Zamierzenia dydaktyczne dla gr IV

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

 

TYDZIEŃ I 05.04- 09.04.2020  NA WSI ZAWSZE JEST WESOŁO, TYLE PÓL I ZWIERZĄT WKOŁO

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

 • Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat wsi i zwierząt hodowlanych (uświadomienie potrzeby hodowania zwierząt, wskazanie, jakie korzyści przynosi to człowiekowi).

 • Wspieranie dzieci w podejmowaniu prób globalnego czytania prostych wyrazów.

 • Umożliwianie zdobywania doświadczeń w mówieniu oraz byciu słuchanym.

 • Wdrażanie do właściwego, bezpiecznego posługiwania się narzędziami oraz kształcenie umiejętności organizowania sobie miejsca do pracy.

TYDZIEŃ II12- 16.04.2020  NIGDY NIE BÓJ SIĘ LEKARZA, GDY CHOROBA SIĘ PRZYDARZA

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

 • Kształtowanie u dzieci intuicyjnego rozumienia zdrowia. Kształtowanie u dzieci intuicyjnego rozumienia zdrowia.

 • Zapoznawanie z zawodem lekarza, kształtowanie pozytywnego stosunku do pracowników służby zdrowia.

 • Kształtowanie właściwych zachowań związanych z wizytami w gabinecie lekarskim.

 • Wyrabianie u dzieci zdrowych nawyków żywieniowych, przyzwyczajanie do dbania o sprawność fizyczną i własne zdrowie.

 • Rozwijanie zdolności kodowania i dekodowania informacji za pomocą symboli i słów.

 • Kształtowanie właściwego stosunku do ludzi chorych (współczucie, chęć niesienia pomocy).

TYDZIEŃ III19- 23.04. 2020  STOP! ZABRANIAM! ZAKAZUJĘ! ŚMIECI W WORKI PAKUJE!

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

 • Kształtowanie u dzieci przekonania o konieczności poszanowania przyrody i obowiązku dbania o nią.

 • Zapoznanie z przyczynami zanieczyszczania środowiska naturalnego (wody, gleby, powietrza).

 • Zachęcanie do czynnego udziału w akcjach propagujących idee ekologiczne (np. w akcji „Sprzątanie świata”).

 • Rozwijanie umiejętności grupowania, porządkowania różnych rzeczy.

 • Rozwijanie umiejętności uogólniania, wnioskowania i wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych.

 • Zachęcanie dzieci do eksperymentalnego poznawania świata przyrody.

 

TYDZIEŃIV 26- 30. 04. 2020  KTOŚ NAM NIEBO POMALOWAŁ. WITAJ, TĘCZO KOLOROWA!

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

 • Zachęcanie dzieci do twórczej ekspresji plastycznej i swobodnego eksperymentowania z kolorami, plamą i linią oraz do wykorzystywania różnych technik plastycznych.

 • Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny i lata.

 • Uwrażliwianie dzieci na piękno polskich krajobrazów.

 • Zachęcanie do oglądania dzieł malarskich i rozmawiania o nich.

 • Stwarzanie okazji do działalności plastycznej związanej z przeżyciami muzycznymi.

 • Wspieranie dzieci w budowaniu poczucia własnej wartości i zachęcanie do prezentowania swoich prac.

 • Rozwijanie umiejętności obdarzania innych uwagą i cierpliwego oczekiwania na swoją kolej.

 • Rozwijanie umiejętności relaksowania się podczas słuchania utworów literackich i muzycznych.