zamierzenia dydaktyczne dla gr VII

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK
 

TYDZIEŃ I: Jabłka, śliwki i morele, w sadzie jest owoców wiele

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Budzenie ciekawości dzieci otaczającym je światem przyrody oraz tworzenie okazji edukacyjnych umożliwiających odkrywanie związków: Ja – świat przyrody (gromadzenie wiadomości na temat owoców);
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na podany temat;
 • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i doskonalenie sprawności manualnej;
 • Rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni twórczej dziecka;
 • Kształtowanie aspektu liczby naturalnej;
 • Utrwalanie zasad bezpieczeństwa oraz nawyków higieniczno-kulturalnych;

TYDZIEŃ II: Witaminy hop! Do brzuszka i marchewka i pietruszka

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Gromadzenie wiedzy na temat warzyw i ich przechowywania oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych;
 • Rozwijanie samodzielności i budowanie poczucia własnej wartości u dzieci przez zachęcanie ich do samodzielnego działania i tworzenia;
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej, zdolności postrzegania i koncentrowania uwagi na zadaniu;
 • Utrwalanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, zabawy z liczeniem i przeliczaniem (zwrócenie uwagi na poprawne stosowanie liczebników);
 • Rozumienie sensu wymiany i respektowanie w sytuacji kupna i sprzedaży umów typu: wymiana jeden do jednego, jeden do dwóch, itp.

TYDZIEŃ III : Liście malowane, pod drzewami rozsypane

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody (zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu), budzenie chęci poznawania otaczającej rzeczywistości przez wnikliwą obserwację oraz zabawy badawcze;
 • Stwarzanie okazji do eksperymentowania z kolorami i działalności plastycznej poprzedzonej doświadczeniami w sferze ruchowej i przestrzennej;
 • Rozwijanie wyobraźni przez ekspresję słowną i plastyczną;
 • Organizowanie zabaw sprzyjających rozwijaniu umiejętności porównywania;
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności relaksowania się przy muzyce;

TYDZIEŃ IV: Las szumi jesiennie, już robi się sennie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poznanie lasu i jego mieszkańców (rozwijanie zachowań proekologicznych, uświadamianie zagrożeń związanych z dzikimi zwierzętami, trującymi roślinami i grzybami);
 • Wdrażanie do zgodnej pracy w zespole;
 • Rozwijanie motoryki małej i dużej oraz percepcji wzrokowej;
 • Rozwijanie rozumowania drogą analogii;
 • Zachęcanie dzieci do wyrażania emocji podczas zabaw teatralnych;