ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE DLA GR VIII

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LUTY
 
TYDZIEŃ I  (04 – 08.02.2019)   „GDZIEŚ DALEKO, ZA ZAŚNIEŻONĄ GÓRĄ
                                                     I ZAMARZNIĘTĄ RZEKĄ”
 
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Przybliżenie dzieciom warunków życia na biegunie północnym i południowym.
2. Zapoznanie dzieci ze zwierzętami polarnymi.
3. Kształtowanie u dzieci wrażliwości na dobro, piękno, prawdę.
4. Kształtowanie u dzieci opiekuńczości i odwagi.
5. Rozwijanie u dzieci intuicji geometrycznej.
6. Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „s”, „S”.
 

TYDZIEŃ II  (11 – 15.02.2019)   „TO POWAŻNA SPRAWA, MAMY SWOJE PRAWA”
        
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Wdrażanie dzieci do poszanowania własności swojej, cudzej oraz do
odpowiedzialności za realizację obowiązków.
2. Kształcenie u dzieci umiejętności przewidywania następstw różnych działań.
3. Uświadamianie dzieciom konieczności powiadamiania dorosłych o sytuacjach
wywołujących poczucie zagrożenia.
4. Kształtowanie pojęć związanych z miarą: „długi – krótki”, „szeroki – wąski”.
5. Wdrażanie do zachowań świadczących o tolerancji i akceptowaniu innych.
6. Kształcenie umiejętności klasyfikowania obiektów.
7. Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „w”, „W”.
 
 
TYDZIEŃ III  (18 – 22.02.2019)   „W ŚWIECIE BAŚNI I BAJEK”
                                                         
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Zapoznanie dzieci z wybranymi utworami literackimi oraz ich adaptacjami: filmową
i rysunkową.
2. Doskonalenie umiejętności odróżniania fikcji od zdarzeń rzeczywistych.
3. Rozbudzanie u dzieci zainteresowania dziecięcymi czasopismami.
4. Rozwijanie twórczego myślenia.
5. Kształtowanie pojęcia liczby 10.
6. Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „g”, „G”.
 
  
TYDZIEŃ IV  (25.02. – 01.03.2019)   „GOTOWI DO JAZDY?
                                                            – ZNAMY RÓŻNE POJAZDY”
                                                      
 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Wzbogacenie wiadomości dzieci o treści z zakresu transportu lądowego,
powietrznego i wodnego.
2. Zapoznanie dzieci z samochodami o specjalnym przeznaczeniu.
3. Zachęcanie dzieci do dzielenia się doświadczeniami związanymi z podróżami
krajowymi i zagranicznymi.
4. Zapoznanie dzieci ze sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach w podróży.
5. Uwrażliwianie dzieci na kulturę osobistą w miejscach publicznych oraz dbanie
o czystość w miejscach tymczasowego pobytu.
6. Kształtowanie u dzieci pojęć związanych z określeniem wagi: „ciężki”, „cięższy”,
„najcięższy”.