zamierzenia dydaktyczne dla gr VI

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MAJ

 

 

 

TYDZIEŃ I  (07 – 11.05.2018)   „ STOP! ZABRANIAM! ZAKAZUJĘ!
                                                      ŚMIECI W WORKI SIĘ PAKUJE”

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 

 1. Kształtowanie u dzieci przekonania o konieczności poszanowania przyrody i obowiązku dbania o nią.
 2. Zapoznanie z przyczynami zanieczyszczania środowiska naturalnego (wody, gleby, powietrza).
 3. Rozwijanie umiejętności grupowania, porządkowania różnych rzeczy.
 4. Rozwijanie umiejętności uogólniania, wnioskowania i wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych.
 5. Zachęcanie dzieci do eksperymentalnego poznawania świata przyrody.
 6. Wdrażanie do samodzielnego podziału zadań podczas pracy w grupie.

 

 

TYDZIEŃ II  (14 – 18.05.2018)   „KTOŚ NAM NIEBO POMALOWAŁ.
                                                      WITAJ, TĘCZO KOLOROWA!”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 

 1. Zachęcanie dzieci do twórczej ekspresji plastycznej i swobodnego eksperymentowania z kolorami, plamą i linią oraz do wykorzystywania różnych technik plastycznych.
 2. Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny i lata.
 3. Uwrażliwianie dzieci na piękno polskich krajobrazów.
 4. Zachęcanie do oglądania dzieł malarskich i rozmawiania o nich.
 5. Stwarzanie okazji do działalności plastycznej związanej z przeżyciami muzycznymi.
 6. Wspieranie dzieci w budowaniu poczucia własnej wartości i zachęcanie do prezentowania swoich prac.
 7. Rozwijanie umiejętności obdarzania innych uwagą i cierpliwego oczekiwania na swoją kolej.
 8. Rozwijanie umiejętności relaksowania się podczas słuchania utworów literackich i muzycznych.

 


TYDZIEŃ III  (21 – 25.05.2018)  

 

 „WYBRAĆ ZAWÓD – TRUDNA SPRAWA, DLA NAS JESZCZE TO ZABAWA”

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 

 1. Zapoznanie dzieci ze specyfiką wybranych zawodów z najbliższego otoczenia.
 2. Wdrażanie do przewidywania dobrych i złych skutków sytuacji życiowych oraz uświadomienie konsekwencji wynikających z różnych zachowań.
 3.  Rozwijanie chęci służenia innym i niesienia pomocy.
 4.  Doskonalenie sprawności manualnej i umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami.
 5.  Rozwijanie wrażliwości słuchowej.
 6.  Rozwijanie intuicji geometrycznej.
 7. Kształtowanie zdolności przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej.

 

 

 

TYDZIEŃ IV  (28.05. – 01.06.2018)   „RUCH TU WIELKI, DŹWIĘKÓW MOC, 
                                                              Z TRAW NA ŁĄCE WIELKI KOC”

 

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 

 1.  Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych przez poznanie ekosystemu łąki oraz jej mieszkańców.
 2.  Doskonalenie umiejętności spostrzegania cech zewnętrznych i formułowania ustnej charakterystyki.
 3. Rozwijanie wrażliwości słuchowej.
 4. Rozwijanie zdolności do przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej.
 5. Rozwijanie mowy przez ćwiczenia oddechowe.
 6. Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania.
 7. Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole z uwzględnieniem samodzielnego podziału zadań.
 8.  Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej w zabawach plastycznych i konstrukcyjnych.