Zamierzenia dydaktyczne dla gr V

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

Luty 2020

Tydzień I  Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy.

-Zapoznanie dzieci z różnymi placówkami handlowymi i specyfiką zawodu sprzedawcy;-Kształtowanie umiejętności mierzenia, pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości;

-Rozwijanie orientacji przestrzennej;

-Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania, a także rozdzielania po kilka;

-Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami określania ciężaru;

-Doskonalenie wymowy dzieci przez ćwiczenia fonacyjne.

Tydzień II Ferie to jest super sprawa, odpoczynek i zabawa.

-Zachęcanie dzieci do aktywności fizycznej i rozwijanie ich sprawności w zakresie dużej i małej motoryki podczas zabaw na świeżym powietrzu, ćwiczeń gimnastycznych i zabaw pantomimicznych;

-Wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy i zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa;

-Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejętności układania i opowiadania historyjek obrazkowych;

-Rozwijanie zdolności skupiania uwagi na drugiej osobie oraz sprawnego wykonywania poleceń nauczyciela;

-Uwrażliwienie na piękno górskiego krajobrazu zimą, poznawanie góralskiej kultury (gwara, stroje ludowe, muzyka, taniec);

-Kształtowanie u dzieci zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego w sytuacjach trudnych, a także do znoszenia porażek bez zbędnych frustracji;

-Kształtowanie umiejętności prawidłowego akcentowania i mówienia w sposób zrozumiały dla innych.

Tydzień III  Podróżować każdy może: na rowerze, na motorze.

-Wspieranie dzieci w rozwijaniu pamięci i spostrzegawczości;

-Umożliwienie zdobywania wiedzy na temat pojazdów i różnych sposobów podróżowania;

-Rozwijanie mowy przez ćwiczenia artykulacyjne;

-Wdrażanie dzieci do odpowiedzialnej, zgodnej pracy w zespołach i całej grupie;

-Uświadomienie znaczenia dokładności i estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-konstrukcyjnych;

-Rozwijanie umiejętności wychwytywania powtarzających się regularności, i uzupełniania i kontynuowania rytmów;

-Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.

Tydzień IV Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę.

-Wprowadzanie dzieci w świat sztuki teatralnej, umożliwienie zdobywania wiedzy i wzbogacenia słownictwa w tym zakresie;

-Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej;

Doskonalenie umiejętności liczenia, numerowania i prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi;

-Rozwijanie sprawności manualnej;

Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach teatralnych, dramowych i pantomimicznych;

-Doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych, poprawnych logicznie, gramatycznie i składniowo;

-Rozwijanie zdolności analizy i syntezy słuchowej.

 Piosenki i wierszyki

Śniegowy bałwanek.

Wielka radość dla dzieciarni wziąć marchewkę ze spiżarni,

węgiel czarny, stary garnek mama da.

Będzie awantura przykra,

bo dozorcy miotła znikła,

tylko dzieci dobrze wiedzą, kto ją ma.

Ref.: Ulepimy bałwana, śniegowego bałwana, czekaliśmy tu na niego cały rok.

Ulepimy bałwana, śniegowego bałwana, tak ulepić to potrafi mało kto.

Stoi bałwan osowiały,

w głowę gniecie garnek mały,

miotłę trzyma, poczciwina, cały dzień.

Chciałby tak, jak wszystkie dzieci

bałwankowe kule lepić,

z kolegami na podwórzu bawić się.

Ref.: Ulepimy bałwana, śniegowego bałwana, czekaliśmy tu na niego cały rok. Ulepimy

bałwana, śniegowego bałwana, tak ulepić to potrafi mało kto.

Podróże małe i duże.

W domu jest bezpiecznie i cieplutko,

ale czasem nudzi się troszeczkę.

Wtedy w dal wypływam marzeń łódką

albo z mamą ruszam na wycieczkę.

Ref.: Podróże małe i duże

przez morze czy przez kałuże.

Naprawdę, czy też w zabawie,

w podróży zawsze jest ciekawie.

Można podróżować samochodem,

statkiem, samolotem lub koleją.

Można w batyskafie zejść pod wodę,

patrzeć, jak się wieloryby śmieją.

A gdy już dorosnę,

może da się taki dziwny pojazd skonstruować,

którym się przenosić można w czasie

lub do innych światów podróżować.