ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE DLA GR X

 

 

CZERWIEC 2020

Tydzień I Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany.

- Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka .

-Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie

opowiadań .

-Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia

organizowane i spontaniczne .

 

 

Tydzień II Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści.

-Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności

językowych, wzbogacanie słownictwa .

-Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i

odległego – egzotycznego .

-Ćwiczenia ortofoniczne rozwijające mięśnie narządów mowy .

-Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym .

-Wspieranie samodzielnych twórczych działań dzieci .

 

 

Tydzień III i IV Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

-Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia

organizowane oraz samodzielne .

-Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach

krajobrazów .

-Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń,

przeżyć i doznań .

-Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się

wakacji .