zamierzenia dydaktyczne dla gr I

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC

TYDZIEŃ   I   (01 – 08.06.2018r.)   

„BUKIET, PREZENT I CUKIERKI, DZIŚ RODZICÓW JEST DZIEŃ WIELKI”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

• Uświadomienie dzieciom znaczenia roli rodziców w ich życiu.

• Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach.

• Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego „ja” przez współdziałanie w grupie.

• Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie podczas zabaw dydaktycznych i tematycznych.

• Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.

 

TYDZIEŃ   II   (11 – 15.06.2018r.)   

„COŚ SIĘ SKRADA, COŚ SZELEŚCI, DŻUNGLA STO TAJEMNIC MIEŚCI”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

• Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa.

• Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego – egzotycznego.

• Ćwiczenia ortofoniczne rozwijające mięśnie narządów mowy.

• Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym.

• Wspieranie samodzielnych twórczych działań dzieci.

 

TYDZIEŃ   III, IV   (18 – 30.06.2018r.)    

„GÓRY, MORZE, WIEŚ JEZIORO, GDZIE RODZICE NAS ZABIORĄ?”

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych.

• Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samodzielne.

• Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów.

• Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań.

• Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji.