zamierzenia dydaktyczne dla gr I

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W GR. I

MAJ

 

TYDZIEŃ I: Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc.

• Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt – owadów, kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt;

• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych;

• Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki), zwrócenie uwagi na ich pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci;

• Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz te podejmowane spontanicznie przez dzieci;

• Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.

TYDZIEŃ II: Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa.

• Kształtowanie pojęć matematycznych przez zabawy matematyczne i dydaktyczne;

• Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego;

• Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;

• Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola – podstawowe czynności;

• Stworzenie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym;

• Rozwijanie mowy dzieci przez ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.

TYDZIEŃ III: Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki.

• Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziców w ich życiu;

• Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu;

• Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego Ja poprzez współdziałanie w grupie;

• Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie w trakcie zabaw dydaktycznych i tematycznych;

• Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.

TYDZIEŃ IV : Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany.

• Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka;

• Doskonalenie tańców, piosenek poznanych podczas zajęć rytmicznych;

• Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań;

• Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.