ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE DLA GR X

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

 

 

TYDZIEŃ I  (03 – 07.12.2018)   „JAK BYĆ DOBRYM DLA INNYCH?”


ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 

 1. Kształtowanie zdolności dzielenia się oraz sprawiania radości innym poprzez oferowanie prostej pomocy, miłe słowo i gest, przygotowane samodzielnie niespodzianki.
 2. Utrwalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów i stosowania określeń: więcej, mniej, tyle samo.
 3. Kształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się cyframi i znakami „<”, „>”, „=”.
 4. Poznanie drukowanej i pisanej litery „y”.
 5. Wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter.
 6. Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji i uczuć w społecznie akceptowany sposób.
 7. Uwrażliwienie na potrzeby innych (aby dobro otrzymać, trzeba dobro dać)
 8. Rozwijanie sprawności ruchowej (motoryka duża, motoryka mała).
 9. Rozwijanie sprawności manualnej (grafomotoryka).

 

TYDZIEŃ II  (10 – 14.12.2018)  „ MOJA RODZINA”

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 1. Kształtowanie uczucia przywiązania oraz okazywania szacunku i wdzięczności bliskim.
 2. Rozwijanie umiejętności wyrażania uczuć i emocji w społecznie akceptowany sposób.
 3. Zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „D”, „d”.
 4. Wdrażanie do czytania globalnego (nazwy miast, postaci)
 5. Budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka (dotyczącego domu, rodziny, przyjaciół)
 6. Zapoznanie z różnymi rodzajami budynków, nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i określanie ich funkcji
 7. Doskonalenie sprawności manualnej przy wykonywaniu różnorodnych prac plastyczno-konstrukcyjnych
 8. Nazywanie i rozpoznawanie wartości związanych z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi w rodzinie (miłość, wdzięczność, troska, opieka, bezpieczeństwo, odpowiedzialność za innych, poświęcenie itp.)

 

 

TYDZIEŃ III i IV  (17 – 28.12.2018)  „BOŻE NARODZENIE ”

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 

 1. Wywołanie radosnego nastroju, spowodowanego zbliżającymi się świętami i obecnością bliskich osób.
 2. Wzmacnianie więzi emocjonalnej w grupie przedszkolnej.
 3. Kształtowanie umiejętności obdarowywania innych przemyślanymi prezentami, adekwatnymi do możliwości dziecka.
 4. Rozwijanie współczucia i empatii – uwrażliwienie na potrzeby ludzi i zwierząt
 5. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych (ptasia stołówka, stołówka zwierząt leśnych, sposoby dokarmiania zwierząt, nazwy ptaków, które dokarmiamy zimą)
 6. Kształtowanie postaw prospołecznych (pomaganie słabszym i potrzebującym – ludziom i zwierzętom)
 7. Rozwijanie umiejętności pracy w parze i w grupie.
 8. Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała oraz na kartce.
 9. Wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter, wdrażanie do czytania globalnego.
 10. Kształtowanie umiejętności pisania znaków literopodobnych po śladzie, poznanych liter.
 11. Doskonalenie syntezy i analizy słuchowo-wzrokowej, niezbędnej do nauki czytania
 12. Doskonalenie przeliczania i porównywania liczebności zbiorów (o tyle więcej, o tyle mniej, tyle samo).