobowiązany jest dopilnować, żeby dzieci zostały napojone i skorzystały z toalety.
 28. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu nie sprzyjających (deszcz, mocny wiatr, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, burza, zła lub bardzo zła jakość powietrza, itp.).
 29. Dziecko może zostać odebrane z terenu placu zabaw wówczas, gdy rodzic/ prawny opiekun dotrze na miejsce pobytu grupy- nie przekraczając furtki wydzielającej plac zabaw zgłosi nauczycielowi gotowość odbioru dziecka, pracownik przedszkola podprowadzi dziecko
  i przekaże je pod opiekę rodzica/ opiekuna.
 30. Odebranie dziecka z placu zabaw wiąże się z niemożnością wejścia do budynku i odebrania ewentualnych rzeczy pozostawionych w szatni- rodziców obowiązuje zakaz wstępu
  do budynku.
 31. O wszelkich zauważonych usterkach nauczyciel lub inny użytkownik  zawiadamia konserwatora, intendenta lub swoich przełożonych.

 

 

 

 

 

 

Procedura przyprowadzania/ odbierania dzieci do/ z Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki”

§ 1

W związku z zapobieganiem COVID-19 i dbaniu o bezpieczeństwo dzieci, Rodziców
i pracowników zmianie ulega organizacja przyprowadzania i odbierania dzieci
z Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki”.

§ 2

Od 01.09.2020 r. zmianie ulega proces przyprowadzenia/ odbioru dziecka
do/ z placówki. Rodzic zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich wytycznych
i zabezpieczenia na ten cel odpowiedniego przedziału czasowego.

§ 3

Rodzic ponosi pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną
z przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki”, która skutkować może narażeniem zarażenia się COVID-19 dziecka, opiekunów oraz osoby upoważnione w przedszkolu, jak i podczas drogi z/ do placówki.

 

§ 4

Dzieci przyprowadzane do przedszkola muszą być zdrowe, bez jakichkolwiek oznak choroby ( w tym katar, osłabienie, kaszel, gorączka, zaczerwienione oczy). Dzieci, których domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji w warunkach domowych nie może zostać przyprowadzone do placówki.

§ 5

Rodzic przyprowadzając dziecko chore, z objawami chorobowymi, bądź którego domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji w warunkach domowych podlega odpowiedzialność za  narażenie na zakażenie się COVID-19 wszystkich uczestników opieki, nauczycieli, pracowników jak również innych Rodziców bądź narażenie wszystkich  na kwarantannę.

§ 6

Osoby przyprowadzające/ odbierające dzieci musza być zdrowe i nie mogą wykazywać żadnych objawów chorobowych. Osoby, których domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji w warunkach domowych lub są osoby chore nie może przyprowadzać/ odbierać dziecka do/z  placówki.

§ 7

Dzieci należy przyprowadzić najpóźniej do godz. 8.30 . o godz. 8.30 przedszkole zostaje zamknięte. Po tej godzinie dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola.

§ 8

Do przyprowadzania i odbierania dzieci uprawnieni są rodzice/ opiekunowie prawni oraz osoby przez nie upoważnione. Rodzice/ opiekunowie prawni są zobowiązani
do zapoznania osoby przez nie upoważnione z procedurami obowiązującymi
w placówce i do zobowiązania ich do bezwzględnego przestrzegania ich zapisów.

§ 9

Rodzice zobowiązani są do każdorazowego odbierania telefonów z placówki.
W sytuacji zauważenia u dziecka w trakcie pełnienia nad nim opieki zmian chorobowych, nauczyciel niezwłocznie informuje o tym fakcie Rodziców, a Rodzice są zobowiązani do natychmiastowego odebrania dziecka ( maksymalnie w czasie
1 godziny). Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości
od innych osób.

