Zamierzenia dydaktyczne dla gr V

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

WRZESIEŃ 2020

 

Tydzień I Razem w pracy i w zabawie.

 

• Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej.

• Integrowanie grupy – budowanie serdecznej atmosfery i więzi emocjonalnej w grupie.

• Budowanie między dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji.

• Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu.

• Rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grupie.

• Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

• Utrwalanie nawyków higienicznych, wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne jak

i współtowarzyszy zabawy.

 

 

 

Tydzień I I  Wspominamy wakacyjny czas: morze, góry i zielony las.

• Uwrażliwianie dzieci na piękno polskich krajobrazów.

• Rozpoznawanie przez dzieci charakterystycznych elementów pejzażu Polski.

• Omawianie zjawisk przyrody związanych z odejściem lata.

• Rozbudzanie świadomości fonologicznej.

• Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni.

 


 

Tydzień III Co nam jesień w koszu niesie?

 

• Dostrzeganie przez dzieci różnic między roślinami i zwierzętami żyjącymi w lesie i w parku.

• Wielozmysłowe poznawanie przez dzieci warzyw i owoców, utrwalanie ich cech.

• Zapoznawanie dzieci z gatunkami grzybów jadalnych i trujących.

• Klasyfikowanie przez dzieci przedmiotów według podanego kryterium.

• Porównywanie przez dzieci liczebności zbiorów.

 

 

 

Tydzień  IV Wiemy, gdzie mieszkamy.

 

• Poznawanie przez dzieci pojęć związanych z adresem zamieszkania.

• Poznawanie przez dzieci wybranych zasad ruchu drogowego.

• Utrwalanie kierunków w przestrzeni.

• Doskonalenie u dzieci umiejętności orientacji w przestrzeni w trakcie spacerów po

okolicy.

• Kształcenie u dzieci umiejętności zachowania się w miejscach publicznych; w sklepie,

na ulicy, w parku.

• Zainteresowanie dzieci pracą policjanta. 

 Piosenki i wierszyki