ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE DLA GR VIII

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MAJ


TYDZIEŃ I  (01 – 11.05.2018)   „ STOP! ZABRANIAM! ZAKAZUJĘ!

                                                      ŚMIECI W WORKI SIĘ PAKUJE”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Kształtowanie u dzieci przekonania o konieczności poszanowania przyrody i obowiązku dbania o nią.
 2. Zapoznanie z przyczynami zanieczyszczania środowiska naturalnego (wody, gleby, powietrza).
 3. Rozwijanie umiejętności grupowania, porządkowania różnych rzeczy.
 4. Rozwijanie umiejętności uogólniania, wnioskowania i wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych.
 5. Zachęcanie dzieci do eksperymentalnego poznawania świata przyrody.
 6. Wdrażanie do samodzielnego podziału zadań podczas pracy w grupie.

 

TYDZIEŃ II  (14 – 18.05.2018)   „KTOŚ NAM NIEBO POMALOWAŁ.
                                                      WITAJ, TĘCZO KOLOROWA!”
       
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Zachęcanie dzieci do twórczej ekspresji plastycznej i swobodnego eksperymentowania z kolorami, plamą i linią oraz do wykorzystywania różnych technik plastycznych.
 2. Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny i lata.
 3. Uwrażliwianie dzieci na piękno polskich krajobrazów.
 4. Zachęcanie do oglądania dzieł malarskich i rozmawiania o nich.
 5. Stwarzanie okazji do działalności plastycznej związanej z przeżyciami muzycznymi.
 6. Wspieranie dzieci w budowaniu poczucia własnej wartości i zachęcanie do prezentowania swoich prac.
 7. Rozwijanie umiejętności obdarzania innych uwagą i cierpliwego oczekiwania na swoją kolej.
 8. Rozwijanie umiejętności relaksowania się podczas słuchania utworów literackich i muzycznych.


TYDZIEŃ III  (21 – 25.05.2018)   „BUKIET, PREZENT I CUKIERKI,

                                                       DZIŚ RODZICÓW DZIEŃ JEST WIELKI”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej członków
  i związanych z tym obowiązków.
 2. Uwrażliwienie dzieci na potrzebę dzielenia się z innymi.
 3. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat w sposób zrozumiały dla otoczenia
   i formułowania myśli w formie zdań poprawnych gramatycznie i składniowo.
 4. Budzenie u dzieci poczucia własnej wartości i wiary we własne siły przez angażowanie ich
  w organizowanie przyjęcia i przedstawienia.
 5. Stwarzanie dzieciom sytuacji, w których mogą nabierać pozytywnych doświadczeń w prezentowaniu się na scenie, i wspieranie ich w pokonywaniu tremy i nieśmiałości.

 

TYDZIEŃ IV  (28.05. – 01.06.2018)   „RUCH TU WIELKI, DŹWIĘKÓW MOC,
                                                              Z TRAW NA ŁĄCE WIELKI KOC”

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1.  Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych przez poznanie ekosystemu łąki oraz jej mieszkańców.
 2.  Doskonalenie umiejętności spostrzegania cech zewnętrznych i formułowania ustnej charakterystyki.
 3. Rozwijanie wrażliwości słuchowej.
 4. Rozwijanie zdolności do przeprowadzania analizy i syntezy słuchowej.
 5. Rozwijanie mowy przez ćwiczenia oddechowe.
 6. Kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania.
 7. Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole z uwzględnieniem samodzielnego podziału zadań.
 8.  Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej w zabawach plastycznych i konstrukcyjnych.