§ 11

Zmiany, które ze względu na konieczność zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa obowiązują podczas przyprowadzania/ odbierania dziecka od 1 września 2020 r.:

 1. W Przedszkolu obowiązuje reżim sanitarny.
 2. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00.
 3. Rodzic zobowiązany jest  przyprowadzenia dziecka do przedszkola do godz. 08.30.
 4. O 8.30 drzwi wejściowe zostają zamknięte i nie ma możliwości przyjęcia dziecka.
 5. W celu uniknięcia dużego zgromadzenia osób na terenie placówki do przedszkola dziecko jest przyprowadzane i odbierane tylko przez jedną osobę.
 6. Dzieci kontynuujące naukę w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021
  nie przynoszą ze sobą własnych zabawek, ani innych przedmiotów.
 7. Rodzice zobowiązani są do dostarczenia najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dzieci w przedszkolu niżej wymienionych dokumentów:
 • Upoważnienie do odbioru/ przyprowadzenia dziecka
 • Karta aktualizacji danych
 • Zgoda na pomiar  temperatury ciała dziecka
 1. Dzieci rozpoczynające pobyt w roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu Rodzic może wyposażyć w ulubioną  bezpieczną zabawkę w okresie adaptacji.
 2. O zakończeniu okresu adaptacji decyduje nauczyciel prowadzący grupę.
 3.  Zabawka, którą dziecko przynosi do grupy musi być codziennie zabrana do domu celem dezynfekcji.
 4.  W szafkach dzieci obowiązuje zakaz przechowywania żywności , napojów (dzieci mają zapewniony stały dostęp do wody w sali), zabawek, leków oraz innych zbędnych przedmiotów.
 5. Wszystkie dzieci w pierwszym dniu pobytu w przedszkolu należy wyposażyć
  w opisany worek ( nie plecaki itp.) z odzieżą zmienną, w buty na zmianę, zmienne ubranie.
 6.  Dzieci leżakujące należy zaopatrzyć w małą poduszkę typu jasiek, kocyk oraz pidżamkę ( wszystko podpisane).
 7. Przynajmniej jeden raz w tygodniu Rodzic zobowiązany jest do zabrania rzeczy pozostawianych w woreczkach, wyprania ich i pozostawienia czystego kompletu.
 8. Odbiór dotyczy zarówno odzieży na zmianę, jak również rzeczy przeznaczonych
  do leżakowania.
 9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci zobowiązani są
  do rygorystycznego przestrzegania wszystkich środków ostrożności tj. muszą mieć zasłonięte usta i nos, wydezynfekowane ręce muszą, zachować dystans społeczny w odniesieniu do innych osób wynoszący min. 1,5 m.
 10. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/ odbierający dzieci przed wejściem
  do placówki zobowiązani są do zdezynfekowania rąk- płyn umieszczony jest
  po lewej stronie wejścia.
 11. Ze względów bezpieczeństwa w jednym czasie w szatni przedszkolnej może przebywać 30 osób (opiekun +dziecko)
 12. Rodzice i opiekunowi przyprowadzający/odbierający dzieci mogą wchodzić
  do przestrzeni wspólnej przedszkola ( szatnia, korytarze);
 13. Podczas przyprowadzania/ odbierania dzieci zaleca się Rodzicom i osobom upoważnionym sprawną organizacje całego procesu, bez zbędnej zwłoki przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa.
 14. W przedszkolu obowiązuje zakaz zgromadzeń zarówno w budynku jaki i na jego terenie.
 15. Przed wejściem do holu placówki dzieciom,  będzie mierzona temperatura ciała przez wyznaczonego pracownika.
 16. W przypadku podwyższonej temperatury tj. 37 st.C i  wyżej dziecko nie będzie mogło pozostać w przedszkolu.
 17. Rekomenduje się wykonanie kontrolnego pomiaru temperatury ciała dziecka w warunkach domowych przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola.
 18. W przypadku osiągnięcia maksymalnej dopuszczanej liczby osób w środku pozostałe osoby zobowiązane są do pozostania poza budynkiem zachowując dystans społeczny.
 19. Rodzice/ osoby przyprowadzając/ odbierające dzieci zobowiązane są
  do zaplanowania odpowiednio wystarczającej ilości czasu na przyprowadzanie/ odbieranie dziecka.
 20. Rodzic/ osoba upoważniona stosuje się do wszystkich komunikatów pracownika pełniącego dyżur w holu przedszkola.
 21. Rodzic/ osoba upoważniona wchodzi z dzieckiem do holu, szatni i odprowadza dziecko do sali pobytu.
 22. Rodzic przyprowadzając/ odbierając dziecko do/ z sali sygnalizuje swoją obecność zapukaniem do drzwi sali.
 23. Pracownik sprawdza, czy dana osoba jest upoważniona do przyprowadzenia/ odbioru dziecka i przejmuje opiekę nad dzieckiem /przekazuje dziecko.
 24. W pierwszej kolejności nauczyciel kieruje dziecko do łazienki celem dokładnego umycia rąk.
 25. Rodzic zobowiązany jest uprzedzić dziecko, że zaraz po wejściu do sali zostanie poproszone o umycie rąk.
 26. Rodzice dzieci przypisanych do gryp IX oraz X zobowiązani są przed odprowadzeniem dzieckiem do sali, a po skorzystaniu z szatni do udania się
  z dzieckiem do łazienki wspólnej zlokalizowanej na pierwszym piętrze
  i dopilnowaniu aby dziecko umyło ręce.
 27. Rodzic przekazujący dziecko pod opiekę ma zakryte usta i nos oraz zdezynfekował ręce lub ma ubrane rękawiczki jednorazowe.
 28. W przypadku sytuacji gdy większa ilość Rodziców w tej samej chwili chce przekazać dziecko pod opiekę tego samego nauczyciela/ bądź zgłosi się po dziecko, Rodzice/ osoby upoważnione zobowiązani są do oczekiwania i  zachowania bezpiecznego dystansu od innych rodziców i dzieci wynoszącego min. 1,5 m.
 29. Rodzic dziecka przyprowadzonego do przedszkola w maseczce, ściąga dziecku maseczkę w przedszkolnej szatni i zabiera ją ze sobą.
 30. Maseczki do zakrywania twarzy rodzice zabierają do domu i przynoszą
  w momencie odbierania dziecka z przedszkola- maseczka dziecka nie może pozostać na terenie placówki.
 31. Odbiór dziecka następuje analogicznie do przyprowadzenia. Rodzic/ osoba upoważniona  pukając do drzwi sali zgłasza gotowość odebrania dziecka. Odbierający  musi być przygotowany do  przedłożenia dowodu tożsamości pracownikowi, aby ten mógł sprawdzić zgodność danych. Następnie czeka
  na wydanie dziecka i razem z nim udaje się do szatni.
 32. Rodzic odbierający dziecko ma zakryte usta i nos, oraz zdezynfekował ręce lub ma ubrane rękawiczki jednorazowe.
 33. Po odebraniu dziecka z placówki Rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenie terenu placówki.
 34. Wszelkie rozmowy z pracownikami przedszkola ,w tym z nauczycielami należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 35. Każdy nauczyciel udostępni rodzicom z danej grupy służbowy adres mailowy,
  na który można kierować wszelkie zapytania.
 36. Bezpośrednie konsultacje są zawieszone do czasu zniesienia zakazów epidemicznych. W przypadku konieczności kontaktu obowiązuje forma kontaktu elektronicznego lub telefonicznego –numer służbowy.
 37. W Przedszkolu obowiązują procedury:
  1. Procedura bezpieczeństwa
  2. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19
  3. Procedura przyprowadzania/ odbierania dzieci do/ z Przedszkola Nr 150
  4. Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu
  5. Procedura szybkiej ścieżki komunikacji

