Zamierzenia dydaktyczne dla gr IX

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE W GR. IX

LIPIEC

TYDZIEŃ I

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • uświadamianie niebezpieczeństw w miejscach wakacyjnego wypoczynku,
 • zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych i kulturalnego zwracania się do siebie,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego,

 TYDZIEŃ II

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy,
 • rozwijanie zdolności liczenia, dodawania i odejmowania oraz grupowania elementów;
 • ćwiczenie spostrzegawczości, pamięci i wrażliwości słuchowej.

 TYDZIEŃ III

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy,
 • nabywanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie;
 • doskonalenie umiejętności wyrażania myśli w formie zdań (poprawnych składniowo, logicznie, gramatycznie);

 TYDZIEŃ IV

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na ich przynależność,
 • rozpoznawanie emocji i radzenia sobie z nimi,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,