Zamierzenia dydaktyczne dla gr IV

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE W GR. IV

 

MAJ

TYDZIEŃ I „Ruch to wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc””

 

*  Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt – owadów, kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt.

* Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyl, biedronki, mrówki), zwrócenie uwagi na ich pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci.

* Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych.

* Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy organizowane i spontaniczne.

 

 

TYDZIEŃ II „Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa”

* Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów.

* Rozwijanie mowy dzieci przez ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.

* Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami.

* Kształtowanie pojęć matematycznych poprzez zabawy dydaktyczne.

 

 

TYDZIEŃ III „Co pływa? Co lata? Co jeździ?”

* Poznanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego i powietrznego.

* Rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej.

* Klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej lub kilku cech wspólnych.

* Zachęcanie do wielozdaniowych  wypowiedzi.

 

 

TYDZIEŃ IV „Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki”

 

* Uświadamianie dzieciom znaczenia rodziców w ich życiu.

* Rozwijanie sprawności manualnych oraz zainteresowań plastycznych.

* Kształtowanie pojęć matematycznych poprzez zabawy dydaktyczne.

* Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zabawy organizowane i spontaniczne.