Zamierzenia dydaktyczne dla gr IV

           MAJ

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

TYDZIEŃ I  (07.05.2018 – 11.05.2018)   Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

• Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt – owadów, kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt;
• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych;
• Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki), zwrócenie uwagi na ich pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci;
• Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz te podejmowane spontanicznie przez dzieci;
• Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.

TYDZIEŃ II  (14.05.2018 – 18.05.2018  Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

• Doskonalenie mowy dzieci przez układanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat różnych zdarzeń, wysłuchanego tekstu;
• Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;
• Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody;
• Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata.

TYDZIEŃ III  (21.05.2018 – 25.05.2018)   „Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

• Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziców w ich życiu;
• Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu;
• Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego Ja poprzez współdziałanie w grupie;
• Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie w trakcie zabaw dydaktycznych i tematycznych;
• Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.

TYDZIEŃ IV  (28.05.2018 – 01.06.2018)   Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

• Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka;
• Doskonalenie tańców, piosenek poznanych podczas zajęć rytmicznych;
• Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań;
• Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.