Zamierzenia dydaktyczne dla gr V

ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

 

MARZEC

TYDZIEŃ I  (26.02. – 02.03.2018)  Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat. 

 1. Rozwijanie u dzieci więzi rodzinnych i odpowiedzialności za młodsze rodzeństwo.
 1. Kształtowanie u dzieci rozumowania przyczynowo-skutkowego; ustalanie czynności gwarantujących osiągnięcie celu, a potem szeregu czynności, które do niego prowadzą.
 2. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej.
 3. Wspomaganie dzieci w próbach rozpoznawania swoich odczuć, nastrojów emocji.
 4. Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć w sferze werbalnej, ruchowej plastycznej.
 5. Zachęcanie do pozbywania się lęku przed wyrażaniem własnego zdania, które może się różnić od opinii pozostałych uczestników rozmowy.

 

 


TYDZIEŃ II  (05.03  – 09.03.2018)   Kubusiowi przyjaciele natury.

 1. Poznanie podstawowych zachowań proekologicznych oraz prozdrowotnych.
 1. Propagowanie wartościowego spędzania czasu wolnego poprzez korzystanie z szerokiej gamy aktywności fizycznych, jak zabawa ruchowa, spacer, wybrana dyscyplina sportowa, gra zespołowa czy gimnastyka.
 2. Zachęcanie do spożywania różnorodnych posiłków.
 3. Poznanie pojęcia recyklingu oraz efektywnego segregowania odpadów.

 

 

 

TYDZIEŃ III  (12.03  – 16.03.2018)  Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

 1. Zachęcanie dzieci do spacerów i wnikliwej obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia.
 1. Uświadomienie konieczności dostosowania ubioru do warunków pogodowych.
 2. Kształtowanie elementarnej umiejętności czytania (czytanie globalne).
 3. Rozwijanie umiejętności kodowania i odczytywania informacji zapisanych za pomocą symboli.
 4. Rozwijanie odpowiedzialności i zdolności wnikliwej obserwacji podczas hodowania roślin w przedszkolu.
 5. Wdrażanie do wychwytywania regularności w opowiadaniach ruchowych i podczas zabaw z wyliczankami.

 

 

TYDZIEŃ IV  (19.03  – 23.03.2018)   Słychać śpiew wśród drzew i chmur – to artystów ptasich chór.

 1. Rozwijanie zdolności skupiania uwagi podczas słuchania dłuższych form literackich.
 1. Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat ptaków (poznanie nazw gatunków, zwyczajów, warunków życia).
 2. Wspomaganie dzieci w rozwoju wrażliwości słuchowej.
 3. Budzenie zainteresowania różnymi źródłami informacji, zachęcanie do korzystania z albumów, encyklopedii, czasopism, Internetu.
 4. Rozwijanie umiejętności wypowiadania swoich opinii i wniosków z podawaniem odpowiednich argumentów.
 5. Rozwijanie mowy przez ćwiczenia fonacyjne i artykulacyjne.

 

 
TYDZIEŃ V  (26.03  – 30.03.2018)  Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki.  

 1.  Zapoznanie dzieci z tradycją świąt wielkanocnych.
 1. Doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów, przeliczania i porównywania liczby elementów
  w zbiorze.
 2. Rozwijanie samodzielności w zakresie samoobsługi i wykonywania prac użytecznych.
 3. Rozwijanie zdolności uważnego słuchania ze zrozumieniem i krytycznego odbioru utworu literackiego (dostrzeganie jego humorystycznych treści, nazywanie pozytywnych i negatywnych cech charakteru bohaterów).
 4. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, rozumienie zmian odwracalnych i nieodwracalnych.
 5. Przygotowanie do nauki pisania – kształtowanie lepszej koordynacji wzrokowo-ruchowej i wyrabianie płynności ruchów ręki w kreśleniu szlaczków literopodobnych zgodnie z kierunkiem kreślenia.