Zamierzenia dydaktyczne dla gr II

CZERWIEC

Tydzień I- ( 04.06-08.06) Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki

Cele:

 1. Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziców w ich życiu;

 2. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu;

 3. Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego Ja poprzez współdziałanie w grupie;

 4. Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie w trakcie zabaw dydaktycznych i tematycznych;

 5. Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych miłość.

Tydzień II- ( 11.06-15.06) Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka.

 2. Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań;

 3. Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.

Tydzień III- (18.06-22.06) Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa

 2. Rozwijanie postawy badawczej i umiejętności obserwacji oraz budzenie dziecięcej ciekawości w poznawaniu środowiska przyrodniczo-społecznego;

 3. Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego egzotycznego;

 4. Prowadzenie ćwiczeń ortofonicznych rozwijających mięśnie narządów mowy;

 5. Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym;

 6. Wspieranie samodzielnych, twórczych działań dzieci.

Tydzień IV- (25.06-29.06) Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samorzutne;

 2. Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów itp.;

 3. Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań;

 4. Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji ,mówienie o swoich marzeniach;

 5. Aranżowanie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu życzliwych kontaktów z ludźmi.