zamierzenia dydaktyczne dla gr VII

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC
 
 
TYDZIEŃ I  (01 – 05.06.2020)   „Z KOŃCA ŚWIATA CZY ZZA ŚCIANY,
                                                     TO PRZYJACIEL NASZ KOCHANY”
 
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka.
2. Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań.
3. Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.
 
 
TYDZIEŃ II  (08 – 12.06.2020)   „COŚ SIĘ SKRADA, COŚ SZELEŚCI,, 
                                                      DŻUNGLA STO TAJEMNIC MIEŚCI”
        
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa.
2. Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego
i odległego – egzotycznego.
3. Ćwiczenia ortofoniczne rozwijające mięśnie narządów mowy.
4. Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym.
5. Wspieranie samodzielnych twórczych działań dzieci.
 
 
TYDZIEŃ III  (15 – 19.06.2020)   „KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM”
                                                      
 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Wprowadzenie dzieci w świat literatury, rozbudzanie wyobraźni.
2. Budzenie zaciekawienia książką.
3. Nabywanie nawyku dbania o książki i ich szanowania.
4. Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
 
 
TYDZIEŃ IV  (22 – 30.06.2020)   „GÓRY, MORZE, WIEŚ, JEZIORO,
                                                        GDZIE RODZICE NAS ZABIORĄ?”
                                                         
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samodzielne.
2. Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów.
3. Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań.
4. Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji.