Zamierzenia dydaktyczne dla gr III

                             ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W GR. III

 

 

ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

              KWIECIEŃ

TYDZIEŃ I  (06 – 09.04.2021)  NA WSI ZAWSZE JEST WESOŁO,    TYLE PÓL I ZWIERZĄT WKOŁO

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

1. Ćwiczenie prawidłowego funkcjonowania aparatu oddechowego i artykulacyjnego.

2. Uświadomienie potrzeby hodowania niektórych roślin jako niezbędnych do wyżywienia człowieka.

3. Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie oraz klasyfikowanie według cech jakościowych.

4. Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

 

TYDZIEŃ II  (12 – 16.04.2021)  NIGDY NIE BÓJ SIĘ, GDY CHOROBA SIĘ PRZYDARZA

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

1. Wyrabianie nawyków prozdrowotnych.

2. Zdyscyplinowanie i dbałość o zdrowie własne i innych członków społeczności przedszkolnej.

3. Kształtowanie nawyku dbania o czystość w najbliższym otoczeniu.

4. Kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa.

5. Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie.

 

Tydzień III- (19.04-23.04) PSTRYCZEK-ELEKTRYCZEK

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 1. Rozwijanie wyobraźni plastycznej.
 2. Uwrażliwianie na zmianę brzmienia instrumentów.
 3. Rozwijanie mowy.
 4. Rozwijanie sprawności manualnej.

 

Tydzień IV- (26.04-30.04) ODKRYWAMY ŚWIAT

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 1. Rozwijanie motoryki małej.
 2. Rozwijanie pamięci słuchowej.
 3. Ćwiczenie umiejętności wokalnych.
 4. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

 

 

MARZEC

Tydzień I- (01.03-05.03) JAK WYGLĄDA NASZA PLANETA?

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Doskonalenie spostrzegawczości.
 2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 3.  Wdrażanie dzieci do obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie.
 4. Kształtowanie umiejętności dbania o siebie i innych.

Tydzień II- (08.03-12.03)  ODKRYWANIE TAJEMNIC ZIEMI

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Uwrażliwianie dzieci na piękno polskich krajobrazów.
 2. Rozwijanie sprawności manualnej.
 3. Rozbudzanie świadomości zmian zachodzących w przyrodzie.
 4. Kształtowanie myślenia matematycznego.

Tydzień III- ( 15.03-19.03) ZIEMIA NASZAPLANETA

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Rozwijanie umiejętności wokalnych.
 2. Rozbudzanie wyobraźni i myślenia.
 3.  Zapoznawanie dzieci z egzotycznymi zwierzętami oraz roślinami.
 4. Kształtowanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej.

Tydzień IV- (22.03 -31.03) KOSMICZNE PRZYGODY

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.
 2.  Utrwalanie kierunków w przestrzeni.
 3.  Usprawnianie narządów mowy.
 4. Kształcenie u dzieci myślenia przyczynowo-skutkowego.
 5. Wdrażanie do zachowania bezpiecznych zasad w przedszkolu i poza nim.

 

LUTY

Tydzień I- (1.02-5.02) MUZYCZNE OPOWIEŚCI

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej.
 2. Wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego.
 3. Dostrzeganie wartości estetycznych w obcowaniu z muzyką.
 4. Rozwijanie wyobraźni.

Tydzień II- (8.02-12.02) MALUJEMY ŚWIAT

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania podstawo­wych emocji.
 2. Doskonalenie umiejętności werbalizowania swoich myśli i uczuć poprzez różne środki wyrazu artystycznego.
 3. Wdrażanie do poszanowania pracy ludzi oraz jej wytworów.
 4. Ćwiczenie motoryki małej.

 

Tydzień III- (15.02-19.02) BAWIMY SIĘ W TEATR

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Wdrażanie do przestrzegania ustalonych wcześniej reguł.
 2. Wdrażanie do wypowiadania się na określony temat.
 3. Usprawnianie aparatu mowy.
 4. Rozwijanie wyobraźni.

