zamierzenia dydaktyczne dla gr VII

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

 TYDZIEŃ I: Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 

- Zapoznanie dzieci z tradycją świąt wielkanocnych;

- Doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów, przeliczenia i porównania liczby elementów w zbiorze;

- Rozwijanie samodzielności w zakresie samoobsługi i wykonywania prac użytecznych.

 

TYDZIEŃ II: Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 

- Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat wsi i zwierząt hodowlanych (uświadamianie potrzeby hodowania zwierząt, wskazanie, jakie korzyści przynosi             to człowiekowi);

- Wspieranie dzieci w podejmowaniu prób globalnego czytania prostych wyrazów;

- Umożliwianie zdobywania, doświadczeń w mówieniu oraz byciu słuchanym.

 

TYDZIEŃ III: Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 

- Kształtowanie u dzieci intuicyjnego rozumienia zdrowia;

- Zapoznanie z zawodem lekarza, kształtowanie pozytywnego stosunku do pracowników służby zdrowia;

- Rozwijanie zdolności kodowania i dekodowania informacji za pomocą symboli                  i słów.

- Kształtowanie u dzieci przekonania o konieczności poszanowania przyrody                       i obowiązku dbania o nią;

- Zapoznanie z przyczynami zanieczyszczenia środowiska naturalnego                       (wody, gleby, powietrza);

- Wdrażanie do samodzielnego podziału zadań podczas pracy w grupie.

 

TYDZIEŃ IV: Stop! Zabraniam! Zakazuje! Śmieci w worki się pakuje!

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 

- Kształtowanie u dzieci przekonania o konieczności poszanowania przyrody                      i obowiązku dbania o nią;

- Zapoznanie z przyczynami zanieczyszczenia środowiska naturalnego                     (wody, gleby, powietrza);

- Wdrażanie do samodzielnego podziału zadań podczas pracy w grupie.