Zamierzenia dydaktyczne dla gr IX

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

 TYDZIEŃ I: Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas

 Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zapoznanie dzieci z otoczeniem przedszkolnym, innymi przedszkolakami oraz z Kajtkiem (bohaterem „Książki pięciolatka”);
 • Włączanie w życie grupy dzieci, które po raz pierwszy przyszły do przedszkola – okazywanie troski, opiekuńczości;
 • Poznawanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola (podczas zabaw w sali, na podwórku, w szatni itp.);
 • Przypomnienie zasad właściwej higieny, ustalenie bezpiecznych zachowań;
 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania umów zawartych w „Kodeksie Przedszkolaka”;
 • Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych;
 • Kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej;

TYDZIEŃ II: W moim domu nie nudzi się nikomu                                           

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku i przynależności do tej grupy społecznej, rozwijanie gotowości do niesienia pomocy i służenia innym, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych (znajomych i obcych);
 • Wzmacnianie w dzieciach wiary we własne możliwości i umiejętności przez tworzenie okazji do radosnego wykonywania samodzielnych działań, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z radością sukcesu i goryczą porażki;
 • Rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi i uważnego słuchania bajek i opowiadań oraz wypowiadania się na różne sposoby;
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania prostych gier – opowiadań oraz formułowania i kodowania umów w sposób czytelny dla innych.

TYDZIEŃ III : Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego oraz bogacenie słownictwa w tym zakresie, wspieranie ich w uczeniu się prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się na drogach oraz w przewidywaniu skutków i konsekwencji różnych działań;
 • Organizowanie zabaw plastycznych i konstrukcyjnych wspomagających sprawność ruchową oraz koordynację ręki i oka;
 • Wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie porównywania i liczenia.

TYDZIEŃ IV: Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych: mycie rąk, twarzy, zębów;
 • Tworzenie warunków do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości przez zabawy badawcze;
 • Wspomaganie dzieci w rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego i przewidywaniu następstw (różnicowanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych);
 • Wdrażanie dzieci do słownego formułowania przemyśleń oraz rozwijanie ich wymowy przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;
 • Wdrażanie dzieci do wychwytywania regularności, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;
 • Kształtowanie nawyku utrzymywania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy. Dbałość o zachowanie czystości;
 • Przezwyciężanie uczucia lęku przed lekarzem, w szczególności stomatologiem;
 • Zwracanie uwagi na humor zawarty w tekstach literackich dla dzieci.