Zostały one udostępnione na stronie www i na tablicach ogłoszeń, z którymi każdy przebywający  na terenie placówki ma obowiązek zapoznania i bezwzględnego przestrzegania.

 1. Rodzice zobowiązani są do bieżącego śledzenia komunikatów pojawiających się na stronie internetowej przedszkola oraz wywieszanych ogłoszeń w budynku.
 2. W sytuacjach zmiany Dyrektor kieruje do Rodziców komunikaty
  z wytycznymi o dalszej formie organizacji pracy. Rodzice są zobowiązani
  do  stosowania się do wprowadzanych wytycznych i zaleceń.

 

§ 12

Każda z osób przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do zapoznania
z treścią wprowadzonej Procedury.

§ 13

Każda z osób przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do  przestrzegania wprowadzonej Procedury.

§ 14

Procedura obowiązuje bezterminowo od 1 września 2020 r.

Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu Nr 150 „Wesołe Nutki”
dla Rodziców/ opiekunów prawnych

Podstawa prawna :

 • ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
 • rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Statut Przedszkola
 • Wytyczne GIS, MEN ,MZ

 

 

§ 1

W związku z zapobieganiem COVID-19 i dbaniu o bezpieczeństwo dzieci, Rodziców
i pracowników Dyrektor Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” wprowadza Procedurę bezpieczeństwa w Przedszkolu Nr 150 „Wesołe Nutki”

§ 2

Dyrektor Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” wprowadza rozwiązania, których przestrzeganie jest obowiązkowe dla zapewnienia dzieciom, pracownikom oraz osobom wchodzącym do budynku bezpieczeństwa.

