ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE DLA GR VIII

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC

 

TYDZIEŃ I  (04 – 08.06.2018)   „ Z KOŃCA ŚWIATA CZY ZZA ŚCIANY,
                                                     TO PRZYJACIEL NASZ KOCHANY”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Kształtowanie świadomej przynależności do narodu i kraju.
 2. Przygotowanie do zgodnego współżycia w Europie i świecie, kształtowanie tolerancji wobec ludzi innych ras i kultur.
 3. Rozwijanie orientacji przestrzennej, posługiwanie się nazwami kierunków.
 4. Odczytywanie symboli na mapie i globusie. 

 

TYDZIEŃ II  (11 – 15.06.2018)   „WYBRAĆ ZAWÓD – TRUDNA SPRAWA.
                                                      DLA NAS JESZCZE TO ZABAWA”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Zapoznanie dzieci ze specyfiką wybranych zawodów z najbliższego otoczenia.
 2. Wdrażanie do przewidywania dobrych i złych skutków sytuacji życiowych oraz uświadomienie konsekwencji wynikających z różnych zachowań.
 3. Rozwijanie chęci służenia innym i niesienia pomocy.
 4. Doskonalenie sprawności manualnej i umiejętności bezpiecznego posługiwania się nożyczkami.
 5. Rozwijanie intuicji geometrycznej.
 6. Kształtowanie zdolności przeprowadzania analizy  i syntezy słuchowej.

 

TYDZIEŃ III  (18 – 22.06.2018)   „COŚ SIĘ SKRADA, COŚ SZELEŚCI,
                                                            DŻUNGLA STO TAJEMNIC MIEŚCI”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat zwierząt żyjących w dżungli.
 2. Rozwijanie zdolności liczenia, dodawania i odejmowania oraz grupowania elementów (określanie liczby elementów w zbiorze, rozumienie pojęcia „równoliczny”).
 3. Ćwiczenie spostrzegawczości, pamięci i wrażliwości słuchowej.
 4. Kształcenie zdolności negocjowania podczas wspólnego tworzenia gier ściganek.


TYDZIEŃ IV  (25 – 29.06.2018)   „GÓRY, MORZE, WIEŚ, JEZIORO,
                                                       GDZIE RODZICE NAS ZABIORĄ?”

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Zapoznanie dzieci z krajobrazami charakterystycznymi dla różnych regionów Polski.
 2.  Doskonalenie umiejętności wyrażania myśli w formie zdań (poprawnych składniowo, logicznie i gramatycznie).
 3. Uświadomienie konieczności objęcia ochroną niektórych gatunków roślin i zwierząt.
 4. Budzenie zainteresowań czytelniczych, zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania.
 5. Wdrażanie dzieci do wyodrębniania głosek w prostych słowach.
 6. Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie.