Zamierzenia dydaktyczne dla gr IV

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE W GR. IV

NA MIESIĄC CZERWIEC

TYDZIEŃ I   Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany

 1.  Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka;
 2.  Doskonalenie tańców, piosenek poznanych podczas zajęć rytmicznych;
 3.  Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań;
 4.  Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne. 

TYDZIEŃ II  Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

 1.  Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa
 2.  Rozwijanie postawy badawczej i umiejętności obserwacji oraz budzenie dziecięcej ciekawości w poznawaniu środowiska przyrodniczo-społecznego;
 3.  Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego – egzotycznego;
 4.  Prowadzenie ćwiczeń ortofonicznych rozwijających mięśnie narządów mowy;
 5.  Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym;
 6.  Wspieranie samodzielnych, twórczych działań dzieci.

TYDZIEŃ III  Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

 1.  Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samorzutne;
 2.  Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów itp.;
 3.  Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań;
 4.  Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji – mówienie o swoich marzeniach;
 5.  Aranżowanie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu życzliwych kontaktów z ludźmi.