§ 3

Rodzic ponosi odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki”, która skutkować może narażeniem zarażenia się COVID-19 dziecka, opiekunów w przedszkolu, jak i podczas drogi z/ do placówki.

 

§ 4

 Dzieci przyprowadzane do przedszkola muszą być zdrowe, bez jakichkolwiek oznak choroby ( w tym katar, osłabienie, kaszel, gorączka, zaczerwienione oczy ,ból brzucha, biegunka itp.). Dzieci, których domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji w warunkach domowych  nie mogą zostać przyprowadzone do placówki.

§ 5

Rodzic przyprowadzając dziecko chore, z objawami chorobowymi, bądź którego domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji w warunkach domowych podlega odpowiedzialność za  narażenie na zakażenie się COVID-19wszystkich uczestników opieki, nauczycieli, pracowników jak również innych Rodziców bądź narażenie wszystkich
na kwarantannę,

§ 6

Postanowienia ogólne:

 1. 1.     W przedszkolu obowiązuje reżim sanitarny.
 2. 2.     W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. 3.     Dzieci przyprowadzane do przedszkola muszą być zdrowe, bez jakichkolwiek oznak choroby ( w tym katar, osłabienie, kaszel, gorączka zaczerwienione oczy ,ból brzucha, biegunka itp.). Dzieci, których domownik odbywa kwarantannę lub przebywa w izolacji w warunkach domowych  nie może zostać przyprowadzone do placówki.
 4. 4.     Jeżeli dziecko będzie manifestowało, przejawiało niepokojące objawy  choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu tzw. Izolatorium z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. Rodzic zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji w celu pilnego ( w ciągu 1 godziny) odebrania dziecka z przedszkola
 5. 5.     Rodzice zobowiązani są do każdorazowego odbierania telefonów z placówki.

Jeśli Rodzic nie odbierze połączenia zobowiązany jest do natychmiastowego oddzwonienia do przedszkola.

 1. 6.     Każda osoba wchodząca do placówki zobowiązana jest do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk płynem umieszczonym przy wejściu głównym lub założenia własnych rękawiczek jednorazowych. Obowiązek nie dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. 7.     Każda osoba wchodząca do przedszkola zobowiązana jest do zachowania  dystansu społecznego w odniesieniu do innych osób – minimum  1,5 m.
 3. 8.     Osoby przebywające na terenie przedszkola ograniczają rozmowy do minimum.
 4. 9.     Jednorazowo do budynku przedszkola może wejść 30 osób (tj. opiekun +dziecko).
 5. 10.  Osoby wchodzące nie korzystają z domofonu. Osoba wchodząca używa dzwonka i czeka na pracownika przedszkola, który otworzy drzwi.
 6. 11.  W przedszkolu obowiązuje zakaz zgromadzeń zarówno w budynku jaki i na jego terenie.
 7. 12.  Rodzice i opiekunowi przyprowadzający/odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola ( szatnia, korytarze);
 8. 13.  Obowiązuje zakaz wstępu do sal. Rodzic doprowadza dziecko do Sali i zgłasza obecność pukaniem do drzwi.
 9. 14.  Po odebraniu/ przyprowadzeniu dziecka Rodzic/opiekun   zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia terenu przedszkola.
 10. 15.  Bezwzględnie zakazuje się wchodzenia do pomieszczeń ,sal i poruszania po budynku w innym celu niż  przyprowadzenie i odebranie dziecka.
 11. 16.  Za teren przedszkola uważa się budynek oraz wygrodzony teren poza budynkiem.
 12. 17.  Do przedszkola nie będą wpuszczane dzieci oraz osoby z objawami chorobowymi .
 13. 18.  Po wejściu do budynku dzieciom  mierzona jest temperatura ciała.
 14. 19.  Dopuszcza się możliwość kontrolnego pomiaru temperatury dziecka w ciągu dnia.
 15. 20.  W przypadku podwyższonej temperatury tj. 37 st.C i wyższej  dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola
 16. 21.  W przedszkolu dzieci nie korzystają z maseczek, przyłbic, rękawiczek ochronnych.
 17. 22.  Od godziny 8.30 drzwi wejściowe do budynku zostają zamknięte.
 18. 23.  Po godz. 8.30  dzieci nie będą przyjmowane do przedszkola.
 19. 24.  Każda osoba przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do wzmożonej profilaktyki zdrowotnej ,w tym do wchodzenia na teren przedszkola jako osoba zdrowa.
 20. 25.  Każda osoba przebywająca na terenie budynku przestrzega poleceń osoby dyżurującej.
 21. 26.  W Przedszkolu obowiązują procedury:
  1. Procedura bezpieczeństwa
  2. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19
  3. Procedura przyprowadzania/ odbierania dzieci do/ z Przedszkola Nr 150
  4. Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu
  5. Procedura szybkiej ścieżki komunikacji

22.Procedury i komunikaty  udostępnione są na  stronie www , na tablicach ogłoszeń lub przekazywane drogą elektroniczną.

