Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne w grupie II

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MAJ
TYDZIEŃ I  (04 – 07.05.2021)   “KTOŚ NAM NIEBO POMALOWAŁ.,
                                                     WITAJ TĘCZO KOLOROWA!”
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Doskonalenie mowy dzieci przez układanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat
różnych zdarzeń, wysłuchanego tekstu.
2. Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.
3. Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody.
4. Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.
TYDZIEŃ II  (10 – 14.05.2021)   „RUCH TU WIELKI, DŹWIĘKÓW MOC,
                                                      Z TRAW NA ŁĄCE MIĘKKI KOC”
 
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt – owadów, kształtowanie
przyjaznego odnoszenia się do zwierząt.
2. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych.
3. Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki,
mrówki), zwrócenie uwagi na ich pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń
i niechęci.
4. Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia
organizowane oraz te podejmowane spontanicznie przez dzieci.
5. Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas
zabawy.
TYDZIEŃ III  (17 – 21.05.2021)   „WYBRAĆ ZAWÓD – TRUDNA SPRAWA,
                                                        DLA NAS JESZCZE TO ZABAWA”
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Kształtowanie pojęć matematycznych przez zabawy matematyczne i dydaktyczne.
2. Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania
człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego.
3. Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.
4. Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu
przedszkola – podstawowe czynności.
5. Stworzenie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym.
6. Rozwijanie mowy dzieci przez ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.
TYDZIEŃ IV  (24 – 28.05.2021)   „BUKIET, PREZENT I CUKIERKI,
                                                        DZIŚ RODZICÓW DZIEŃ JEST WIELKI”
 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziców w ich życiu.
2. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.
3. Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego Ja poprzez współdziałanie
w grupie.
4. Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec
siebie w trakcie zabaw dydaktycznych i tematycznych.
5. Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.