zamierzenia dydaktyczne dla gr VII

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ
 

 

 

TYDZIEŃ I: Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

 

 

 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej przez łączenie różnych form jej wyrazu (muzyka, plastyka, taniec);
 • Kształtowanie umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji – wdrażanie do posługiwania się zegarem i kalendarzem (poprawne posługiwanie się jednostkami czasu);
 • Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania powtarzających się rytmów i sekwencji;
 • Kształtowanie umiejętności wnioskowania i uogólniania;
 •  Umożliwienie dzieciom zdobywania pozytywnych doświadczeń związanych z wypowiadaniem się oraz prezentowaniem siebie i swoich prac.

 

 

 

TYDZIEŃ II: Cały z cegły, ma dwie wieże, w tym zamku mieszkali rycerze

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

 

 

 • Budzenie poczucia przynależności narodowej i patriotyzmu przez zachęcanie dzieci do zdobywania informacji na temat historii własnego kraju oraz wybranych elementów dawnej architektury;
 • Organizowanie sytuacji edukacyjnych wspomagających umiejętność ustalania przebiegu różnych czynności w sytuacjach życiowych (próby planowania pracy w grupie: wyznaczanie celu, planowanie czynności, wykonanie);
 • Rozwijanie w dzieciach zdolności do podejmowania działań w sytuacjach trudnych (problemowych) oraz umiejętności radzenia sobie w nich (godzenie się z porażką);

 

 

 

TYDZIEŃ III: Kocham babcię, kocham dziadka, bycie z nimi to jest gratka

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

 

 

 • Budzenie poczucia przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią, wzbudzanie szacunku i przywiązania wobec dziadków;
 • Rozwijanie zdolności porządkowania zdarzeń, posługiwanie się określeniami czasu;
 • Zapoznawanie z kulturą i sztuką ludową wybranego regionu Polski;
 • Wspieranie dzieci w liczeniu oraz dodawaniu i odejmowaniu (ustalanie wyniku dodawania i odejmowania w zakresie 10 przez manipulowane przedmiotami);

 

 

 

TYDZIEŃ IV: O zwierzątkach swych pamiętaj – przytul, nakarm nie od święta

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 

 

 

 • Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami zwierząt;
 • Rozwijanie umiejętności rozumienia informacji zakodowanych w formie podpisów obok obrazków;
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej (poprawne stosowanie wyrażeń przyimkowych);
 • Budzenie w dzieciach zainteresowań czytelniczych, chęci do samodzielnego czytania;