23. Rodzic/ prawny opiekun osoby upoważnione do odbioru dzieci mają obowiązek zapoznania się ze Statutem , procedurami i komunikatami dyrektora i przestrzegania zapisów.

24. Na tablicy ogłoszeń znajduje się wykaz telefonów alarmowych do służb, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

§ 7

 

Organizacja bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu:

 1. 1.     W jednej grupie może przybywać maksymalnie 25 dzieci.
 2. 2.     Dziecko nie przynosi do przedszkola zabawek ani innych przedmiotów, wyjątek stanowią dzieci  rozpoczynające pobyt w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021- Rodzic może wg swojej decyzji  wyposażyć dziecko w ulubioną zabawkę w okresie adaptacji.
 3. 3.     Zabawka musi być bezpieczna i łatwa do mycia i dezynfekcji.
 4. 4.      O zakończeniu okresu adaptacji decyduje nauczyciel prowadzący grupę.
 5. 5.     Zabawka, którą dziecko przynosi do grupy musi być codziennie zabrana do domu w celu umycia i dezynfekcji.
 6. 6.     W miarę możliwości  nauczyciel może zwiększyć ilość stolików w sali.
 7. 7.     Rodzice /opiekunowie /osoby upoważnione przyprowadzający/odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola ( szatnia, korytarze);
 8. 8.     Rodzice/opiekunowie prawni/osoby upoważnione nie mogą wchodzić do innych pomieszczeń przedszkola w tym sal pobytu dzieci.
 9. 9.     Rodzice/opiekunowie/osoby upoważnione przyprowadzający/ odbierający dzieci zobowiązani są do rygorystycznego przestrzegania wszystkich środków ostrożności tj. muszą mieć zasłonięte usta i nos ,wydezynfekowane ręce, dodatkowo  muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do innych osób wynoszący minimum  1,5 m.
 10. 10.  Rodzice / opiekunowie /osoby upoważnione przyprowadzający/ odbierający dzieci przed wejściem do placówki zobowiązani są do zdezynfekowania rąk- płyn umieszczony jest po lewej stronie wejścia , muszą zasłonić usta i nos.
 11. 11.  Rodzice zobowiązani są do dostarczenia najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dzieci z przedszkolu niżej wymienionych dokumentów:
 • Upoważnienie do odbioru/ przyprowadzenia dziecka
 • Karta aktualizacji danych
 • Zgoda na pomiar  temperatury ciała dziecka

 

