Zamierzenia dydaktyczne dla gr V

WRZESIEŃ

TYDZIEŃ  I  (03.09-07.09)   PRZYJACIÓŁ  POZNAĆ  CZAS, PRZEDSZKOLE  WITA  NAS

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 1. Zapoznanie dzieci z otoczeniem przedszkolnym oraz innymi przedszkolakami.
 2. Włączanie w życie grupy dzieci, które po raz pierwszy przyszły do grupy przedszkolnej – okazywanie troski, opiekuńczości.
 3. Poznawanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola (podczas zabaw w sali, na podwórku, w szatni itp.).
 4. Wdrażanie dzieci do przestrzegania umów zawartych w „Kodeksie Przedszkolaka”.
 5. Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych.
 6. Pomaganie dzieciom w lepszym funkcjonowaniu społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia rytmiczno-muzyczne.

TYDZIEŃ  II  (10.09-14.09)   W  MOIM  DOMU  NIE  NUDZI  SIĘ  NIKOMU

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 1.  Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku i przynależności do tej grupy społecznej, rozwijanie gotowości do niesienia pomocy i służenia innym, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych (znajomych i obcych).
 2. Wzmacnianie w dzieciach wiary we własne możliwości i umiejętności przez tworzenie okazji do radosnego wykonywania samodzielnych działań, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z radością sukcesu i goryczą porażki.
 3. Rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi i uważnego słuchania bajek i opowiadań oraz wypowiadania się na różne sposoby.
 4. Kształtowanie umiejętności konstruowania prostych gier – opowiadań oraz formułowania i kodowania umów w sposób czytelny dla innych.

TYDZIEŃ  III  (17.09-21.09)   STOP!  UWAGA!  NIEBEZPIECZNE!  ZASAD  NAUCZ  SIĘ  KONIECZNIE!

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 1. Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego oraz bogacenie słownictwa w tym zakresie, wspieranie ich w uczeniu się prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się na drogach oraz w przewidywaniu skutków i konsekwencji różnych działań.
 2. Organizowanie zabaw plastycznych i konstrukcyjnych wspomagających sprawność ruchową oraz koordynację ręki i oka
 3. Wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie porównywania i liczenia.

TYDZIEŃ  IV  (24.09-28.09)   KAŻDY  CZYŚCIOCH  CI  TO  POWIE,  MYCIE  TO  JEST  SAMO  ZDROWIE

 ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 1. Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych: mycie rąk, twarzy, zębów.
 2. Tworzenie warunków do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości przez zabawy badawcze.
 3. Wspomaganie dzieci w rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego i przewidywaniu następstw (różnicowanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych).
 4. Wdrażanie dzieci do słownego formułowania przemyśleń oraz rozwijanie ich wymowy przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne.
 5. Wdrażanie dzieci do wychwytywania regularności, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;.
 6. Kształtowanie nawyku utrzymywania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy. Dbałość o zachowanie czystości.
 7. Przezwyciężanie uczucia lęku przed lekarzem, w szczególności stomatologiem.