Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne w grupie II

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MARZEC

 

 

TYDZIEŃ I (01 – 05.03.2021)   „SZYBKO BIEGNIE KAŻDY DZIEŃ,
                                                        ROSNĘ SZYBKO, DUŻO WIEM”
 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Dostrzeganie zmian we własnej osobie (cechy jakościowe i ilościowe).
2. Kształtowanie intuicji związanych  z relatywizmem i upływem czasu oraz umiejętności posługiwania się określeniami czasu.
3. Nabywanie coraz dojrzalszych kompetencji społecznych, budowanie obszaru
własnego Ja.
4. Uświadomienie sobie konsekwencji upływu czasu w kontekście rozwoju i wzrostu.
5. Doskonalenie umiejętności budowanie wielozdaniowej wypowiedzi na konkretny temat.
TYDZIEŃ II (08 – 12.03.2021)   „SŁYCHAĆ ŚPIEW WŚRÓD DRZEW I CHMUR,
                                                       TO ARTYSTÓW PTASICH CHÓR”
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Zachęcanie do systematycznej obserwacji świata przyrody, dostrzeganie bieżących zmian i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu ornitologii.
2. Doskonalenie funkcjonowania narządów artykulacyjnych.
3. Utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych.
4. Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich.
 
TYDZIEŃ III  (15 – 19.03.2021)   „WIOSNA ZARAZ TU PRZYBĘDZIE,
                                                      KOLOROWO BĘDZIE WSZĘDZIE”
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin.
2. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z obecną porą roku.
3. Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa.
4. Rozwijanie sprawności fizycznej i aparatu oddechowego.
TYDZIEŃ IV (22 – 26.03.2021)   “CZY TO SIOSTRA, CZY TO BRAT,
                                                     KOLOROWY Z NIMI ŚWIAT”
 
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Utrwalenie pojęcia para.
2. Uświadomienie relacji pokrewieństwa i właściwe nazywanie członków rodziny.
3. Czerpanie radości z tworzenia przedmiotów o charakterze użyteczno- dekoracyjnym.
4. Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie.
TYDZIEŃ V  (29.03. – 02.04.2021)   „WIELKANOCNE TO PISANKI,
                                                            WYKLEJANKI, MALOWANKI”
 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi.
2. Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej.
3. Wyrabianie umiejętności kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupą, wdrażanie do słuchania koleżanek i kolegów.
4. Rozwijanie możliwości wokalnych przez śpiew indywidualny i grupowy.
5. Doskonalenie sprawności manualnej oraz poczucia estetyki w toku twórczych działań plastycznych.