ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE DLA GR VIII

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC CZERWIEC
 
TYDZIEŃ I  (31.05 – 04.06.2021)   “Z KOŃCA ŚWIATA CZY ZZA ŚCIANY,               
                                                          TO PRZYJACIEL NASZ KOCHANY”
                                                         
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka.
2. Doskonalenie tańców, piosenek poznanych podczas zajęć rytmicznych.
3. Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań.
4. Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.
 
 
TYDZIEŃ II  (07 – 11.06.2021)   „CAŁY Z CEGŁY, MA DWIE WIEŻE,
                                                      W TYM ZAMKU KIEDYŚ MIESZKALI RYCERZE”
 
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej.
2. Organizowanie zabaw sprzyjających rozwinięciu się pożądanych cech charakteru: cierpliwości, godzenia się z niepowodzeniem.
3. Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.
4. Ćwiczenie właściwego ustawiania się w pary.
 
 
TYDZIEŃ III  (14 – 18.06.2021)   „COŚ SIĘ SKRADA, COŚ SZELEŚCI, 
                                                       DŻUNGLA STO TAJEMNIC MIEŚCI”
        
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, wzbogacanie słownictwa.
2. Rozwijanie postawy badawczej i umiejętności obserwacji oraz budzenie dziecięcej ciekawości w poznawaniu środowiska przyrodniczo-społecznego.
3. Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego  i odległego, egzotycznego.
4. Prowadzenie ćwiczeń ortofonicznych rozwijających mięśnie narządów mowy.
5. Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym.
6. Wspieranie samodzielnych, twórczych działań dzieci.
 
 
TYDZIEŃ IV  (21 – 30.06.2021)   „GÓRY, MORZE, WIEŚ, JEZIORO,
                                                       GDZIE RODZICE NAS ZABIORĄ?”
                                                      
 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:
1. Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samorzutne.
2. Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów 
3. Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań.
4. Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji  mówienie o swoich marzeniach.
5. Aranżowanie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu życzliwych kontaktów z ludźmi.