Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne w grupie II

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W GRUPIE II
MAJ

TYDZIEŃ I: Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.
• Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody.
• Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

TYDZIEŃ II: Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych.
• Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki, ślimaki), zwrócenie uwagi na pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci.
• Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci.
• Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.
• Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.

TYDZIEŃ III: Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego.
• Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola – podstawowe czynności.
• Stwarzanie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym.
• Budzenie zaciekawienia otaczającym światem.
• Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.
• Stwarzanie okazji do klasyfikowania i porządkowania przedmiotów – wskazywanie i grupowanie przedmiotów podobnych do siebie pod względem przeznaczenia.

TYDZIEŃ IV: Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
• Uświadomienie dzieciom znaczenia roli rodziców w ich życiu.
• Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu.
• Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego „ja” przez współdziałanie w grupie. • Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie podczas zabaw dydaktycznych i tematycznych.
• Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.