Zamierzenia dydaktyczne dla gr IV

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE W GR. IV

CZERWIEC

 

 

TYDZIEŃ I „Z KOŃCA ŚWIATA CZY ZZA ŚCIANY, TO PRZYJACIEL NASZ KOCHANY”

 

1. Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka.

2. Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań.

3. Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.

 

 

TYDZIEŃ II  „COŚ SIĘ SKRADA, COŚ SZELEŚCI,, DŻUNGLA STO TAJEMNIC MIEŚCI”

1. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa.

2. Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego
i odległego – egzotycznego.

3. Ćwiczenia ortofoniczne rozwijające mięśnie narządów mowy.

4. Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym.

5. Wspieranie samodzielnych twórczych działań dzieci.

 

 

TYDZIEŃ III  „KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM”

1. Wprowadzenie dzieci w świat literatury, rozbudzanie wyobraźni.

2. Budzenie zaciekawienia książką.

3. Nabywanie nawyku dbania o książki i ich szanowania.

4. Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

 

 

TYDZIEŃ IV  „GÓRY, MORZE, WIEŚ, JEZIORO, GDZIE RODZICE NAS ZABIORĄ?”

1. Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samodzielne.

2. Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów.

3. Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań.

4. Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji.