Zamierzenia dydaktyczne dla gr V

ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

TYDZIEŃ I  (04 – 08.06.2018)   „ Z KOŃCA ŚWIATA CZY ZZA ŚCIANY,
                                                     TO PRZYJACIEL NASZ KOCHANY”

 1. Kształtowanie świadomej przynależności do narodu i kraju.
 2. Przygotowanie do zgodnego współżycia w Europie i świecie, kształtowanie tolerancji wobec ludzi innych ras i kultur.
 3. Rozwijanie orientacji przestrzennej, posługiwanie się nazwami kierunków.
 4. Odczytywanie symboli na mapie i globusie. 

 

TYDZIEŃ II  (11 – 15.06.2018)  

  „BUKIET, PREZENT I CUKIERKI, DZIŚ RODZICÓW DZIEŃ JEST WIELKI”

 1. Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziców w ich życiu;
 2.  Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach organizowanych w przedszkolu;
 3.  Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego Ja poprzez współdziałanie w grupie;
 4.  Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie w trakcie zabaw dydaktycznych i tematycznych;
 5.  Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.

 

TYDZIEŃ III  (18 – 22.06.2018)   „COŚ SIĘ SKRADA, COŚ SZELEŚCI,
                                                            DŻUNGLA STO TAJEMNIC MIEŚCI”

 1. Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat zwierząt żyjących w dżungli.
 2. Rozwijanie zdolności liczenia, dodawania i odejmowania oraz grupowania elementów (określanie liczby elementów w zbiorze, rozumienie pojęcia „równoliczny”).
 3. Ćwiczenie spostrzegawczości, pamięci i wrażliwości słuchowej.
 4. Kształcenie zdolności negocjowania podczas wspólnego tworzenia gier ściganek.


TYDZIEŃ IV  (25 – 29.06.2018)   „GÓRY, MORZE, WIEŚ, JEZIORO,
                                                       GDZIE RODZICE NAS ZABIORĄ?”

 1. Zapoznanie dzieci z krajobrazami charakterystycznymi dla różnych regionów Polski.
 2.  Doskonalenie umiejętności wyrażania myśli w formie zdań (poprawnych składniowo, logicznie i gramatycznie).
 3. Uświadomienie konieczności objęcia ochroną niektórych gatunków roślin i zwierząt.
 4. Budzenie zainteresowań czytelniczych, zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania.
 5. Wdrażanie dzieci do wyodrębniania głosek w prostych słowach.
 6. Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie.