ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE DLA GR VIII

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LUTY

 

TYDZIEŃ I  (29.01. – 02.02.2018)   „CAŁY Z CEGŁY, MA DWIE WIEŻE,
                                                           W TYM ZAMKU MIESZKALI  RYCERZE”

         ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Budzenie poczucia przynależności narodowej i patriotyzmu przez zachęcanie dzieci do zdobywania informacji na temat historii własnego kraju oraz wybranych elementów dawnej architektury.
 2. Organizowanie sytuacji edukacyjnych wspomagających umiejętność ustalania przebiegu różnych czynności w sytuacjach życiowych (próby planowania pracy w grupie: wyznaczanie celu, planowanie czynności, wykonanie).
 3. Rozwijanie w dzieciach zdolności do podejmowania działań w sytuacjach trudnych (problemowych) oraz umiejętności radzenia sobie w nich (godzenie się z porażką).
 4. Zaspokajanie dziecięcej potrzeby ruchu i rozwijanie sprawności fizycznej przez uczestniczenie
  w zabawach ruchowych i zręcznościowych.
 5. Wspieranie dzieci w umiejętności rysowania, kodowania i dekodowania informacji.

 

TYDZIEŃ II  (05 – 09.02.2018)   „DO SKLEPÓW WYRUSZAMY,
                                                      GDY ZAKUPY ZROBIĆ MAMY”

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Zapoznanie dzieci z różnymi placówkami handlowymi i specyfiką zawodu sprzedawcy.
 2.  Kształtowanie właściwych nawyków i zachowania podczas spacerów i wycieczek w miejscach publicznych (ulica, park, sklep).
 3.  Kształtowanie umiejętności mierzenia, pomaganie dzieciom w uświadomieniu sobie stałości długości.
 4. Rozwijanie orientacji przestrzennej, kształtowanie umiejętności określania kierunków, stosowania wyrażeń przyimkowych w zabawach orientacyjnych.
 5. Wspomaganie dzieci w kształtowaniu umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania, a także rozdzielania po kilka.
 6. Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami określania ciężaru.
 7. Doskonalenie wymowy dzieci przez ćwiczenia fonacyjne.


TYDZIEŃ III  (12 – 16.02.2018)   „PODRÓŻOWAĆ KAŻDY MOŻE:
                                                      NA ROWERZE NA MOTORZE”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Wspieranie dzieci w rozwijaniu pamięci i spostrzegawczości.
 2.  Umożliwienie zdobywania wiedzy na temat pojazdów i różnych sposobów podróżowania.
 3. Rozwijanie mowy przez ćwiczenia artykulacyjne.
 4. Wdrażanie dzieci do odpowiedzialnej, zgodnej pracy w zespołach i całej grupie.
 5.  Uświadomienie znaczenia dokładności i estetyki podczas wykonywania prac plastyczno-konstrukcyjnych.
 6. Rozwijanie umiejętności wychwytywania powtarzających się regularności, i uzupełniania i kontynuowania rytmów.
 7. Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.


TYDZIEŃ IV  (19 – 24.02.2018)   „ TAKI NASTRÓJ JEST W TEATRZE,
                                                         ŻE ZACHWYCAM SIĘ, GDY PATRZĘ”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Wprowadzanie dzieci w świat sztuki teatralnej, umożliwienie zdobywania wiedzy i wzbogacenia słownictwa w tym zakresie.
 2. Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej.
 3. Doskonalenie umiejętności liczenia, numerowania i prawidłowego posługiwania się liczebnikami porządkowymi.
 4. Rozwijanie sprawności manualnej.
 5. Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach teatralnych, dramowych i pantomimicznych.
 6. Doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi ustnych, poprawnych logicznie, gramatycznie i składniowo.
 7. Rozwijanie zdolności analizy i syntezy słuchowej.