zamierzenia dydaktyczne dla gr VII

 

MAJ

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Tydzień I- (04.05-07.05) Ktoś Nam niebo pomalował, witaj tęczo kolorowa!

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

 • Zachęcanie dzieci do twórczej ekspresji plastycznej i swobodnego eksperymentowania z kolorami, plamą i linią oraz do wykorzystywania różnych technik plastycznych;
 • Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny i lata.
 • Uwrażliwianie dzieci na piękno polskich krajobrazów;
 • Zachęcanie do oglądania dzieł malarskich i rozmawiania o nich;
 • Stwarzanie okazji do działalności plastycznej związanej z przeżyciami muzycznymi;
 • Wspieranie dzieci w budowaniu poczucia własnej wartości i zachęcanie do prezentowania swoich prac;
 • Rozwijanie umiejętności obdarzania innych uwagą i cierpliwego oczekiwania na swoją kolej;
 • Rozwijanie umiejętności relaksowania się podczas słuchania utworów literackich i muzycznych.

Tydzień II- (10.05-14.05) Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych przez poznanie ekosystemu łąki oraz jej mieszkańców;
 • Doskonalenie umiejętności spostrzegania cech zewnętrznych i formułowania ustnej charakterystyki;
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej;
 • Rozwijanie mowy przez ćwiczenia oddechowe;
 • Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania;
 •  Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole z uwzględnieniem samodzielnego podziału zadań;
 • Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej w zabawach plastycznych i konstrukcyjnych.

Tydzień III- (17.05-21.05) Wybrać zawód – trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

 • Zapoznanie dzieci ze specyfiką wybranych zawodów z najbliższego otoczenia.
 • Wdrażanie do przewidywania dobrych i złych skutków sytuacji życiowych oraz uświadomienie konsekwencji wynikających z różnych zachowań;
 • Rozwijanie chęci służenia innym i niesienia pomocy;
 • Doskonalenie sprawności manualnej i umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami;
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej;
 • Rozwijanie intuicji geometrycznej.

Tydzień IV- (24.05-28.05) Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

 • Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków i związanych z tym obowiązków;
 •  Uwrażliwienie dzieci na potrzebę dzielenia się z innymi;
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat w sposób zrozumiały dla otoczenia i formułowania myśli w formie zdań poprawnych gramatycznie i składniowo;
 • Budzenie u dzieci poczucia własnej wartości i wiary we własne siły przez angażowanie ich w organizowanie przyjęcia i przedstawienia;
 • Stwarzanie dzieciom sytuacji, w których mogą nabierać pozytywnych doświadczeń w prezentowaniu się na scenie, i wspieranie ich w pokonywaniu tremy i nieśmiałości.