Zamierzenia dydaktyczne dla gr IV

STYCZEŃ

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Tydzień I-  ( 04.01-08.01) Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku mieszkali rycerze

Cele:

 1. Budzenie poczucia przynależności narodowej i patriotyzmu przez zachęcanie dzieci do zdobywania informacji na temat historii własnego kraju oraz wybranych elementów dawnej architektury.
 2.  Rozwijanie w dzieciach zdolności do podejmowania działań w sytuacjach trudnych (problemowych) oraz umiejętności radzenia sobie w nich (godzenie się z porażką).
 3. Zaspokajanie dziecięcej potrzeby ruchu i rozwijanie sprawności fizycznej przez uczestniczenie w zabawach ruchowych i zręcznościowych.
 4. Wspieranie dzieci w umiejętności rysowania, kodowania i dekodowania informacji.

Tydzień II- (11.01-15.01) O zwierzątkach swych pamiętaj – przytul, nakarm nie od święta

Cele:

 1. Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami zwierząt żyjącymi w środowisku naturalnym i hodowanymi w domach (uwrażliwienie na ich potrzeby).
 2. Tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu sprawności fizycznej dzieci przez uczestniczenie w zabawach ruchowych (kształtowanie postawy, równowagi, doskonalenie umiejętności skoku i podskoku oraz rzutu i chwytu).
 3. Rozwijanie umiejętności rozumienia informacji zakodowanych w formie podpisów obok obrazków.
 4.  Kształtowanie orientacji przestrzennej (poprawne stosowanie wyrażeń przyimkowych).
 5. Budzenie w dzieciach zainteresowań czytelniczych, chęci do samodzielnego czytania.
 6. Rozwijanie umiejętności odpoczynku i relaksacji przy muzyce.

Tydzień III- (18.01-22.01) Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

Cele:

 1.  Budzenie poczucia przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią, wzbudzanie szacunku i przywiązania wobec dziadków.
 2. Rozwijanie zdolności porządkowania zdarzeń, posługiwanie się określeniami czasu.
 3. Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 4. Zapoznawanie z kulturą i sztuką ludową wybranego regionu Polski.
 5.  Wspieranie dzieci w liczeniu oraz dodawaniu i odejmowaniu (ustalanie wyniku dodawania i odejmowania w zakresie 10 przez manipulowane przedmiotami).
 6.  Umożliwienie dzieciom zdobywania doświadczeń w występowaniu przed publicznością.

Tydzień IV- (25.01-29.01) Co marzenia, to marzenia, wnet się życie nasze zmienia

Cele:

 1. Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych myśli i życzeń.
 2. Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych.
 3. Doskonalenie umiejętności liczenia przedmiotów, dokładania, zabierania, ustalania, ile pozostało.
 4.  Uwrażliwienie na potrzeby i marzenia innych ludzi.
 5. Doskonalenie wymowy dzieci przez ćwiczenia fonacyjne.