ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE DLA GR VIII

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

TYDZIEŃ I  (01 – 08.09.2017)   „PRZYJACIÓŁ POZNAĆ CZAS,
                                                     PRZEDSZKOLE WITA NAS”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Włączanie w życie grupy dzieci, które po raz pierwszy przyszły do przedszkola – okazywanie troski, opiekuńczości;
 2. Poznawanie zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola (podczas zabaw w sali, na podwórku, w szatni itp.);
 3. Wdrażanie dzieci do przestrzegania umów zawartych w „Kodeksie Przedszkolaka”;
 4.  Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania z innymi dziećmi                   w zabawach i prostych sytuacjach zadaniowych;
 5. Kształtowanie świadomości własnego ja oraz orientacji przestrzennej;
 6.  Pomaganie dzieciom w lepszym funkcjonowaniu społecznym przez zabawy integracyjne i ćwiczenia rytmiczno-muzyczne.


TYDZIEŃ II  (11 – 15.09.2017)   „W MOIM DOMU NIE NUDZI SIĘ NIKOMU”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku i przynależności do tej grupy społecznej, rozwijanie gotowości do niesienia pomocy i służenia innym, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych (znajomych i obcych);
 2. Wzmacnianie w dzieciach wiary we własne możliwości i umiejętności przez tworzenie okazji do radosnego wykonywania samodzielnych działań, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z radością sukcesu i goryczą porażki;
 3. Rozwijanie u dzieci zdolności do skupiania uwagi i uważnego słuchania bajek i opowiadań oraz wypowiadania się na różne sposoby;
 4. Kształtowanie umiejętności konstruowania prostych gier – opowiadań oraz formułowania i kodowania umów w sposób czytelny dla innych.


TYDZIEŃ III  (18 – 22.09.2017)   „ STOP! UWAGA! NIEBEZPIECZNIE!

                                                        ZASAD NAUCZ SIĘ KONIECZNIE!”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego oraz bogacenie słownictwa w tym zakresie, wspieranie ich w uczeniu się prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się na drogach oraz w przewidywaniu skutków i konsekwencji różnych działań;
 2. Organizowanie zabaw plastycznych i konstrukcyjnych wspomagających sprawność ruchową oraz koordynację ręki i oka;
 3. Wspomaganie rozwoju myślenia dzieci w zakresie porównywania i liczenia.


TYDZIEŃ IV  (25 – 29.09.2017)   „ KAŻDY CZYŚCIOCH CI TO POWIE,

                                                        MYCIE TO JEST SAMO ZDROWIE”

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych: mycie rąk, twarzy, zębów;
 2.  Tworzenie warunków do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości przez zabawy badawcze;
 3. Wspomaganie dzieci w rozwoju myślenia przyczynowo-skutkowego i przewidywaniu następstw (różnicowanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych);
 4. Wdrażanie dzieci do słownego formułowania przemyśleń oraz rozwijanie ich wymowy przez ćwiczenia oddechowe i fonacyjne;
 5. Wdrażanie dzieci do wychwytywania regularności, powtarzanie i kontynuowanie rytmów;
 6.  Kształtowanie nawyku utrzymywania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy. Dbałość o zachowanie czystości;
 7. Przezwyciężanie uczucia lęku przed lekarzem, w szczególności stomatologiem.