Tydzień IV- (22.02-26.02) DZIECI- WSPANIALI ARTYŚCI

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Rozwijanie uwagi, koncentracji i skupienia.
 2. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania.
 3. Kształtowanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie.
 4. Poznawanie zawodów.

STYCZEŃ

Tydzień I- (04.01-08.01) KIEDY ZIMNO JEST NA DWORZE

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Doskonalenie spostrzegawczości.
 2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 3. Wdrażanie dzieci do obserwacji przyrody.
 4. Kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie dziesięciu.

Tydzień II- (11.01-15.01) HOP, HOP NA ŚNIEGU

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Uwrażliwianie dzieci na piękno polskich krajobrazów.
 2. Rozwijanie sprawności manualnej.
 3. Rozbudzanie świadomości zmian zachodzących w przyrodzie.
 4. Kształtowanie myślenia matematycznego.

Tydzień III- ( 18.01-22.01) MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Rozwijanie umiejętności wokalnych.
 2. Rozbudzanie wyobraźni i myślenia.
 3. Zapoznawanie dzieci z tekstami literackimi.
 4. Kształtowanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej.

Tydzień IV- (25.01-29. 01) ZABAWY Z BAŁWANKIEM  I ŚNIEŻYNKĄ

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.
 2.  Utrwalanie kierunków w przestrzeni.
 3.  Usprawnianie narządów mowy.
 4. Kształcenie u dzieci myślenia przyczynowo-skutkowego.
 5. Wdrażanie do zachowania bezpiecznych zasad w przedszkolu i poza nim.

 

              GRUDZIEŃ

Tydzień I- (30.11-4.12) W MOJEJ RODZINIE

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Rozwijanie motoryki małej i dużej.
 2. Wzmacnianie więzi uczuciowych w rodzinie.
 3. Kształtowanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
 4. Rozwijanie logicznego myślenia.
 5. Uświadamianie faz rozwoju człowieka.

Tydzień II- (7.12-11.12) ROBIMY PREZENTY DLA INNYCH

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Kształtowanie umiejętności dostrzegania emocji swoich i innych.
 2. Integrowanie grupy poprzez wspólne gry i zabawy.
 3. Ćwiczenie pamięci słuchowej.
 4. Rozwijanie kreatywności

Tydzień III- (14.12-18.12) KIEDY W DOMU PACHNIE CHOINKĄ

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Zapoznanie z tradycjami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia.
 2. Wprowadzenie nastroju oczekiwania na święta.
 3. Rozwijanie wyobraźni plastycznej.
 4. Uwrażliwianie na zmianę brzmienia instrumentów.

Tydzień IV- (21.12-30.12) BOŻE NARODZENIE

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Poznawanie tradycji i symboli świątecznych.
 2. Wzmacnianie więzi rodzinnych w grupie przedszkolnej i gronie rodzinnym.
 3. Rozwijanie pamięci słuchowej.
 4. Ćwiczenie umiejętności wokalnych.

 

              LISTOPAD

Tydzień I- (02.11-06.11) KAŻDY MA SWÓJ  DOM

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Organizowanie zabaw ułatwiających dzieciom prezentowanie siebie i poznawania najbliższego otoczenia.
 2. Integrowanie grupy – budowanie serdecznej atmosfery i więzi emocjonalnej w grupie.
 3. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 4.  Wdrażanie dzieci do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych.

Tydzień II- (09.11-13.11)  MOJE MIASTECZKO

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Uwrażliwianie dzieci na piękno polskich krajobrazów.
 2. Rozpoznawanie przez dzieci charakterystycznych elementów w najbliższej okolicy.
 3. Omawianie zjawisk przyrody związanych z jesienią.
 4. Rozbudzanie świadomości zmian zachodzących w przyrodzie.
 5. Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni.

