Zamierzenia dydaktyczne dla gr IX

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD

 

 TYDZIEŃ I: Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Doskonalenie percepcji słuchowej i poczucia rytmu;
 • Wspomaganie prawidłowego rozwoju aparatu artykulacyjnego przez aktywny udział w ćwiczeniach oddechowych;
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających samodzielne eksperymentowanie i poznawanie zjawisk atmosferycznych;
 • Uświadamianie konieczności planowania i dokładnego wykonywania prac konstrukcyjno-plastycznych;
 • Zachęcanie do zabaw ruchowych i rozwijanie sprawności fizycznej;

 TYDZIEŃ II: Polska – moja ojczyzna

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozbudzanie zainteresowań krajem ojczystym;
 • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez wspólne wyjaśnienie pojęć: „Polak”, „Polska”, „język polski”, „hymn”;
 • Utrwalanie znajomości kolorów i cech charakterystycznych godła Polski;
 • Kształtowanie świadomości przyjęcia właściwej postawy podczas śpiewania lub słuchania hymnu;

 TYDZIEŃ III : Parasole czas wyciągać, jesień w pełni, deszcz nadciąga

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Uwrażliwienie na piękno muzyki, eksperymentowanie z dźwiękiem;
 • Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa oraz formułowaniu poprawnych gramatycznie i stylistycznie wypowiedzi (zwracanie uwagi na rozwijanie umiejętności poprawnego wypowiadania się w czasie przeszłym i przyszłym);
 • Usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia poprawnej artykulacji;
 • Rozwijanie umiejętności manualnych i orientacji przestrzennej (na określonej przestrzeni kartki);

 TYDZIEŃ IV: Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Uświadomienie dzieciom potrzeby używania zwrotów grzecznościowych;
 • Wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie;
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych w konstruowaniu gier planszowych (wdrażanie dzieci do współzawodnictwa i zasad ”fair play”)
 • Rozwijanie skupiania uwagi, uważnego słuchania i obserwowania;
 • Rozwijanie wyobraźni i budzenie zainteresowań czytelniczych;