zamierzenia dla gr I

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

 

 

 

TYDZIEŃ I  (06 – 09.04.2021)   “NA WSI ZAWSZE JEST WESOŁO,              

 

                                                      TYLE PÓL I ZWIERZĄT WKOŁO”

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 

1. Ćwiczenie prawidłowego funkcjonowania aparatu oddechowego i artykulacyjnego.

2. Uświadomienie potrzeby hodowania niektórych roślin jako niezbędnych do wyżywienia człowieka.

3. Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie oraz klasyfikowanie według cech jakościowych.

4. Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

 

TYDZIEŃ II  (12 – 16.04.2021)   „NIGDY NIE BÓJ SIĘ LEKARZA,

 

                                                      GDY CHOROBA SIĘ PRZYDARZA”

 

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 

1. Wyrabianie nawyków prozdrowotnych.

2. Zdyscyplinowanie i dbałość o zdrowie własne i innych członków społeczności przedszkolnej.

3. Kształtowanie nawyku dbania o czystość w najbliższym otoczeniu.

4. Kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa.

5. Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie.

TYDZIEŃ III  (19 – 23.04.2021)   „STOP! ZABRANIAM! ZAKAZUJĘ! 

 

                                                       ŚMIECI W WORKI SIĘ PAKUJE!

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 

1. Kształtowanie szacunku do przyrody w jej naturalnej formie.

2. Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony.

3. Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia.

4. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

TYDZIEŃ IV  (26 – 30.04.2021)   „KTOŚ NAM NIEBO POMALOWAŁ,

 

                                                        WITAJ TĘCZO KOLOROWA!”

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 

1. Doskonalenie mowy dzieci przez układanie prostych  zdań  na temat różnych zdarzeń, wysłuchanego tekstu.

2. Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.

3. Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody.

4. Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.