Tydzień III- ( 16.11-20.11) CZY TO PRAWDA CZY TO BAJKA?

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Dostrzeganie elementów realistycznych i fikcyjnych w tekstach literackich.
 2. Rozwijanie wyobraźni i myślenia.
 3.  Zapoznawanie dzieci z tekstami literackimi ( baśnie, bajki, legendy)
 4. Klasyfikowanie przez dzieci przedmiotów według podanego kryterium.
 5. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej.

Tydzień IV- (23.11-30.11) GDZIE MÓJ DOM, GDZIE MOJE PRZEDSZKOLE?

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Poznawanie przez dzieci pojęć związanych z adresem zamieszkania.
 2.  Utrwalanie kierunków w przestrzeni.
 3.  Doskonalenie u dzieci przeliczania elementów.
 4. Kształcenie u dzieci myślenia przyczynowo-skutkowego.
 5. Wdrażanie do zachowania bezpiecznych zasad w przedszkolu i poza nim.

PAŹDZIERNIK

Tydzień I- (01.10-09.10) KOLORY PANI JESIENI

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Rozwijanie motoryki małej.
 2. Poznawanie różnych stanów emocjonalnych.
 3. Wdrażanie do wspólnej zgodnej zabawy.
 4. Kształtowanie świadomości własnego ciała.

Tydzień II-  (12.10-16.10) W JESIENNYM OGRODZIE

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Kształtowanie umiejętności ustawiania się w rzędzie, kole i w parach.
 2. Określanie własnych upodobań.
 3. Kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie trzech.
 4. Wdrażanie do przestrzegania zasad panujących w grupie.

Tydzień III- (19.10-23.10) APETYT NA ZDROWIE

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Wdrażanie do dbania o porządek w sali.
 2. Nabywanie umiejętności dokonywania prostych wyborów.
 3. Prezentowanie uczuć i emocji za pomocą mimiki.
 4. Kształtowanie umiejętności formułowania wypowiedzi na zadany temat.
 5. Usprawnianie aparatu artykulacyjnego.

Tydzień IV- (26.10-30.10) JESIENNA MUZYKA

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Rozwijanie samodzielności.
 2. Dostrzeganie piękna przyrody.
 3. Rozwijanie wyobraźni plastycznej.
 4. Wdrażanie do respektowania zasad bezpieczeństwa.

WRZESIEŃ

Tydzień I- (01.09. – 11.09)  JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Kształtowanie postawy badawczej wobec otaczającego świata przyrody.
 2. Rozpoznawanie otoczenia.
 3. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania zmian zachodzących w przyrodzie.
 4. Utrwalanie pojęć grzecznościowych  i rytmu dnia.
 5.  Poznawanie tekstów literackich.

Tydzień II- (14.09-18.09)  W PRZEDSZKOLU JEST MIŁO I BEZPIECZNIE

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele

 1. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 2.  Uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych .
 3.  Poznawanie tekstów literackich.
 4.  Kształtowanie umiejętności samoobsługowych .
 5. Wdrażanie do bezpiecznego poruszania się oraz bezpiecznej zabawy.

Tydzień III- ( 21.09 – 25.09) LUBIĘ BAWIĆ SIĘ W PRZEDSZKOLU

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele

 1.  Utrwalanie zasad bezpiecznej i koleżeńskiej zabawy.
 2.  Wdrażanie do dbania o potrzeby innych.
 3.  Kształtowanie umiejętności rozróżniania kolorów.
 4. Utrwalanie pojęć “krótki” oraz “długi”.

Tydzień IV- (28.09-30.09) W PRZEDSZKOLU NIE JESTEM SAM

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Utrwalanie zasad bezpieczeństwa.
 2. Kształtowanie samodzielności.
 3. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat.
 4.  Poznawanie tekstów literackich  i wypowiadanie się o swoich uczuciach.