Zamierzenia dydaktyczne dla gr V

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

CZERWIEC

TYDZIEŃ I  (03.06 – 07.06)   COŚ SIĘ SKRADA, COŚ SZELEŚCI, DŻUNGLA STO TAJEMNIC MIEŚCI

 1. Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat zwierząt żyjących
  w dżungli.
 2. Rozwijanie zdolności liczenia, dodawania i odejmowania oraz grupowania elementów (określanie liczby elementów w zbiorze, rozumienie pojęcia „równoliczny”).
 3. Ćwiczenie spostrzegawczości, pamięci i wrażliwości słuchowej.
 4. Kształcenie zdolności negocjowania podczas wspólnego tworzenia gier.
 5. Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie.

TYDZIEŃ II  (10.06 – 14.06)   KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

 1. Wzbogacenia wiedzy na temat świata roślin i zwierząt, poznanie zasad pielęgnacji roślin.
 2. Kształtowanie postawy prozdrowotnej; zwrócenie uwagi na walory odżywcze
  i smakowe warzyw i owoców
 3. Kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.
 4. Uwrażliwianie dzieci na zachowanie czystości w otoczeniu, zapoznanie ze sposobami dbania o wodę, powietrze, segregacja śmieci, rozumienie pojęcia: recykling.

TYDZIEŃ III  (17.06 – 21.06)   MOJE PODWÓRKO

 1. Doskonalenie umiejętności wyrażania myśli w formie zdań (poprawnych składniowo, logicznie i gramatycznie).
 2. Wyrabianie u dzieci prawidłowego stosunku względem innych.
 3. Poznawanie właściwości fizycznych powietrza.
 4. Zapoznanie z etapami rozwoju pszczoły.
 5. Rozwijanie zdolności liczenia, dodawanie i odejmowanie w zakresie dziecięciu.
 6. Doskonalenie umiejętności wyodrębniania głosek w prostych słowach.

TYDZIEŃ IV  (24.06 – 28.06)   GÓRY, MORZE, WIEŚ, JEZIORO, GDZIE RODZIE NAS ZABIORĄ?

 1. Zapoznanie dzieci z krajobrazami charakterystycznymi dla różnych regionów Polski.
 2. Doskonalenie umiejętności wyrażania myśli w formie zdań (poprawnych składniowo, logicznie i gramatycznie).
 3. Uświadomienie konieczności objęcia ochroną niektórych gatunków roślin i zwierząt.
 4.  Budzenie zainteresowań czytelniczych, zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania.
 5. Doskonalenie umiejętności wyodrębniania głosek w prostych słowach.
 6. Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie.