ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE DLA GR X

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LUTY

 

 

TYDZIEŃ I  (04 – 08.02.2019)   „W KRAINIE MUZYKI”


ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 

 1. Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji związanych ze słuchaniem i tworzeniem muzyki;
 2. Budowanie motywacji do podejmowania działań inspirowanych muzyką. Doskonalenie umiejętności różnicowania dźwięków, odtwarzania układu dźwięków na podstawie rytmu graficznego.
 3. Wdrażanie do słuchania muzyki klasycznej i rozrywkowej. Rozwijanie umiejętności przedstawiania muzyki ruchem
 4. Utrwalanie umiejętności przeliczania i dodawania w zakresie 10 (na liczmanach)
 5.  Rozwijanie umiejętności zapisywania liczb za pomocą cyfr, kropek lub innych symboli
 6. Rozpoznawanie i nazywanie poznanych instrumentów.
 7.  Kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „r”, „R”
 8. Doskonalenie umiejętności tworzenia wyrazów z określonych liter
 9. Rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter
 10.  Rozwijanie zdolności do zaangażowanego współuczestnictwa w realizacji zadań podejmowanych w parach, zespole lub z całą grupą.

 

TYDZIEŃ II  (11.02 – 15.02.2019)  „WŚRÓD MALARZY I RZEŹBIARZY ”

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 

 

 1. Kształtowanie zdolności do:
  • analizowania spostrzeżeń wzrokowych dotyczących wybranego obiektu,
  • dostrzegania niuansów kolorystycznych, zróżnicowanych kształtów,  podejmowania próby odtworzenia kolorów, kształtów, wzorów w pracy   rysunkowej, malarskiej, rzeźbie.
 2. Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmów na określony temat (tj. planowanie zabaw, zajęć, pracy, podejmowanie działań, postępowanie w sytuacjach problemowych).
 3. Doskonalenie umiejętności wymiany zdań, argumentowania swoich wypowiedzi na miarę możliwości własnego wieku, uważnego słuchania partnera, utrzymywania kontaktu wzrokowego w czasie rozmowy
 4. Doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej.
 5. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych liter, wdrażanie do czytania podpisów pod obrazkami, zdań i krótkich tekstów.
 6. Rozwijanie zdolności do zauważania subtelnych różnic między przedmiotami, kształtami, wzorami (w tym literami).
 7. Doskonalenie umiejętności stosowania w praktyce znaków matematycznych „<”, „>”, „=”.
 8. Utrwalenie umiejętności przeliczania w przód i wspak w zakresie 10.
 9. Doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 10. Kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji.

 

 

TYDZIEŃ III   (18 – 22.02.2019)  „W TEATRZE ”

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 

 

 1. Poszerzanie wiadomości o teatrze i spektaklach teatralnych.
 2. Budowanie świadomości, że obcowanie ze sztuką – teatrem jest wartościowe i może sprawiać przyjemność.
 3. Wyrabianie gotowości do współdziałania z innymi, radzenia sobie z odpowiedzialnością za podjęte działania
 4. Wdrażanie do wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia, bohaterów literackich itp.
 5. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie ze sztuką
 6. Wdrażanie do wyrażania swoich emocji w społecznie akceptowany sposób podczas tworzenia spektakli i oglądania przedstawień
 7. Wdrażanie do panowania nad tremą i strachem, związanymi z wystąpieniami publicznymi.
 8. Budowanie systemu wartości dziecka – odwagi, optymizmu, otwartości, wdrażanie do podejmowania nowych wyzwań, inicjatyw.
 9. Wyrabianie umiejętności prawidłowego chwytu podczas malowania, kolorowania, pisania i wycinania.

 

TYDZIEŃ IV  (25.02 – 01.03.2019)  „MALI ARTYŚCI TO MY ”

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 

 1. Wdrażanie do rozpoznawania i nazywania uczuć, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie ze sztuką.
 2. Wdrażanie do wyrażania emocji w społecznie akceptowany sposób podczas tworzenia spektakli i oglądania występów
 3. Budowanie motywacji do podejmowania działań inspirowanych plastyką, baletem, dźwiękiem.
 4. Wyzwalanie zadowolenia ze swoich osiągnięć, efektów swojej pracy.
 5. Rozwijanie umiejętności kreślenia nowo poznanych cyfr i liter.
 6. Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 11 w przód i wspak od dowolnej liczby
 7. Nabywanie umiejętności zapisywania liczb za pomocą cyfr, kropek lub innych symboli.
 8. Kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania litery „z”, „Z”
 9. Rozwijanie umiejętności czytania prostych tekstów złożonych z poznanych liter
 10. Wdrażanie do eksperymentowania farbą podczas mieszania kolorów i ich nazywania.