Zamierzenia dydaktyczne dla gr IX

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MARZEC

 

TYDZIEŃ I „Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat”

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

* Rozwijanie u dzieci więzi rodzinnych i odpowiedzialności za młodsze rodzeństwo.

 

* Kształtowanie u dzieci rozumowania przyczynowo-skutkowego.

 

* Wspomaganie dzieci w próbach rozpoznawania swoich odczuć, nastrojów emocji.

 

* Zachęcanie do pozbywania się lęku przed wyrażaniem własnego zdania, które może różnić się od opinii pozostałych uczestników rozmowy.

 

 TYDZIEŃ II „Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie”

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

* Zachęcanie dzieci do spacerów i obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia.

 

* Uświadomienie konieczności dostosowania ubioru do warunków pogodowych.

 

* Rozwijanie odpowiedzialności i zdolności wnikliwej obserwacji podczas hodowania roślin w przedszkolu.

 

* Kształtowanie elementarnej umiejętności czytania (czytanie globalne).

 

 TYDZIEŃ III „Słychać śpiew wśród drzew i chmur – to artystów ptasich chór”

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

* Rozwijanie zdolności skupiania uwagi podczas słuchania dłuższych ferm literackich.

 

* Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat ptaków.

 

* Wspomaganie dzieci w rozwoju wrażliwości słuchowej.

 

* Rozwijanie mowy przez ćwiczenia fonacyjne i artykulacyjne.

 

* Budzenie zainteresowania różnymi źródłami informacji, zachęcanie do korzystania z albumów, encyklopedii, czasopism, Internetu.

 

 TYDZIEŃ IV „Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem”

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

* Wspomaganie dzieci w coraz lepszym rozumieniu następstwa czasu i zmian, które się z tym wiążą.

 

* Organizowanie zabaw umożliwiających dzieciom polisensoryczne poznawanie rzeczywistości.

 

* Przygotowanie do nauki pisania- usprawnianie współpracy ręki i oka.

 

* Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci, wdrażanie do znoszenia porażki.