zamierzenia dla gr XI

TYDZIEŃ I (Moja ojczyzna-Polska) 05.11-09.11.2018

 1. Kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i dorosłymi, wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec innych osób, grupy
 2. Kształtowanie umiejętności społecznych – posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, nazwą miejscowości zamieszkania, nazwą kraju (elementy składowe adresu)
  1. Kształtowanie przynależności i tożsamości narodowej (jestem Polakiem, mieszkam w Polsce)
  2. Doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach
  3. Wdrażanie do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmowanie, tworzenie i respektowanie zasad i reguł w zabawach grupowych
   1. Budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy w grupach
   2. wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zabawy

 

TYDZIEŃ II (Hula , psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje) 12.11-16.11.2018

 1. Doskonalenie percepcji słuchowej i poczucia rytmu;
 2. Wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego przez aktywny udział w ćwiczeniach oddechowych;
 3. Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających samodzielne eksperymentowanie i poznawanie zjawisk atmosferycznych;
 4. Uświadomienie konieczności planowania i dokładnego wykonywania prac konstrukcyjno-plastycznych;
 5. Zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedzialne wykonywanie zadań w zespole;
 6. Wdrażanie dzieci do przekładania dostrzeżonych regularności z jednej reprezentacji na inną, a potem jeszcze na inną;
 7. Zachęcanie do zabaw ruchowych i rozwijanie sprawności fizycznej

 

TYDZIEŃ III (Parasole czas wyciągać, jesień  w pełni, deszcz nadciąga) 19.11-23.11.2018

 1. Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa oraz formułowaniu poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi (zwrócenie uwagi na rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w czasie przeszłym i przyszłym);
 2. Usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia poprawnej artykulacji;
 3. Zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody;
 4. Wdrażanie dzieci do prób formułowania wniosków na podstawie obserwacji i wyników przeprowadzonych doświadczeń;
 5. Rozwijanie umiejętności manualnych i orientacji przestrzennej (na określonej przestrzeni kartki);
 6. 6.        Uwrażliwienie na piękno muzyki, eksperymentowanie z dźwiękiem – wykorzystywanie instrumentów melodycznych i niemelodycznych.

 

TYDZIEŃ IV (Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy) 26.11-30.11.2018

 1. Uświadomienie dzieciom potrzeby używania zwrotów grzecznościowych;
 2. Wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie;
 3. Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi na temat wysłuchanego utworu (zachęcanie do podejmowania prób oceny postaw bohaterów i uzasadniania swojej oceny);
 4. Rozwijanie umiejętności matematycznych w konstruowaniu gier planszowych (wdrażanie dzieci do współzawodnictwa i zasad fair play);
 5. Rozwijanie zdolności skupiania uwagi, uważnego słuchania i obserwowania;
 6. Rozwijanie wyobraźni i budzenie zainteresowań czytelniczych;
 7. 7.        Pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości liczby elementów w zbiorze, chociaż obserwują zmiany sugerujące, że przedmiotów jest więcej lub mniej