 1. 12.  Przyprowadzanie i odbieranie dziecka następuje według wytycznych zawartych
  w Procedurze przyprowadzania i odbierania
 2. 13.  Piaskownice zabezpieczone są taśmami i wyłączone z użytkowania.
 3. 14.  Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren przedszkola.
 4. 15.  Nauczyciel wyjaśnia dzieciom jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują
  w placówce i powodów, dla których zostały wprowadzone. Ma obowiązek codziennego przypominania dzieciom o konieczności częstego i dokładnego mycia rąk zgodnie
  z instrukcją. Nauczyciel nadzoruje prawidłowe wykonywanie czynności higienicznych przez dzieci.
 5. 16.  Nauczyciel w przypadku korzystnych warunków atmosferycznych organizuje wyjścia
  na świeże powietrze.
 6. 17.  Wszystkie wytyczne dotyczące pobyty na świeżym powietrzu zostały zawarte
  w procedurze przebywania na świeżym powietrzu.
 7. 18.  W przypadku stwierdzenia u dziecka objawów chorobowych podczas pobytu dziecka
  w przedszkolu uruchomiona zostaje procedura w przypadku wystąpienia zakażenia.
 8. 19.  Sale wietrzone są według wytycznych GIS.
 9. 20.  Bezpośrednie konsultacje są zawieszone do czasu zniesienia zakazów epidemicznych.
  W przypadku konieczności kontaktu obowiązuje forma kontaktu mailowego lub telefonicznego.
 10. 21.  W sytuacjach wyjątkowych wymagających osobistego kontaktu rodzic zgłasza taką potrzebę określając temat spotkania.
 11. 22.  Rodzic zawiadamiany jest o terminie i miejscu spotkania oraz w zależności od tematu spotkania określana jest liczba osób mogących brać udział w spotkaniu.
 12. 23.  Spotkanie odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa tj. zakryte usta i nos, wydezynfekowane ręce . Uczestnicy spotkania muszą być zdrowi .
 13. 24.  Do odwołania nie prowadzi się spotkań w dużych grupach.
 14. 25.  Dzieci będą spożywały posiłki w salach pobytu.
 15. 26.   Pracownik obsługi  przed podaniem posiłków przeprowadza mycie i dezynfekcję, nakrywa do stołów. Przy kontakcie z żywnością  zobowiązana jest do stosowania przepisów BHP, HACCP oraz procedur COVID w tym  do założenia maseczki/ przyłbicy, mycia i dezynfekcji rąk.
 16. 27.  Przy przygotowaniach do wydania posiłku w sali dzieci przebywają pod opieką nauczyciela w bezpiecznej odległości od wózków transportowych i stolików.
 17. 28.  Zakazuje się transportu żywności  i poruszania się z wózkami transportowymi  w trakcie pobytu dzieci w szatni lub korytarzach.

§ 7

Każda z osób przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do zapoznania z treścią wprowadzonej Procedury.

§ 8

Każda z osób przebywająca na terenie placówki zobowiązana jest do przestrzegania wprowadzonej Procedury.

§ 9

Procedura obowiązuje  od 1 września 2020 r.

 

 

 

 

 

 

TELEFONY ALARMOWE

693 900 908        – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

71 361 46 90

 

603 720 579        – Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna

693 900 908

 

666 035 666        – Państwowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna

602 430 042                  (całodobowe telefony dyżurne)

71 39 57 520       – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J.    Gromkowskiego, Oddział Chorób Zakaźnych, Koszarowa 5

 

71 770 31 51       – Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych UM
we Wrocławiu ul. Chałubińskiego 2- 2a

 

800 190 590        – Całodobowa infolinia NFZ

 

71 770 22 22       – Centrum Zarządzania Kryzysowego

Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z Rodzicami/ opiekunami prawnymi obowiązująca w  Przedszkolu Nr 150 „Wesołe Nutki”

§ 1

W związku z zapobieganiem COVID-19 i dbaniu o bezpieczeństwo dzieci, Rodziców
i pracowników Dyrektor Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” wprowadza Procedurę szybkiej ścieżki komunikacji z Rodzicami/ opiekunami prawnymi obowiązującą w Przedszkolu Nr 150 „Wesołe Nutki”

§ 2

 1. 27.  Rodzice w przypadku skorzystania z usług przedszkola są zobowiązani
  do  pozostawienia aktualnego numeru telefonu oraz adresu mailowego.
 2. 28.  Rodzice w przypadku skorzystania z usług przedszkola i pozostawienia dziecka
  pod opieką w placówce są zobowiązani do  każdorazowego odbierania telefonu
  z przedszkola.
 3. 29.  W sytuacji losowej gdy rodzic nie odbierze telefonu zobowiązany jest
  do niezwłocznego oddzwonienia.
 4. 30.  W przypadku wystąpienia u dziecka podczas pobytu w przedszkolu oznak choroby Rodzic jest natychmiast informowany o zaistniałej sytuacji telefonicznie i jest zobowiązany do niezwłocznego tj. do 1 godz.  odbioru dziecka z placówki licząc od momentu przekazania informacji o stanie zdrowia dziecka.
 5. 31.  Komunikaty mogą się również ukazywać na stronie www przedszkola.
 6. 32.  Z Przedszkolem Rodzic może kontaktować się wykorzystując
  1. Telefon:   71 798 67 74 w.100;
  2. Pocztę elektroniczną: sekretariat.p150@wroclawskaedukacja.pl;

 

§ 3

Każdy Rodzic/ opiekun prawny korzystający z usług przedszkola w okresie epidemii zobowiązany jest do zapoznania z treścią Procedury oraz do jej bezwzględnego stosowania.

§ 4

Procedura obowiązuje bezterminowo od 1 września 2020 r.