Zamierzenia dydaktyczne dla gr IX

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC 2020

TYDZIEŃ I -  SPORTY LETNIE
1 WDRAŻANIE DO DBANIA O SWOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
2 ROZWIJANIE POCZUCIA RYTMU
3 ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI NAWIĄZYWANIA I UTRZYMYWANIA
POPRAWNYCH KONTAKTÓW  Z INNYMI DZIEĆMI
4 WDRAŻANIE DO WSPÓŁPRACY W ZABAWIAE ZGODNIE Z ZASADAMI
5 KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI ANALIZY I SYNTEZY WZROKOWO-SŁUCHOWEJ
6 PRZYPOMIENIE I UTRWALENIE POZNANYCH LITER
7  ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI TWORZENIA  WYRAZÓW Z SYLAB
8 KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA PROSTYCH WYRAZÓW I ZDAŃ
9 DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI DODAWANIA I ODEJMOWANIA NA
KONKRETACH
10 ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ RÓŻNORODNYMI
TECHNIKAMI PLASTYCZNYMI
TYDZIEŃ II WYJĄTKOWE SMAKI LATA
1 ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI INTERPRETACJI MUZYKI RUCHEM
2 KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWEJ POSTOWY WOBEC INNYCH
3 ROZWIJANIE SŁUCHU FONEMATYCZNEGO
4 DOSKONALENIE SPRAWNOŚCI MANUALNEJ
5 DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA GLOBALNEGO
6 WDRAŻANIE DO ZACHOWAŃ PROZDROWOTNYCH I HIGIENICZNYCH
7 KSZTAŁTOWANIE KOMPETENJI MATEMATYCZNYCH W ZAKRESIE
PORÓWNYWANIA ZBIOWRÓW
8  DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI DODAWANIA I ODEJMOWANIA NA
KONKRETACH
9  WZBOGACENIE SŁOWNICTWA I WIEDZY O ŚWIECIE
10 ROZWIJANIE WYOBRAŻNI TWÓRCZEJ

TYDZIEŃ III  ZWIERZĘTA NA WSI I W DOMU

1 WDRAŻANIE DO DBANIA SPRAWNOŚĆ  FIZYCZNĄ I PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ
CIAŁA POPRZEZ POPRAWNE WYKONYWANIE ĆWICZEŃ
2 BUDOWANIE WRAŻLIWOŚCI NA POTRZEBY ZWIERZĄT
3 POZNANIE PRACY ROLNIKA
4 WDRAŻANIE DO UWAŻNEGO SŁUCHANIA I KONCENTRACJI UWAGI
3 DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI WYPOWIADANIE SIĘ NA RÓŻNE TEMATY
4 WZBOGACANIE ZASOBUSŁOWNICTWA I WIEDZY O ŚWIECIE
5 ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI TWORZENIA WYRAZÓW Z SYLAB
6 KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA PROSTYCH WYRAZW I ZDAŃ

7 ROZWIJANIE MYŚLENIA PRZYCZYNOWO-SKUTKOWEGO
8 ĆWICZENIE UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH Z ZAKRESIE LICZENIA I
PORÓWNWANIA ZBIORÓW
9 DOSKONALENIE  UMIEJĘTNOŚCI DODAWANIA I ODEJMOWANIA NA
KONKRETACH
10 DOSKONALENIE PAMIĘCI SŁUCHOWEJ
11 ROZWIJANIE WYOBRAŹNI,  TWÓRCZEJ  POSTAWY ORAZ EKSPRESJI
PLASTYCZNEJ

 

TYDZIEŃ IV WKRÓTCE WAKACJE


1 AKTYWNE UCZESTNICTWO W RÓŻNYCH FORMACH RUCHU
2 UWRAŻLIWIANIE NA PIEKNO RÓŻNORODNYCH ZJAWISK, ZARÓWNO
PRZYRODNICZYCH JAK I SPOŁECZNYCH
3 WDRAŻANIE DO UŻYWANIA ZWROTÓW GRZECZNOŚCIOWYCH
4 WZBOGACENIE ZASOBU SŁOWNICTWA I WIEDZY O ŚWIECIE
5 DOSKONALENIE SPRAWNOŚCI GRAFOMOTORYCZNEJ
6 DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI WYPOWIADANIE SIĘ NA RÓŻNE TEMATY
7  DOSKONALENIE  UMIEJĘTNOŚCI DODAWANIA I ODEJMOWANIA NA
KONKRETACH
8 ROZWIJANIE WRAŻLIWOĆI MUZYCZNEJ
9 BUDOWANIE ZAINTERESOWANIA REGIONAMI  POLSKI
10 ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI MANUALNEJ
11 KSZTAŁTOWANIE TWÓRCZEJ POSRAWY, KREATYWNOŚCI