ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE DLA GR VIII

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD
 
TYDZIEŃ I  (05 – 09.11.2018)   „ JESIENNE PIOSENKI ŚPIEWAMY
                                                      I NA INSTRUMENTACH GRAMY”
 
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Utrwalenie nazw instrumentów perkusyjnych.
2. Kształcenie umiejętności ilustrowania wiersza dźwiękami instrumentów perkusyjnych.
3. Dostrzeganie zmian w przyrodzie późną jesienią.
4. Rozpoznawanie ptaków odlatujących i pozostających na zimę.
5. Kształtowanie pojęcia liczby 3.
6. Wprowadzenie litery pisanej i drukowanej „l”, „L”.
 
 
TYDZIEŃ II  (12 – 16.11.2018)   „MY, POLACY”
        
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Kształtowanie poczucia przynależności narodowej.
2. Zaznajomienie z symbolami narodowymi.
3. Zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w uroczystościach z okazji świąt narodowych.
4. Prezentacja wiedzy na temat organizacji dziecięcych – zuchy, harcerze.
5. Zapoznanie z legendami i wybranymi wydarzeniami z historii Polski.
6. Wprowadzenie litery pisanej i drukowanej „i”, „I”.
 
 
TYDZIEŃ III  (19 – 23.11.2018)   „KTO NAM POWIE,
                                                      JAK TRZEBA DBAĆ O ZDROWIE?”
                                                         
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Utrwalanie nawyków i przyzwyczajeń do dbania o czystość.
2. Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
3. Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się.
4. Wdrażanie do higienicznego stylu życia.
5. Kształtowanie pojęcia liczby 4.
6. Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „e”’ „E”.
 
 
TYDZIEŃ IV  (26 – 30.11.2018)   „PRZEDSZKOLAK JEST ŚWIATA CIEKAWY 
                                                      I CHĘTNY DO ZABAWY”
                                                      
 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Rozbudzanie zainteresowania dzieci otaczającym światem poprzez obserwację pośrednią i bezpośrednią.
2. Utrwalanie u dzieci zasad korzystania z urządzeń multimedialnych.
3. Uwrażliwianie dzieci na zagrożenia płynące z korzystania z Internetu.
4. Uczenie dzieci właściwych reakcji na niebezpieczeństwa płynące z Internetu.
5. Rozbudzanie wyobraźni dziecka.
6. Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery: „k”, „K”.